Hotărârea nr. 399/2011

Hotararea nr. 399 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local ,precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din veniturii proprii al Scolii cu cls. I-VIII “Nicolae Iorga”, Ploiesti pe anul 2011


ROMANIA, JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 399privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local,precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din veniturii proprii al Scolii cu cls. I-VIII “Nicolae Iorga”, Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești , a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion si Popa Constantin precum și raportul de specialitate al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Iorga”, Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local,precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Iorga”,Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Iorga”, Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Iorga”,Ploiești,conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Aproba rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Scolii cu cls.I-VIII „Nicolae Iorga”,Ploiești,conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Școala cu cls.I-VIII „Nicolae Iorga”, Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011
EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugc precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri propni il-Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Iorga”,Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității invățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.327/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al Ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Iorga”, Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, in suma de 484,76 mii lei,in structura se vor produce modificări prin diminuarea bugetului cu suma de 52,00 mii lei după cum se menționează in adresa Direcției de Management Financiar Contabil si a Raportului de specialitate al Scolii cu cls. I-VIII “Nicolae Iorga” Ploiești,fiind prezentat detaliat in anexa nr. 1.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011, constând in reașezarea sumelor in structura prezentate detaliat in anexa nr.2.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011,precum si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI, Nicoleta Cătăliana Bozianu Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

ȘCOALA CU CLS. I-VIII „NICOLAE IORGA” PLOIEȘTI

VTCEP

CĂTĂLINA

BOZ


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local,precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Iorga”, Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.327/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al Ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitarii administrativ teritoriale pe anul 2011, instituția noastră a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Iorga”, Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local este in suma de 484,67 mii lei, conform anexa nr.l;

Fata de sumele aprobate,Școala cu cls.I-VIII “Nicolae Iorga”,Ploiești solicita rectificarea bugetului local pe anul 2011 in sensul reașezării in structura si diminuarea cu suma de 52,00 mii lei,precum si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli finanțate integral sau parțial din venituri proprii in sensul reașezării in structura.

- TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” - prevederea de 367,00 mii lei ramane neschimbata,dar cu unele modificări la nivel de alineat:

10.01.06 „Alte sporuri” prevederea de 20,00 mii lei se majoreaza cu suma de 3,00 mii lei;

10.01.11 „Fond aferent plătii cu ora” prevederea de 18,00 mii lei se diminuează cu suma de 3,00 mii lei


10.03.01 „Contribuții asigurări sociale de stat” prevederea de 55,00 mii lei se diminuează cu suma de 2,00 mii lei;

10.03.03 „Contribuții asigurări sociale de sanatate” prevederea de mii lei se diminuează cu suma de 1,00 mii lei

10.03.06 „Contribuții pentru concedii si indemnizații” prevede 3,00 mii lei se majoreaza cu suma 3,00 mii lei;

- TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” - prevederea de 112,50 mii lei se diminuează cu suma de 52,00 mii lei, astfel;

La articolul 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 24,25 mii lei se majoreaza cu suma de 32,15 mii lei;

20.01.03 „Iluminat,incalzit si forța motrice”,prevederea de 13,85 mii lei se majoreaza cu suma de 29,00 mii lei;

20.01.04 „Apa ,canal si salubritate” prevederea de 4,00 mii lei se majoreaza cu suma de 1,00 mii lei;

20.01.07 „Transport” prevederea de 1,50 mii lei se majoreaza cu suma de 12,70 mii lei;

20.01.08 „Posta,telecomunicații,internet” prevederea de 4,00 mii lei se majoreaza cu suma de 1,00 mii lei;

20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare” prevederea de 1,50 mii lei se majoreaza cu suma 1,15 mii lei;

20.06.01 „Deplasări interne,detasari,transferuri” prevederea de 0,15 mii lei se diminuează cu suma de 0,05 mii lei;

La articolul 20.13 „Pregătire profesionala” prevederea de 1,60 mii lei se diminuează cu suma de 1,60 mii lei;

La articolul 20.14 „Protecția muncii” prevederea de 0,50 mii lei se diminuează cu suma de 0,50 mii lei;

20.30 „Alte cheltuieli” prevederea de 84,00 mii lei se diminuează cu suma de 82,00 mii lei;

- TITLUL X „BURSE” prevederea de 5,26 mii lei ramane neschimbata.

Cheltuielile activitatii finanțate din venituri proprii al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Iorga”, Ploiești, prezintă unele modificări in structura, la nivel de articol si alineat .Cheltuielile prevăzute la titlul II “Bunuri si servicii” se diminuează cu suma de 5,80 lei ,iar la titlul XII “Investiții” se majoreaza cu suma de 5,80 mii lei prezentate detaliat in anexa nr.2

- TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” - prevederea de 3,00 mii lei ramane neschimbata,dar cu unele modificări la nivel de alineat:

10.01.11 „Fond aferent plătii cu ora” prevederea de 2,35 mii lei se diminuează cu suma de 0,05 mii lei;

10.03.01 „Contribuții asigurări sociale de stat” prevederea de 0,48 mii lei se majoreaza cu suma de 0,02 mii lei;

10.03.03 „Contribuții asigurări de sanatate” prevederea de 0,12 mii lei se majoreaza cu suma de 0,03 mii lei;


- TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” - prevederea de 24,00 mii cu suma de 2,20 mii lei,la nivel de articol si alineat;

20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere siifirp prevederea de 20,00 mii lei se diminuează cu suma de 2,20 mii lei;

’AHO'J


La articolul 20.05 „Obiecte de inventar” prevederea de 23,2 diminuează cu suma de 1,10 mii lei;

La articolul 20.06 „Deplasări,detasari” prevederea de 2,00 mii lei se diminuează cu suma de 1,00 mii lei;

La articolul 20.13 „Pregătire profesionala” prevederea de 5,00 mii lei se majoreaza cu suma de 0,50 mii lei;

La articolul 20.14 „Protecția muncii” prevederea de 2,00 mii lei se diminuează cu suma de 2,00 mii lei;

La articolul 71.01 „Investiții” prevederea de 3,20 mii lei se majoreaza cu suma de 5,80 mii lei;

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării proiectului de hotărâre alăturat.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu
JUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica: ȘCOALA CU CLS.I-VIII NICOLAE IORGA

BUGETI PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 327/30.09.

2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

484,76

-52,00

432,76

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

484,76

-52,00

432,76

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5i

01

484,76

-52,00

432,76

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

367,00

0,00

367,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

291,00

0,00

291,00

Salarii de baza

10.01.01

250,00

250,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

20,00

3,00

23,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

18,00

-3,00

15,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3,00

3,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

76,00

0,00

76,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

55,00

-2,00

53,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

15,00

-1,00

14,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli Drofesionale

10.03.04

1,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3,00

3,00

6,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

112,50

-52,00

60,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

24,25

32,15

56,40

Furnituri de birou

20.01.01

0,20

0,20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,70

0,70

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

13,85

29,00

42,85

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,00

1,00

5,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,00

1,00

<   5,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,50

1,15

-2,65

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+

20.05

2,00

0,00

2,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

2,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,15

-0,05

0,10

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,15

-0,05

0,10

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,60

-1,60

0,00

Protecția muncii

20.14

0,50

-0,50

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru amu

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publ

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.

20.30

84,00

-82,00

2,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

84,00

-82,00

2,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.C

30.02

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

< '

mu

59.01

JLXALTE CHELTUIELI (cod

+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

5,26

0,00

5,26

Burse

59.01

5,26

5,26

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discrimina

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inteqral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+1

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în uroentă în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în uroentă în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de caDital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

55.01

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

'yy? sj

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

*

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

777L1

RECI

JL XVII PLA11 EPEC1UATE IN ANII PRECEDEN TI SI JPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I


CONTABIL SEF,

DINCA C RIȘTI NA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA CU CLS.I-VIII NICOLAE IORGA

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

327/30.09.2

011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

72,00

0,00

72,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

68,80

-5,80

63,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

52,00

52,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

20,00

20,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-3,20

-5,80

-9,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.10

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

3,20

5,80

9,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

3,20

5,80

9,00

To

TAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚiONARE+SECȚIUNEÂ DE DEZVOLTARE)

72,00

0,00

72,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

68,80

-5,80

63,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

68,80

-5,80

63,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,00

0,00

3,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,35

-0,05

2,30

Salarii de baza

10.01.01

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2,35

-0,05

2,30

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,65

0,05

0,70

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,48

0,02

0,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,02

0,02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,12

0,03

0,15

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,01

0,01

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,02

0,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

65,80

-5,80

60,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

24,00

-2,20

21,80

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

2,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

IBuget

327/30.09.2

011

Influente

(!-)

^TBuget

rectificat

| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20,00

-2,20

17.80'\

Reparații curente

20.02

I / Hi

0,00 '

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

23,20

-1,10

22,10

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

23,20

-1,10

22,10

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

-1,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

-1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,50

5,50

Protecția muncii

20.14

2,00

-2,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,60

0,00

4,60

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4,60

4,60

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

i

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3,20

5,80

9,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

IBuget

327/30.09.2 011

Influente

Buget rectificat •<<

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,20

5,80

9,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3,20

5'80

9100,

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3,20

5,80

9,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

3,20

5,80

9,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

~7~

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,CONTABIL SEF,

DINCA CRISTINA
Anexa bl 3


Ofogecîîvelor de investit» pentru


LISTA

Seoaîa “Nicoiae lorga w cw finanțare de la buget venituri propriimii lei


Nr cri

denumirea OBIECTIVELOR RE INVESTIT!!

Valoare totala conform S.F

Valoare totala actualiz.

Valoare contract

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare Externe

Alte surse constituite cf Jegiî

finanțate din;

Ofw «rărit Alte surse

TOTAL BUGET VINETURt PROPRlt

din cure-:

De la bugetul Venituri proprii

transf. bug.stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

H

12

Cap. 65.10-71

-1

9,00

9,0®

invatamant

TOTAL

9,00

9,00

din care:

C

Alte cheltuieli de investiții

9,00

9,00

1

Dotări-1 buc tabla interactiva

9,00

w

2

3

L

- - - -

________________________________________iCONTABIL SEF,Xc^ic^ &2^' 2522.20/2 XAt z^du^k C^u^id /^d/Vvu^Z^Âl^'C CâA SCâkt „ 2g2q£        2/&ityt<

C/âoL <vux ch 2f ’’

0^77) dcVuO^ TCCti^iccCu >Au_&e/tuÂu CUAC/ud C<x TuaacT ctg. 1/wxUx9,H A-u.cdu^ -fecoA 20/^      cdw.^u>c^_

' -

Cc^âkocYCC^ ^Ccfe^iCA-Ue Aku^^xdLu cit? CX^uAdcCtA Zk

/AdT^U'7 /oue /jiCGG^icA du/\

G/Vu2 2 0 A y, ^/V( .-OâccauA TCQcc JuT^4 '/'«■-—                 <G)

>7. }/vu ./^-"UlC^CeMX /^i                     /WMl


U Cu. cuauxu dj ^x2; OOA^Ui -Ace

'CU

e<^W? zxcr


eMxxcet

2>Ca/u A utu / v

yKVvV'vuXyc ,  _

/tlAAukci Jz -AxuCu. /^\ /^uhcu Cu ,orwl aLc b 2o /a cu 2c m^ccTxdxcc /K/^uAvu ;/ x/KUCdx^ Cu ,CcM<â >2jz

(Xct/HuAU 2h2&b z /cuvu. C ( <%7 A( /K Ccc (2 ■'2t /ucu jCuCvuicc Tuc^^coZuxa oU. Akuacd ciuoAud Cu /kt-W d-C fc/VU^Z^ZXĂfi. Alu^2{J 2g2 , Q)_/ /gi         (X’Xcci. -AaâGGl -^ (2

7X^2 twu /y c^ddbhueA            g^Ag

<2^ /M^U/6u%1             Q/vulC 20/2 .

AJ^UZ^U. COM C\M /Avclu^a^           ^/Gb


/v\x\/vA<£t^ i

G


€u

A-^o-


du.'.'vv 'M-vaĂVbi


lCM


J^4 AvuTUU. <A 7'^lC^XL

A?4v/t(d ^^0/7/^ &aoici euiq&jH- AA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Școlii cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” PloieștiPREȘEDINTE, Radu Mateescu


Data: