Hotărârea nr. 39/2011

Hotãrârea nr. 39 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 39 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si a consilierilor Nicoleta Cătălină Bozianu, Paul Palas si Gheorghe Popa, precum si raportul de specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al acestei instituții, pe anul 2011;

Având in vedere prevederile Legii nr. 286/2010-privind bugetul de stat pe 2011, precum si a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, actualizată;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a, art. 45 alin. (2) lit. a, din Legea nr. 215/2001, republicată si actualizata, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aproba Lista de investiții pe anul 2011, a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești si Direcția Management Finaciar Contabil, Contracte se insarcinează cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011.


PREȘED/!• >■


CONTRASEMNEAZĂ _j l Oana Cristina zi         0

O.Z'

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU,, PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2011 fc’L ./ <■                                                                                                                            \

/ * * |L                                                                                                                                                                   ’


Bugetul de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constanfincscu” Ploiești,^-jî fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010-privind bugCHibîlc stat pe 2Oz4iiy/ precum si ale Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, Legea ^$7/2010-priyîfid  asigurările sociale de stat, s-a procedat la elaborarea si intocmirea buigetulim^, veniftHi si cheltuieli pe anul 2011.

Cheltuielile totale la nivelul instituției pentru anul 2011 sunt propuse in suma de

5.228 mii lei,cuprinzând :

-Cheltuieli de personal, in suma de 3.960 mii lei.

Acestea sunt stabilite in conformitate cu prevederile Ledii 284/2010 in corelație cu statele de plata pe luna octombrie 2010, dar si cu programul de activitate pe anul 2011, in ceea ce privește colaboratorii ( dirijori, solisti si suplimenti in orchestra).

-Cheltuieli cu bunuri si servicii sunt estimate in suma de 578 mii lei.

Acestea sunt formate din sume strict necesare acoperirii cheltuielilor cu utilitățile instituției, cu procurarea materialelor de întreținere precum si a materialelor de producție folosite in realizarea spectacolelor si acelorlalte activitati artistice in anul 2011 (afișe , accesorii muzicale, mentenanata site, chirii de sala pentru sectacolele de muzica populara si somfonice in deplasările prin tara, etc.).

La capitolul obiecte de inventar s-a propus suma de 10 mii lei necesara achiziționării de mobilier, mocheta in sala de concerte si Săli de studiu.

Cheltuielile cu active fixe , in suma de 670 mii lei, solicitam procurarea unui pian STEINWAY & SONS a cărui valoare se va ridica aproximativ la cca 600.mii lei.

Suma de 70 mii lei reprezintă totalul reparațiilor ce ar trebui făcute înainte de a ne muta in sediul nostru, in speța repararea acoperișului la sediul administrativ vechi, cu montarea de tabla noua, întrucât in acest moment ploua in toate birourile de la etaj , instalații sanitare reamenajate, fațada sediului administrativ înlocuita fiind grav afectata de infiltrațiile de apa, realizarea unor izolații corespunzătoare, montarea unor calorifere suplimentare, etc.

Fata de cele prezentate mai sus , avand in vedere Raportul de specialitate al Filarmonicii Paul.Constantinescu Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR,
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010-privind bugetul de stat pe 2011, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

Mii lei

Venituri totale

5.228

din care : Venituri proprii —total din care

100

-venituri proprii

73.41

-acoperire din excedent 2010

26.59

Subvenții de la buget

5178

Cheltuieli totale

5.228

din care :

1. Cheltuieli curente — din care :

4.558

-cheltuieli de personal

3.980

-cheltuieli materiale

578

din care:

-bunuri si servicii

465

- obiecte de inventar

10

- reparații curente

0

- deplasări, detasari

85

- alte cheltuieli

3

2.Cheltuieli de capital — din care :

670

- instrumente muzicale

600

- alte chel, corporale

70

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, s-a avut in vedere realizarea de concerte la cele doua secții (orchestra simfonica si orchestra populara),in stagiunea 2010-2011, când se va realiza iminenta mutare in sediul propriu, din Str. Anton Pann, nr.5, dorim sa venim in intampinarea puplicului meloman cu o serie de concerte de o particularitate aparte, menite sa pună in valoare, noile caracteristici acustice si vizuale ale sălii, din care va menționam ca vor debuta cu excepționala „Carmina Burana”, compusa de muzicianul german Cari Orff, pe baza unor poeme medievale.

Gama concertelor simfonice , in care vom avea la fiecare concert dirijori de prima talie din tara si străinătate si solisti de renume, va fi completata de o serie de recitaluri saptamanale, ce vor relua seria intrerupa datorita începerii lucrărilor de


k-


consolidare si de, deja, obișnuitele concerte educative, pentru tinerin’cfâ.vi, j^ucatid o contribuție in plus adaugand actului cultural si o contribuție Ia nive

Orchestra de muzica populara „Flacara Prahovei”, va veni iii mpinarea publicului iubitor de gen, cu o serie de concerte lunare, in sala proprie, dar si cu concerte in cadrul activitatilor comunelor culturale din județ si in cadrul instituțiilor de specialitate.

Cheltuielile totale la nivelul instituției pentru anul 2011 sunt propuse in suma de 5.278 mii lei,cuprinzând :

-Cheltuieli de personal, in suma de 4.030 mii lei.

Acestea sunt stabilite in conformitate cu prevederile Ledii 284/2010 in corelație cu statele de plata pe luna octombrie 2010, dar si cu programul de activitate pe anul 2011, in ceea ce privește colaboratorii ( dirijori, solisti si suplimenti in orchestra).

-Cheltuieli cu bunuri si servicii sunt estimate in suma de 578 mii lei.

Acestea sunt formate din sume strict necesare acoperirii cheltuielilor cu utilitățile instituției, cu procurarea materialelor de intretinere precum si a materialelor de producție folosite in realizarea spectacolelor si acelorlalte activitati artistice in anul 2011 (afișe , accesorii muzicale, mentenanata site, chirii de sala pentru sectacolele de muzica populara si somfonice in deplasările prin tara, etc.).

La capitolul obiecte de inventar s-a propus suma de 10 mii lei necesara achiziționării de mobilier, mocheta in sala de concerte si Săli de studiu.

Cheltuielile cu active fixe , in suma de 670 mii lei , solicitam procurarea unui pian STEINWAY & SONS ° a cărui valoare se va ridica aproximativ la cca 600.mii lei.

Suma de 70 mii lei reprezintă totalul reparațiilor ce ar trebui făcute inainte de a ne muta in sediul nostru, in speța repararea acoperișului la sediul administrativ vechi, cu montarea de tabla noua, intrucat in acest moment ploua in toate birourile de la etaj , instalații sanitare reamenajate, fațada sediului administrativ inlocuita fiind grav afectata de infiltrațiile de apa, realizarea unor izolații corespunzătoare, montarea unor calorifere suplimentare, etc.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Filarmonica „Paul Constantinescu“ Ploiești


Contabil șțf,

l

ElenajGi

II ■

■ r      K

f r fi


... î

^""^^Directia Management Financiar Contabil, Contracte


anu


Nicoleta Craciunoiu

r

FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI


LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2011

- mii lei-

Nr. crt

COD CPV

Denumire

U.M.

Cantitate

Preț unitar

Valoare

Diferente

Procedura de cumpărare

I

Instrumente muzicale:

4-

-

1.

373143300-1

PIAN STEINWAY &SONS

Buc./set

1

600

600

Contract + cerere de oferta

TOTAL:

III

Alte chel. Cap.

1.

Reaparatii acoperiș sediu vechi adm-fatada

SUP.300M

66

1

70

70

Contract + cerere de oferta

70

70

TOTAL:

TOTAL GENERAL:

670

670/•


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică:BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


MII LEI-

•                h

V-

■ V

-hl î ’

* L

/ î I

! - //

—IM----

/.'

-/A- —----

7

Rl - din care:


1------

I

j

' Cod

J

indicator

i


1

REALIZAT !

2010


PREVEDERI ANUALE


2011


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


2012


ESTIMĂRI

'                       T

i

i

I

i

i

i

i


2013


Venituri proprii ___________

___Subvenții pentru instituții publice


33JO08

43.10.09


Veniturile secțiunii de funcționare Veniturile secțiunii de dezvoltare


153

3702

3855

3557__

409


100

5178 J

5278 j 4588    ;

670”U

I

I


160

5283   i

J443f

5103 J

340 T 385


r

i

i

i

i

r


2014


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


5,228.00


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59J


4,558.00


5,103.00


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza


3,980.00

3,060.00^


0.00


5826

I


170 6301

J 6471

6071__

400


6,471.00


6,071.00


5,315.00


Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

_ Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca __ Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariale in bani                        _

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) __Tichete de masa *j____                      ___ __ Norme de_hrana________ ___ _____ Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

__Alte drepturi salariale in natura               _____

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)    ___ __

i Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj


10.02.04

Ro.O2.O5


210.00


•r


3,000.00

280.00'

I


X

1- •

X

. — —

I

I

I


X;


400.00


I

1.010.00?

700.00


1,095.00

750.00


30.00


35.00


40.00


DENUMIREA INDICATORILOR. __

ContributiilJte. asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați


Contribuții pentru concedii si indemnizații

I TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) bunuri si servicii (cod 20.01.01 la20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou________

Materiale pentru curățenie

Încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente ___ _____ ___ _____

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

unuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare«I—


'fa'


I*


Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala


Protecția muncii __          ___________________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

i pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor


i                                                                                                 i

!                                                                                                                                 >

! Cod

I

indicator !

I

I

I

i 10.03.03 J

I -                              M                         l


REALIZAT

2010


2011


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


2012


200.002013


2014


20.05


486.00


643.00


7.00


100.00i


0.00'

I


X.


0.00)

r


-4

10.00,

1

15.00

I

15.00:

100.00;

120.00

125.00;

100.00'

____________L

J T” I

120.00

125.00;

l

i

I

I

I

I

---l

I


i

—4--Cod    i  REALIZAT

indicator 1      2010

I

4

r

inistratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza 2o 1 g

ontracte de asociere                                                                     i u*

I

Zj^O 20

20.21

20.22

  • 20.23

  • 20.24

20.24JD1

20.24.02

,20.24.03

b

  • 20.25

r


ura program inundații pentru autoritati publice locale


din domeniul apelor______ __________

^grm^terea Inundațiilor si ingheturilor________

costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

si alte costuri aferente imprumuturilor externe_________

ffi5ane si alte costuri aferente imprumuturilor interne ______

Stabilirea riscului de tara _    ______

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale                             _______________________

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod^20.30T6l Ta 20.30.04+20'30706+20.30707+20.30.09+20730.30)

_ Reclama si publicitate__________________ _______

Protocol si reprezentare__        _____ ___ _______

Prime de asigurare nqn-viata______ _____ _______

__Chirii ______________ _ ____________ ________

_ Pres*ari servicii pentru transmiterea drepturilor___         _____

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice __   ______ _

Executarea silita a creanțelor bugetare _________ ________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contracțate_de ordonatorii de credite _

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului


Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului Dobânzi la opeatiunile de leasing


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif


Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Alte subvenții


— 4-

I


■ k.


.j.


0.00


0.00


0.00


2011


30.02.05

30.03


30.03.01


30.03.03


J.


0.00


i- •

I

I

I •*

I

4 ■

I


o.oo;

1


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


I

■ •• r


o.oo:


2012


I

I

I

I

t

I


2013


0.00


o.oo;

I

I


.....r "


0.00


0.00 _

I


— 4*DENUMIREA INDICATORILOR


URI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)


Țransferitrt

51.01.01jW V1         14+51 01 15+51 01 24+51 01 26+51 01 31+S1 01 39+51 01 46+51 01 -49)

_           ' '■     .... -j.         ------------------———---. .— -----------------—-------

“ ~ TransfeXjri câtre instituții publice

^.... Acțiuni ae-șadatate

t /;

^^.JTjransferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap


Cod Ș i indicator j


I I k

REALIZAT ■

2010


i I                                                                                                 ’

I

50.04

I-------------------------

s

91

L

...

-

51.01

p

51.01.01

51.01.03

I

1

1-----

l51.01.14


--------------------------*--

o.oo!


I

I I

I


2011


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante2012


l51.01.15


Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-j teritoriale în situații de extremă dificultate ____

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului


i

i 51.01.26

I


'51.01.31

I

I

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 51.01.39

I


Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății


I

'.51.01.46


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole


l

4

I

I

r

*

i


Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare


<51.01.50


ESTIMĂRI

-----------r

i


20130.00


0.00


20140.00


)----------------

r

i

iI

..... n-.


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

  • A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

___Alte transferuri curente interne__________ ___________

  • B. Transferu ricurente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 +55.02.04)

__Contribuții și cotizații la organisme internaționale___     _______

_ 'Alte transferuri curente în străinătate         __

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)   _____ ___________

____Ajutoare sociale in numerar ___________ ____ __ Ajutoare sociale in natura______________________

Tichete de cresa

____Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale__________ _____________ ___


55


0.00


0.00j

I


-k

• 4

r

4

I

I

--4- ---

0.00:

0.00 i ăooj

i

0.00 i

0.00

1

0.00’

1

0.00,

i

0.00

0,001

0.00 î

0.00;

0.00'

i I


TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)


0.00 I


0.00 1

I


Burse__________________ ____________ _______________________________________ ____________

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale__

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical____ __

Despăgubiri civile_________________________ __________

Acțiuni cu caracter științific si soc ia l-cultural__________________

Sume aferente plății creanțelor salariale________________

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


I

• -r-


________________

TITLUL&)ftl^RUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)


F? împftJrupturi păntru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

b                                                                   *      *

t                      ,

1— -


Alte impru puduri        ______________________________

—7 1 ---------' ----------------

TTn.Ul. XWRMIBURSARI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)

. — ----------------■——---------------———


Rajnbutșfrrye credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)


J^ȚU^rwfrsari de credite externe contractate de ordonatorii de credite C țjfembursari de credite externe din fondul de garantare_________________

****Ra m bu rsa ri de credite aferente datoriei publice externe locale ___Diferențe de curs aferente datoriei publice externe______ _____ Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)___

Rambursări de credite interne garantate         ____________________

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne__________________________

_____Rambursări de credite aferente datorieipubliceinternelocale____


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent_____


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

I


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)


Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

, Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate


Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate


Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate


i                                                                                                                                  f

Cod indicator : ! ; .                                                                                                                                  r

I

■«ÎZZZ] ' 80.03

4-- —--—------—-,--—


51.02

51.02.12


REALIZAT 2010


2011


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


2012


l

l

r

I

l


2013


2014


0.00.


0.00


0.00

---r


0.00


.L


0.00


0.00


0.00


i

409.

I

J.

0.

0

------

00

.00


0.00 '

---------•»

o.oo:


I----


Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în q? 27 sănătate


51.02.25

I


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății


51.02.28


i

i i

*

i i


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

Ă. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)           _____________________________ ____________ ________________

Programe cu finanțare rambursabila____              ________ ______

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

Programe ISPA                              __

Programe SAPARD

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

___ Pro9rame de dezvoltare _______ _______________________________ ____Fond Roman de Dezvoltare Sociala___________________________ Cheltuieli neeligibile ISPA


0.00


I

I

0.00^

--     -rJi

0.00'


....


“ 1

____J


|T f


I.DENUMIREA INDICATORILOR


Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară__

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare


----

v

• h


i Cod

■ indicator

1


REALIZAT 2010 i


2011


din care credite j bugetare destinate | stingerii plăților j i restante î


I

(


2013


I

I

---1

I

I

2014 ț


i

——____J

i

I

I                                                                                                                                          j

. 1

i                                                                                                                                          j

i                                                                                                                                                                                                                                                                                      i

1

1                                                                                                                                                                                         i                                                                                                           ■

r

I

I

I

o.oo i


‘*f           ,

Titlu/ Vt/l Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod i 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

■ '

l

. Programe dih/onduf European de Dezvoltare Regională (FEDR)    _____________________ __    !56 01

-'L' . '. ^^hanțârea națională **)       _______ _____________ _________________[56.01.01

^--llfenanțarea Uniunii Europene **)________ ______ ____ ________________ [56.01.02

____; Cheltuieli neeligibile **) ______________________ _____________[56.01.03 Programe din Fondul Social European (FSE)                            __ '56.02

_______ifinanțarea națională **1________________________ ___ ____ _____~j56.02.01

jFinanțarea Uniunii Europene**)____________________      ______________ [56.02.02 __.__

Cheltuieli neeligibile**)__________________________________________;56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)                                                                   ^56.03

Finanțarea națională **)_______________ ____ ______ _______ [5^03.01

[Finanțarea Uniunii Europene **)________________ ___ ________ __ ' 56.03.02

_______iCheituîeli neeligibile **j     __________________ _     _     _      ____________ 56.03.03 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) __ __

i Finanțarea națională **)                                                                                           i 56.04.0?

__ __ * __ _ 9 f __ __ ________ __________ ____ _______ _______ ___ _         . _              ___ ____ ______

;Finanțarea Uniunii Europene **)__________________ __________

____I Cheltuieli neeligibile **)      __________________ ____________ _ ! 56-04.03 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)        __ _     _                 Ț56.05

____i Finanțarea națională **)     ___________ ___ _________ [561)5.01 ___Finanțarea Uniunii Europene **)   _______________ _           _________ ___! 56.05.02

_ jCheltuieli neeiigibile 1)   _________________ __________ [56,05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)                       _  _ ___ i 56.07

___i Finanțarea națională **) ___ ! 56.07.01 ^Finanțarea Uniunii Europene **)   _______________

____' Cheltuieli neeligibile 2*)_ _ ___________________

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

! Finanțarea națională **)___ _________ _____

[ Finanțarea Uniunii Europene **j

_ _Țcheltuieli neeiigibile **) _ ________________

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 __

[Finanțarea naționala *j__         _____

[Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

[Cheltuieli neeligibile *j_   ________ _______ __

Alte facilitați si instrumente postaderare


t'


''v


■— 4.


: 56^07.02 I56.0T03 î6-08 _ [56.08.01

56.08.02


,561)81)3

56.15 2

56.15.01 ’ ’ 56.15.02


I

i

i

i

--I----

I

I _

1


I

I

T

I


0,00


0.00

0.001 0.00

-+

0.00

— II ■  —| 1 ■                       ——

— —


0.00;


0.00;


0.00

I


0.0056.15.03

  • 56.16

_ _lȘ6116_.qil __ ’ 22

"•56.16.02" ț 56.16.03

  • 56.17

561701

__2 56 1702

^56.17.03 2 J _

  • 56.18

; 56.18.01

22 Î56?18.02[

56.18.03

70—r


,fe


0.00!pamente si mijloace de transport rfflaratură birotică și alte active corporale

1.02.01)


' Rezerve de stat și de mobilizare


Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)__________

Active financiare (cod 72.01.01)      ____ _________

____Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent______________________________


PREVEDERI ANUALE


Cod indicator


REALIZAT ! 2010 '

t

I

'   ’ 409.00Î


2011


din care credite bugetare destinate stingerii plAților restante


ESTIMĂRI

T                     '                          Ț

i

!                                                                                                                  i

2013


0.00


670.001

------._l.

J


0.00 ;

p


2012

2013

2014

(I

i

d

1

!

o.oo]

- 1

340.00

-J

385.00

400.00

1

1

. __L. _

1

340.00

385.00

400.00

1 i i

J

1 .......... ,

i

t

- _____1

" 1


0.00;

I


I ■4


DENUMIREA


INDICATORILOR
PREVEDERI ANUALE

ESTIMĂRI

Cod indicator

REALIZAT 2010

2011

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2012

2013

2014

NOTA de FUNDAMENTARE

privind necesarul de investiții pe anul 2011Având in vedere prevederile art.41-43 si art. 46 din Legea 273/2006 privind

Finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare,Filarmonica „Paul

Constantinescu" Ploiești,a cuprins pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 la capitolul cheltuieli de capital,investiții necesare pentru buna desfășurare a instituției.

In decursul activitatii de peste 50 de ani ( in anul 2012 se vor implini 60 de ani de la concertul inaugural al acestei filarmonici), dotările cu instrumente si aparatura de birotica s-au învechit,activitatea zilnica necesitând reinoirea acestora si totodată completarea cu mijoace tehnice tot mai performante.

In privința instrumentelor muzicale, la o analiza atenta a conducerii instituției, făcută cu consiliul de administrație si in baza unei expertize tehnice s-a decis procurarea unui pian de concert, care sa înlocuiască actualul pian „Yamaha" ce are o vechime de cca.20 de ani de activitate neîntrerupta, fiind folosit in toate concertele ce s-au succedat,începând ca pian solist, pian de acompaniament, pian in orchestra si la toate manifestările in care prezenta pianului a fost imperios necesara. Uzura avasata a acestui instrument se manifesta atat fizic- instrumentul avand o culoare alba, prezintă zgârieturi dezagreabile iar la partea mecanica este deficitar la acordaj,nece- sitand revizuiri destul de dese, înlocuiri de corzi si chiar unele reparații urgente pentru schimbarea surdinelor,a ciocănelelor etc.

Avand in vedere si apropiata dare in folosința a sediului instituției noastre după o reparație capitala ce a durat aproape patru ani, solicitam înscrierea cu proritara , procurarea unui pian „STEINWAY & SONS" a cărui valoare se va ridica la aproximativ 125 - 135.000 euro - cca. 600.000 de Ron.

Toate demersurile făcute de noi, la diverși sponsori, pentru a obține cel puțin jumătate din suma, in anii trecuti, au eșuat, in prezent confruntandu-ne cu aceeași situație.

In ceea ce privește stadiul lucrărilor la sediul instituției noastre din

Str. Anton Pann, nr. 5, acestea s-au finalizat, dar se pare ca pe parcursul desfășurării lucrărilor sau modificat o parte din clauzele contractuale, astfel incat corpul administrativ ce prezintă serioase deteriorări din punct de vedere constructiv si al finisajelor, a ramas neamenajat.

Astfel, cu toate ca pe parcursul reparațiilor suferite de sărace concerte, birourile, biblioteca si celelalte spatii, sala de repetiitii populara, magazii, atelier, au fost folosite ca dormitor pentru muncitori si ca spatii de depozitare, au ram as ?

\ X * • ’                                                     ’ ’ "V z* r

nezugravite, parchetul neraschetat si lăcuit, geamuri sparte, tavane deteriorate;

■■

lămpi electrice lipsa.

Dar problemele esențiale si majore le reprezintă acoperișul respectivului corp de clădire, unde datorita infiltrațiilor masive de apa si a proastei soluții constructive aleasa la ultima renovare, a dus la putrezirea grinzilor de susținere, a scândurii folosita la astereala si a vatei minerale, ce ar trebui sa asigure izolația. Ca si soluție constructiva, pentru a nu ne trezi cu acoperișul in cap, trebuie decopertat, refăcut stratul termoizolator si acoperit cu țigla (tabla) tip Lindab, la fel ca si sala de concerte.

0 alta problema majora este aceea a izolației exterioare si a burlanelor de

scurgere amplasate , cel puțin in spatele clădirii, in interiorul peretelui. Astfel exista zona de biblioteca unde sunt necesare cateva geamuri termopan, la fel si sala de repetiții orchestra de muzica populara, unde trebuiesc spartii pereții si înlocuite burlanele sparte, pentru ca toata tencuiala respectiva a căzut datorita infiltrațiilor de apa.

Instalațiile sanitare la cele doua garsoniere, vor trebui reamenajate, datorita vechimii si utilizării permanente, inclusiv in perioada in care am fost

mutati, cu instalații decente, care sa asigure cazarea oaspeților din străinătate in bune condiții.

Fațada sediului administrativ trebuie înlocuita fiind amenajata in acest moment dintr-un travertin, ce sta sa pice in mare parte, acesta urmând a fi înlocuit cu piatra similara cu cea folosita la sala de concerte.

d

A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești
Data:       OL