Hotărârea nr. 416/2011

Hotararea nr. 416 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local al Gradinitei de copii cu program prelungit si program normal „Crai Nou” Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 416 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grădiniței de copii cu program prelungit si program normal „Crai Nou” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Grădiniței de copii cu program prelungit si program normal „Crai Nou” Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba rectificarea bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit si program normal”Crai Nou” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Grădiniță de copii cu program prelungit si program normal „Crai Nou” Ploiești si Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința


Contrasemnează Secretari


Vale


Marcu


Oana CristinaEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grădiniței de copii cu prg prelungit si prg normal „Crai Nou” Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 — Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare ,bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL 344/30.09.2011, instituția noastra a procedat la intocmirea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu prg prelungit si prg normal „Crai Nou” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL 345/30.09.2011 in suma de 338.90 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 366.90 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Grădiniței de copii cu prg prelungit si prg normal „Crai Nou” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI, Nicoleta Cataliana Boki Gheorghe Sarbți Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grădiniței de copii cu prg prelungit si prg normal „Crai Nou” PLOIEȘTI pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 — Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare ,bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL 345/30.09.2011, instituția noastra a procedat la intocmirea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu prg prelungit si prg normal „Crai Nou” Ploiești                                                         avand ca sursa de

finanțare bugetul local aprobat prin HCL 345/30.09.2011 in suma de 338.90 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 366.90 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 366.90 mii Iei ,dupa cum urmeaza:

-TITLUL I “Cheltuieli de personal” - inițial 274.50 mii lei in urma rectificării 274.50 mii lei

- TITLUL II “Bunuri si servicii” - inițial 64.40 mii lei in urma rectificării 92.40 mii lei

(influente + 28 mii lei)

Cele doua titluri sunt detaliate pe articole si aliniate in anexa nr 1.


avand ca precum si a bugetului activitatii


Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Grădiniței de copii cu prg prelungit si prg normal ,jGrai^ Nou” Ploiești

sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011 finanțate integral sau parțial din venituri proprii

DIRECTOR,

ROSCA MIOARA

feCONTABIL SEF,


\ u

i,                    II

’/ ^elund'


< VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTIDIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios,


Cristina VlaicuAchiziții Publice, Contracte Contracte

Grădiniță de copii cu prg. Prelungit si prg. Normal "CRAI NOU" PLOIEȘTI


CIF 29188671

BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 345/30.09.11

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

338.90

28.00

366.90

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

338.90

28.00

366.90

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

338.90

28.00

366.90

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

274.50

0.00

274.50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

213.50

0.00

213.50

Salarii de baza

10.01.01

175.00

0.00

175.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

30.00

0.00

30.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

8.50

0.00

8.50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

61.00

0.00

61.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

45.00

0.00

45.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.40

0.00

1.40

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

11.40

0.00

11.40

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.20

0.00

1.20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2.00

0.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

64.40

28.00

92.40

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

59.40

25.20

84.60

Furnituri de birou

20.01.01

0.50

1.50

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

6.20

14.20

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

7.00

33.00

40.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.50

7.00

12.50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1.40

1.50

2.90

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

32.00

-32.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

5.00

8.00

13.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.00

1.00

| Medicamente

20.04.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 345/30.09.11

c

; Buget

• rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

11^/

0.00

Reactivi

20.04.03

H te

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

■ 1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.50

V ;50

. 3.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Ăjfcs^.oo

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.50

1.50

3.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.50

0.30

0.80

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2.00

1.00

3.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

1.00

3.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

KQ                                    'frzj-rzn                          on\

59

0.00

0.00

0.00

OPERA TIUNI FINA NCIA RE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

| Construcții

71.01.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 345/30.09.11

Influente

(+/-) x

Buget rectificat

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

//   H- >

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

••• 0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

. -'0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

PROCES- VERBAL

Încheiat astazi 25.10.2011

Subsemnatii Roșea Mioara, Bistriceanu Constanta , Necula Camelia , Lemnete Marcela, Ivan Floarea , Predescu Cornelia, Costeleanu Maria, Stoica Maria,Ioan Mioara si Basca Verginica , ne-am întrunit in ședința extraordinara a Consiliul de Administrație avand ca obiect pe ordinea de zi următorul articol ;

1. Aprobarea proiectelor de rectificare a bugetului pe trimestrul IV 2011 , conform anexelor nr 1 la prezentul proces verbal, respectiv “Proiectul de rectificare al bugetului cu sursa de finanțare - bugetul local”.

Administratorul financiar a pus in discuție propunerea de rectificare a bugetul cu sursa de finanțare-bugetul local al GRĂDINIȚEI DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL “CRAI NOU” PLOIEȘTI si s-a făcut prezentarea acestuia punând in discuție necesitatea majorării cheltuielilor pentru bunuri si servicii cu suma de 60 mii lei fiind necesara in special pentru plata utilităților necesare bunei funcționari administrative a unitatii si totodată diminuarea cu suma de 32 mii lei a rezervei salariale. Aceste sume influeneaza Bugetul de cheltuieli aprobat cu HCL nr 345/30.09.2011 .

Membrii Consiliului de Administrație au dezbătut propunerea formulata de către administratorul financiar, HOTARAND următoarele;

1 . Aproba , cu unanimitate de voturi, proiectul de rectificare a bugetului,conform anexei 1 la prezentul proces verbal, respectiv “Proiectul de rectificare a bugetului cu sursa de finanțare -bugetul locaP’cu o valoare totala de 366.90 mii lei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal in 2(doua) exemplare.

Consiliul de Administrație;

ROASCA MIOARA ....NECULA CAMELIA......>

BISTRICEANU CONSTANTA0Z§ LEMNETE MARCELA.......

COSTELEANU MARIA.....

STOICA MARIA...........

BASCA VERGINICA..?,.,JC^.....

IVAN FLOAREA........

PREDESCU CORNELIA.......Q-Z2

IOAN MIOARA MAGDALENA...yl

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL,


PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului d< cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grădiniței de copii cu progran prelungit și program normal „Crai Nou” Ploiești


PREȘEDINTE, Radu MateescuData:        '/■