Hotărârea nr. 393/2011

Hotararea nr. 393 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al Şcolii cu cls. I-VIII“ Ioan Grigorescu“ Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 393 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Școlii cu cls. I-VIII66 Ioan Grigorescu“ Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion si Popa Constantin, precum și raportul de specialitate al Școlii cu cls. I-VIII „ Ioan Grigorescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Școlii cu cls. I-VIII „Ioan Grigorescu,, Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii cu cls. I-VIII „ Ioan Grigorescu „ Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Școala cu cls. I-VIII „Ioan Grigorescu,, Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice,

9                                          9                              '                                                           '                       9                              J

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,  Valeiffin Marcu
Contrasemnează Secretar,
Oana Cristina Iâc


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind


rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul

local al Școlii cu cls. I-VIII „ Ioan Grigorescu „ Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.321/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al Ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitarii administrativ teritoriale pe anul 2011.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Școlii cu cls. I-VIII „ Ioan Grigorescu „ Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, constând in majorarea titlului I “ Cheltuieli de personal” cu suma de 24,00 mii lei si diminuarea titlului II “ Bunuri si servicii” cu suma de 8,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr.l.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011.


CONSILIERI,

Nicoleta Cătăliana Bozia Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

ȘCOALA CU CLS. I-VIII „IOAN GRIGORESCU”, PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Școlii cu cls. I-VIII „ Ioan Grigorescu „ Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității invățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.321/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al Ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011, instituția noastră a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Școlii cu cls. I-VIII „ Ioan Grigorescu „ Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local se majoreaza cu suma de 16,00 mii lei, si sunt prezentate detaliat in anexa nr.l, astfel:

- TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” - prevederea de 136,50 mii lei se majoreaza cu suma de 24,00 mii lei, la nivel de articol:

10.01 „Cheltuieli salariate in bani” prevederea de 107,00 mii lei se majoreaza cu suma de 18,00 mii lei;

10.03 „Contribuții” prevederea de 29,50 mii lei se majoreaza cu suma de 6,00 mii lei;

- prevederea de 52,92 mii lei se diminuează prevederea de 21,87 mii lei șbTnâjorează cu A

if-

Să buget de .


- TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” cu suma de 8,00 mii lei:

20.01 „Bunuri si servicii”

suma de 19,00 mii lei;

20.11 „Cârti publicații si materiale documentare” se s^h

1,00 mii lei;


- TITLUL X „BURSE” prevederea de 3,78 mii lei ramane neschimbata.


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:SCOALA CU CLS.I-VIII "IOAN GRIGORESCU" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

CF.HCL 321/30.09.201

1

Influente

(+/-)

' --J u J<- --

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

193,20

16.00

209,20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

193,20

16.00

209,20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

193,20

16.00

209,20

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

136,50

24.00

160,50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

107.00

18.00

125.00

Salarii de baza

10.01.01

99.00

17.20

116,20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

6.00

1,80

7,80

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2,00

-1.00

1.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

29,50

6.00

35,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

19,50

6,50

26.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

(-)0,30

0,70

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

6,00

0,60

6,60

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

(-)0,80

0,20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2,00

0.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

52,92

-8.00

44,92

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

21,87

19.00

40,87

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

0,80

0,80

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

1.00

1.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

11,42

16,20

27,62

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,00

0.00

4.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,00

1.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,45

0.00

1,45

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

CF.HCL 321/30.09.201

1

Influente (+/-)

Buget rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

)?•

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

Uniforme si echipament

20.05.01

''

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

1.00

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,55

0.00

0,55

Protecția muncii

20.14

1,50

0.00

1,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

29,00

-28.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

29,00

-28.00

1.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0.00

0,00

111LUL VI 1KAN5FEKUKI IN 1 RE UNI IAI1 ALE AUMINISI RAI IEI PUBLICE (COO---

S1O1I

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

IIILUL XALIE CHELJUIEU (cod-------------------------------------

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

3,78

0.00

3,78

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

CF.HCL 321/30.09.201

1

Influente

(+/-) /

z <

Construcții

71.01.01

// -

o.oo

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

ir?

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

.s'■'/>       0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

v.

ZEZ

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

zc

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR,

Gheorghe Sjnrb^/

Data: