Hotărârea nr. 40/2011

Hotãrârea nr. 40 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Culturã a municipiului Ploiesti I.L. Caragiale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 40 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale"

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Cristian Dumitru și a consilierilor Nicoleta Cătălina Bozianu, Paul Palaș și Gheorghe Popa, precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești I.L.Caragiale, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale";

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010 legea bugetului de stat pe anul 2011 și în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, actualizată;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1: Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2011 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale", conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Casa de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale” și Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011.

PREȘEDI

Adină GhE ȘEDINȚA,

/

o

(r


t*Oana Cristina IăCob

0


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


Ploiești "I.L.Caragiale" a fost fundamentat și elaborat în conformitate cu prevederile Legii 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

La fundamentarea bugetului s-au avut în vedere obiectivele acestei instituții înscrise în Regulamentul de Organizare și în Planul cu programele și proiectele culturale minimale, raportate la nevoile impuse de o societate în permanentă schimbare și evoluție în plan economic, politic, social și cultural, cu un diversificat evantai de activități, pornind de la cele umanist-științifice, artistice, până la cele cu profil tehnico-aplicativ.

La baza structurării proiectului de buget au stat buna desfășurare a activităților cultural-artistice și instructiv educative, pregătirea și organizarea în fiecare an a Festivalul Castanilor de muzică folk, Concursului Național de Literatură "Iulia Hașdeu", Concursul de teatru liceal "I.L.Caragiale" și a altor activități cultural-artistice nou propuse cum ar fi Work Shop-creație plastică, includerea Universității "Dimitrie Guști" în cercul universităților europene. Deasemenea s-a avut in vedere activitățile coralei și ansamblului folcloric cât și crearea unui grup vocal folcloric pentru susținerea unor spectacole prilejuite de sărbători naționale, cât și în străinătate.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură a municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


Viceprimar,

Cristian Dumitru

X

Z'

/ ■■

f

f /

/ r

A //

? .

) %

ii ■"

■■ l

'A c..

s. I t .

Z ■

’Z

ss

c


VIZAT,

t'


VICE PRIMAR

CRISTIAN DUMITRU

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești ”I.L.Caragiale”

în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de realizările anului 2010, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale" pe anul 2011.

Casa de Cultură “I.L.Caragiale” desfășoară o activitate cultural-educativă și artistică, asigurând accesul publicului la informație și educație permanentă.

în cadrul Casei de Cultură își desfășoară activitatea un număr de 16 angajați. Formațiile și ansamblurile artistice cele mai importante sunt: Ansamblul Folcloric “Prahova” - coregraf George Grama, a cărei activitate a fost prezentată atât la nivel local, național prin aparițiile la TVR cât și la nivel internațional, Corala “Paul Constantinescu”, Formația de Teatru pentru copii “Mon cher”- actor Mircea Hendric, Cercul de pictură pentru copii, Cercul de chitară clasică - coordonator Iulian Anghel.

Conform planului minimal al acțiunilor cultural-artistice educative Casa de Cultură “I.L.Caragiale” organizează manifestări artistice ce fac parte din proiecte majore ca:

Festivalul Nichita Stănescu

Festivalul de Teatru Liceal

Festivalul Castanilor-festival de folk

Festivalul de colinde

Concursul de proză scurtă “I.L. Caragiale ”

Concursul de poezie “Iulia Hașdeu ”

Concursul de creație plastică pentru elevi “Ploiești, orașul meu, oraș european ”

Tabăra Internațională de Creație Plastică “Dan Platon”. Activitatea se înscrie în rândul conexiunilor și manifestărilor culturale organizate în colaborare

';j    .

t

k*'

, 1/ -/ * .

< - ■ V/

-■1 *^5.

OVA 1” V;


Aj'        --V.

W? ?Vi $țJ A «»'   <•-

cu alte state europene. în tabăra de pictură sunt prezenți artiști plasticidin Bulgaria, Germania, Anglia, care alături de artiștii plastici din România (Baia Mare, Brașov, Blaj, Constanța, Galați, Bacău, Brăila, Ploiești) vor contribui prin lucrările lor la constituirea unei colecții de artă contemporană, ce va reprezenta patrimoniul viitoarei pinacoteci a municipiului Ploiești.

Revista Atitudini — apariție lunara distribuită gratuit la manifestările cultural artistice organizate de instituția noastră precum și în rândul liceenilor și studenților.

Universitatea Populară Dimitrie Guști- desfășoară o activitate de educație permanentă, după modelul inițiat de Nicolae Iorga la Vălenii de Munte. în cadrul Universității Populare se organizează simpozioane, colocvii, conferințe, cenacluri, cluburi pe diferite tematici: ecologice, juridice, medicină, cultură și civilizație, manifestări la care au fost invitate personalități din cultură. O atenție deosebită se acordă activităților educaționale a elevilor și tineretului. O activitate importantă a Universității o reprezentau cursurile tehnico-aplicative, a căror activitate a fost mult diminuată din martie 2007 când sediul Casei de Cultură a

fost mutat din zona centrală a orașului, unde instituția și-a desfășurat activitatea timp de 50 de ani. In prezent ne desfășurăm activitatea într-un spațiu închiriat ce aparține unității Federal Coop Ploiești a cărei poziționare nu este favorabilă unei publicități eficiente. Casa de Cultură “I.L.Caragiale” colaborează în plan cultural cu alte instituții din țară și străinătate, cum ar fi Centrul Cultural “Iacob Mureșianu” Blaj, Asociațiunea Culturală Astra Blăjeană, Casa de Cultură “George Coșbuc” Bistrița Năsăud, Asociația Culturală Dacia din Nurenberg, precum și cu centrele culturale din județul Prahova. De asemenea prin activitățile educative desfășurate colaborăm cu școli și licee din oraș și județ.

Organizația este orientată în permanență spre a face o campanie pentru cultură, o componentă a strategiei Primăriei Municipiului Ploiești, strategie orientată spre cetățean. în acest sens în planul strategic pe termen lung și-a propus să-și diversifice tematica culturală pentru a deveni mai atractivă și instructivă pentru public.

Pentru anul 2011 la venituri proprii s-a estimat suma de 30,00 mii lei, având în vedere încasările preconizate, precum și 30,00 mii lei încasări din sponsorizări prin atragerea de noi parteneri care să susțină financiar acțiunile organizate de instituția noastră. Subvenția propusă pentru anul 2011 este de 661,00 mii lei. Veniturile totale sunt in suma de 721.00 mii lei.

La capitolul 67, subcapitolul 67.10.03.06 - la art.10 cheltuieli de personal s-a avut în vedere legislația în vigoare și întoarcerea la muncă a persoanelor care se aflau în concediu îngrijire copil — 187,00 mii lei. Menționăm că statul de funcții, cuprinde, in prezent, 16 de posturi din care 2 de conducere, posturi ce reprezintă pe lângă personalul Casei de Cultură Ploiești și profesorii-referenți ai

Universității Populare „Dimitrie Guști”, universitate care își desfășoară

activitatea sub egida instituției noastre.

La capitolul 67,subcapitolul 67.10.03.06, art.20 "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 473,00 mii lei, din care:

- 20.01 cheltuieli pentru bunuri și servicii: 141,00 mii lei, repartizată astfel:

 • a. furnituri de birou: 4,00 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de rechizite de birou, hârtie xerox necesară pentru realizarea materialelor publicitare pentru acțiunile cuprinse în Planul

minimal.

 • b. materiale pentru curățenie: 2,00 mii lei, sumă necesară pentru întreținerea corespunzătoare a spațiilor din dotare.

 • c. încălzit, iluminat și forță motrică: 15,00 mii lei

 • d. apă, canal, salubritate: 1.00 mii lei

Pentru stabilirea prevederilor anuale la încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate s-a avut în vedere media lunară a acestor cheltuieli pe anul 2010 și majorările tarifelor la aceste utilități.

 • e. carburanți și lubrifianți: 4,00 mii lei având în vedere un consum de 100 1/lună, conform prevederilor legale.

 • f. poștă, telefon, telex: 10,00 mii lei, sumă ce acopera cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții, cablu tv și internet.

 • g. materiale și prestări servicii cu caracter funcțional: 90.00 mii lei, sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți(service auto, cartuse-copiator si imprimante, întreținere calculatoare, contract colaborare,etc).

- 20.05.30 „ Alte obiecte de inventar” suma 25,00 mii lei necesară pentru achiziționarea de obiecte de inventar: costume corală, amenajare sală de cursuri și cercuri

- pentru stabilirea de contacte de profil din țară, atât în vederea organizării și desfășurării în condiții bune a Festivalului de Folk, cât și prin schimburi culturale pentru ansamblul coral sau folcloric s-a prevăzut la art. 20.06 "Deplasări, detașări, transferuri" suma de 3,00 mii lei.

 • -  art.20.11 cărți și publicații: 1,00 mii lei, sumă ce reprezintă costul abonamentelor la diferite publicații necesare în activitatea instituției.

-art.20.30 „Alte cheltuieli” - 374,00 mii lei

 • - 20.30.04. „Chirii”- 61,50 mii lei - cheltuielile legate de plata chiriei lunare pentru spațiul de funcționare din strada Democrației nr. 60-62.

 • - 20.30.30.”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” - 312,50 mii lei sumă ce reprezintă cheltuieli cu privire la organizarea programelor și proiectelor culturale

cuprinse în Planul sonorizare, închirieri colaboratori).


4

minimal (revista „Atitudini”,onorarii artiști, cheltuieli de spații, masă, cazare, publicitate, transport, premii,


’l

r ,

*' W

*

* ' ••

* I

'YyCONTABIL ȘEF,


Luminița Albu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECTOR ECONOMIC Ec. Nicoleta Crăciunoiu


ȘEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI, CONTRACTE


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI


ANEXA NR.1


Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"


. BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


MII LEICod indicator


33.10.17

37.10.01

43.10.09


Rl


REALIZAT 2010


2011


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


2012


2013


2014


Veniturile secțiunii de funcționare Veniturile secțiunii de dezvoltare


23.19

27.12

583.16

633.47

633.47


30.00

30.00

661.00

721.00

721.00


0.00


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)633.47


633.47


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


01


633.47


721.0


721.00


721.0


31.00

31.00


749.50

749.50


32.50

32.50

 • 718.20

 • 783.20

783.20


34.00

34.00

752.00

820.00

820.00


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)


10


10.01


Salarii de baza


10.01.01


Salarii de merit


1O.O1.O2


Indemnizatie-de


10.01.03


40^04


232.47


187.00


183.59


147.00


157.95


138.00
Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta


10.01.05


10.01.06


10.01.07

10.qȚ08

10.01.09


17.66


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora__________________________

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare_________________________

Indemnizații de detașare_________________________

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe______________________________

Alte drepturi salariate in bani


10.01.10


Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)


10.01.11

10.01.12

10.01.13

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

10.02

10.03


7.98


9.00Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.05


0.00

48.88

36.85


0.00 40.00

29.50


0.89


1.00


9.21


7.50


0.42


0.50783.2


820.00


783.20


820.00


783.2


820.0


269.80


282.50


212.80


222.80


199.80


209.20


13.00


13.60


jj.oo

54.30

40.00

1.10


0.00 57.00 41.90

1.20


10.90


1.20


0.00


59.70

43.80


1.30


11.40


1.30TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) unuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou


Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet__________________________________________________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional______________________________

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)


Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale_____

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)_____________

unuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)


Materiale de laborator Cerceta re-dez voi ta re


Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala___________________

Protecția muncii


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări


Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere_______

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie                           _________

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor                    __________________

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor_______________________________________________

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)______________________

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale


1.


401.00

143.13

3.90


1.69


11.81


0.63


PREVED

ERI ANUALĂ

ESTIMĂRI

2011

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

2013

2014

1.60

1.70

1.80


473.00

131.00

4.00


2.00

15.00


1.00


0.00

0.00


x

491.50

136.30


4.20


x 513.40 142.20

4.40


2.10


2.20


15.60


16.00


1.10


1.20


20.01.05 20.01.06 20.01.07 20.01.08 20.01.09 20.01.30 20.02 20.03 20.03.01 20.03.02 20.04 20.05 20.05.01 20.05.03


4.00


4.00

5.00


4.20


4.40


5.20


5.40


12.47

108.63


10.00

90.00


10.40

93.50


10.90

97.70


2.30

2.30


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

5.99


5.99


2.93


0.07


2.86


0.00

25.00


25.00


3.00

0.50


2.50


0.00

0.00


0.00 26.00


0.00

27.00


0.00


26.00

3.10

0.60


27.00


3.40

0.70


2.60


2.70


20.10

20.11

20.12

 • 20.13

 • 20.14

 • 20.15

 • 20.16

20.18


1.49


1.00


1.10


1.20Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

325.


Reclama si publicitate_____________________________________

Protocol si reprezentare___________________________________

Prime de asigurare non-viata

Chirii_________________________________________________________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare_____________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.27___

 • 20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

 • 20.30.30


30 30.01 30.02

30.03

40__

40.03

40.20


Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49) TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne_______________________________________________________________

^Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)__~ ~ "

»1


Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)__________________________________________________

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) Burse ___________________________________________________________________

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale_________________________________

Asociații si fundații

Susținerea cultelor__

Contribuții la salarizarea personalului neclerical_______________________________________________

Despăgubiri civile ___________________________________________________________________

Acțiuni cu caracter științific si soclal-cultural__________________________________________________

Sume aferente plății creanțelor salariale_____________________________________________________

Programe sl proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

55_____

55.01 55.01.18

55.02

57_____

57.02

59_____

59.01 59.02

 • 59.11

 • 59.12

59.15

59.17

59.22

59.25

59.30___

79
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)_________

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02) Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) A. Transferuri interne


(cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)


_______Construcții________________________________________

______Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe______________________________________

Stocuri (cod 71.02.01)


Rezerve de stat și de mobilizare


Reparații capitale aferente activelor fixe


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)____________


Pârtiei parelacapital ui social al societăților comerciale


TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

__________________________ _ ____ _ *81.01 81.02

84

85.01


51 51?02


55.01


 • 70

 • 71 ___

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.02

71.02.01

71.03


72__

72.01

72.01.01


0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00


0.00


0.00

ăoo


0.00

ăoo


0.00

o’od


0.00

aoo


0.00

ăoo


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00

0.00


0.00


0.00

0.00

ANEXA NR.2


PLANUL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE MINIMALE ALE

CASEI DE CULTURĂ "LL.CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PE ANUL 2011


Proiecte culturale

Perioada

Instituții

*

colaboratoare

Loc de desfășurare a manifestărilor

1

2

3

4

2011 Ianuarie


Beneficiari


1. CONCURS DE POEZIE "Ocrotiți de Eminescu" Blaj


Primăria Blaj, Asociația I Centrul Cultural "Iacob I Publicul orașului Blaj Transilvana "Astra" Blaj I Mureșianu" Blaj I


Responsabil proiect


2, Pregătirea unor manifestări cu ocazia unor evenimente culturale FESTIVALUL" NICHITA STĂNESCU" (Concursul județean de recitare "Sub aripa lui Nichita"


2011 Martie


Muzeul Memorial "Nichita Stănescu" Ploiești, Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Biblioteca "Nicoiae Iorga" Ploiești, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu Quintus" Prahova


Diferite locații din

Municipiul Ploiești


Toate categoriile sociale


3. Caravana Poeziei; ZIUA INTERNAȚIONALA A POEZIEI


2011 Martie


Muzeul Memorial "Nichita Stănescu" Ploiești, Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Biblioteca "Nicoiae Iorga" Ploiești, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu Quintus" Prahova


Diferite locații din

Municipiul Ploiești


Toate categoriile sociale


4. Manifestări cultural-artistice "Când castanii I mai ‘ septembrie 2011 llnstitutiile de cultura infloresc"                                      I                           Isubordonate Consiliului

I                            ILocal Ploiești


B-dul Independentei Ploiești


Toate categoriile sociale


5. ZILELE PLOIEȘTIULUI

Folcloric Prahova de teatru "Mon Cher"

Diferiți invitațiOrașul Ploiești


Toate categoriile socialeBuget estimat (mii lei)7. Festivalul "I.L. CARAGIALE" ediția a VIII a

Concurs de proza scurta

Concurs de teatru liceal


14. Spectacolul "E VREMEA COLINDELOR"

Trupa de teatru “Mon Cher”

Ansamblul Folcloric Prahova Corala Paul Constantinescu

Diferiți invitați din alte zone folclorice


Școlile și liceele din Ploieștii Primăria Ploiești


Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Școlile și liceele din Ploiești


Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Uniunea Scriitorilor din România


5

Elevi


Elevi


Daniela Constantin,

Luminița Avram


Daniela Constantin, Gelu Nicolae Ionescu


Mai / Noiembrie [UAP Ploiești,

[Muzeul Județean de Artă r’Ion Ionescu Quintus" IPrahova


Galeria de Artă, Muzeull Publicul Municipiului iDaniela Constantin, Județean de Artă "Ion I       Ploiești       [Luminița Avram

Ionescu Quintus" de I                      I

Artă          I                         I


Winmarkt Grand Center, |Winmarkt Grand Center,| Publicul Municipiului [Daniela Constantin, Liceul de Artă "Carmen I Carrefour |       Ploiești       |Luminița Avram

Sylva" Ploiești, Carrefour J

Primăria Breaza, UAP I Primăria Breaza, Casa

România, Bulgaria, Serbia, I de Cultură Breaza Germania, Italia, Anglia, UAP Ploiești              I


2011 Octombrie [Teatrul "Toma Caragiu" IPloiești, Case de Cultură Idin țară


Artiști Plastici    I Luminița Avram

Profesioniști

(pictori, sculptori

iubitori de artă,

colecționari)


Teatrul "Toma Caragiu" | Publicul Municipiului I Luminița Avram Ploiești         I Ploiești, invitați I


2011 Octombrie |Uniunea Scriitorilor din | Casa de Cultură | Elevi, Profesori | Gelu Nicolae Ionesc [România                  r'I.L.Caragiale", Muzeull                      I

I                           I "Iulia Hasdeu" Câmpinal                      I


2011 Decembrie [Winmarkt Grand Center, I Winmarkt Grand Center] Publicul Municipiului I Luminița Avram ILicee, grădinițe și școli din I , Carrefour I Ploiești, invitați I iPloiești                         I                             I                            I


2011 Decembrie [Diferiți invitați din alte zonei Casa de Cultură a I Publicul Municipiului iGrama Gheorghe, laie țării                     I Sindicatelor sau altă I Ploiești, invitați ICoord. Cornel Mutu

|                                   I           locație           I                             I:20.00

Y ■

v ■

îli

i

i t

115. DIFERITE ALTE MANIFESTĂRI IN


Prahova, Miniansamblu Prahova, Corala si


16. CLUB “DIANA


-simpozioane, colocvii,serate, design


vestimentar, prezentări de moda etc.


literare, Spectacole de muzică și poezie,


Antologia Cenaclului


19. SIMPOZIOANE, COLOCVII,


CONFERINȚE


20. Icoane pe sticlă


- încondeiere de ouă


- Colaj


- Concursuri de desen si pictură


- Zile aniversare (8 Martie, Ziua vârstei a IlI-a,


etc.), comemorări


Cercul de teatru , Cercul de pictură,


saptamanal


teatru, pictură)


săptămânal (cercul de

Diferite instituții din tara si străinătate

Diferite locații

Publicul amator de folclor si corala

Instituții de cultură din țară, ONG-uri, Fundații Culturale

Municipiul Ploiești

Toate categoriile de public

Licee și școli

Instituții de cultură din

Ploiești

Casa de Cultură "LL.Caragiale" si alte instituții de cultură din Ploiești

Toate categoriile de public

Licee și școli

Instituții de cultură din

Ploiești

Casa de Cultură "LL.Caragiale"

Toate categoriile de public

Liceele din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Centrul de perfecționare a medicilor, Firme de medicamente

Liceele din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Centrul de perfecționare a medicilor, Firme de medicamente

Toate categoriile de public

Grădinițe, școli, licee

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L.

Caragiale”

Copii și elevi

Daniela Constantin,

Daniela Constantin,

Grama Gheorghe,

Daniela Constantin,

Luminița Avram

Daniela Constantin,

Roxana Bărduț,

Daniela Constantin,

Luminița Avram,


. I', vi*.


> *,

b            r

P

f

%

s


21 • Diferite alte manifestări culturale (spectacole, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții, etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi


DIREGĂ,

,r A^oH/ÂRAGIALE|


CONTABIF,RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” PloieștiSECRETAR, Popa Gheorghe

Data: