Hotărârea nr. 392/2011

Hotararea nr. 392 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local al Şcolii cu clasele I-VIII “Anton Pann” Ploieşti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 392 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Școlii cu clasele I-VIII “Anton Pann” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa, precum si raportul de specialitate al Scolii cu cls.I-VIII „Anton Pann” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Școlii cu cls.I-VIII „Anton Pann” Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit.a , art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Școlii cu clasele I-VIII „Anton Pann” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Școala cu cls.I-VIII „Anton Pann” Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,


Valentin MarcuContrasemnează Secretar,

Oana Cristina Iacob

OyvL


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind


, rL rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa d^fi local al Școlii cu clasele I-VIII “Anton Pann” Ploiești pc<aft

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare , bugetului de venituri si cheltuieli al instituției noastre a fost aprobat prin HCL320/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este umpusa de legea nr 273/2006 cu modificările și completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al Ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Școlii cu cls.I-VIII “Anton Pann” Ploiești, avand casursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, constând in majorarea titlului I”Cheltuieli de personal” cu suma de 26,00 mii lei si diminuarea titlului IF’Bunuri si servicii” cu suma de 19 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobarea Consiliului Local, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

PRIMAR,

Andrei Li viu Volosevici


CONSILIERI,

Nicoleta Cataliana Gheorghe Sarbu Radu Mateescu Ion Iancu Constantin Popa

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII

„ANTON PANN” PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetui local al Școlii cu clasele I-VTII “Anton Pann” Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , bugetul de venituri si cheltuieli al instituției noastre a fost aprobat prin HCL320/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de legea nr.273/2007 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si intrenelor si al Ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitarii administrativ teritoriale pe anul 2011, instituția noastră a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Școlii cu clasele I-VIII “Anton Pann” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se majoreaza cu suma de 7,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1 astfel:

  • - TITLUL I - „CHELTUIELI DE PERSONAL” - prevederea de 149,90 mii lei se majoreaza cu suma de 26,00 mii lei, la nivel de articol:

  • - „Cheltuieli salariale în bani” (art. 10.01)- prevederea de 110,20 mii lei se majoreaza cu suma de 24,80 mii lei;

-„Contribuții” (art. 10.03)- prevederea de 39,70 mii lei se majoreaza cu suma de 1,20 mii lei;

  • - TITLUL II -„BUNURI SI SERVICII” - prevederea de 58,38 mii lei, se diminuează cu suma de 19,00 mii lei din care:

  • - „Bunuri și servicii” (art.20.01)- prevederea de 22,88 mii lei se majoreaza cu suma de 12,00 mii lei;

- „Alte cheltuile legale”(art.20.30)- prevederea de 34,00 mii lei, se di cu suma de 31,00 mii lei


- TITLUL X- ..AI TE CHELTUIELT’(BURSE)- prevedere ramane neschimbata.                                       V

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării proiectului de hotarare alaturat.

CONTABIL SEF,


T MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PANAITESCU STELIANA


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte

A-

Cristina Vlaicu

DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Simona Albu

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: ȘCOALA CU CLS.I-VIII "ANTON PANN" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

conf.HCL320/3

0.09.2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

218,17

7,00

225,17

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

218,17

7,00

225,17

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

218,17

7,00

225,17

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

149,90

26,00

175,90

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

110,20

24,80

135,00

Salarii de baza

10.01.01

101,20

24,80

126,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

7,00

0,00

7,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2,00

0,00

2,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

39,70

1,20

40,90

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

28,40

(-)0,30

28,10

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,80

0,00

0,80

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

7,30

0,00

7,30

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,60

(-)0,30

0,30

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2,60

1,80

4,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

58,38

-19,00

39,38

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

22,88

12,00

34,88

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

0,80

0,80

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

1,00

1,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

13,88

8,20

22,08

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3,00

0,00

3,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

T ransport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4,00

2,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2,00

0,00

2,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL320/3 0.09.2011

Influente

Buget

A—-d

Materiale sanitare

20.04.02

l/o ttj/

*

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

VA

W Jg

Uniforme si echipament

20.05.01

-—y

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

’ Mun. y A r njz?

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

1,50

0,00

1,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

34,00

-31,00

3,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

34,00

-31,00

3,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

1TTLUL VTI KANbECHUHI IN l KE UNI IA 11 ALE AL)MINli>l HAI IEI HUtJLILE (COO 51 01)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

II1LULX ALIE CHELIUIELI (cod---------------------------------------

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

9,89

0,00

9,89

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL320/3 0.09.2011

Influente

/Aii/'

Buget / Rectificat

Construcții

71.01.01

iLI m

& Q'00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

L v.\

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

n^Moo

(Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

—0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

o,oo|

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
Pa-g


.......(duad          '...,. dd. /<?.-.d?.d. dy..                                 ’. d

widoJd         ^i/d cec 'P'd/i'u de d

d           4?.            .-^dyvd. .^. 46U4țZ                        .^d....-^..șfddț

"'J ut    Ay\J^'ia Jgwax ' 'j^t&i fa o/^cZ 2b//,

.....~......■-*......91..............................................*...../................................................................................•;................... d..d.                                            ...^.r.;

4        .Z^^ZZ (^Âz^ZZZZZZ.. r?z^....^.....Z^Z^..ZZf..^/z

4 fd/VUAAA Z.            ( OMA/YYbCU

.........dl.....^.0(>.... Mm( Jd.


4diA ajt                          (rC,drtid.

zzzzzzzzzzz^z


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Anton Pann” Ploiești


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR/;

Gheorghe SîData:       X ' P