Hotărârea nr. 380/2011

Hotararea nr. 380 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local al Grupului Scolar Administrativ si de Servicii ,,Victor Slavescu’’ Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 380 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grupului Școlar Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Grupului Școlar Administrativ si de Servicii„Victor Slavescu”Ploiesti; privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, al Grupului Școlar Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” Ploiești conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Grupul Școlar Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011Contrasemnează Secretar,

Oana Cristina Iacob

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind

rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul? fol

Grupului Școlar Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr. 308/30 09 2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare, percum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local constituit la nivelul sumei de 2.354.000 lei va fi diminuat cu suma de 6.000 lei, modificările fiind prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Grupului Școlar Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI,


Nicoleta Cataliana Bozianu Gheorghe Sarbu

Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

Grupul Școlar Administrativ si de Servicii „Victor. Slavescu” Ploiești


VICEPJ

CĂTĂLINĂRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind

rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr. 308/30 09 2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare, percum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local constituit la nivelul sumei de 2.354.000 lei va fi diminuat cu suma de 6.000 lei, modificările fiind prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local are in componenta sa :

 • - Cheltuieli de personal in suma de 1.960.000 lei, conform buget aprobat prin Hotararea nr. 308/30/09/2011, care cuprinde :

 • -  cheltuieli salariale in bani = 1.1513.000 lei,

 • -  contribuții = 447.000 lei.

 • - Bunuri si servicii in suma de 271.000 lei, conform buget aprobat prin Hotararea nr. 308/30/09/2011, diminuat cu 6.000 lei, suma modificata fiind de 265.000 lei, care cuprinde :

:   - bunuri si servicii =224.000 - 2.000 = 222.000 lei,

 • -  medicamente si mat.sanitare-dezinfectanti = 4.000 - 2.500 = 1.500 lei,

 • -  bunuri de natura ob de inventar = 10.000 - 4.000 = 6.000 lei,

 • -  deplasări = 1.000 + 1.000 = 2.000 lei,

 • -   cârti si publicații = 2.000 lei,

 • -  pregătire profesionala = 2.000 lei,

 • -  protecția muncii = 2.000 - 500 = 1.500 lei,

 • -  alte cheltuieli = 26.000 + 2.000 = 28.000 lei

 • - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile = 80.000 lei, conform buget aprobat prin Hotararea nr. 308/30/09/2011. :

 • - Alte cheltuieli - burse = 43.000 lei, conform buget aprobat prin Hotararea nr. 308/30/09/2011


Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiec alaturat.


DIRECTOR,

CONTABIL S


/k

Prof/ STEI AMA ALB


^LJVIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte

DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Cristina Vlaicu
JUDEȚUL: PRAHOVA

GRUPUL ȘCOLAR ADMINISTRATIV SI DE SERVICII „VICTOR SLAVESCU" PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL 308/30 09 2011

----s

Influente (+/-)

2 -----

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2,354.00

-6.00

2,348.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2,354.00

-6.00

2,348.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2,274.00

-6.00

2,268.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,960.00

0.00

1,960.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,513.00

0.00

1,513.00

Salarii de baza

10.01.01

1,401.00

1,401.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

105.00

105.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

7.00

7.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

447.00

0.00

447.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

310.00

310.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

10.80

10.80

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

77.00

77.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.00

5.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

44.20

44.20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

271.00

-6.00

265.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

224.00

-2.00

222.00

Furnituri de birou

20.01.01

21.00

-2.00

19.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.00

-1.00

6.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

86.00

9.00

95.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18.00

-1.00

17.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.00

1.00

26.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

36.00

-4.00

32.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

31.00

-4.00

27.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4.00

-2.50

1.50

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

4.00

-2.50

1.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

-4.00

6.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

-1.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.00

-3.00

6.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

1.00

2.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL 308/30 09 2011

sgK

influente

frJ SS

Buget

. rectificat

< H

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

'1.00

/ 2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

.. • 0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

-0.50

1.50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

26.00

2.00

28.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

26.00

2.00

28.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

IIILUL VI 1 KANi>t-t:KUKI IN 1 Kt UNI IA II ALtz AUMINISl RAIIEI PUBLIUL (COd si n-n

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FD.EXTERNE NERAMBURSABILE

56

80.00

0.00

80.00

Programe din Fonful European

56.01

Programe din Fonful Social European

35.02

80.00

80.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

111LUL X AL 1E CHEL 1UIELI (COd

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

43.00

0.00

43.00

Burse

59.01

43.00

43.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

y / w . a
Prof. STEFANIÂ ALBU


CONTABIL SEF,


REFERATCătre : CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

al Grupului Școlar Administrativ si de Servicii„Victor. Slavescu”Ploiesti

Prin prezenta va supun aprobării rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, cu următoarea componenta:

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local constituit la nivelul sumei de 2.354.000 lei va fi diminuat cu suma de 6.000 lei, modificările fiind prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local are in componenta sa :

 • - Cheltuieli de personal in suma de 1.960.000 lei, conform buget aprobat prin Hotararea nr. 308/30/09/2011, care cuprinde :

 • -  cheltuieli salariate in bani = 1.1513.000 lei,

 • -  contribuții = 447.000 lei.

 • - Bunuri si servicii in suma de 271.000 lei, conform buget aprobat prin Flotararea nr. 308/30/09/2011, diminuat cu 6.000 lei, suma modificata fiin^de 265.000 lei, care cuprinde :

:   - bunuri si servicii =224.000 - 2.000 = 222.000 lei,

 • -  medicamente si mat.sanitare-dezinfectanti = 4.000 - 2.500 = 1.500 lei,

 • -  bunuri de natura ob de inventar = 10.000 - 4.000 = 6.000 lei,

 • -  deplasări = 1.000 + 1.000 = 2.000 lei,

 • -   cârti si publicații = 2.000 lei,

 • -  pregătire profesionala = 2.000 lei,

 • -  protecția muncii = 2.000 - 500 = 1.500 lei,

alte cheltuieli = 26.000 + 2.000 = 28.000 lei

 • - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile = 80.000 lei, conform buget aprobat prin Hotararea nr. 308/30/09/2011. :

 • - Alte cheltuieli - burse = 43.000 lei, conform buget aprobat prin Hotararea nr. 308/30/09/2011


  CONTABIL SEF,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grupului Școlar Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” Ploiești