Hotărârea nr. 397/2011

Hotararea nr. 397 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local al Şcolii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploieşti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 397 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

al Școlii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetul de cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Școala cu cls.I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința


Valețrfm Marcu
EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugSttif focal al Școlii cu cls. I-VIII “Nicolae Bălcescu” Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritatile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr. 325/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitarilor administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Școlii cu cls. I-VIII “Nicolae Bălcescu” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se majoreaza cu 115,00 mii lei, de la nivelul sumei de 202,00 mii lei la nivelul sumei de 317,00 mii lei si este prezentat detaliat in anexa nr. 1.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești având ca sursa de finanțare bugetul pe anul 2011.

PRIMAR,

Andrei Li viu Volosevici


CONSILIERI,

Nicoleta Cataliana Bozianu

Gheorghe Sarbu

Radu Mateescu IancuIon Popa ConstantinIn conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL 325/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitarilor administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Școlii cu cls. I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești având ca sursa de finanțare bugetul local se majoreaza cu suma de 115,00 mii lei, de la suma de 202,00 mii lei la nivelul sumei de 317,00 mii lei și sunt prezentate detaliat în anexa nr. 1 astfel:

  • - Titlul I Cheltuieli de personal           - 260,00 mii lei din care:

  • -  10.01 -cheltuieli salariate in bani -  200,00 mii tei

  • -  10.03 -contribuții                 -   60,00 mii tei

Cheltuielile de personal sau majorat cu suma de 100,00 mii tei, de la suma de 160,00 mii tei la nivelul sumei de 260,00 mii tei, acestea fiind calculate in conformitate cu statul de personal la data de 01.10.2011 la nivelul unitarii școlare.

  • - Titlul II Bunuri și servicii - 50,00 mii tei din care:

  • - 20.01    - bunuri si servicii                      - 48,00 mii tei

  • - 20.05   - bunuri de natura obiectelor de inventar - 1,00 mii tei

  • - 20.14   - protecția muncii                        - 1,00 mii tei

Cheltuielile cu bunurile si serviciile sau majorat cu suma de 15,00 mii tei, de la suma de 35,00 mii tei la suma de 50,00 mii tei, fiind estimate pana la sfârșitul anului 2011, acestea cuprinzând : utilitari, verificare stingatoare, alte servicii pentru întreținere si funcționare.

  • - Titlul X Alte cheltuieli - 7,00 mii tei reprezentând burse.


Fața de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

CONTABIL SEF,MUNICIPIUL PLOIEȘTIDIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică,

•9                                                                                                                  '

Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu
JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA CU CLS. I-VIII "NICOLAE BALCESCU"

PLOIEȘTI

CIF 29170372

BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod. indicator

Buget conf.HCL nr. 325/ 30.09.2011

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

202.00

115.00

317.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

202.00

115.00

317.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

202.00

115.00

317.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

160.00

100.00

260.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

125.00

75.00

200.00

Salarii de baza

10.01.01

109.00

59.00

168.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

12.00

15.00

27.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

4.00

1.00

5.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

35.00

25.00

60.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

26.00

17.50

43.50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.70

0.80

1.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

6.50

5.50

12.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.50

0.10

0.60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.30

1.10

2.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

35.00

15.00

50.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

27.50

20.50

48.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.50

0.00

0.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

1.00

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

6.00

19.00

25.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

2.00

8.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

1.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6.00

-2.50

3.50

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL nr. 325/ 30.09.2011

Influente

^v;Buget^

>^ectificat7?

-

3

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

VL

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

%

.0.00

a. i

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.00

-1.00

1.00

7

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

-1.00

1.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.50

0.50

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

5.00

-5.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.001

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

-5.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

IIILULVI 1HANSEEKUKI INIKE UNIIAII ALE AUMINlblHAHEl PUtSLIUE (COO 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

ii IlUl ji AlIE Un el i uieli (coa

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

7.00

0.00

7.00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

titlul xv Împrumuturi (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL nr. 325/ 30.09.2011

Influente

Buget rectificat

(+/-)

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

J

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

O 00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.001

0.001

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I


1/fHtîutc^t          , <S£llOj£o£l 2 '•M UlzRul fi’K'V>'-&.« tb

■••’(* v.<j au At'u’.tic ivv,

1   ‘   \ f


/>t

c&> Q£u£tlMtÂ'

r^dcc^

tir AuAAf c£>     AajoAăIvM              £&V&£ AJ &Atu£^ £X)£   (

.                  /                       '...... (J  -~     ~               1/                         }

(1mo€l< ZL »


_____6uu<^  &

cVVUvf c£0/^ C^-c££c{.  C&^/U&^p W6fW

A/ aiu/aî) Q/4 • &u.____________ct(

^ah^cL      4uM^ o& y4/uou&v

a€ zwc^' ^£)/fi        "

Hou<w/            c£ /feb


4£H^i4X(  04X^6^ ’ Ă .CbA&cv 6^u^l //^

ZlwUÂClL                 r7*T

7^1


'/t£u(w. Tt^a^ci (ticUb faMcfatef-) ^ZAA(\ (MlbM.

7u£xmu t cL( j

'^LHHRHEHBHBHHHBHHBHHHHHHHKHI


i                 *- -


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE,


Radu Mateescu
SECRETAR

Gheorghe SîData: