Hotărârea nr. 405/2011

Hotararea nr. 405 privind aprobarea rectificarii bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Gradinitei de copii cu program prelungit nr 21 Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 405 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum si raportul de specialitate al conducerii Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești.

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

H O T A R AS T E:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte ve aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finai si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri


copii cu program prelungit nr 21 Ploiești pe ai

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației n;

prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.333/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011 astfel instituția noastra a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL 333/30.09.2011 in suma de 167.30 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 207.30 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești aprobat prin HCL 333/30.09.201 in suma de 84.09 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 107.59 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești aprobat prin HCL 333/30.09.2011 in suma de 84.09 mii lei se constituie in urna rectificării la nivelul sumei de 107.59 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești pe anul 2011.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI, Nicoleta Cataliana Gheorghe Sarbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin ,

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR21 PLOIEȘTIVIZAT:


V1CEPRI CĂTĂLINĂ BOZ


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , de asemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr. 333/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al MFP nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011 astfel instituția noastra a procedat la întocmirea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL 333/30.09.2011 in suma de 167.30 mii Iei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 207.30 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești aprobat prin HCL 333/30.09.2011 in suma de 84.09 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 107.59 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești aprobat prin HCL 333/30.09.2011 in suma de 84.09 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul 107.59 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 203.30 mii Iei ,dupa cum urmeaza:

-TITLUL I “Cheltuieli de personal” - inițial 121.50 mii lei in urma rectificării 121.50 mii lei

- TITLUL II “Bunuri si servicii” - inițial 45.80 mii lei in urma rectificării 85.80 mii lei

(influente + 40 mii lei)

Cele doua titluri sunt detaliate pe articole si aliniate in anexa nr 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 107.59 mii lei si provin din:

Alte venituri (contribuție hrana) - inițial 82 mii lei in urma rectificării 104 mii lei

Donații si sponsorizări          - inițial 2.09 mii lei in urma rectificării 3.59 mii lei

( influente + 23.5 mii lei)

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 107.59 mii lei si provin din:

Alte venituri (contribuție hrana) - inițial 82 mii lei in urma rectificării 104 mii lei

Donații si sponsorizări          - inițial 2.09 mii lei in urma rectificării 3.59 mii Iei

(influente + 23.5 mii lei)

Cele doua titluri sunt detaliate pe articole si aliniate in anexa nr 2.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 21 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011 precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii.


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Contracte


Cristina Vlaicu

r


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ DE COPII NR 21

PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL

333/30.09.201

1

Influente

(+/-)

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

167.30

40.00

207.30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

167.30

40.00

207.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

167.30

40.00

207.30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

121.50

0.00

121.50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

93.50

0.00

93.50

Salarii de baza

10.01.01

84.50

0.00

84.50

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

7.00

0.00

7.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2.00

0.00

2.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

28.00

0.00

28.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

20.00

0.00

20.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.50

0.00

0.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

5.00

0.00

5.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.30

0.00

0.30

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2.20

0.00

2.20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

45.80

40.00

85.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

41.50

25.00

66.50

Furnituri de birou

20.01.01

0.50

1.50

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

3.00

9.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

5.50

28.00

33.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.50

3.00

7.50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0 00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1.00

3.00

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20.00

-20.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

4.00

6.50

10.50

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0 00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

2.00

3.00

Medicamente

20.04.01

0.00

1.00

1.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL 333/30.09.201

1

i

uKk

4fuflet\

x. rectificat \

Materiale sanitare

20.04.02

o.ooi

i /2&W

,° °°

Reactivi

20.04.03

0.00'

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

V >^20#

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.50

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

‘q cJjs^OO

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0^00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.50

2.00

3.50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

1.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

0.30

2.50

2.80

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

cTocT

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.50

7.50

9.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.50

3.50

5.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

IIILUL VI~TR'ARSFERUHI IN 1 RE'UNl IAII ALtz AUM1NIS 1 HA 1 /t/ PUBLICE (COd---

51.011

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0 00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

iiilulxaliecheliuieli (cod

59.01+59,02+59,11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL

333/30.09.201

1 i

Influente

< w

^Buget

rectificat

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

- 0,00

' \ț),oo

Mobilier, aparatură birotică și aite active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

< 0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,001

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Piati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIÂR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

JUDEȚUL: PRAHOVA

GRADlNITA DE COPII NR 21 PLOIEȘTI PLOIEȘTIBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011D;


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL

333/30.09.201

1

--------------..r-- Q..

Influente (+/-)

-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

84,09

23,50

107,59

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

84,09

23,50

107,59

Venituri din prestări servicii

33.10.08

0,00

0,00

0,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

36,10,50

82,00

22,00

104,00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la.bugetul de stat

33.10.30

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

2,09

1,50

3,59

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.10

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

I Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

I

0,00

TOTAL CHELTUIELI {SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

84,09

23,50

107,59

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

84,09

23,50

107,59;

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

84,09

23,50

107,59

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,09

1.50

3,59

Cheltuieli șalariale in bani (cod 10.01.01 ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,45

1,08

2,53

Salarii de baza

10.01.01

1,45

1,08

2,53

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00'

Indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi șalariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli șalariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

r

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi șalariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 1G.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,64

0,42

1.06

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,50

0,30

0,80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,01

0,02

0,03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,10

0,05

0,15

Contribuții ae asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,01

0,04

0,05

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,02

0,01

0,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

82,00

22,00

104,00

i

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

0,00

0,00

| Furnituri de birou

20.01.01

I              o.oc

0,00

0,00Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet_____________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente_____________

Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator


Cercetare-dezvoltare


Carii, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii___

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie_________

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor__

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturiîor_________________________

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de taraCheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale_____________________________

Tichete cadou

Aite cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+29.30.30)

Reclama si publicitate__

Protocol si reprezentare__________________________________________________________

Prime de asigurare non-viata__________________________________________________

Chirii _______________________________________________________________________________________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor______________________________________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice______

Executarea silita a creanțelor bugetare____________________________________________

Aite cheltuieli cu bunuri si servicii

Cod indicator


20.01.02


20.01.07

20.01.08

20.01,09

20.01.30

20.02

20.03


20.20

20.21

20.22

  • 20.23

  • 20.24

20,24.01

20.24.02

20.24.03


20.27

20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20JC04

20.30 06

20.30.07


20.30.09

20.30.30


Buget cf HCL

333/30.08.201


22,00

22,00


104,00

104,00


NN lA


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

TITLUL VITRANSFEHURi INI REUNII AIIALE AUMINIS'I RAI IEI~PUBLIUE (C6O R1 M\_____'  _

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)________

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

’THTJUrxyiriTrCI^^----------

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+53.22+59.25+59.30)_____

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)_________________

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL

333/30.09.201

1

Influente

Buget rectificat

Vi?; i . $ h i ..

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +87.02)

81

0,00

0,00

p, 00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VII! Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ia 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,001

Mobilier, aparatură birotică și aite active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

. .

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
Grădinița cu Program

Prelungit Nr. 21 Ploiești

Str. Măgurii nr. 6


PROCES VERBAL

încheiat astăzi 25.10.2011, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al grădiniței, în prezența a două treimi din membrii consiliului.

Ordinea de zi:

  • 1.  aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local;

  • 2.  aprobarea bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al grădiniței, pe anul 2011.

Contabilul șef a! unității, d-ra Vasilica Geană prezintă rectificarea de buget, menționând următoarele sume:           ,

/JOGeT LoeQ-L'                   '• ztci/je-r kecli^ccit;

eMfcu'zL         c({                       /jntțe'kif       je /tec^'c^

//■f&Rjr - fZe^A/e// cli.             /'nu'h'<~$ /*?/f$o                                t Vo rrvX Q> ■

// if fycifWu /KJiA"t<xu ItXuh'xJ! i) rryx>                         dfftfcP /Tnx -Q,u (

V e/wt.      ! cJ^sJxL.U'^i

wiAv ; /nV/fcc^ ffG <2^

4yncvdt A                       /jhJ’

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.Membri:

educ. Pană Alexandrina-


îi^^l e CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI             |t|(

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4                        V AY

comisia wgtEt        covreoL ă^/nist^^eâ &yv&-/)(JLu~)

fUfruC Si f&'L&T £fU&/. L7&Ă7E&/ &

/ z '


/' >

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 21 Ploiești


PREȘEDINTE, Teodorescululian


Data: C&f' X- Zo//