Hotărârea nr. 400/2011

Hotararea nr. 400 privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al Scolii cu cls.I-VIII „Profesor Nicolae Simache” Ploiesti pe anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 400 privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul localal Scolii cu cls.I-VIII „Profesor Nicolae Simache”Ploiesti pe anul 2011


Consiliul Local al municipiului Ploiești

 • - văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin, precum și raportul de specialitate al Scolii cu cls. I-VIII”Profesor Nicolae Simache” Ploiești;

 • - având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

 • - în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „Profesor Nicolae Simache ” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Școala cu clasele I-VIII „Profesor Nicolae Simache” Ploiești si Direcția Mnagement Financiar - Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința, Valentin MarcuEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțâi^bugetu al Scolii cu cls. I-VIII „ Profesor Nicolae Simache” PloieȘti'^DEJ^ pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011-Legea educației naționale , art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice sa asigure , in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011-Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local.

Bugetul de cheltuieli al Scolii cu cls.I-VIII „Profesor Nicolae Simache” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr.329/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Prevederile bugetului de cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „Profesor Nicolae Simache” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local sunt in suma de 5698,00 mii lei, in structura se vor produce modificări prin majorarea bugetului cu suma de 193,00 mii lei după cum se menționează in adresa Direcției Management Financiar Contabil si a Raportului de specialitate al Scolii cu cl.I-VIII, „Profesor Nicolae Simache” Ploiești.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat avand ca sursa de finanțare bugetul local este prezentat detaliat in Anexa nr. 1.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „ Profesor Nicolae Simache” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011.

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici


CONSILIE Nicoleta Cătăliana Gheorghe Sârbq Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

Școala cu cls. I-VIII „Profesor Nicolae Simache”

PLOIEȘTI


VICEPRI

CĂTĂLINAzNRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Scolii cu cls. I-VIII „ Profesor Nicolae Simache” Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, ari. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică , Școala cu cls. I-VIII”Profesor Nicolae Simache” Ploiești s-a infiintat conform Hotărârii Consiliului Local nr.280/31.08.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

In conformitatea cu HCL nr.328/30.09.2011, bugetul de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Scolii cu cls. I-VIII „Profesor Nicolae Simache ” Ploiești pe anul 201 Ieste in suma de 5698,00 mii lei, conform Anexa nr. 1 .

Fata de sumele aprobate, Școala cu cIs.I-VIII”Profesor Nicolae Simache” Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2011 in sensul reașezării in structura si majorarea cu suma de 193,00 mii lei.

In urma acestei modificări bugetul de cheltuieli rectificat al Scolii cu cls. I-VIIF’Profesor Nicolae Simache “ se prezintă după cum urmeaza:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  5098,00 MII LEI

  3964,98 mii lei

  1133,02 mii lei

  742,00 MII LEI

  713,00 mii lei

  0,10 mii lei 2,00 mii lei 2,00 mii lei

  24,90 mii lei


  =   51,00 MII LEI

  51,00 mii lei


din care: cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01) contribuții ( cod 10.03)

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII

din care : bunuri si servicii ( cod.20.01)

bunuri de natura ob. de inventar ( cod 20.05) pregătire profesionala ( cod.20.13) protecția muncii ( cod 20.14) alte cheltuieli (cod 20.30)

- TITLUL X ALTE CHELTUIELI

din care: burse ( cod 59.01)

La partea de cheltuieli , solicitam reașezarea in structura, după cum urmeaza:

 • -  majorarea cu suma de 140,00 mii lei la titlul I cheltuieli de personal - "■

 • -  majorarea cu suma de 18,00 mii lei a alineatului 20.01.03 „ incalzit, iluminat” intrucat prețul unitar al energiei termice a fost majorat. ,

 • -  Majorarea cu suma de 20,00 mii lei a alineatului 20.01.04 apa,, canal, salubritate .

 • -  Majorarea cu suma de 15,00 mii lei a alineatului 20.01 ;08’h Posta, telecomunicații, radio, tv, internet”.

Bugetul de cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Scolii cu cls.I-VIII”Profesor Nicolae Simache „ Ploiești este in suma de 5891,00 mii lei si este prezentat detaliat in Anexa nr. 1.


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA CU CLS. I-VIII" PROFESOR NICOLAE SIMACHE" PLOIEȘTI


PROIECT BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


ANEXA 1mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL328/ 30.09.2011

INFLUENTA

+/-

BUGET

RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,698.00

193.00

5,891.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,698.00

193.00

5,891.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5,698.00

193.00

5,891.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4,958.00

140

5,098.00

Cheltuieli salariale in bani (coci 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3,865.98

99

3,964.98

Salarii de baza

10.01.01

3,511.98

80

3,591.98

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

337.00

10

347.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

17.00

1

18.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,092.02

41

1133.02

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

809.82

20

829.82

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

18.90

0.5

19.40

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

202.00

5

207.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.30

0.2

5.50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

56.00

15.3

71.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

689.00

53.00

742.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

660.00

53.00

713.00

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

41.50

41.50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

394.85

18.00

412.85

Apa, canal si salubritate

20.01.04

85.35

20.00

105.35

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

113.30

15.00

128 30

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

13.00

13.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

| Medicamente

20.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL328/ 30.09.2011

influen$L

w

+/- <(

BLjGET

RECTIFICAT

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

o

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.10

0.10

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.10

0.10

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

24.90

0

24.90

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

24.90

24.90

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

11ILUL VI 1RANSFERURITNTRE UNI 1A 11 ALE AUMINIS1RA IIEI PUBLICE

tr'nrifH 011

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

11 / LUL A ML fE'CHEL / UIELI [UUU----------------------------------------

RQ  +               4 94-^Q       <7+«M 99+^Q 9^+^Q 2HJ

59

51.00

51.00

Burse

59.01

51.00

51.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

HCL328/

30.09.2011

INFLUENTA

+/- /

4

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

|l

<<

1

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

O X

70

0.00

'x

-Ia

CHLL 1 UltzLI Dtz CAPII AL (COd 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

JU

71.01

0.00

Active Tixe (coa fi.ui.ui ia

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

Oo

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,
CONTABIL SEF,

STOICESCU ELENAȘCOALA CU CLS. I-VIII “PROFESOR NICOLAE SIMACHE”

STR.MALU ROȘU ; NR102

PLOIEȘTI


PROCES- VERBAL NR încheiat azi /A 2£>f/

In conformitatea cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 -Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare ,bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Scolii cu cls. I-VIII „ Profesor Nicolae Simache” Ploiești pe anul 201 Ieste in suma de5 698,00 mii lei si a fost structurat astfel:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 • - TITLUL X BURSE

TOTAL

4958,00 MII LEI

689,00 MII LEI

51,00 MII LEI

5698,00 MII LEI

Fata de sumele aprobate , Școala cu cls.I-VIIT’Profesor Nicolae Simache" ” Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2011 in sensul reașezării in structura privind creșterea cu suma de 193,00 mii lei, conform adresei nr . nr. 19491/24.10.2011 a Direcției Management Financiar Contabil.In urma acestei modificări bugetul de cheltuieli rectificat al Scolii cu cls. I-VIII”Sfantul Vasile”se prezintă după cum urmeaza:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 • - TITLUL X ALTE CHELTUIELI

TOTAL

A LUAT LA CUNOȘTINȚA : CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

5098,00 MII LEI

742,00 MII LEI 51,00 MII LEI

5891,00 MII LEI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Profesor Nicolae Simache” Ploiești

și a emis:

Data:


2^//