Hotărârea nr. 407/2011

Hotararea nr. 407 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local al Gradinitei de copii cu program prelungit nr 28 Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 407privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul locs al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 28 Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilk Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constant precum si raportul de specialitate al Grădiniței de copii cu program prelungit nr \ Ploiești

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe an 2011 , Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/200 republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

H O T A R AS T E:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli al Grădiniței de copii cu progra prelungit nr 28 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 201 conform Anexei nr. 1 pentru activitatea de invatamant care face parte integranta c prezenta hotarare.

Art.2 Grădiniță de copii cu program prelungit nr 28 Ploiești si Direcția Managemc Financiar-Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grădiniței

de copii cu program prelungit nr 28 Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 s: art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, bugetul instituției noastre care a fost aprobat prir HCL 335/30.09.2011 instituția noastra a procedat la intocmirea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local este impusa de Legea nr 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul Ministrului Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice ni 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitatiloi administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 28 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL 335/30.09.2011 in suma de 10810.39 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 10860.39 mii lei pentru activitatea de invatamant si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 28 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR 28 PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind

rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 28 Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 pri care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant c stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legi buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile leg bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea n 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, bugetul instituției noastre care a fost aprobat pri HCL 335/30.09.2011 instituția noastra a procedat la întocmirea rectificării bugetului de venituri cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local este impus de Legea nr 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul Ministrul Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice nr 7/57/2011 privind aprobarea nivelul’ maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 28 Ploies avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL 335/30.09.2011 in suma de 108^0.39 mii lei constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 10800.39 mii lei pentru activitatea de invatamant si su prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie in urma rectificării nivelul sumei de 10859.79 mii lei pentru activitatea de invatamant, după cum urmeaza:

  • -  TITLUL I “Cheltuieli de personal” - inițial 8599.00 mii lei in urma rectificării 8599.00 mii lei

  • -  TITLUL II “Bunuri si servicii” -inițial 2214.39 mii lei in urma rectificării 226139 miile

(influenta + 50.00 mii lei)

“Cheltuiei de capital”              - inițial 8.00 mii lei in urma rectificării 8.00 mii lei

Cele trei titluri sunt detaliate pe articole si aliniate in anexa nr 1.

DIRECT^


Enuta IoariDIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte

Cristina Vlaicu

Direcția Administrație Publica,


Juridic - Contencios, Achiziții Publice, ContracteJUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ NR 28 PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL 335/30.09.2 011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

10.810.39

50.00

10.860.39

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10.810.39

50.00

10.860.39

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.810.39

50.00

10.860.39

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.599.00

0.00

8.599.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6.731.05

0.00

6.731 05

Salarii de baza

10.01.01

6.162.46

6.162 46

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

495.44

495.44

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

73.15

73.15

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0 00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.867.95

0.00

1.867.95

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.409.30

1.409.30

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

33.66

33.66

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

349.66

349.66

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

14.70

14.70

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

60.63

60.63

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2.211.39

50.00

2.261.39

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.978.01

39.00

2.017.01

Furnituri de birou

20.01.01

5.70

1.70

7 40

Materiale pentru curățenie

20.01.02

244.49

7.50

251.99

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

894.15

40.12

934 27

Apa, canal si salubritate

20.01.04

158.22

2.50

160.72

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

75.60

1.00

76.60

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30.00

-30.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

569.85

16.18

586.03

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

3.08

0.00

3.08

Hrana pentru oameni

20.03.01

3.08

3.08

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

22.60

1.00

23.60

Medicamente

20.04.01

0.001
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL 335/30.09.2 011

Influente-^

(+/-)

/ < /ă K Z$

-rj -

OfX

Materiale sanitare

20.04.02

\VS X

W" qM

Reactivi

20.04.03

\\

\Z

Dezinfecta nti

20.04.04

22.60

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

140.83

x5Ăo

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

23.80

23 80

Alte obiecte de inventar

20.05.30

117.03

5.00

122.03

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0 00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

12.34

0.50

12.841

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0 00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniu! apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0 00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

51.53

4.50

56.03

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

51.53

4.50

56 03

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

IIILULVI 1 RANSFERU'RTrNTRE UNI 1A 11 ALE ADMINIS TRA 1 IEI PUBLICE (Cbd

51 nt\

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHEL l UIELT-(codr———————

5.9 01+50.02+59.11+59.12+59.15+59.17+53.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERA TI UNI FINA NCIA RE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.001

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

o.ool

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

o.co

Construcții

71.01.01

0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL 335/30.09.2 011

Influente (+/-)

Buget rectificat

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

■ . '• i

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

\ o:oo

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

_

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

ZO.OO

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1 COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMF^ltU I

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului d< cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grădiniței de copii cu progran prelungit nr. 28 Ploiești

și a emis:

SECRETA

Gheorghe ȘData: