Hotărârea nr. 41/2011

Hotãrârea nr. 41 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Comunitare a municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 41

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Comunitare a municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești Andrei Liviu Volosevici si a consilierilor Nicoleta Cătălină Bozianu, Palas Alexandru Paul si Gheorghe Popa, precum si Raportul de Specialitate al Politiei Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului Politiei Comunitare a municipiului Ploiești pe anul 2011;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/28.12.2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 a Legii nr. 287/28.12.2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea si funcționarea Poliției Comunitare, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2005;

Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

Ținând cont de prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, actualizată;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.4, litera a) si art. 45, alin.2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Politiei Comunitare a municipiului Ploiești pe anul 2011, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Serviciul Public Politia Comunitara a municipiului Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotar ari.

Art.3 - Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios,Achizitii-Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011.

<6 M

..... V / V

****** >>                    “w x\

1 P-3 CONTRASEMNEAZĂ SE

PREȘEDINTElD^ȘEDINȚ/g Adina GN&rghe


TAR, Oana Cristina Iaddb


î > ■.;            * * • *Pi 1 i                                                                                                                                                i

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea adm inlstratlv * teritoriali:


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


Anexa nr.1


Instituția publici:POLITIA COMUNITARA PLOIEȘTI

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl AUNEATE, PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICATORILOR


I

Cod indicator


REALIZAT

2010


Prevederi anuale


din care credite bugetare


MII LEI

ESTIMĂRI '

....... 1 ——►


!                                                                                                                     i

[:                                                                                      ;

2011  ! destinate 2012   2013 I 2014

J

stingerii

plăților


i

a

._ ■ — 1 — R-R ■ .RPR^M- R, i ■ ■--—teb^ R,-,.,-R -1-te- ,

Venituri proprii

33.10.08

2.213,78

72,20

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8.377,20

943,60

W      .......|R>| -                —       1

>       ......b^d             1

TOTAL VENITURI - din care:

10590,98

1.015,80

0

0

o

0

Veniturile secțiunii de funcționare

9298,67

1.015,80

Veniturile secțiunii de dezvoltare

1.292,31

• • ------------

i

1

1

r                                                                                                                                                                                                                       j

,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i

------ ---------- L                                                                                                                                         ------ ---------------------- .                    I                             ■

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

10.590,98

1.015,80!

,r_...n.T____„_______...                            .i; ■

0,00

1

|            R * II       II

j

..... .      I

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

9.298,67

1.015,80 i

0,00

•i

s

E

1

2 ț c

lCHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

9.298,67

1.015,80!

0,00

!

J

, 1 1

| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.874,53

654,50

0,00

^Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.370,20

483,00

0,00

'■■■Ub     IMR.RFI j    1

|      Salarii de baza

10.01.01

4.168,32

431,00

R     ■■■■■ M.uj..........

|      Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

30,36

L

I

r                                                                 r

j      . -.j..-

I      Alte sporuri

10.01.06

293,09

27,00'

1                                                -L-v_____

I      Ore suplimentare

10.01.07 ț

X

X

X

Fond de premii

10.01.08 !

324,54

X

LT -. .1H   1                    .     .|f  ~ •

X

1

1 1 1 ■ 1 ■ ■ ■ 1

Prima de vacanta

10.01.09 !

-- --                      -_-,TU-T -lj, |

280,29

X

4^               , 1,1 b 1 , ■    ................. 1*.....

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

î          1** — -i —. J _ _ A ^1^1“         „

10.01.10 • mfti 11 !

1

r

t

|. ■ a     m ........ i,fc......

1

i


Indemnizații plătite unor persoane din afara unității Indemnizații de delegare

|, fc | mi                                                                   b ■ ■ R I I !■! W                                              11 ■■ i »i RiM* HI                                 *»                     IR I tete"» ■                                          » 1 »■ > " <"Rb "

Indemnizații de detașare________________________

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe________________________

Alte drepturi salariate in bani


V V «I 1 ♦  ■ W

10.01.12 !

10.01.13 !

10.01.14

10.01.15 \

10.01.16 !


19,56

0,37


Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *)_________

Norme de hrana


10.01.30

10.02

110.02.01


253,67

0,00


- ■ ■ ............

u

1

--------------------------------j-

i

s L

25,00

0,00

....      ........-X


I

i

----L

I


0,00


Ki


i10.02.02

X


J J •i £•%


•rr


-R*


TT■r?W^g8aM 7.      L J jSE.lțAL   -


Uniforme ai echipament obligatoriu

— ‘ nr— TTfiWT^*ij-3                                      irfbi r RJ‘1 aum .■*><■■■ ■ JiJI.Ki ian-MKir 1W                                   ■ f rii“n<i“frnT |,.| .■rtuia 1.7 if.n Tr" T.. "Tf.T.y . ||'M r|R ‘.TT

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

• Jî- -• --ț — .i?^ j_ -j-,-                         • ni—‘ ‘ 7. I-J ■ “ i _ r -ir- ‘ " ~ .........- ii —

Transportul la si de la locul de munca

*v.                             ... — _— ~ ‘ ~ - •                    . ........----- 1 ■ ■ ■ “ - j fc “~rj——

Tichete de vacanta______________________________

Alte drepturi salariate in natura_______________________

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)   ______________

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj_____________________

Contribuții de asigurări sociale de sanatate___________

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale


te-

i

i


Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații Contribuții la Fondul de garantare a-crea


iate


.» ■ ■■ ~r f*J. | ,i                   J.,. I J J               ”

10.02.03

WXIl-


10.02.04

10.02.05

10.02.06

10.02.30

10.03

10.03.01


*1                  * I1"*


Mi. i'i*t v                 jt                     Mfti <■' ?.»i*. ,j .li,ttji                                        n**. rflf


vTTffT


.. .. Ji p


10.03.02


' 10.03.03 10.03.04


10.03.05

110.03.06 I


1.504,33

1.099,76 26,07 273,73

15,23

23,80

65,74


171,50 124,00

3,00 31,00

1,80 5,30 6,40!


0,00


10 M 07

! V* W« vr


4

t,

•i i

r

>

i


•r

i>

i -

I.!

!t

b

£

f ■

li


TITLUL H BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) , 20 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)____________________________________20.01

Furnituri de birou                                                                         20.01.01

____ ______ . ... -- ,ai_ - _r_, ...                    __ ,                               .. -                                        ________________________ -a ........................... ...........-.-u ... j Materiale pentru curățenie___________________

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti_________________________________

Piese de schimb__

T ransport________________________________________

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet_____________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


2.423,601   361,301

1.132,051   347,30

’ i-

1


30,51

9,49


2,00

2,00

93,85    36,00


i Reparații curente_____________

[Hrana (cod 20.03.01*20.03.02)


h

li


Hrana pentru oameni Hrana pentru animate


20.01.02 I

20.01.03

20.01.04

J20.01.05

[20.01.07

120.01.08       162,34 |    41,00

20.01.09 j

[20.01.30 I 445,67

20.02

20.03

120.03.01

20.03.02


3,80


20.01.06 I


142,34 j    42,00

74,27 i 2,00


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04,04)

Medicamente__________________________________

Materiale sanitare__________________________________

Reactivi_________________________________________________

Dezinfectant!


20.04


+

I

i i î i


161,60

a                iib


590,22 î

60,91 j

60,91!

---------------’------------4.


215,50


0,00


I 1

I +


0,00!


0,00!


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

l-


20.04.01 20.04.02 !

20.04.03 [

20.04.04 |

1                 -U —A.                      f


! 20.05


Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar


•J


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)


Ir


Deplasați interne, detașări, transferări Deplasați în străinătate


Materiale de laborator_______________

Cercetare-dezvoltare___________

Cârti, publicații si materiale documentare


20.05.01 !

20.05.03 !

20.05.30 I

I

I-

 • 1

 • 2


529,29

432,85


0,00


20.06


96,44!

6,06!


0,00


__X

0,00

0,00


0,00


0,00

1 1 1


0,00


0,00


20.06.01 20.06.02

20.09


20.10

20.11


6,06!

—“——t

t

î


0,85’

-j------- r -__,--a.


.• i

<!

+

i

t

l

4-

ț

r

!                                 ii      1 . - *

■                                               l 1


.T"         II ....... ?L"-WL'


'.î.^. .««.II . ?^™rTy.l.Tyi.l.W !'«.'      J I1.           . ,'P1.       J 1 1                                                i .. .«I      i. J K II ’nw? J


Consultanta sl expertiza Pregătire profesionala_______

Protecția muncii____________

I 1 ■■■■■            b M                                                              ■ ■■!!■ ... . .                         ------------------- ------------ .......... ... ....                             -----

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata_____________

Studii si cercetări_________________________________________________________________

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor_______________________

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de


20.1«Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie_______________________________________________

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor__________________________________

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor________________________

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe_________________

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne__________________

Stabilirea riscului de tara


0,00


0,00


<1


0,00


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor [20.25 Tichete cadou______________________________________________________________________|

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)           j 20.30

i20.30.01 j20.30.02 20.30.03 '20.30.04


Reclama si publicitate______________________________________

Protocol si reprezentare____________________________________

Prime de asigurare non-viata_____________________________

Chirii_________________________________________________________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice


Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)_______________________

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)


_________Dobânzi aferente datoriei publice interne directe___________________________ Dobânzi aferente creditelor interne garantate_____________________________

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)


Dobânzi aferente datoriei publice externe directe__________________

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale


i 20.27


37,37


12,00


0,00


2,93


32,93


12,001

d

1,51


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)


Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur_________________

Dobanda datorata trezoreriei statului                     ______________

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului_______

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului Dobânzi la opeatiunile de leasing


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)


i30.02.02

u--———


0,54


0,54


0,00


0,00


40


0,00


0,00


0,00,'■■7 '■■■ Itl.1.1;*. .■!< ‘"L 1— . . ... ..iL. Iș HW Mr riWMWi ssffj li. P. ■■                                                           i l.tf ■, 111* uJ 11> 1 Wi "■ Ifel1» IU ilbfeR n ■ d< P                                                           . ■■ , ■■ ■» .. » aPTM—r i 11* i

__Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif____________________ Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

_combustibili__________________________________________________ Alte subvenții


40.20

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)


Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


40.30

50__

50.04


0,00


0,00


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)  ; 51

Transferuri curente (cod______________________________________________________________51.01    !

j51.01.01 I ! 51.01.03 ■+----—----------

j

151.01.14

4-------------------------

51.01.15


Transferuri către instituții publice_______________________________________________________

Acțiuni de sanatate___________________________________________________________

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului_____________________________________________________

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele I cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

i.


51.01.24


Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului ___________________________________________

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social _____________________________________________________________________

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale _________________________________________________

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății_____________________________________________________________________________

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole___________________

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) A. Transferuri interne


(cod 5S.01.18)


0,00

0,00


0,00


Alte transferuri curente interne


B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02 55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale_________________________________55.02

Alte transferuri curente în străinătate                                                      55.02


0,00


0,00


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

______Ajutoare sociale in numerar ___________ Ajutoare sociale in natura


Tichete de cresa____________________________

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod Burse_____________________________________

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale


59__

59.01 59.02


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


-t


*r


Asociații si fundații

59.11

■--------■—■--------------------■-----■ .--.—

il iț !j

Susținerea cultelor

59.12

c

' ■■ «                            1 1 ■ ■ —                                                                                   1                                    im rn r 1 1 1- 1 m. ..o-                                                                                                                                                                                    r r                       .....

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

1

1j,

Despăgubiri civile

59.17

. . .......

L..........

1

I

[i

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

........1

1••-r 1                           ------------

■ - -      .—1

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

---,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 '■

0,00

b

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30) împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate integral din Alte împrumuturi


0,00


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)


81


Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)


Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare____________

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale


Diferențe de curs aferente datoriei publice externe


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)


Rambursări de credite interne garantate____________________

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne___________

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

, . . - , _ _ II ‘ ‘ .                            . ....................- . ..... . ._ ._ B.. - ..p-_ -                           ... _


i i i i


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)______________________________

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)  51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02,22 la 51.02.28)________________________________51.02 I

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale_______________________________________ 51.02.12 '

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii          Q2 22

medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate________________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate


0,001


r*51.02.23

>           « ‘      ".....R............


X

i

i

i

r

1

t


Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în & & 24 sănătate

......-*'***—*'■ ..................................... „ —— — W I           I            >                       ,                        II                 I I I PI ■ ■

4

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru ■ 51 Q2 25 finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

!       Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

---——.......

51.02.26

..... | 1

1

p

5

-----------------------......---------------------

V *

i

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

J

ș

i t

X

**

«I I ■               |                        ....................... ■ ■                       >11 ■ »!«■■■■ > I     IPR       I I , —t‘T* '"   , ,      ,                 ■ «! Ijl II     ■!!          ■ I ■ I ■ I !■ I ........ IJ   III ■            -------_  '--------- -------

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății__________________________________________________


51.02.28


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) A. T ransferuri interne


**•


(cod 55.01.03+55.01.08 la_______________

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă____________

Programe ISPA

Programe SAPARD__________________________________________

Investiții ale agenților economici cu capital de stat____________________________

Programe de dezvoltare______________________________

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Cheltuieli neeligibile ISPA____________________________________________________

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare


55______

55.01

55.01.03

55.01.08

55.01.09

-             .    - r

i

55.01.12

55.01.13

55.01.15


55.01.10 ;


55.01.28

55.01.42 |

'55.01.54


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare i 56_______[

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)   ______________________156.01    j

_____Finanțarea națională **)                  _____________ 56.01.01 ;

_____Finanțarea Uniunii Europene **)________________________________________________________i 56.01.02 j

Cheltuieli neeligibile **)                                                   ~           ”   j56.01.03 I

56.02 I 56.02.01 56.02.02

<

i j 4-

i

i

i

I-

r

f

J

i

i I +


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

i


•i i


i

■h


«• i


-+

i


Programe din Fondul Social European (FSE) | Finanțarea națională **)


Finanțarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **)_________


Programe din Fondul de Coeziune (FC)

_____Finanțarea națională **)

__ Finanțarea Uniunii Europene **)             _____________

j Cheltuieli neeligibile **)_______________________________________________

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) _____Finanțarea națională **)

____Finanțarea Uniunii Europene **)            __________________ ______Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) ___________

____ Finanțarea națională **)________________________________ Finanțarea Uniunii Europene **)___________________


56.02.03 i 56.03

56.03.01 |

56.03.02 i 56.03.03 !


56.04

56.04.01 56.04.02

h ■                   ■ -ua     ■■ ■             .

ț

s

!


56.04.03

56.05


Cheltuieli neeligibile **)


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)_______

_____Finanțarea națională **)____________________ _____Finanțarea Uniunii Europene **)______________________________ ______Cheltuieli neeligibile **)       ____________________________________ Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) I Finanțarea națională **)


Finanțarea Uniunii Europene **)


0,00 0,00


4

Ț

i

E


0,00 0,00

---,----—


0,00


li


56.05.01 i

56.05.02 '

56.05.03


56.07

56.07.01


56.07.02 ■


56.07.03 i

56.08

56.08.01 ■

56.08.02 i


0,00 0,00

'    ———

r

■        V      4          ............ai     , ■ —0,00


0,00


rv4 .


0,00


0,00


0,00


'•v

v’

*

i


i..

< •


•• i — »i f                                                                ■. .i ■. rr’z—. ....                           i" l» " 'juma

Cheltuieli neeligibile **)

Alte orograme comunitare finanțate in perioada 2007-2013

? J;: ir * J=-                                    .....A l              ■ » I | I ■ » OMIIOR II l ■MfHRa I               ■■■ R ■■<«■,■> TR , | iT | « H                            mai F lire IJ I

Finanțarea naționala *)    __________________

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)___________

Cheltuieli neeligibile *)________________________________

Alte facilitați si instrumente postaderare

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *) Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *) Cheltuieli neeligibile *) ___________

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă j______Finanțarea naționala *)___

_____Finanțarea externa nerambursabila *)

i______Cheltuieli neeligibile *)_________________________________________________

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

bl


Construcții                                _________

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe___________________________________

Stocuri (cod 71,02.01)    ______________________

Rezerve de stat și de mobilizare Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE56.08.03

MBaiftUrn» *>*w

 • 56.15 56.15.01 56.15.02 56.15.03

 • 56.16 56.16.01 56.16.02 56.16.03

 • 56.17


. *

î ț

Jf y

r 56.17.01 j 56.17.02 | 56.17.03 | 56.18 56.18.01 !

156.18.02


fl


56.18.03 !0,00


0,00

. .....


0,00


0,00


4

1

i

i -4i

wk

1.292,31

71.01     ’   1.292,31       0,00

•Wr ,    W-

...... ■»              .....i                      ■.......... ..........

0,00

71.01.01

------------- —j---4—---------------1

*

]

*


71.01.03 !

4 c

 • i

F

I

F

 • ii


71.01.30 i 1.085,80


wk


71.02

71.02.01


0,00


0,00


71.03

i

t.

f

4-

s

72

0,00

0,00

0,00

72.01

0,00

0,00

0,00

72.01.01

f ’

!

1

J

i      ....

75

i                                                              .....

I

L

k.

h ......

84

0,00

0,00

0,00

r

r’n“"ir-          —J L\ T-r- j     1

85.01CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI POLITIA COMUNITARA PLOIEȘTI


-/

//o /A,

Vizat, V t.

Primar

Andrei Livi olosevici

i

* b« s% V

r. .,

r*

"’l

. JRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Comunitare Ploiești

In conformitate cu art.l din Legea 371/2004, Politia Comunitara Ploiești a fost înființata prin HCL 222/2004, in scopul asigurării ordinii si liniștii publice, pentru creșterea eficientei pazei obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat.

Proiectul de buget privind veniturile si cheltuielile pe anul 2011 al Politiei Comunitare Ploiești este fundamentat pe doua luni ( ianuarie si februarie 2011) pentru cheltuielile de personal si pe trei luni ( ianuarie-martie 2011) pentru cheltuielile materiale si de capital, pana la preluarea patrimoniului de către structura nou infiintata < Politia Locala a municipiului Ploiesti>.In structura acesta se prezintă astfel:

I.-Venituri totale: 1.015,80 mii Iei

Din care: - venituri din activitate autofinantata = 72,20 mii lei

- venituri din subvenții = 943,60 mii lei

IL-Cheltuieli totale : 1.015,80 mii Iei

Din care:-Cheltuieli de personal = 654,50 mii lei

- Bunuri si servicii =361,30 mii lei

I. Venituri totale

La fundamentarea “ Veniturilor din activitatea autofinatata“, s-a avut in vedere valoarea contractelor actuale aflate in vigoare, in suma de aproximativ 72,20 mii lei, ce vor fi preluate in luna martie 2011 de către Politia Locala a municipiului Ploiești, conform legislației in vigoare. In prezent instituția are in derulare un număr de 3 contracte de prestări servicii paza, incheiate cu instituții publice de subordonare locala: Asociația Serviciilor Sociale Comunitare, Serviciul Public Finanțe Locale, Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor.

Prevederea bugetara reprezentând “Subvenție" aferenta anului 2011 este de 943,60 mii lei suma necesara pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii instituției pana la data încheierii activitatii instituției ( 31.03.2011) .

Il.-Cheltuieli totale:Cheltuieli de personal

rĂ


“ Cheltuielile de personal” sunt in suma de 654,50 mii lei. z La articolul “Cheltuieli salariate in bani“ prevederea este de 483 mii articolul “Contribuții” suma de 171,50 mii tei, suma ce reprezintă C asigurări sociale a căror fundamentare a fost stabilita conform procentelor existente in legislația de specialitate fiind aplicate la fondul brut de salarii.

“Cheltuielile salariate in bani” au fost calculate pornind de la sumele din statul de personal existent la 31.12.2010, sume care au fost indexate cu un precent de 15%, conform Legii nr.284/2010-legea -cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice si Legii nr.285/2010 - privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice.

Fundamentarea alineatului 10.01.01 “ salarii de baza “ a fost realizata astfel:

Salariul de baza aferent lunii decembrie 2009 si plătit in luna ianuarie 2010 in suma de 215 mii lei + salariul de baza lunar aferent lunii ianuarie 2011 si achitat in luna februarie 2011 in suma de 216 mii tei - 431,00 mii tei.

Suma de 44,00 mii tei reprezintă prevedere bugetara pentru alineatul 10.01.06 “alte sporuri” si a fost fundamentata avand la baza sporul pentru condiții vatamatoare fundamentat astfel: suma de 11 mii tei aferenta lunii decembrie 2010 si achitata in luna ianuarie 2011 si suma de 16 mii tei aferenta lunii ianuarie 2011 si care se vor achita in februarie 2011 .

Suma de 25,00 mii tei reprezintă prevedere bugetara pentru alineatul 10.01.30 “alte drepturi salariate in bani“ si a fost fundamentata avand la baza sporul pentru munca prestata in timpul nopții in procent de 25 % din salariul de baza.

Cheltuieli materiale

“Bunurile si serviciile “ au fost previzionate la suma de 361,30 mii tei, asigurând un minim de necesar pe trei luni cat urmeaza sa funcționeze instituția.

La articolul “Bunuri si servicii “ prevederea bugetara este in suma de 196,80 mii tei. impartita astfel:

 • -  Pentru articolul bugetar “furnituri de birou“, prevederea bugetara este de 2 mii tei;

 • -  Pentru articolul bugetar “materiale de curățenie” ,prevederea bugetara este de 2 mii tei;

 • -  Pentru articolul bugetar “încălzit, iluminat si forța motrice“ ,prevederea bugetara este de 36 mii lei.Aceasta a fost previzionata luând in calcul perioada similara a anului precedent;

 • -  Pentru articolul bugetar “apa, canal, salubritate” ,prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 3,80 mii tei , luând in calcul perioada similara a anului precedent;

Pentru articolul bugetar “carburanți si lubrifianti ”, prevederea bugetara a fost stabilita astfel : factura de combustibil aferenta lunii decembrie 2010 siachitata in luna ianuarie 2011 in suma de 10,45 mii J autovehicule * 200 litri / autovehicul +6 lei/ litru - 42 mii lei 1^4 Pentru articolul bugetar “piese de schimb" , prevederea b estimata la suma de 2 mii lei;

Pentru articolul bugetar “posta , telecomunicații, radio, internet;4 prevederea bugetara a fost estimata astfel : execuția bugetara pențrq, capitol in anul 2010 a fost de aproximativ 163 mii lei: 12 luni * 3 luriî ^fl mii lei;

Pentru articolul bugetar "consultant si expertiza “, prevederea bugetara a fost estimata la suma de 2 mii lei, suma necesara pentru plata unui consultant juridic, deoarece la acest moment juristul instituției este in concediu medical din luna noiembrie 2010.

La articolul bugetar “prime non viata ”, prevederea bugetara a anului 2011 a fost estimata la valoarea de 12 mii lei, suma necesara pentru plata polițelor de asigurare RCA si CASCO pentru autoturismele instituției.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECT2 COMUN’ Z       A


SEF SERV. FINANC.CONTAB., Mariaa lonescuVizat,


Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte, Craciunoiu Nicoleta

Primăria municipiului PloieștiEXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Comunitare a municipiului Ploiești

In conformitate cu Legea nr.286/2010 -privind legea bugetului de stat pe anul 2011 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale s-a procedat la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Politiei Comunitare a municipiului Ploiești.

Politia Comunitara a Municipiului Ploiești a început sa funcționeze de la data de 01.04.2005, in conformitate cu prevederile Legii nr. 371/2004 - privind înființarea, organizarea si funcționarea Politiei Comunitare, modificata si completata prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2005, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 222/29.12.2004, modificata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 13/2005, ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 222/2004, activitatea Politiei Comunitare se realizează in interesul persoanei si al comunității, pentru asigurarea ordinii si liniștii publice, precum si pentru asigurarea pazei si protecției obiectivelor de interes public si privat, ale instituțiilor statului si al altor persoane juridice de pe raza municipiului Ploiești.

Politia Comunitara a municipiului Ploiești va funcționa pana la data de 31.03.2011,deoarece in perioada 01.01.2011-31.03.2011, va urma preluarea patrimoniului acestei instituții de către Politia Locala a municipiului Ploiești, serviciu specializat cu personalitate juridical ce urmeaza a se înființa conform Legii nr. 155/2010 a politiei locale si Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului-cadru de organizare si funcționare a politiei locale.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Politiei Comunitare Ploiești se estimează la suma de 1015,80 mii lei, din care venituri din activitatea autofînantata in suma de 72,20 mii lei si venituri din subvenții 943,60 in suma de mii lei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


•s


I I       *1?

•\r <     ■ .

A

\ ’?

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOM% PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Poliția Comunitară a municipiului PloieștiData: