Hotărârea nr. 401/2011

Hotararea nr. 401 privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al Scolii cu cls.I-VIII „I. A. Bassarabescu” pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 401


privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Scolii cu cls.I-VIII „I. A. Bassarabescu” pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

  • - văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin, precum și raportul de specialitate al Scolii cu cls. I-VIII I.A. Bassarabescu Ploiești;

  • - având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale:

  • - în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „ I.A. Bassarabescu” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Școala cu clasele I-VIII „I.A. Bassarabescu” Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice,

9                                           9                                '                                                              7                         9                               7

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011
EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind


rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul locâ} al Scolii cu cls. I-VIII „ I.A. Bassarabescu” Ploiești' pe anul 2011                       '

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , instituția noastră a procedat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 si a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr.329/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Prevederile bugetului de cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „ I.A. Bassarabescu” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local sunt in suma de 575,10 mii lei, in structura se vor produce modificări prin diminuarea bugetului cu suma de 75 mii lei după cum se menționează in adresa Direcției Management Financiar Contabil si a Raportului de specialitate al Scolii cu cl.I-VIII, „I.A Bassarabescu” Ploiești.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat avand ca sursa de finanțare bugetul local este prezentat detaliat in Anexa nr. 1.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „ I.A. Bassarabescu” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011.

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI, Nicoleta Cătăliana Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Scolii cu cls. I-VIII „ I.A. Bassarabescu” Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică, Școala cu cls. I-VIII” I.A. Bassarabescu” Ploiești s-a înființat conform Hotărârii Consiliului Local nr.280/31.08.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitarilor administrativ teritoriale pe anul 2011.

In conformitatea cu HCL nr.329/30.09.2011, bugetul de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Scolii cu cls. I-VIII „I.A. Bassarabescu” Ploiești pe anul 201 Ieste in suma de 575.10 mii lei, conform Anexa nr. 1 .

Fata de sumele aprobate, Școala cu cls.I-VIII ”I.A Bassarabescu” Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2011 in sensul reașezării in structura si diminuarea cu suma de 75 mii lei.

In urma acestei modificări rectificarea bugetului de cheltuieli al Scolii cu cls. I-VHI’T.A. Bassarabescu” se prezintă după cum urmeaza:

- TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

din care: cheltuieli salariate in bani (cod 10.01) contribuții (cod 10.03)

- TITLUL II BUNURI SI SERVICH

din care : bunuri si servicii ( cod.20.01)

bunuri de natura ob. de inventar ( cod 20.05) deplasări, detasari, transferari( cod 20.06) pregătire profesionala (cod.20.13) protecția muncii ( cod 20.14)

alte cheltuieli (cod 20.30)

- TITLUL X ALTE CHELTUIELI

din care: burse (cod 59.01)

433,00 MII LEI

332.40 mii lei

100,60 mii lei

62,00 MII LEI

53,90 mii lei

4,00 mii lei

0,10 mii lei

0,60 mii lei

0,40 mii lei

3,00 mii lei

=  5.10 MII LEI

5.10 mii lei


La partea de cheltuieli, solicitam reașezarea in structura, după cum urmeaz^—..

  • -  majorarea cu suma de 21 mii lei a alineatului 20.01.03 „ incateit, ddnrtnat& intrucat prețul unitar al energiei termice a fost majorat.

  • -  Majorarea cu suma de 2,5 mii lei a alineatului 20.01.0^/ telecomunicații, radio, tv, internet”

  • -  Majorarea cu 1.5 mii lei la alineatul 20.01.09 „ Materiale si pr<ștari de servicii cu caracter funcțional”

  • -  Diminuarea cu suma de 100 mii lei la alineatul 20.30.30 „ Alte Cheltuieli” conform adresei Direcției Management Financiar Contabil, Contracte.

Bugetul de cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Scolii cu cls.I-VIII” I.A. Bassarabescu „ Ploiești este in suma de 500.10 mii lei si este prezentat detaliat in Anexa nr.l.

Față de cele prezentate mai sus, propunem rectificarea proiectului de hotărâre alăturat.


TARU NICULAE


CONTABIL ȘEF,


GHIORLAN CONSTANTA


VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică,

Juridic- Contencios,

Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

Simona.Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA CU CLS. I-VIII I.A BASSARABECU PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL 329/ 30.09.2011

INFLUNTE

(+/-)

BUGET

RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

575,10

-75,00

500,10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

575,10

-75,00

500,10

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

575,10

-75,00

500,10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

433,00

0,00

433,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

332,40

0,00

332,40

Salarii de baza

10.01.01

280,00

0,00

280,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

27,40

0,00

27,40

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

20,00

0,00

20,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

5,00

0,00

5,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

100,60

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

71,00

0,00

71,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

0,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

18,00

0,00

18,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,60

0,00

0,60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

9,00

0,00

9,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

137,00

-75,00

62,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

28,90

25,00

53,90

Furnituri de birou

20.01.01

0,70

0,00

0,70

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,50

0,00

1,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

11,00

21,00

32,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8,00

0,00

8,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,00

2,50

6,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

1,50

1,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3,70

0,00

3,70

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET hCl 329/ 30.09.2011

INFLUNȚE^

(♦<5/

RECTIFICAT

Reactivi

20.04.03

0,00

/r / ni» /

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

V' >

l

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

4,00

o;oo

4,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

x>;oo

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4,00

0,00

4,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,10

0,00

0,10

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,10

0,00

0,10

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,60

0,00

0,60

Protecția muncii

20.14

0,40

0,00

0,40

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3I

20.30

103,00

-100,00

3,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

103,00

-100,00

3,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

1 i i LUL vi l KHmrcKUKI IN 1 Hb UNII A11 ALb AUNIINIS1 HA 1 Ibl FUBLILb (cnri 51.011

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

II1 LUL. A Abl E LnEL l UICLI (L'UU         '

so n-f+KQ n?+na        -f2+«ro -f'r+'ra        99+kq 9.<>+.«>q

59

5,10

0,00

5,10

Burse

59.01

5,10

0,00

5,10

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET hcl 329/ 30.09.2011

INFLUNTE

(+/-) /

^E^TIFISA^

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0,00

X

V,

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

V

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

T

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

IORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR.CONTABIL SEF,

GHIORLAN CONSTANTADENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL

329/

30.09.2011

influnte/

(+/-) ffc

V4 1

K^ȘUGET

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

II Oi

V

(

w

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

\\

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

X

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

s O

Construcții

71.01.01

- »

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,CONTABIL SEF,

GHIORLAN CONSTANTA

G&z
JtdU mKvul Udu UuCl ,' du^dtuduLf c& l&lutuAj v 7 4. Q a^aXjod^QUJL jfcuyxf ztcd oU cdMuud/ cd Tdsdd

Awd cd ^bta cUfnAc JZ$7>t Cuhodr^U        HCCd>2^

fauw&tud cUaod^d!            odhdm

W^q^cjoA, Cri4^'x£ /ac dJwJrwLU&dt^ /dt\uo^ cd UT ^oU du ■) odo^d:


^od^JLo. dk £>

- cU^rudrO      ^ dCk/ML

«5 c/w <âvw& 7 - ^/// CCL MfiXU cA (udtUJL


d d^odtuddj v U&itU)' airamo(.

/

tW .zoii

ch. T-y/î/) J. A


U(d^o/udjOAua ?djoU^j' oiddd d)iwd~ dț&d &

^)()^ - 2pf/. Ucdd (& Uba^dld

— Ouoy^

OJ. (0^> n

jfc^AjuU


7

w /^u At/iuo. cd t^T <vw du ■) oddd; ^OLL Auux^. cd (pdj J?jj Ol cdcddhdzu , j             * d(\ddtiod^ /^JijdtldL

^udfi(ricd .

rYuu (TZ/2^Z4C /(Ux 'WLct^ d_fL_ &y J~~ ? U&dty Jj^OCiU^Ccdu j'&.ci/O'j ddj y^oi^C\\SUO^ zțx< nJMt. %/

- C^'MJÎ.'UUâZZA <U. 1W Auiî -£u'  •&

JWa ct( c4f 7i4xMz/ce5 Wv C4. o 4WA QN-îâ-. ^rt^aCC*d>7 a/, dl
rtucu' 4z/ ' Q aJD MaIl^-i

<z6'oucrfzcf 'Zo.o/.o'J

rtM cz^zzeXeX

/UWțvf A^alMf' d' faM              J^

/ faydLtccc du

^olMc Ud I l


IjF ^\jjuu du Ud

QUU\7}d
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT