Hotărârea nr. 381/2011

Hotararea nr. 381 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Grupului Scolar de Servicii Sf.Apostol Andrei Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 381

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar de Servicii Sf.Apostol Andrei Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilier Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion si Popa Constanții precum și raportul de specialitate al Grupului Școlar de Servicii Sf. Apostol Andrei Ploiest prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grupului Școlar de Servicii Sf.Apostol Andrei Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 Legii nr. 273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- republicată privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Grupului Școlar di Servicii Sf.Apostol Andrei Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local p< anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezent hotărâre.

Art.2 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finanțați integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar de Servicii Sf. Aposto Andrei Ploiești,conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezent; hotarare.

Art.3 Aproba rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar de Servici Sf. Apostol Andrei Ploiești,pe anul 2011, conform anexei nr.3 care face part' integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Grupul Școlar de Servicii Sf. Apostol Andrei Ploiești si Direcția Managemen Financiar-Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezente hotarari.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contract

5                                            9                                “                                                              "                        9                              "

va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011


Oana Cristina Iaco


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finan precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri Școlar de Servicii Sf Apostol Andrei Ploiești pe anul 201

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității invățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 — Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.309/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al Ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Grupului Școlar de Servicii Sf. Apostol Andrei Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, constând in majorarea titlului I “ Cheltuieli de personal” cu suma de 1.454. mii lei si a titlului II “ Bunuri si servicii” cu suma de 326 mii lei titlul X Alte cheltuieli 13mii Iei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1

Se propune rectificarea veniturilor bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar de Servicii Sf.Apostol Andrei Ploiești cu suma de 51.8mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr.2.

Se propune rectificarea cheltuielilor bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri constând in majorarea titlului I “Cheltuieli de personaf’cu suma de 66,9miilei si diminuarea titltlui II “Bunuri si servicii” cu suma de 19.lmiilei,majorarea titlului XII Active nefinanciare cu suma de 4mii lei

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI

Nicoleta Cătăliana Bc Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin /

GRUPUL ȘCOLAR DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI


VICEPR

CĂTĂLINA]

BOZI


.O c


fâss


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local

precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grupului Școlar de Servicii Sf Apostol Andrei Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.309/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al Ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2011, instituția noastră a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Grupului Școlar de Servicii Sf.Apostol Andrei Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local se majoreaza cu suma de 1.793mii lei, si sunt prezentate detaliat in anexa nr.lin vederea recuperării plăților efectuate pentru componentii centrului financiar pentru fiecare titlu si alineat bugetar

Titlul I Cheltuieli personal = buget HCL 309/30.09.2011 = 1.808mii lei Transfer scoli din centru plăti 30.09.2011                 =+l .424mii lei

Majorare oct.2011                                     =+ 30mii lei

Total buget rectificat titlul I Cheltuieli personal           =3.262mii lei

Titlul II Bunuri si servicii = buget HCL309/30.09.2011   = 337mii lei

Transfer scoli din centru plăti 30.09.2011                 = +275mii lei

Majorare oct.2011                                      = + 5 lmii lei

Total buget rectificat titlul II Bunuri si servicii

Titlul X Alte cheltuieli =buget HCL 309/30.09.2011

Transfer scoli din centru plăti 30.09.2011

Total buget oct 2011rectificat


Bugetul de venituri si cheltuieli al Grupului Școlar de Servicii Sf.Apostol

Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul de venituri si cheltuieli finanțate parțial din venituri proprii se majoreaza cu suma de 51,8mii lei astfel:


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Ttitlul I Cheltuieli personal buget HCL309/30.09.2011 = 172mii lei

Transfer scoli centru plăti 30.09.2011

Majorare oct.2011

Total buget rectificat titlul I Cheltuieli personal

= 16.9mii lei =50mii lei

= 238,9mii lei

Titlul II Bunuri si servicii HCL 309/30.09.2011

Transfer scoli centru plăti 30.09.2011 Rectificare oct.2011

Total bug rectificat Titlul II Bunuri si servicii

= 534 mii lei =+30,9mii lei

= -50 mii lei

=514,9mii lei

Titlul XII Active nefinanciare HCL 309/30.09.2011

Transfer scoli centru plăti 30.09.2011

Total buget oct.2011 rectificat

= 5mii lei

= +4mii lei

= 9mii lei

Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA


GRUP SC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI

BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

HCL309/30.09.

2011

INFLUENTE +/-

Buget

RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.166,00

1.793,00

3.959,00,

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.166,00

1.793,00

3.959,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.166,00

1.793,00

3.959,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.808,00

1.454,00

3.262,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.432,00

1.140,00

2.572,00

Salarii de baza

10.01.01

1.231,00

983,00

2.214,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

15,00

8,00

23,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

67,00

49,00

116,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

119,00

100,00

219,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

376,00

314,00

690,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

272,00

236,00

508,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9,00

6,00

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

75,00

58,00

133,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,00

6,00

11,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

15,00

8,00

23,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

337,00

326,00

663,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

300,00

286,50

586,50

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

10,00

20,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

9,00

21,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

162,00

170,00

332,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

26,00

20,00

46,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

14,50

14,50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,00

26,00

56,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

16,00

9,00

25,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

44,00

28,00

72,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL309/30.09.

2011

INFLUENTE

+/

Materiale sanitare

20.04.02

w 13

Reactivi

20.04.03

| -l

Io gl

Dezinfectanti

20.04.04

WoCip' oo

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

6,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

TȚȚmcS,

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6,00

5,00

11,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

2,00

2,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,50

1,00

1,50

Protecția muncii

20.14

0,50

0,00

0,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

28,00

33,50

61,50

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

28,00

33,50

61,50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IIILUL VI 1 HANHt~t:HUHI IN 1HE UNI 1A 11 ALE AUMINIS 1 HA 1 IEI HUULICE (COO si ni\

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

21,00

13,00

34,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

HCL309/30.09.

2011

INFLUENTE

+/-

zf Șuget' faEpTIFIQAT;

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

( Weo

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

_CONTABILJUDEȚUL: PRAHOVA


GRUP SC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI

BUGET PE ANUL 2011 VENITURI PROPRII


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL

309/30.09.201

1

INFLUENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

711,00

51,80

762,80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

706,00

47,80

753,80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

706,00

47,80

753,80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

172,00

66,90

238,90

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

120,00

54,90

174,90

Salarii de baza

10.01.01

30,00

10,00

40,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

30,00

10,00

40,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

55,05

32,90

87,95

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

4,95

2,00

6,95

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

52,00

12,00

64,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

28,00

10,70

38,70

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,00

0,05

4,05

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

12,00

1,00

13,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,00

0,05

3,05

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,00

0,20

5,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

534,00

-19,10

514,90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

62,00

11,20

73,20

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

13,00

7,70

20,70

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

45,00

3,50

48,50

Reparații curente

20.02

20,00

10,00

30,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

7,70

7,70

Hrana pentru oameni

20.03.01

7,70

7,70

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL

309/30.09.201

1

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

\ -

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

Vax

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

61,00

2,00

63,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

61,00

2,00

63,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

2,00

2,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

5,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

384,00

-50,00

334,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

384,00

-50,00

334,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

II1LUL VI 1 HANSTtHUHI IN 1 Hh UNI 1A 11 ALL AUMINIb l HA 1 Itzl PUULIUt: (COO n-u

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

J11LUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30}

59

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I ..             .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5,00

0,00

9,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5,00

0,00

9,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5,00

9,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5,00

4,00

9,00

| Construcții

71.01.01

0,00

9,00

9,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET HCL

309/30.09.201

1

INFLUENT^

[V

jguq'ET

RECTIFICAT

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

5,00

/          o,o£

Alte active fixe

71.01.30

H e

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

J/ L j^s^do

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE


DIRECTOR
CONTABIL


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRUPSC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTIBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE^I^fE

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011 l\oe


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET RECTIFICAT3 0.10.2011

TOTAL VENITURI - din care:

690,40

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

681,40

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

216,40

Venituri din prestări servicii

33.10.08

474,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-9,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

9,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

9,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

762,80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

753,80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

753,80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

238,90

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

174,90

Salarii de baza

10.01.01

40,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

40,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

87,95

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

6,95

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

64,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

38,70

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,05

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

13,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,05

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

514,90

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

73,20

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod z indicator

BUGET RECTIFICAT3 / OODTh

Carburanți si lubrifianti

20.01.0$

Piese de schimb

20.01.06'

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20,70

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

48,50

Reparații curente

20.02

30,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

7,70

Hrana pentru oameni

20.03.01

7,70

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

63,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

63,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

Deplasări interne, detașări transferări

20.06.01

2,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

5,00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

334,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

334,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET RECTIFICAT3 0.10.2011 .

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

■ y-

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

-.W

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

9,00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

9,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9,00

Construcții

71.01.01

9,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ANEXA3LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII CU FINANȚARE VENITURI PROPRII PENTRU GRUP ȘCOLAR DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI

Mii lei

Nr.

Crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoarea totala cont S.F.

Valoarea totala actualiz.

Cheltuieli totale

Finanțate din:

Capacitati

Termen

PIF

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite cf. Legii

Venituri proprii

TOTAL BUGET LOCAL

Din care

De la bug.

Local

Transf. Bug. stat

Cap 65.10-71

INVATAMANT

TOTAL

9

Din care

1

Amenajat spațiu cabina paza poarta

5

2

Amenajat spațiu arhiva

4GRUP ȘCOLAR DE SERVICII “SFANȚUL AP OSTOL AN

Strada Deditel nr.4 Ploiești Jud. Prahova

Tel: 0244/531041 ; Fax 0244/531041

e-mail: sfantulapostolandrei sc(a),yahoo. com

NR..............................

Către

Serviciul Buget Contabilitate

Consiliul de Administrație al Grupului Școlar de Servicii “ Sfanțul Apostol Andrei” Ploiești este de acord cu următorul buget al instituției:

  • -  titlul I - cheltuieli de personal 3.262 mii lei

  • -  titlul II - bunuri si servicii 663 mii lei

  • -  titlul X - alte cheltuieli 34 mii lei

Majorarea veniturilor proprii cu 51,8 mii lei


AURORA SIMA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


ti

°K O

/s.

Z40-

J

1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULU PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Grupului Școlar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” Ploiești

și a emis:
PREȘEDINTE, Radu MateescuData: