Hotărârea nr. 413/2011

Hotararea nr. 413 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si rectificarea bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Gradinitei de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiesti pe anul 2011

ROMANIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 413


privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si rectificarea bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești.

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

H O T A R AS T E:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Grădiniță de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , de asemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, bugetul instituției noastre care a fost aprobat prin HCL 341/30.09.2011 , instituția noastra a procedat la intocmirea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local este impusa de Legea nr 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul Ministrului Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice nr 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitarilor administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL 341/30.09.2011 in suma de 275.50 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 307.50 mii lei si este prezentat detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești aprobate prin HCL 341/30.09.2011 in suma de 138.64 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 170.00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești aprobate prin HCL 341/30.09.2011 in suma de 138.64 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 170.00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si rectificarea bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici

CONSILIERI, Nicoleta Cataliana B

Gheorghe Sarbu Radu Mateescu

Iancu Ion

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT „SF MUCENIC MINA” PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si rectificarea bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, bugetul instituției noastre care a fost aprobat prin HCL 341/30.09.2011 instituția noastra a procedat la întocmirea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local este impusa de Legea nr 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul Ministrului Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice nr 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL 341/30.09.2011 in suma de 275.50 mi lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 307.50 mii lei si este prezentat detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești aprobate prin HCL 341/30.09.2011 in suma de 138.64 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 170.00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești aprobate prin HCL 341/30.09.2011 in suma de 138.64 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 170.00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 307.50 mii lei după cum urmeaza:

  • -  TITLUL I “Cheltuieli de personal” - inițial 203.50 mii lei in urma rectificării 203.50 mii lei

  • -  TITLUL II “Bunuri si servicii” -inițial 72.00 mii lei in urma rectificării 104.00 mii lei

(influenta + 32.00 mii lei) Cele doua titluri sunt detaliate pe articole si aliniate in anexa nr 1.


Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 170.00 mii lei după cum urmeaza:

  • -  Alte venituri (contribuție hrana) - inițial 135.00 mii lei in urma rectificatiLf^t>.

  • -  Donații si sponsorizări          - inițial 3.64 mii lei in urma rectificării ^"3

(influenta + 31.36 mii lei)          li-p1'

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din v constituie in urma rectificării la nivelul sumei 170.00 mii lei si sunt detaliate articole si aliniate.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de  cheltuieli al Grădiniței de copiiciiprogrân^prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești avand ca sursa de bUgetUiUi activitatii finanțate integral sau parțial din

finanțare bugetul local preQufiț venituri proprii pe anul 20:1'0’CONTABIL SEF, LucazMihaela

VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


Cristina Vlaicu


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ SF MUCENIC MINA PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL 341/30.09.2 011

influente

(+/-)

Buget rectificat

i TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚJCNARE+SECȚiUNEA DE DEZVOLTARE)

275.50

32.00

307.50

r

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

275.50

32.00

307.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

275.50

32.00

307.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

203.50

0.00

203.50

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

157.00

0.00

157.00

Salarii de baza

10.01.01

141.00

141.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

13.00

13.00

Ore suplimentare

10.01 07

X

X

Fond de premii

10.01 08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocuoate prin cumul

10.01.10

rond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00I

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

o.ool

Indemnizații de delegare

10.01.13

■ -I

indemnizații de detașare

10.01.14

j

Alocații pentru transportul ia si de la locul de munca

10.01.15

I

__i

!

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3.00

3.00

Che

tuieli saiariale in natura (cod 10.02.01 la î 0.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

r~

Tichete de masa ’)

10.02.01

0.00

t

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

;    (Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

r

i

Transportul ia si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10 02 06

X

X

x|

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

46.50

0.00

46.50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

33.00

33.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

8.50

8.50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si bon profesionale

10.03.04

0.50

0.50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

f---

I

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.50

3.50

• TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la \ 20.27+20.30)

20

72.00

32.00

104.00

i Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

66.00

23.75

89.75|

|

Furnituri oe birou

20.01.01

0.50

0.25

0.75*

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

7.00

15.00

I

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

7.50

33 50

41.00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

6.50

5.50

12.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1.00

2.00

3.00

I

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

38.00

-38.00

o.oo|

r

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

4.50

13.50

18.00

| Reparații curente

20.02

0.00'

(Hrana (cod 20.63.01+20.03.02}

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

1

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

; Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

2.00

3.00

I Medicamente

20.04.01

0.00!

i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf

HCL

341/30.09.2 011

influente

(+/-)

H < >

fS^Buget^.

Vecțificat p

Materiale sanitare

20,04,02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

\      3.00 •

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.50

. W

4.59

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.50

3.00

4.50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0 00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.50

0.50

Protecția muncii

20.14

0.50

0.25

0.75

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

[studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic a! animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ia 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si aite costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.001

Comisioane si aite costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte '—

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2.50

3.00

5.50

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30 04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20 30 06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu ounuri si servicii

20.30.30

2.50

3.00

5.50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0 00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

'UTEUlTVrTRTTNSFERURiINTKETJNrriATTTttE AlylTrnViS7FrffTfETFUBEfCE(COO

57 01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

______

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

G.GO

0.00

0.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul Vili Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0 00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL 341/30.09.2 011

Influente (+/-)

/

ZT^imcat

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

II

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

îk

Alte active fixe

71.01.30

ÎV

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.0$

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

rĂpD

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anui curent

85.01

LORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
JUDEȚUL: PRAHOVA


t,


GRĂDINIȚĂ SF MUCENIC MINA PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL 341/30.09.2 011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

138.64

31.36

170.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

138.64

31.36

170.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

0.00

0.00

0.00

Alte venituri (incasari contribuții hrana)

36,10,50

135.00

31.36

166.36

Donații si sponsorizări

37,10,01

3.64

0.00

3.64

0.00

0.00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

138.64

31.36

170.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

138.64

31.36

170.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

138.64

31.36

170.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.33

0.00

3.33

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.50

0.00

2.50

Salarii de baza

10.01.01

2.50

0.00

2.50

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.83

0.00

0.83

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.52

0.00

0.52

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.02

0.00

0.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.13

0.00

0.13

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.06

0.00

0.06

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.10

0.00

0.10

TITLUL II BUNURI SI SERVICIi (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 2G.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

135.31

31.36

166.67

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

0.00

0.00,

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

0.00

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

0.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL 341/30.09.2 011

Influenjte

/ V

H

G Buget " rectificai

AȘiA?

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

T ransport

20.01.07

VA

0.Q0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0.00

Ao6.

.0 00

Reparații curente

20.02

0.31

0.00

0.31

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

135.00

31.36

166.36

Hrana pentru oameni

20.03.01

135.00

31.36

166.36

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0 00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

IIILUL VI IRANSFERURilNTREUNTI AII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (Cod

51 m\

51

0.00

0.00

0 00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TTTEUrirXL TE CHEL 1U1ELI (cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.3G)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL 341/30.09.2 011

Influente (+/-)

Buget rectificat .

____________

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

p.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

' ' . - 0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

•0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

o.oo1

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

_______

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

000

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERT1AR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL,

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STR

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului d< cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf Mucenic Mina” Ploiești

și a emis:

o J

PREȘEDINTE, Radu Mateescu

Data: 22$ v fi' 2^0