Hotărârea nr. 383/2011

Hotararea nr. 383 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al Scolii de Arte si Meserii “Toma Caragiu”, Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 383 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Scolii de Arte si Meserii “Toma Caragiu”, Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion si Popa Constantin precum și raportul de specialitate al Scolii de Arte si Meserii „Toma Caragiu”, Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Scolii de Arte si Meserii „Toma Caragiu”,Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii de Arte si Meserii „Toma Caragiu”, Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Școala de Arte si Meserii „Toma Caragiu”, Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

9                                        9                             7                                                        '                     9                           7

va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011
EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanța al Scolii de Arte si Meserii „Toma Caragiu ,Ploiești pe anul 20fJj°VTM^^

A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității invățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.311/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al Ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii de Arte si Meserii „Toma Caragiu”, Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, este in suma de 480,10 mii lei,in structura se vor produce modificări prin diminuarea bugetului cu suma de 56,00 mii lei după cum se menționează in adresa Direcției Management Financiar Contabil si a Raportului de specialitate al Scolii de Arte si Meserii “Toma Caragiu” Ploiești.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat avand ca sursa de finanțare bugetul local este prezentat detaliat in anexa nr. 1.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI,

Nicoleta Cătălian Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

ozianu


ȘCOALA DE ARTE SI MESERII „TOMA

CARAGIU”, PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Scolii de Arte si Meserii „Toma Caragiu”, Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.311/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al Ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011, instituția noastră a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii de Arte si Meserii „Toma Caragiu”, Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local este in suma de 480,10 mii lei conform anexa nr.l;

Fata de sumele aprobate,Școala de Arte si Meserii “Toma Caragiu”,Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2011 in sensul reașezării in structura si diminuarea cu suma de 56,00 mii lei;

- TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” - prevederea de 360,00 mii lei ramane neschimbata,dar cu unele modificări la nivel de alineat:

10.01.01 „Salarii de baza” prevederea de 235,00 mii lei se majoreaza cu suma de 1,50 mii lei;

10.01.06 „Alte sporuri” prevederea de 22,00 mii lei se diminuează cu suma de 3,00 mii lei;


10.03.01 „Contribuții asigurați sociale de stat” prevederea de 59,00 rnîi lei se diminuează cu suma de 3,00 mii lei;

10.03.06 „Contribuții pentru concedii si indemnizații” precederea de 4,50 mii lei se majoreaza cu suma 3,00 mii lei;

 • - TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” - prevederea de 118,00 mii lei se diminuează cu suma de 56,00 mii lei,astfel;

La articolul 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 25,40 mii lei se majoreaza cu suma de 31,70 mii lei;

20.01.03 „Iluminat,incalzit si forța motrice”,prevederea de 13,50 mii lei se majoreaza cu suma de 15,50 mii lei;

20.01.04 „Apa ,canal si salubritate” prevederea de 4,50 mii lei se majoreaza cu suma de 1,50 mii lei;

20.01.07 „Transport” prevederea de 1,50 mii lei se majoreaza cu suma de 12,70 mii lei;

20.01.08 „Posta,telecomunicații,internet” prevederea de 3,50 mii lei se majoreaza cu suma de 1,00 mii lei;

20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare” prevederea de 1,50 mii lei se majoreaza cu suma 1,00 mii lei;

La articolul 20.13 „Pregătire profesionala” prevederea de 1,45 mii lei se diminuează cu suma de 1,45 mii lei;

La articolul 20.14 „Protecția muncii” prevederea de 1,50 mii lei se diminuează cu suma de 1,50 mii lei;

La articolul 20.30 „Alte cheltuieli” prevederea de 87,50 mii lei se diminuează cu suma de 84,75 mii lei;

 • - TITLUL X „BURSE” prevederea de 2,10 mii lei ramane neschimbata.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării proiectului de hotărâre alăturat.

ADMINISTRATOR FINANCIAR,Dinca Cristina

s VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTIDIRECTOR,

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXAIInstituția publica:SC. DE ARTE SI MESERII TOMA CARAGIU

BUGETI PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL

311/30.09.2 011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

480,10

-56,00

424,10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

480,10

-56,00

424,10

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

480,10

-56,00

424,10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

360,00

0,00

360,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

278,50

0,00

278,50

Salarii de baza

10.01.01

235,00

1,50

236,50

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

22,00

-3,00

19,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

18,00

3,00

21,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3,50

-1,50

2,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

81,50

0,00

81,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

59,00

-3,00

56,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

15,00

15,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,50

3,00

7,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

118,00

-56,00

62,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

25,40

31,70

57,10

Furnituri de birou

20.01.01

0,20

0,20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,70

0,70

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

13,50

15,50

29,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,50

1,50

6,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

Transport

20.01.07

1,50

12,70

14,20

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,50

1,00

4,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,50

1,00

2,50

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

0,00

2,00


Cod indicator


Buget HCL

311/30.09.2


VTvț


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii_______________________________________________________________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata_____________

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale______

Meteorologie____________________________________________________________

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor_______________________________________

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor____________________________

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale___________________________________

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate______________________________________

Protocol si reprezentare____________________________________

Prime de asigurare non-viata_____________________________

Chirii_________________________________________________________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor_______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare_____________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

IIILOL VTIRANSFERURI INI RE UNII AII ALE AUMINISIRAI IEI PUBLICE Țtt}(T

51.011____________________________________________________________________________

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)_______________________

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)____________________

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor


Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cuftural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)________________________

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51.02)_______________________________________________________________________

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)


20.20

20.21

20.22

 • 20.23

 • 20.24

20.24.01

20.24.02

20.24.03


20.27

 • 20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30,04

20.30,06

20.30.07

20.30.09

 • 20.30.30


59.01


59.30


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL

311/30.09.2 011

Influente^

Buget 'zrectificat ,

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

_

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

V.'JftOQ

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR , STAN MIRCEA

CONTABIL SEF,

DINCA CRISTINA

Proces verbal

încheiat astazi 26.10.2011 in ședința Consiliului de Administrație al Scolii de

Arte si Meserii Toma Caragiu

Ordinea de zi:

- aprobarea rectificării bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local pe 2011 ,prin diminuarea bugetului cu suma de 56,00 mii lei.

D-na administrator financiar Dinca Cristina prezintă rectificarea de buget avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal cu aviz favorabil.


Membrii

 • 1. Prof Vitan Elena Rodica

 • 2. Prof.Petre Vali

7

 • 3. Prof.Nedelcu Loredana  4.Prof.Popescu Daniela

  -

  5.Prof.Eftenie Simona

  X P- -

  T7^

  • 6. Prof. Sandu Doina WwX

  • 7, Prof. Ionica Cristina

  1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA___ G

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNDZL

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Școlii de Arte și Meserii „Toma Caragiu” Ploiești

și a emis:


Data:


PREȘEDINTE,


Radu Mateescu i

4

SECRETAR.

Gheorghe S