Hotărârea nr. 4/2011

Hotãrârea nr. 4 privind modificarea soluţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2010, pentru obiectivul de investitii Refacere Stadion ILIE OANĂ Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.4 privind modificarea soluției tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2010, pentru obiectivul de investiții “Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Andrei Li viu Volosevici si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune modificarea soluției tehnice și a indicatorilor tehnico economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2010, pentru obiectivul de investiții“Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiești

Ținând cont de:

Prevederile art.42 alin.(l) lit.b din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată si completată;

Prevederile art. 122 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată in Monitorul Oficial al României nr.418 din 15.05.2006, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 625/20.07.2010, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerație prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea soluției tehnice și a indicatorilor tehnico economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2010, pentru obiectivul de investiții “Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiești, varianta II, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Aproba achiziționarea de lucrări suplimentare/adiționale generate de cerințele noului regulament UEFA - ediția 2010, în valoare estimată de 11.820.705,22 lei fără TVA, în procent de 25,1%.

(2) Valoarea finala urmează a fi negociată de o comisie ce va fi numită prin dispoziția primarului.

Art. 3 Aproba încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 013325/ 28.07.2010 - Refacere Stadion Ilie Oana Ploiești de suplimentare a prețului contractului, modificarea procentului de privind achiziționarea lucrărilor suplimentare precum si prelungirea duratei de execuție.

Art.4. Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 7 ianuarie 2011


<1° ./ V-/ /

h '4

*

i                        ;           ‘

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea soluței tehnice și a indicatorilor tehnico economi Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2010, pentru obiectivul de investiții“Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiești

în perioada aprilie - iulie 2010 Municipiul Ploiești a organizat o procedură de licitație deschisă în vedere atribuirii unui contract având ca obiect servicii de proiectare și de execuție, finalizare și întreținere în perioada de garanție a lucrărilor pentru realizarea obiectivului “Refacere Stadion ILIE OANA” din Ploiești.

Ulterior întocmirii documentației de atribuire, a fost adoptat “Regulamentul UEFA privind infrastructura stadioanelor - Ediția 2010.

Cerințele impuse de către UEFA prin acest nou Regulament pentru infrastructura stadioanelor, aduc modificări față de cerințele impuse prin Regulamentul din anul 2006, regulament avut în vedere de autoritatea contractantă la elaborarea documentației de atribuire ce a fost aplicată de către ofertantul câștigător pentru elaborarea soluțiilor tehnice ce fac obiectul contractului nr. 013325/28.07.2010.

Față de cele de mai sus, datorită unor circumstanțe imprevizibile - intrarea în vigoare a unui nou Regulament UEFA- ediția 2010, care modifică cerințele de infrastructură impuse pentru clasificarea stadioanelor, realizarea contractului inițial (lucrări de refacere a Stadionului Ilie Oana din Ploiești în scopul obținerii clasificării UEFA 3) nu mai poate fi realizată, doar prin executarea lucrărilor inițial agreate, fiind necesară achiziționarea de lucrări suplimentare/adiționale pentru îndeplinirea obiectivului în cauza.

Completările ce se impun a fi avute în vedere pentru soluțiile tehnice ce fac obiectul Contractului de atribuire de lucrări nr. 013325/28.07.2010, sunt sintetizate în “Raportul privind cerințele pentru dotarea stadionulului Ilie Oana, în vederea omologării acestuia în categoria UEFA-3, conform Regulamentului UEFA pentru infrastructura stadionului, Ediția 2010”, realizat de către consultantul de specialitate Viorel Duru.

Lucrările sus menționate sunt încadrate în categoria lucrărilor suplimentare/adiționale care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care datorită unor circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, fiind lucrări care nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente maj ore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia - categorie de lucrări avută în vedere de articolul 122 litera “i” din OUG nr. 34/2006.

LUCRĂRI NECESARE OBȚINERE CERTIFICARE UEFA 3 - ediție 2010

R p

Varianta I

- Păstrarea parterului cu reconstruirea a doua etaje - Tribună oficială

Valoare lucrări 14 700 544,89 lei fara TVA               G '


-----J'V'

k ’J :                            ' ’' J J

_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ■ ■,                      'f • t sy '

Durata de execuție - 4 luni calendaristice care se adauga la durata de exbcutie din contractul 013325/28.07.2010.

Varianta II

- Demolare cu refacere integrală - Tribună oficială

Valoare lucrări 11 995 705.22 lei fara TVA

Durata de execuție - 3 luni calendaristice care se adauga la durata de execuție din contractul 013325/28.07.2010.

Finanțarea investiției se va realiza din fonduri de la bugetul local.

Față de cele arătate, propun modificarea soluției tehnice și a indicatorilor tehnico economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2010, pentru obiectivul de investiții“Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiești, încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 013325/ 28.07.2010 - Refacere Stadion Ilie Oana Ploiești de suplimentare a prețului contractului, modificarea procentului de privind achiziționarea lucrărilor suplimentare precum si prelungirea duratei de execuție .


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECT1 A

SERVICI. Situația existentă

Contractul a fost atribuit către Asocierea Alpine Bau GmbH Austria/ SC ALL Plan Construction SR1 București și a fost semnat de către părți în data de 28 iulie 2010, fiind înregistrat sub nr. 013325.

In elaborarea documentației de atribuire, autoritatea contractantă, Municipiul Ploiești, a avut în vedere, ca element de fundamentare a specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini, Studiul de fezabilitate întocmit de către SC TECON SRL, în luna martie 2010, pentru proiectul de “Refacere a Stadionului Ilie Oana - Ploiești”.

Conform acestui Studiu de Fezabilitate, scopul urmărit de autoritatea contractantă prin realizarea lucrărilor de refacere a Stadionullui Ilie Oana din Ploiești a fost accederea la nivelul de cotare 3, conform clasificărilor UEFA în vigoare la acel moment.

Clasificarea UEFA avută în vedere la realizarea Studiului de fezabilitate si implicit a documentației de atribuire, a fost “Regulamentul UEFA privind infrastructura stadioanelor- Ediția 2006“.

Ulterior întocmirii documentației de atribuire, a fost adoptat “Regulamentul UEFA privind infrastructura stadioanelor -Ediția 2010”.

Cerințele impuse de către UEFA prin acest nou Regulament pentru infrastructura stadioanelor, aduc modificări față de cerințele impuse prin Regulamentul din anul 2006, regulament avut în vedere de autoritatea contractantă la elaborarea documentației de atribuire ce a fost aplicată de către ofertantul câștigător pentru elaborarea soluțiilor tehnice ce fac obiectul contractului nr. 013325/28.07.2010.

Ca urmare a modificărilor sus menționate se impune completarea soluțiilor tehnice ce au stat la baza încheierii contractului nr. 013325/28.07.2010, astfel cum rezultă din:


• “Raportul privind cerințele pentru dotarea stadionulului Ilie Oa omologării acestuia în categoria UEFA-3, conform Regulamentu infrastructura stadionului, Ediția 2010”, realizat de către consulta Viorel Duru;

• corespondența purtata între autoritatea contractantă și executăiftuf ^lucrajijor, fată de situația astfel creata.

* *

In prezent, față de aceasta împrejurare obiectivă, generata de schimbarea documentelor de referința avute în vedere în realizarea scopului autorității contractante de obținere a clasificării UEFA, se impune stabilirea modalității legale în care se pot realiza lucrările ce sunt necesare pentru îndeplinirea criteriilor actuale de obținere a clasificării UEFA — 3 dorită de către autoritatea contractantă.

II. Analiza situației de fapt reținută prin prisma prevederilor legale aplicabile:

Astfel cum se arată în situația de fapt reținută la punctul I, scopul urmărit de autoritatea contractantă este obținerea clasificării UEFA- 3.

Criteriile impuse de către UEFA pentru obținerea acestei clasificări sunt diferite în prezent față de momentul elaborării de către autoritatea contractantă a documentației de atribuire, ceea ce generează necesitatea completării soluțiilor tehnice adoptate în baza acesteia, întrucât nu acoperă si realizarea noilor lucrări ce se impun datorită modificărilor regulamentului UEFA -3, ediția 2010 pentru ca autoritatea contractantă să realizeze obiectivul urmărit de obținere a clasificării UEFA -3.

Completările ce se impun a fi avute în vedere pentru soluțiile tehnice ce fac obiectul Contractului de atribuire de lucrări nr. 013325/28.07.2010, sunt sintetizate în “Raportul privind cerințele pentru dotarea stadionulului Ilie Oana, în vederea omologării acestuia în categoria UEFA-3, conform Regulamentului UEFA pentru infrastructura stadionului, Ediția 2010”, realizat de către consultantul de specialitate Viorel Duru și vizează:

• Capitolul I: Dotările stadionului;

• Capitolul II - Conformarea stadionului și a incintei;

• Capitolul III -Tribuna principală.

Lucrările propuse in varianta I si varianta II se încadrează în categoria lucrărilor suplimentare/adiționale care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care datorită unor circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, fiind lucrări care nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia - categorie de lucrări avută în vedere de articolul 122 litera “i” din OUG nr. 34/2006.

Corelarea lucrărilor ce au făcut obiectul contractului inițial, cu lucrările

$                    .. 4

suplimentare /adiționale necesare pentru îndeplinirea acestuia, necesita o reaprecire din

■'      1    .        '                   !              \            %' l1

punct de vedere tehnic, ceea ce conduce la modificarea acestuia prin încheierea, unui act adițional, de modificare a art.4.3 in sensul modificării procentului de achiziționare de lucrări suplimentare, precum si reaprecierii a obiectului contractului inițial, în privința duratei de execuție și a graficelor stabilite prin contractul 013325/28.07.2010.

nr.


LUCRĂRI NECESARE OBȚINERE CERTIFICARE UEFA 3 - ediție 2010

Varianta I

- Păstrarea parterului cu reconstruirea a doua etaje - Tribună oficială

Valoare lucrări 14 700 544,89 lei fara TVA

Procent lucrări suplimentare/aditionale 31,21%

Durata de execuție - 4 luni calendaristice care se adauga la durata de execuție din contractul 013325/28.07.2010.

Varianta II

- Demolare cu refacere integrală - Tribună oficială

Valoare lucrări 11 995 705.22 lei fara TVA

Procent lucrări suplimentare/aditionale 25,47%

Durata de execuție - 3 luni calendaristice care se adauga la durata de execuție din contractul 013325/28.07.2010.

Față de cele arătate, propunem modificarea soluției tehnice și a indicatorilor tehnico economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2010, pentru obiectivul de investiții“Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiești varianta II -Demolare cu refacere integrală- Tribuna Oficială, precum si achiziționarea lucrărilor suplimentare/aditionale și încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 013325/ 28.07.2010 - Refacere Stadion Ilie Oana Ploiești de suplimentare a prețului contractului, modificarea procentului de privind achiziționarea lucrărilor suplimentare de la 10% la 25,47%, precum si prelungirea duratei de execuție .

DIRECȚIA

TEHNIC-INVESTIȚII Teoctoqi MAI^tN

I

DIRECȚIAMANAGEMENT

FINANCIAR SI CONTABILITATE Nicoleta CRACIUNOIU . r        »  '   *             »    1


t

Vizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

JURIDIC-CONTENCIOS

Simona ALBU


Sef Serviciu Investitii/lng.SOM SORINA GABRIELA

*•

V

S

Vî

t i !

t, s i t, s i !

*


i

î

i î


«• t ?Swda Ctwa*'** » se

[ ls..P^cui

OmnfcpB


:-U3^a


P5


-Oto


& Colegul Na toral

Ion Loca


P7;

I


parcare autocare zona ::

Fetoemail - parcela A320 ■ minim 100


P4


F«tot


^0.'


Stainescu

’N'

$


HoW

Hotel Bast


i National Viteazul'


"V


^gâaArta»

*K,Muzeul

V.


gfj»


Parcul

Dorobanți
/


' -• ' ♦

Bî^nca Dorr^wci SSnțn Petru Pavel


,. .....

.........' T'P1 j ..


.. Zonă re«en|iaîa

■■■•■•"RfcRrTheoto:.:'?

Aman


Uimitor,. MhrtBravu :ADPP Sere


Fabrica steie Dorotentu j


PLAN PARCARI UTILIZABILE PE PERIOADA MECIURILOR


Sc. 1:2(


Strada Stadionului nr 26, Ploiești, JUDEȚ PRAHOVA

—WW>>! >            | ....... |  |  | ,ț ,     || |W


BENEFICIAR


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Bd. Republicii Nr. 2, Ploiești, JUDEȚ PRAHOVA

ÎNCADRĂRI ALE IMOBILULUI

clasa de importanta         12 | categoria de importanta | BI grad de rezistenta ia foc     [li


ARHITECTURA


VOLUMavizare


A01-0

Secretar general: 325.06.69; Fax: 302.91.92

Internațional: 325.06.78; Fax: 325.06.79

Competiții: 302.91.87; Fax: 302.91.93

• fl


j^DERAfîÂHOMÂNÂDE> DIRECTOR genera * WTRARE    ti 3

I IEȘIRE      Nr.P.^

ij-fea Luna -Q.l...            ț

ADEVERINȚĂ

A

Adeverim prin prezenta că dl.(£kricî)
____________________________este salariatul (a) unității noastre în funcția t             s <'£7*/c cu conțracț de muncă pe durată

nedeterminată / dețermîriâtă, cu salariul brut- lunar de _


S-a eliberat prezenta spre a-i servi la


Către

Primăria Municipiului Ploiești

A

In atentia domnului Primar Andrei Liviu Volosevici RAPORT


privind cerințele pentru dotarea stadionului Ilie Oană, în vederea omologării acestuia de categoria UEFA-3, conform Regulamentului UEFA pentru infrastructura stadionului, ediția 2010

In urma studierii Memoriului tehnic general al proiectului de refacere a stadionului "llie Oană” din Ploiești și prin compararea acestuia cu Regulamentul UEFA privind infrastructura stadionului, ediția 2010, intrat în vigoare la 1 mai 2010, precum și cu cele mai bune practici în domeniu (Stadionul Național din București și Stadionul Municipal "Ion Moina” din Cluj, aflate în construcție), am constatat că în clădirea existentă, care ar urma să fie păstrată, conform proiectului actual, nu pot fi asigurate toate facilitățile necesare pentru omologarea stadionului de categoria UEFA - 3.

Argumentele pentru care se impune reconfigurarea tribunei principale sunt următoarele:

  • 1. Trebuie asigurată o sală de conferințe de presă, care trebuie să aibă circa 100 mp. Aceasta trebuie să fie amplasată într-o zonă separată de cea prevăzută pentru VIP-uri sau de "zona mixtă” din fața vestiarelor jucătorilor și oficialilor. In clădirea existentă, sala de conferințe de presă are circa 40 mp. și se află lângă încăperile pentru VIP;

  • 2. Trebuie asigurat un spațiu de minim 400 mp. pentru socializarea persoanelor invitate în zona VIP. Spațiul de primire a VIP-urilor existent este de doar 120 mp., constituit din două încăperi de circa 60 mp. fiecare.

  • 3. Trebuie asigurată o încăpere de minim 100 mp. destinată reprezentanților presei scrise. Spațiul de lucru pentru presă este proiectat în două încăperi aflate pe două etaje diferite, în turnul est, și este de circa 80 mp.;

  • 4. Trebuie asigurată o încăpere pentru fotografi, care trebuie să aibă circa 30 mp. Această încăpere nu este prevăzută în actualul proiect;

  • 5. Trebuie asigurat un spațiu de alimentație publică destinat exclusiv presei. în proiectul actual presa ar avea acces în zona VIP, acest lucru fiind interzis de UEFA pentru a asigura confidențialitatea discuțiilor dintre invitați.

*                                                            ț

Pentru motivele de mai sus, este absolut necesar să fie demolată clădirea existentă și reproiectată întreaga tribună oficială.

06 ianuarie 2011

Viorel Duru

Consultant

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


\Vz\ < vz'// V x- - < y 3 /o* V

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea soluției tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2010 pentru obiectivul de investiții “Refacere Stadion ILIE O ANA” PloieștiU<>N ) ftP'CU » foffr O-'EN , (M0' 'ÂMFotâHZ) — .CjaN'EEft fr £h/Vzv"u fhAE                     7PREȘEDINTE, Palas Paul


Data:                   j