Hotărârea nr. 402/2011

Hotararea nr. 402 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local al Gradinitei de copii cu program normal nr 10 Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 402

privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grădiniței de copii cu program normal nr 10 Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Grădiniței de copii cu program normal nr 10 Ploiești.

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

H O T A R AS T E:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program normal nr 10 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Grădiniță de copii cu program normal nr 10 Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,
Contrasemnează Secreta

Oana Cristina Iacob^EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind       A* /

rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul localal Grădiniței de copii cu program normal nr 10 Ploiești pe anul

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art.

20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, bugetul instituției noastre care a fost aprobat prin HCL 330/30.09.2011 instituția noastra a procedat la intocmirea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local este impusa de Legea nr 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul Ministrului Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice nr 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program normal nr 10 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL 330/30.09.2011 in suma de 132.05 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 157.05 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program normal nr 10 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local anul 2011.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI, Nicoleta Cataliana Gheorghe Sarbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL NR 10 PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind

rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grădiniței de

copii cu program normal nr 10 Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, bugetul instituției noastre care a fost aprobat prin HCL 330/30.09.2011 instituția noastra a procedat la intocmirea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local este impusa de Legea nr 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul Ministrului Administrației si Internelor si al Ministrului Finanțelor Publice nr 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program normal nr 10 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL 330/30.09.2011 in suma de 132.05 mii lei se constituie in urma rectificării la nivelul sumei de 157.05 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie in urma rectificariii la nivelul sumei de 157.05 mii lei după cum urmeaza:

  • -  TITLUL I “Cheltuieli de personal” - inițial 89.50 mii lei in urma rectificării 89.50 mii lei

  • -  TITLUL II “Bunuri si servicii” - inițial 42.55 mii lei in urma rectificării 67.55 mii lei

(influenta +25 mii lei)

Cele doua titluri sunt detaliate pe articole si aliniate conform anexei nr 1.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program normal nr 10 Ploiești avand ca sursa de finanțare

Cristina Vlaicu

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL 330/30.09.20

11

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

132.05

25.00

157.05

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

132.05

25.00

157.05

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

132.05

25.00

157.05

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

89.50

0.00

89.50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

70.00

0.00

70.00

Salarii de baza

10.01.01

62.00

62.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

6.00

6.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2.00

2.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

19.50

0.00

19.50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

14.50

14.50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.50

0.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

3.50

3.50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.25

0.25

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.75

0.75

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

42.55

25.00

67.55

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

40.50

18.90

59.40

Furnituri de birou

20.01.01

0.50

0.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

3.50

7.50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

5.00

23.40

28.40

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2.00

5.00

7.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1.00

1.00

2.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.00

-25.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3.50

10.50

14.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.25

0.75

1.00

| Medicamente

120.04.01

J

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL 330/30.09.20.

11 //

Buget

Certificat

Materiale sanitare

20.04.02

p

0.00

Reactivi

20.04.03

h      o.oo

Dezinfectanti

20.04.04

W

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

i:o.tf

XV/ 3 00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.0$

$ 0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

2.00

3.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.30

0.30

0.60

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.50

3.05

3.55

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.50

3.05

3.55

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

IIILUL VI 1 KANbl-tzKUKI IN 1 Kt UNI 1A 11 ALt ADMINIii 1KA 1 Itl KUBLIUt: (COCI M 01}

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL 330/30.09.2Q.

11 //<

-

$

fluente

>ș^uget f/fectificat ^A

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

7

- 0.00

Alte active fixe

71.01.30

=>lj 0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

1\

^030

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

\ 1

v/ o.oo

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,DIRECTOR ,

JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ NR 10 PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localPROCES VERBALîncheiat astazi 25.10.2011 in cadrul Consiliului de Administrație de la Grădiniță de copii cu program normal nr.^$ Ploiești.

La ședința au participat membrii consiliului de administrație.

Pe ordinea de zi a fost discutat rectificatrea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011avand ca sursa bugetul local, aprobat prin HCL 330/30.09.2011, care se constituie in suma de 132.05 mii lei.

Rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011avand ca sursa bugetul local are o influenta de 25 mii lei iar in urma rectificării se constituie la nivelul sumei de 157.05 intocmit ca urmare a adresei Primăriei Municipiului Ploiești.

Consiliul de Administrație a luat la cunoștința cele prezentate drept pentru care am incheiat procesul verbal.

Director                               Membrii C.A.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grădiniței de copii cu program normal nr. 10 Ploiești

Data: oXf' X ’