Hotărârea nr. 390/2011

Hotararea nr. 390 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local al SCOLII CU CLS I-VIII „SFANTUL VASILE” PLOIESTI pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI



HOTARAREA Nr. 390 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al SCOLII CU CLS I-VIII „SFANȚUL VASILE” PLOIEȘTI pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Ion Iancu, Constantin Popa precum si raportul de specialitate al Scolii cu clasele I-VIII” Sfanțul Vasile ” Ploiești privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011,al Scolii cu cls. I-VIII „Sfanțul Vasile ” Ploiești conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare..

Art.2 Școala cu cls I-VIII ”Sfantul Vasile,, Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la indeplinire precederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința






EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind


rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de fina al SCOLII CU CLS I-VIII „SFANȚUL VASILE pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică , Școala cu cls. I-VIII” Sfanțul Vasile” Ploiești s-a infiintat conform Hotărârii Consiliului Local nr.280/30.09.2011

Avand in vedere de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare ,bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al SCOLII CU CLS I-VIII „Sfanțul Vasile” PLOIEȘTI a fost aprobat prin HCL nr           318/30.09.2011 .

Rectificarea bugetului de cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „Sfanțul Vasile Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitarilor administrativ teritoriale pe anul 2011.

Prevederile bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local sunt in suma 355,00 mii lei, in structura se vor produce modificări prin creșterea bugetului cu suma de 226 mii lei, după cum se menționează in adresa nr. 19491/24.10.2011 a Direcției Management Financiar Contabil si a Raportului de specialitate al Scolii cu cl.I-VIII, „Sfanțul Vasile” Ploiești.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 201 lai Scolii cu cls. I-VIII „Sfanțul Vasile ” Ploiești.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici


ȘCOALA CU CLS. I-VIII SFANȚUL VASILE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind

rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011

al Scolii cu cls. I-VIII “Sfanțul Vasile”Ploiesti

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică , Școala cu cls. I-VIII” Sfanțul Vasile” Ploiești s-a infiintat conform Hotărârii Consiliului Local nr.280/30.09.2011.

In conformitatea cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/ 2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare ,bugetul de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Scolii cu cls. I-VIII „ Sfanțul Vasile” Ploiești pe anul 201 Ieste in suma de 355 mii lei si a fost structurat astfel:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 • - TITLUL X BURSE

TOTAL

284,00 MII LEI

61,00 MII LEI

10.00 MII LEI

355,00 MII LEI


Fata de sumele aprobate , Școala cu cls.I-VIII”Sfantul Vasile ” Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2011 in sensul reașezării in structura privind creșterea cu suma de 226 mii lei, conform adresei nr . nr.19491/24.10.2011 a Direcției Management Financiar Contabil.In urma acestei modificări bugetul de cheltuieli rectificat al Scolii cu cls. I-VIII”Sfantul Vasile”se prezintă după cum urmeaza:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 • - TITLUL X ALTE CHELTUIELI

TOTAL

489,00 MII LEI

82,00 MII LEI

10,00 MII LEI

581,00 MII LEI


Față de cele prezentate mai sus, propunem hotărâre alăturat.


aprobarea rectificării proiectului de




LUCA DOLINA


VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu


Contracte Simona Albu


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf HCL NR 318/30.09.2 011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

355.00

226.00

581.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

355.00

226.00

581.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

355.00

226.00

581.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

284.00

205.00

489.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

217.50

163.80

381.30

Salarii de baza

10.01.01

187.50

143.30

330.80

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

28.00

21.00

49.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2.00

-0.50

1.50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

66.50

41.20

107.70

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

45.00

35.50

80.50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

1.00

2.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

11.00

10.00

21.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.50

0.20

0.70

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

9.00

-5.50

3.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

61.00

21.00

82.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

43.00

30.00

73.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

20.00

10.00

30.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

13.00

20.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

7.00

14.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3.00

3.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

| Medicamente

20.04.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

InfluMtesa

Buget /rectificat \ c \

Materiale sanitare

20.04.02

//

\ '■% >00

Reactivi

20.04.03

I wfe

iȘioo

Dezinfectanti

20.04.04

ST) /a. ujo.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

4.0$

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

y o.oo

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

4.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

12.00

-9.00

3.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12.00

-9.00

3.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI IN l RE UNI 1A n"ALE'AUMINIS 1RA 1 IEI PUBLICE (C6d •ii n-n

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

10.00

0.00

10.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

Influente (+/-)

/ r

Buget rectificat 5 ■ X?

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

■ 0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA CU CLS l-VIII "SFANȚUL VASILE " PLOIEȘTI


ANEXAI

N Z


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local



ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,



CONTABIL SEF, EC LUCA DORINA



ȘCOALA CU CLS. I-VIII “SFANȚUL VASILE”

STR. BDL REPUBLICII ; NR145

PLOIEȘTI


PROCES- VERBAL NR

ÎNCHEIAT AZI M

In conformitatea cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 -Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare ,bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Scolii cu cls. I-VIII „ Sfanțul Vasile” Ploiești pe anul 201 Ieste in suma de 355 mii lei si a fost structurat astfel:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   =     284,00 MII LEI

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII          =      61,00 MII LEI

 • - TITLUL X BURSE                   =     10.00 MII LEI

TOTAL                               =     355,00 MII LEI

Fata de sumele aprobate , Școala cu cls.I-VIII”Sfantul Vasile ” Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2011 in sensul reașezării in structura privind creșterea cu suma de 226 mii lei, conform adresei nr . nr. 19491/24.10.2011 a Direcției Management Financiar Contabil.In urma acestei modificări bugetul de cheltuieli rectificat al Scolii cu cls. I-VIII”Sfantul Vasile”se prezintă după cum urmeaza:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 • - TITLUL X ALTE CHELTUIELI

TOTAL

489,00 MII LEI

82,00 MII LEI

10,00 MII LEI

581,00 MII LEI




CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZ

RAPORT


PREȘEDINTE, Radu Mateescu



SECRETAR, Gheorghe Sîrbu