Hotărârea nr. 384/2011

Hotararea nr. 384 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local al Scolii cu cls. I-VIII ”Elena Doamna” Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 384 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Scolii cu cls. I-VIII ”Elena Doamna” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion,Popa Constantin, precum si raportul de specialitate al Scolii cu cls. I-VIII „Elena Doamna” Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Scolii cu cls.I-VIII ”Elena Doamna” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

.Art.2 Școala cu cls. I-VIII ”Elena Doamna” Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,


Valentin Marcu

/O


pi"Contrasemnează Secretar,

Oana Cristina Iacob
In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritatile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , bugetul instituției noastre a fost aprobat prin H.C.L. nr. 312/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local,este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publicenr.7/57/2011 privindaprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Scolii cu cls.l-VIII ”Elena Doamna” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se majoreaza cu 35,00 miilei,de la suma de 169,30 miilei la nivelul sumei de 204,30 mii lei si este prezentat detaliat in anexa nr. 1.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetul de cheltuieli al Scolii cu cls.l-VIII ”Elena Doamna” Ploiești având ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici

CONSILIERI,

aȘCOALA CU CLS. I-VIII “ELENA DOAMNA ” PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursa de finanțare bugetul local al Scolii cu cls.I-VIII Elena Doamna Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare , bugetul instituției noastre a fost aprobat prin H.C.L. nr. 312 / 30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local.este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publicenr.7/57/2011 privindaprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011

Bugetul de cheltuieli al Scolii cu cls.I-VIII ”Elena Doamna'’ Ploiești având ca sursa de finanțare bugetul local se majoreaza cu 35,00 miilei de la 169,30 miilei la nivelul sumei de 204,30 mii lei si este prezentat detaliat in anexa nr. 1 astfel:

  • - Titlul I Cheltuieli de personal =  157,00 miilei din care :

  • - 10.01- cheltuieli salariale in bani = 123,00 miilei

  • - 10.03-contribuții                   = 34,00 miilei

Cheltuielile de personal s-au majorat cu suma de 40,00 miilei,acestea fiind calculate in conformitate cu statul de funcții la data de 01.10.2011 la nivelul unitatii școlare.

Cheltuielile la bunuri si servicii s-au diminuat cu suma de 5,00 mii lei,de la 51,00 miilei la 46,00 miilei fiind estimate pana la sfârșitul anului 2011,acestea cuprinzând : utilitati , verificarea stingatoarelor, prizelor de impamantare si alte servicii pentru întreținere si funcționare pentru desfasurarea in condiții optime a activitatii.

  • - Titlul II Bunuri și servicii =-     46,00 miilei din care:

  • - 20.01 - bunuri si servicii              = 40,80 miilei

-20.14- protecția muncii              =   0,20 miilei

  • - 20.05 - obiecte de inventar            =   5,00 miilei

- Titlul X Alte cheltuieli - burse = 1,30 miilei

Fața de cele prezentate mai sus, propunem alăturat.


aprobarea proiectului de hotarare

__-

*


CONTABIL SEF, Monica Frone

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Cristina Vlaicu

Simona AlbuJUDEȚUL: PRAHOVA


_ ANEXA 1


Instituția publica: ȘCOALA CU CLS.I-VIII ELENA DOAMNA PLOIEȘTI

C.I.F.29170364


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL312/ 30,09,2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

169,30

35,00

204,30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

169,30

35,00

204,30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

169,30

35,00

204,30

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

117,00

40,00

157,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

92,00

31,00

123,00

Salarii de baza

10.01.01

80,00

28,00

108,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

7,00

5,00

12,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

5,00

-2,00

3,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02 02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

25,00

9,00

34,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

18,00

7,00

25,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,50

0,10

0,60

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

5,00

1,50

6,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,50

-0,30

0,20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,00

0,70

1,70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

51,00

-5,00

46,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

14,00

26,80

40,80

Furnituri de birou

20.01.01

0,50

0,00

0,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,50

1,50

2,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

4,00

12,00

16,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2,00

4,80

6,80

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

1,00

1,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,00

3,50

6.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

2,00

3,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3,00

2,00

5,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animaie

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL312/ 30,09,2011

3^

Influente,.^

Ira1' 1

x^Buget

<re«yficat \

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

'\o :«\ob.

Reactivi

20.04.03

0,00

Yoo

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

"■"/0,0Q*

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

%&0

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

3,00

5,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,20

(Ț20

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereseior statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

35,00

-35,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20 30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

35,00

-35,00

0,00

_

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0.00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

1 li LUL VI 1 R7TNi>t-t=tXUKl //V / Kt UNI / A / / ZALfc MLW///V/i / KA 1Itzl rUBLlUL (COCI 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

11ILULX AETE~CTJEETUIELI~(cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

1,30

0,00

1,30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0.00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0,00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0.00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL312/ 30,09,2011

Influente ,

(+/-) //

[ir-

s N 3

<= / Ww

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,ț$

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

w

Alte active fixe

71.01.30

ăW

oW

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

ow

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

V yo:POl

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF,
ȘCOALA CU CLS.I-VIII “ ELENA DOAMNA “ PLOIEȘTI


PROCES VERBAL încheiat astazi, 25.10.2011

Consiliul de Administrație al Scolii cu cls.I-VIII “Elena Doamna “ Ploiești a luat in discuții proiectul privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011 si a emis “ aviz favorabil

Președinte Consiliu de Administrație, Director

Pro. Simo^Spffiî^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DQMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii cu clasele I-VIII „Elena Doamna” Ploiești

Data: > X ' 2^ 0