Hotărârea nr. 389/2011

Hotararea nr. 389 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al SCOLII CU CLS I-VIII „NICOLAE TITULESCU” PLOIESTI pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 389 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al SCOLII CU CLS I-VIII „NICOLAE TITULESCU” PLOIEȘTI pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Ion Iancu, Constantin Popa precum si raportul de specialitate al Scolii cu clasele I-VIII” Nicolae Titulescu” Ploiești privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011,al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Titulescu” Ploiești conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011, al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Titulescu” Ploiești conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Școala cu cls I-VIII” Nicolae Titulescu „ Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la indeplinire precederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 20110r
EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bug$$ a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri CU CLS I-VIII „NICOLAE TITULESCU” PLO pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică , Școala cu cls. I-VIII” NICOLAE TITULESCU” Ploiești s-a infiintat conform Hotărârii Consiliului Local nr.280/30.09.2011

Avand in vedere de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare ,bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al SCOLII CU CLS I-VIII „NICOLAE TITULESCU” PLOIEȘTI a fost aprobat prin HCL nr 317/30.09.2011 .

Rectificarea bugetului de cheltuieli al Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Titulescu” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Prevederile bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local sunt in suma 210,00 mii lei, in structura se vor produce modificări prin creșterea bugetului cu suma de 165 mii lei ,dupa cum se menționează in adresa nr. 19491/24.10.201 la Direcției Management Financiar Contabil si a Raportului de specialitate al Scolii cu cls .I-VIII, „Nicolae Titulescu” Ploiești.

Prevederile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri sunt in suma 18,00 mii lei, aceasta suma aprobata inițial ramane neschimbata,iar in structura se vor produce modificări intre :

 • -  venituri din concesiuni si inchirieri - 30.10.05 = +7 mii lei

 • -  donații si sponsorizări - 37.10.01              = -7 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 201 lai Scolii cu cls. I-VIII „Nicolae Titulescu” Ploiești.

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI, Nicoleta Cataliana Gheorghe Sarbu Radu Mateescu Ion Iancu w Constantin Popa


ȘCOALA CU CLS. I-VIII NICOLAE TITULESCU PLOIEȘTI
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind

rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri

proprii pe anul 2011

al Scolii cu cls. I-VIII “Nicolae Titulescu”Ploiesti

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică , Școala cu cls. I-VIII” NICOLAE TITULESCU” Ploiești s-a infiintat conform Hotărârii Consiliului Local nr.280/30.09.2011.

In conformitatea cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/ 2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare ,bugetul de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Scolii cu cls. I-VIII „ Nicolae Titulescu” Ploiești pe anul 201 Ieste in suma de 210 mii lei si a fost structurat astfel:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL =   166,00 MII LEI

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII          =     35,00 MII LEI

 • - TITLUL X ALTE CHELTUIELI          =     9.00 MII LEI

TOTAL                                    210,00 MII LEI

Fata de sumele aprobate , Școala cu cls.I-VIII”Nicolae Titulescu” Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2011 in sensul reașezării in structura privind creșterea bugetului cu suma de 165 mii lei.

In urma acestei modificări bugetul de cheltuieli rectificat avand ca sursa bugetul local al Scolii cu cls. I-VIII”Nicolae Titulescu”se prezintă după cum urmeaza:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   =   306,00 MII LEI

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII          =    60,00 MII LEI

 • - TITLUL X ALTE CHELTUIELI             =  9,00 MII LEI

TOTAL                                375,00 MII LEI

Prevederile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri sunt in suma 18,00 mii lei, aceasta suma aprobata inițial ramane neschimbata,iar in structura se vor produce modificări intre :

venituri din concesiuni si închirieri - 30.10.05 = +7 mii lei

donații si sponsorizări - 37.10.01              = -7 mii leiFață de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării pr alăturat.

DIREjt

PROFPR ^ÂWCOLAETA


VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA


ȘCOALA CU CLS l-VIII "NICOLAE TITULESCU " PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF

317/30.09.2

011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

210.00

165.00

375.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

210.00

165.00

375.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

210.00

165.00

375.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

166.00

140.00

306.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

125.00

114.40

239.40

Salarii de baza

10.01.01

108.00

105.00

213.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

15.00

10.00

25.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2.00

-0.60

1.40

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

41.00

25.60

66.60

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

26.00

23.90

49.90

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.10

0.10

1.20

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

8.00

5.00

13.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.40

0.40

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5.50

-3.40

2.10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

35.00

25.00

60.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

22.00

30.00

52.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

6.00

13.80

19.80

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3.00

7.30

10.30

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

8.90

12.90

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3.00

3.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

| Medicamente

20.04.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR


Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie____________________________________________________________

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor___________________________________

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor_________________________

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) ____Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe___________________ __Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne___________________

| Stabilirea riscului de tara

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale__________________________________

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

__ Reclama si publicitate__________________________________________________________ Protocol si reprezentare____________________________________________________

____Prime de asigurare non-viata________________________________________________ Chirii___________________________________________________________________________________________

__Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor________________________________ ____Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice__________________ __Executarea silita a creanțelor bugetare______________________________________ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

IIILULVI I RANSFERURITN 1 REUNI IA 11 ALE AUMINISI RA I IEI PUBLICE (COd

« A*1_________________________________________________________

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod-------------------

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30}

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)_______________

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod “ 51.02)________________________________________________________________________________51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)                                55


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)__________

| Construcții

Cod indicator


20.04.02


20.04.03

20.04.04


20.05

20.05.01


20.05.03


20.05.30


20.06

20.06.01

20.06.02

20.09


20.10


20.11


20.12


20.13


20.14


 • 20.15

 • 20.16


20.18


20.20

20.21

20.22

 • 20.23

 • 20.24

20.24.01

20.24.02

20.24.03

 • 20.25

20.27


30


40


 • 50

 • 51

55


57

59 7?

80


81


70


71______

71.01

71.01.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

I

_I

igjv;

;-xA. /%/%/________

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

o.oo

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

■ /o.oo

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

«\\

\o\


fi .ilir £§ I’ X ' n 'J'-

ORDONATOR TERT

DIRECTOR , PFCREDITE,


CONTABIL SEF,
EC
JUDEȚUL: PRAHOVA
ȘCOALA CU CLS l-VIII "NICOLAE TITULESCU" PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF

HCL317/30.09.2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

18.00

0.00

18.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

18.00

0.00

18.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

1.00

7.00

8.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

17.00

-7.00

10.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.10

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

30.00

0.00

30.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

30.00

0.00

30.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

30.00

0.00

30.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

30.00

0.00

30.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011CF HCL317/2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

_ \l>

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

0.00

30.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

IIILUL VI 1 HANSFE'RURI IN FRE~UNTl A11 ALE AUMINIS1 HA lIEI PUBLICE (COd 51 01}

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X AL IE CHELIUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011CF HCL317/2011

Influente • (+/-)

f.

7X

Buget rectificat

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

fâ/&#00 e/% v\

CONTABIL SEF,

<</£# zW/W£ Jj


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, p tt=EZ D1RECJOR, /; Wj

W]

NÎCOLAE TITULESCU


FAXNO. •’0244524556


20 Oct. 2011 11:19


PI


ȘCOALA CU CLS LVIII “NICOLAE TITULESCU'’

JȚR. POPA FARCAȘ; NR 23

PLOIEȘTI

PROCES- VERBAL NR .^2. ÎNCHEIAT AZI Jtf.Otr, Mî


In conformitatea cu prevederile Legii bugetului de stal pe anul .2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare „bugetul de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Scolii cu cls. LVIII „Nicoiae Titulcscu” Ploiești pe anul 201 Ieste in suma de 210 mii lei si a fost structurat astfel:

 • - TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

 • - TITLUL îl BUNURI SI SERVICII

 • - TITLUL X ALTE CHELTUIELI TOTAL

  =    166,00 MII LEI

  35,00 MII LEI

  9.00 MII LEI

  210,00 MII LEI


Fata de sumele aprobate , Școala cu ds.LVHI**Nicolae Titulcscu” Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 201J in sensul reașezării in structura privind creșterea bugetului cu suma de 165 mii tei, după cum se menționează in adresa nr, 19491/24.10.201 la Direcției Management Financiar Contabil Ploiești.

In urma acestei modificări bugetul de cheltuieli rectificai avand ca sursa de finanțare bugetul local al Scolii cu cls. I-VIir’Nicoiae Titulescu”se prezintă după cum urmeaza:

 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 • - TITLUL X ALTE CHELTUIELI

TOTAL

-    306,00 MII LEI

60,00 MII LEI =   9,00 MII LEI

375,00 MII LEI


Prevederile bugetului activitalii finanțare integral sau parțial din venituri sunt in suma 18,00 mii lei, aceasta suma aprobata inițial ramane neschimbata,iar in structura se vor produce modificări intre :

 • -  venituri din concesiuni si închirieri ~ 30,10.05 = -*-7 mii lei

 • -   donații si sponsorizări - 37.10.01              = -7 mii lei

A LUAT LA CUNOȘTINȚA î

CONSILIUL M ADMINISTRAȚIE:

iO^C'U

A+JMeeit

Wjfli NieoLtTflZ7V/" re/ X p <^-1* I \ vk


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


X/, '•

P-^Î';

"j!

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARF^OMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Școlii cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu” Ploiești

și a emis:

a vig


PREȘEDINTE, Radu Mateescu


SECRETAR, Gheorghe Sîr


Data: