Hotărârea nr. 38/2011

Hotãrârea nr. 38 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA nr. 38 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici și a consilierilor Nicoleta Cătălina Bozianu, Paul Palas și Gheorghe Popa, precum și Raportul de specialitate al Teatrului «Toma Caragiu» Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederilor Legii nr.286/ 2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 și a Legii nr.287/ 2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 ;

Ținând cont de prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, actualizată;

In temeiul art. 36, alin.4 lit.a și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă lista de investiții pe anul 2011 a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă nota de fundamentare privind investițiile pe anul 2011, a Teatrului „Toma Caragiu”, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4. Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești și Direcția Management Finaciar Contabil, Contracte se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 11 februarie 2011.

PREȘEDINȚILOR ȘEDINȚĂ, ghe

L

«. . V

> S.

\\
Adină G


<1


CONTRASEMNEAZĂ SE Oana Cristina Ia

0


X.ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, este conceput în conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, a Legii nr. 287/2010 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, a Legii 285/2010 - Legea privind salarizarea pe anul 2011, a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale cu toate modificările și completările ulterioare.

La fundamentarea bugetului s-au avut în vedere asigurarea surselor financiare necesare pentru realizarea spectacolelor celor trei secții (Dramă, Revistă și Păpuși) la un înalt nivel profesional și pentru acoperirea cheltuielilor de personal, stabilite în conformitate cu prevederile Legii 285/2010. De asemenea, au fost cuprinse și sumele estimate pentru plata colaboratorilor (regizori, scenografi, coregrafi, compozitori) ce vor realiza spectacolele stabilite pentru anul 2011. în ceea ce privește, cheltuielile cu bunuri și servicii s-a avut în vedere necesarul de materiale și servicii ce vor asigura buna funcționare administrativă a instituției.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat, privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011.


CONSILIERI,

NICOLETA CĂTĂLINA BOZWfNU PAUL PAL AS

GHEORGHE POPA X , V

PRIMA

ANDREI LIVIUT

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001- privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, a Legii 273/ 2006 - privind finanțele publice locale, modificată și completată, a Legii nr.2861/2010, privind bugetul de stat pe anul 2011, a Legii nr.287 /2010, privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a Legii 285/2010 privind salariile personalului din sectorul bugetar pentru anul 2011, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Teatrul „Toma Caragiu,, Ploiești, astfel:

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Realizat2010

Propuneri buget 2011

1.Venituri proprii total -din care:

33.10

447

410

Venituri din activitatea de baza

33.10.19

420

380

Venituri din sponsorizări

37.10.01

27

30

2. Transferuri de Ia bugetul local

43.10.09

5378

5346

TOTAL VENITURI

5825

5756

Propunerile pentru bugetul anului 2011, se prezintă astfel:

A. Venituri totale in cuantum de 5756 mii LEI, formate din:

- venituri proprii din activitatea de baza

380

mii

lei

- venituri din sponsorizări

30

mii

lei

- transferuri de la bugetul local

5346

mii

lei.

B. Cheltuieli totale in cuantum de 5756 mii lei, reprezentind:

- cheltuieli cu personalul

3569

mii

lei

- cheltuieli cu bunuri și servicii

1722

mii

lei

- active fixe

465

mii

lei

Veniturile proprii în anul 2011, estimate în cuantum de 410 mii lei vojc-figrealizate din următoarele activități:


'4

s

!

'AU.


susținerea de spectacole la sediu și în deplasări în țară, pe întreaga stagiune

1%

p

Mată 30 m:: ltf;/


2011, de către cele trei secții - sumă estimată 330 mii lei; închirierea sălilor de spectacole pentru diverse acțiuni - sumă e


■R,Cheltuielile totale la nivelul instituției pentru anul 2011 sunt propuse in suma de 5756 mii lei,cuprinzând:

 • -  Cheltuielile de personal, in suma de 3569 mii lei.

Acestea sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii 284/2010,privind legea unică a salarizării, a Legii 285/2010, privind salarizarea personalului bugetar în anul 2011, în corelație cu Legea 8/1996, privind remunerarea drepturilor de autor și cu programul de activitate pe anul 2011, în ceea ce privește colaboratorii (realizatori ai spectacolelor: actori - colaboratori, scenografi, regizori, compozitori, textieri, traducători, etc)

 • -  Cheltuielilele cu bunuri și servicii sunt estimate in suma de 1722 mii lei.

Acestea sunt formate din sume strict necesare acoperirii cheltuielilor cu utilitățile instituției, cu procurarea materialelor de întreținere și funcționare precum și a materialelor de producție folosite în realizarea spectacolelor și a celorlalte activități artistice propuse în anul 2011; sunt cuprinse, de asemenea, sume necesare efectuării lucrărilor de reparații curente la acoperișul teatrului și de refacere a fațadei teatrului.

 • -  Cheltuielile cu activele fixe, în sumă de 465 mii lei, au în vedere :

 • ■  Necesitatea modernizării și creșterii confortului vizionării spectacolelor studio, prin înlocuirea actualelor gradene cu altele noi, modeme, fiabile și confortabile;

 • ■  înlocuirea actualei centrale termice, ineficiente din punct de vedere termodinamic ;


îmbunătățirea dotării cabinelor de sunet și lumini, prin achiziționarea a două boxe performante, a două videoproiectoare și a unui mixer de sunet.

Față de cele prezentat a fcțgus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre


alăturat.
/.£ teatrul %

Director general,


LUCIAN SABADOSDirector economic,


Nicoleta Crăciunoiu


VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Șef Serviciu Buget împrunuturi,TEATRUL TOMA CARAGIU


PROPUNERI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

- MII RON -

DENUMIRE INDICATOR

COD

Realizat 2010

Propus 2011

1.Venituri proprii total - din care:

33.10

447

410

Venituri din activitatea de baza

33.10.08

420

380

Venituri din sponsorizări

37.10.01

27

30

43.10.09

5378

5346

2-Venituri din aloc.de la buget local

TOTAL VENITURI

5825

5756

1

Nr. rd.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizat 2010

Propus 2011        1

1

CHELTUIELI - TOTAL

5.817

5.7561

2

CHELTUIELI CURENTE

5.532

5.291

3

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.149

3.569

4

|Cheltuieli cu salariile

10.01

3.173

2.780

5

Fond aferent salarii de baza

10.01.01

2.508

2.300

6

| Salarii de merit

10.01.02

4

0

7

| Indemnizații de conducere

10.01.03

6

0

8

Spor de vechime

10.01.04

30

0

9

I Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

188

180

10

Alte sporuri

10.01.06

7

0

11

| Fond de premii

10.01.08

200

0

12

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

0

13

Alte drepturi salariale in bani-colaboratori

10.01.30

230

300

14

Contribuții

10.03

976

789

15

[Contribuții pentru asigurări sociale de stat

10.03.01

702

545

16

|Contributii pentru asigurările de șomaj

10.03.02

1 16

13

17

|Contribuții pentru asig. sociale de sanatate

10.03.03

1                        169|

130

18

IContrib.pt.asig.accid.si boli prof.

10.03.04

1                                     5

5

19

[Contrib.pt.concedii si indemnizații

10.03.06

1                              841

96

20

TITLUL II.

BUNURI SI SERVICII

20

|                 1.383

1.722

21

BUNURI SI SERVICII

20.01

1                     1.1371

1.464

22

| Furnituri de birou

20.01.01

12

12

23

| Materiale pentru curățenie

| 20.01.02

1                            16l

17

24

| încălzit si iluminat

20.01.03

|                      203

250

25

| Apa, canal, salubritate

20.01.04

1                            16l

18

26

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

1                           33|

35

27

| Piese de schimb

| 20.01.06

| 1

2

281 Transport


20.01.07


2g Posta, telefon .radio, televizor,fax, internet 20.01.08

Materiale si servicii cu caracter functionalJ

 • 30  Producție Spectacole___________

Alte mat.si prest.serv.pt.intretinere si

 • 31   funct. ___________

 • 32 Reparații curente


20.01.30


20.02

[Obiecte de inventar de mica valoare sau I Q5 33 scurta durata si echipament 341 Uniforme si echipamente

35 Alte obiecte de inventar

361 Deplasări,detasari,transferări

37 I Deplasări interne

381 Deplasări in străinătate

39 Cârti si publicații

 • 39 [Pregătire profesionala

 • 40 Alte cheltuieli

 • 41   Reclama si publicitate

 • 42   Protocol si reprezentare

 • 43   Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

 • 44 [Active fixe

 • 45 Mașini, echipamente

45 [Mobilier si alte active corporale


20.05.01

20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.11

20.13

20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.30

71.01

71.01.02

71.01.03


/ICONDUCĂTOR COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL, 1

t'2780

10.01.01 - Fond aferent salariilor de baza                                          2300

 • - decembrie 2010: 165

 • - ianuarie - noiembrie: (salariu octombrir: 170 *1,15)* 11

10.01.05 - Spor pentru condiții de munca                                             180

- decembrie 2010: 13

- ianuarie - noiembrie: (spor octombrie: 12 *1,15)* 11

10.01.30 - Alte drepturi salariate - colaboratori in spectacole


regizori,scenografi,textieri,instrumentiști,solisti,actori in spectacole, traducători, compozitori , pentru realizarea celor 6 premiere propuse în anul 2009

10.03   - Contribuții :


10.03.01 - Contribuții pentru asigurări sociale de stat                                        545

 • - decembrie 2010: 39

 • - ianuarie - noiembrie: (CAS octombrie: 39 *1,15) *11

- concediile medicale: 5

10.03.02 - Contribuții pentru asigurările de șomaj                                           13

- decembrie 2010: 1

- ianuarie - noiembrie: (șomaj octombrie: 1 *1,15) * 11

10.03.03 - Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate


 • - decembrie 2010: 10

 • - ianuarie - noiembrie: ( CASS octombrie : 1,15) * 11

10.03.04 - Contribuții pentru asigurări accidente si boli profesionale                      5

 • - decembrie 2010: 0,3

 • - ianuarie-noiembrie: (contribuție accidente octombrie: 0,3 *1,15) * 11

10.03.06 - Contribuții pentru concedii si indemnizații

96


- decembrie 2010: 8

- ian — noiembrie 2011: 8 x 11 luni


20. Titlul II. - Bunuri si servicii_______________________

(20.01+20.02+20.05+20.06+20.11+20.13+20.14+20.30)


20.01. Bunuri și servicii

20.01.01 - Furnituri birou :                                                                         12

Rechizite(creioane,pixuri,etc.); hârtie de scris; dosare; bibliorafturi; plicuri;hârtie cu antet pentru corespondență; materiale consumabile pentru copiatoare(hârtie xerox,cerneluri pentru xerox); materiale consumabile pentru calculatoare(hârtie imprimantă, riboane, diskete); imprimate tipizate utilizate în activitatea financiar-contabilă, de personal și administrativă

20.01.02 - Materiale pentru curățenie :                                                    17

Reprezintă materialele necesare pentru curățenia celor două săli de spectacole, a foyerelor teatrului, a agenției de bilete, a garderobei, a atelierelor ( croitorie femei,croitorie bărbați, butaforie - confecționat păpuși, tapițerie, tâmplărie, mecanic), a birourilor, cabinelor si grupurilor sanitare

20.01.03 — încălzit si iluminat


- energie termică, gaze si energie electrică

20.01.04 - Apă,canal,salubritate                                                             18

 • - consum apă

 • - taxe pentru canalizare

 • - servicii salubritate

20.01.05 Carburanți si lubrefianti


Pentru desfășurarea activității parcului auto, format din patru mijloace de transport.

20.01.06 - Piese de schimb                                                           2

Reprezintă piese de schimb auto,anvelope si piese de schimb pentru aparatura si utilajele instituției

20.01.08-Poștă,telefon,radio,televizor,fax,internet 20.01.09- Materiale și sevicii cu caracter funcțional si de producție


a spectacolelor                                                         600

Aceasta suma este propusa a fi cheltuita pentru:

• Realizarea producțiilor celor 9 premiere ale celor trei secții ale Teatrului

( Drama,Revista si Păpuși), cuprinse in programul repertorial pe anul 2011, in cuantum de 400 mii lei. Aceste cheltuieli se refera in special la cheltuielile ce trebuiesc efectuate pentru confecționarea costumelor, a decorurilor, a recuzitei din spectacole si a recuzitei consumabile;

• Organizarea celei de a V-a ediții a Festivalului International de Jazz, „Ploiești Hot-Night Summit”, cuprinsa in seria de activitati suplimentare programului minimal de


RO si ADA) pentru piesele muzicale, textele si traducerea textelor ce se voracniziționa în vederea transpunerii lor scenice, în cuantum de 30 mii lei

 • •  Plata lunara a contravalorii timbrului teatral, a timbrului de cruce roșie și a impozitului pe spectacol, în cuantum de 10 mii lei;

20.01.30—Alte   materiale și prestări sevicii pentru întreținere si funcționare

500

Cuprinde necesarul cheltuielilor cu:

 • •  serviciile de verificări si revizii la: instalațiile electrice, de gaze, termice si a echipamentelor de aer condiționat;

 • •  serviciile de asigurare a pazei si securității institutieie;

 • •  serviciile de asigurare a securității si protecției muncii:

 • •  serviciile de medicina muncii

 • •  serviciile de întreținere a utilajelor din atelierele de producție si din parcul auto

 • •  alte lucrări de intretinere: servicii de reabilitare a confortului sălii

20.02. Reparații curente                                                            50

In acest an la acest articol avem în vedere sumele necesare efectuării următoarelor lucrări

de reparații:

 • -  reapararea acoperișului de deasupra sălii de spectacole, unde din cauza degradării și a uzurii actualuluii sistem de acoperire, deseori se întâmplă ca atunci când plouă, să apară infiltrații în tavanul de deasupra scenei; 30 mii lei

 • -  reabilitarea fațadei teatrului dinspre hotelul Prahova: 20 mii lei

20.05.0biecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipamente

20.05.01 Uniforme si echipamente de lucru

20.05.30Alte obiecte de inventar

117


115


Sunt cuprinse:

obiectele de inventar necesare in spectacol (decor, recuzita,costume);obiecte de inventar pentru cabine actori,ateliere teatru, cabine sunet si lumini,precum si obiecte de inventar cu caracter funcțional si de uz administrativ-gospodaresc, in limita valorica individuala stabilita de lege

20.06. Deplasări,detasari,transferări                                              56

20.06.01 Deplasări interne                                                                         11

Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli ocazionate de

organizarea spectacolelor in afara localitatii(transport,diurna)

20.06.02 Deplasări în străinătate

In acest articol sunt cuprinse sumele estimate a fi necesare pentru operarea

b invitațiilor pe care instituția noastră le primește, cu regularitate în ultimul timpt pentru a participa la diverse festivaluri sau manifestări intemațioanle.

A/            >        '

fi         i

t-t ' ■* î

?

i •.

l ;      • -*• >

\\O   \

cultural- ‘20.11.Cârti si publicații

Cuprinde necesarul de cheltuieli cu publicații de specialitate artistica, cărți de specialitate economică, publicații cu caracter legislativ.

20.13. Pregătire profesională                                                           4

Aceste fonduri sunt necesare pentru perfecționarea continuă a pregătirii persoanlului, prin participarea la unele seminarii organizate de Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor sau Ministerul Muncii cu tematici referitoare la legislația în domeniile de specialitate, financiar — contabil, fonduri bugetaresau de fiscalitate actualizată.

20.30. Alte cheltuieli

20.30.02 - Protocol, reclamă si publicitate

Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli de protocol, ocazionate de susținerea spectacolelor - premieră, a spectacolelor aniversare,etc.

71.01 Active fixe


71.01.02 Echipamente tehnologice

Sunt avute în vedere achizițiile următoarelor echipamente:

- Centrala termică, necesară pentru înlocuirea celei existente în vederea eficientizării schimbului termodinamic și creșterii confortului termic în sala de spectacole și în celelalte spații ale institiției;

Mixer sunet de 24 canale, necesar pentru cabina de sunet a secției Dramă;

Boxe active JBL 15” solicitate de cabina de sunet a secției Dramă;

Videoproiectoare necesare pentru dotarea cabinelor de lumini ale secțiilor Păpuși și Dramă,

71.01.03 Mobilier și alte active corporale                                                 387

La acest articol se solicită achiziționarea a 9 module - gradene, cu scaune rabatabile și balustrade de susținere, care vor asigura creșterea confortului spectatorilor ce vizionează spectacolele -studio.

REC APITUL ATIE:


2.Cheltuieli cu bunuri si servicii

3 .Cheltuieli de capital__________

TOTAL CHELTUIELI


3569

1722//<z
TEATRUL “TOMA CARAGIU” P. JIESTI

ANEXA NR.2


PROGRAM DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2011 INFORMAȚII FINANCIARENr Crt

Denumire

Cod CPV

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii LEI)

Valoare estimata (EURO)

Procedura ce urmeaza a fi aplicata

Data estimativa pentru începerea procedurii

Sursa de finanțare

ACTIVE FIXE: DOTĂRI INDEPENDENTE

1.

Module gradene-pentru spectacolele studio

45262400-5

9

43

387

90000

Cerere de oferta

15.04.2011

Buget local

2.

Centrală termică

39715210-2

1

50

50

11628

Cerere de oferta

15.06.2011

Buget local

3.

Mixer sunet 24 canale

32342420-2

1

7

7

1628

Cumpărare directa

01.04.2011

Buget local

4.

Boxă activă JBL

15”

32342412-3

2

2,5

5

1163

Cumpărare directa

01.04.2011

Buget local

5.

Videoproiector

38652120-7

2

8

16

3720

Cumpărare directa

15.04.2011

Buget local

TOTAL PROGRAM INVESTIȚII 2011

465

108139

"s*

J

X

/


(I

J ' întocmit,

Corn


■ ; / rk '

partiment achiziții,

Anca Constantin


Investițiile propuse a se realiza în anul 2011, în valoare de 465 mii lei, constau în:

1.


Centrală termică

întrucât actuala centrală termică, este achiziționată în anul 2004 și are un grad de uzură ridicat, nu poate răspunde parametrilor solicitați de noua configurare a instalației termice, realizată în perioada 2007-2010, în vederea eficientizării schimbului termodinamic.

în aceste condiții este necesară achiziționarea unei noi centrale termice 9                                                                      9

performante, care să poată asigura o temperatură optimă a agentului termic în sala de spectacol și în celelalte spații.

2. Gradene pentru spectacoleie-studio

Având în vedere dotarea precară a Teatrului cu gradene pentru spectacolele studio, coroborată cu numărul tot mai mare de solicitări, din partea regizorilor colaboratori, pentru montări de astfel de spectacole, este nevoie de remedierea acestei situații prin procurarea unor noi gradene, care să corespundă standardelor de calitate, confort și siguranță prevăzute în normativele de specialitate. Aceste noi gradene vor fi prevăzute cu balustrade de sprijin, iar scaunele vor fi rabatabile și vor asigura un confort sporit spectatorului.

3. Mixer sunet 24 canale


achiziție impusă ca urmare a stării de uzură ridicată

a actualului mixer, ce deservește cabina de sunet a secției Dramă, achiziționat în 1997, durata de folosință a acestuia fiind depășită.

4. Boxă activă JBL 15” - 2 bucăți

9

Necesitatea achiționării acestor două boxe pentru secția Dramă, este impusă ca urmare a unei insuficiente dotări cu astfel de echipamente, pentru spectacolele de la sediu și din deplasări.

5. Videoproiector —2 bucăți

Videoproiectoarele sunt solicitate pentru deservirea secțiilor Dramă și Păpuși, întrucât secția Dramă nu deține un astfel de echipament, iar cel existent Iș secția Păpuși are performanțe tehnice modeste, numeroasele defecțiuni remediate de-a lungul timpului sporindu-i gradul de uzură.                < -             ț


Contabil sef, Gabriela ALEXE

întocmit,


Compartiment achiziții, Anca ConstantinJUDEȚUL:_TEATRUL CARAGIU________

Unitatea administrativ - teritorială :________________

Instituția publică:_________________

Formular:    11/05UG ETU L


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT 2010

PREVEDERI ANUALE

2011

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.817,00

5.756,00

0,00

|                        SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81 +84)

5.532,00

5.291,00

0,00

\cHELTU/EU CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.532,00

5.291,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (COd 10.01+10.02+10.03)

10

4.149,00

3.569,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.173,00

2.780,00

0,00

|      Salarii de baza

10.01.01

2.548,00

2.300,00

|      Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

188,00

180,00

|       Alte sporuri

10.01.06

7,00

0,00

|      Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

| •     Fond de premii

10.01.08

200,00

0,00

X

I      Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

|      Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

|      Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

I      Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

|      Indemnizații de delegare

10.01.13

|      Indemnizații de detașare

10.01.14

I      Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

|       Alocații pentru locuințe

10.01.16

I      Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

230,00

300,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

[      Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

[      Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

|       Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

|      Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

|      Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

I      Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

976,00

789,00

0,00

|       Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

702,00

545,00TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.00 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou______________

Materiale pentru curățenie fncalzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet_____________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente____________

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

_____Hrana pentru oameni -‘St. Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente_______________________________________________

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti___________________________________________________________

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detașari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare


Cod indicator

REALIZAT 2010

PREVEDERI ANUALE

2011

din care credite bugetare destinate stingerii pMțifor restante

10.03.02

16,00

13,00

10.03.03

169,00

130,00

10.03.04

5,00

5,00

10.03.05

0,00

0,00

10.03.06

84,00

96,00

20

1.383,00

1.722,00

0,00

20.01

1.137,00

1.464,00

0,00

20.01.01

12,00

12,00

20.01.02

16,00

17,00

20.01.03

203,00

250,00

20.01.04

16,00

18,00

20.01.05

33,00

35,00

20.01.06

1,00

2,00

20.01.07

0,00

0,00

20.01.08

27,00

30,00

20.01.09

464,00

600,00

20.01.30

365,00

500,00

20.02

52,00

50,00

20.03

0,00

0,00

0,00

20.03.01

20.03.02

20.04

0,00

0,00

0,00

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05

116,00

117,00

0,00

20.05.01

1,00

2,00

20.05.03

115,00

115,00

20.05.30

20.06

50,00

56,00

0,00

20.06.01

12,00

11,00

20.06.02

38,00

45,00

20.09

20.10

20.11

0,00

1,00

.....

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii__________________________________________________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.12


 • 20.13

 • 20.14

 • 20.15

 • 20.16

20.18


REALIZAT 2010


1,00


PREVEDERI ANUALE


2011


4,00


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere


20.19
din care credite bugetare destinate stingerii plâților restanteReabilitare infrastructura program inundații pentru autorltatl publice locale Meteorologie__________________________________________________________

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor__________________________________

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor_________________________

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)


Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara


20.20

20.21

20.22

 • 20.23

 • 20.24

20.24.01

20.24.02

20.24.03


0,00


0,00


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale______________________________________________________________________________________

Tlchete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)


Reclama si publicitate______________________________________

Protocol si reprezentare____________________________________

Prime de asigurare non-viata_____________________________

Chirii_________________________________________________________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare______________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL /// DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)


Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)


Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului


20.25


20.27

 • 20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

 • 20.30.30


30


30.01


30.01.01


30.01.02


30.02


30.02.01

30.02.02

30.02.03


30.02.05


30.03


30.03.01


30.03.02

27,00


27,000,00


0,00


30,00


30,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevlzlonate ale preturilor la combustibili Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01) Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate_______________________________________

t:


Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sodale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri către bugetele locale pentru (achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri Interne________(cod 55.01.18)________

Alte transferuri curente interne

. Transferuri curente în străinătate (către organizații Internaționale) (cod 55.02.01 <-55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale_____________________________________________________________________

I [Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)______________________________________________________________________

______Ajutoare sociale in numerar________________________________________________________________________________


Cod indicator

REALIZAT 2010

PREVEDERI ANUALE

2011

din care credite bugetare destinate stingerii plftțllor restante

30.03.03

30.03.04

30.03.05

40

0,00

0,00

0,00

40.03

40.20

40.30

50

0,00

0,00

0,00

50.04

51

0,00

0,00

0,00

51.01

0,00

0,00

0,00

51.01.01

51.01.03

51.01.14

51.01.15

51.01.24

51.01.26

51.01.31

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.50

55

0,00

0,00

0,00

55.01

0,00

0,00

0,00

55.01.18

55.02

0,00

0,00

0,00

55.02.01

55.02.04

57

0,00

0,00

0,00

57.02

0,00

0,00

0,00

57.02.01DENUMIREA INDICATORILOR

Ajutoare sociale in natura_____________________

Tichete de cresa____________________________

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Burse_______________.____________________________________________

Ajutoare pentru daune provocate de calamitătfte naturale_________

Asociații sl fundații

Susținerea cultelor_______________________________________________

Contribuții la salarizarea personalului neclerical____________________

Despăgubiri civile________________________________________________

Acțiuni cu caracter științific sl social-cultural________________________

Sume aferente plății creanțelor salariate___________________________

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERA HUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)_____________________________________

împrumuturi pentru Instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

______Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare____________

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe________________

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate____________________

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne___________

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate In anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)


Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale_________________________________________________________________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Cod Indicator

REALIZAT 2010

PREVEDERI ANUALE

2011

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

57.02.02

57.02.03

57.02.04

59

0,00

0,00

0,00

59.01

59.02

59.11

59.12

59.15

59.17

59.22

59.25

59.30

79

0,00

0,00

0,00

80

0,00

0,00

0,00

80.03

80.30

81

0,00

0,00

0,00

81.01

0,00

0,00

0,00

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06

81.02

0,00

0,00

0,00

81.02.01

81.02.02

81.02.05

84

0,00

0,00

0,00

85.01

285,00

455,00

0,00

51

0,00

0,00

0,00

51.02

0,00

0,00

0,00

51.02.12

51.02.22

51.02.23

■I


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod IndicatorREALIZAT 201


PREVEDERI ANUALEdin care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

") Detalierea se va face numai in execuție

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole șl alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVII "Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus

JUDEȚUL:___________

Unitatea administrativ-teritorială: Formular:


11/02


UGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2011


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZAT 2010

PREVEDERE 2011

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

0,00 0,00

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

0,00

0,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0,00

0,00

Impozit pe spectacole

15.10.01

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

0,00

0,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

0,00

0,00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

0,00

0,00

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

0,00

0,00

Alte venituri

36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

0,00

0,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

Alte transferuri voluntare

37.10.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50
Cod indicator


REALIZAT 2010


PREVEDERE 2011


IV. SUBVENȚII (cod 00.18)________________________________________________________________________________________________________

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)____________________________________________

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)_______________________________________________________________________

______________Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale_______________________________________________________________________________________

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA


00.17

00.18

42.10

42.10.11


42.10.39


42.10.43


SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43,10.15+43.10.16+43.10,17)


Subvenții pentru instituții publice_________________________________________________________________

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole____________________________


Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investirilor fn sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații fn __________urgență fn sănătate_____________________________________

___________Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparaților capitale fn sănătate________________________ __________Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiți In sănătate______________________________ Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăți către bugetele locale pentru finanțarea investiților în sănătate (cod

43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)


Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăți către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicați fn urgență în sănătate_______________________________________________________


Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparaților capitale în sănătate


_________________________Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții fn sănătate

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)


Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) ___________Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent_______________________ ___________Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori_______________________ Prefinanțare


Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

___________Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ___________Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare


Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

___________Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ___________Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare


Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03) ___________Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent________________ ___________Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori_______________ Prefinanțare


Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05,03)_______________

___________Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent________________________ ___________Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori________________________ _________ Prefinanțare__________________________________________________________________ Instrumentul de Asistenta pentru Preaderareț cod 45.10.07.01+45.10.07,02+45.10.07,03)


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori


43.10.16


43.10.16.01


43.10.16.02

43.10.16.03


43.10.17


43.10.17.01


43.10.17.02


43.10.17.03


45.10


45.10.01 45.10.01.01 45.10.01.02 45.10.01.03 45.10.02 45.10.02.01 45.10.02.02 45.10.02.03 45.10.03 45.10.03.01 45.10.03.02 45.10.03.03 45.10.04 45.10.04.01 45.10.04.02 45.10.04.03 45.10.05 45.10.05.01 45.10.05.02 45.10.05.03 45.10.07 45.10.07.01 45,10.07.02


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00 ăoo


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

c\oo


0,00


0,00


0,00


0,00


Iii
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZAT 2010

PREVEDERE 2011

Amenzi, penalitatl el confiscări (cod 3S.10.50)

35.10

0,00

0,00

Alte amenzi, penalltat) si confiscări

35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

0,00

0,00

Alte venituri

36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

27,00

30,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

27,00

30,00

Vârsâminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

Alte transferuri voluntare

37.10.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

5.378,00

5.346,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)

00.18

5.378,00

5.346,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

5.378,00

5.346,00

Subvenții pentru Instituții publice

43.10.09

5.378,00

5.346,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sânâtâții

43.10.10

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

0,00

0,00

Vârsâminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sânâtâții

43.10.14

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investiților în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale șl echipamentelor de comunicași In urgenȘI In sănătate

43.10.16.01

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparaților capitale în sănătate

43.10.16.02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investi în sănătate

43.10.16.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investiților în sănătate (cod 43.1017.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0,00

0,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăți către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicași în urgenȘă în sănătate

43.10.17.01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului SănătăȘi către bugetele locale pentru finanțarea reparaȘilor capitale în sănătate

43.10.17.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT 2010

PREVEDERE 2011

Prefinanțare

45.10.0703

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45 10.08 03)

45.10.08

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

Prefinanțare

45.10.08.03

Programe comunitare finanțate in perioada 2007 2013 (cod 45.02.15.01 +45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

Prefinanțare

45.10.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

Sume primite în contul plătHor efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

Prefinanțare

45.10.16.03

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

Sume primite în avans

45.10.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.10.18

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45,10.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

Sume primite în avans

45,10.18.03

[VENITURILE SEC PUN II DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

5.825,00       5.756,00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

447,00

410,00

IA. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

|A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0,00

0,00

I              Impozit pe spectacole

15.10.01

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

447,00

410,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

0,00

0,00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

0,00

0,00

I               Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

I               Alte venituri din proprietate

30.10.50

fC2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

447,00

410,00

Venituri din prestări de servicii si alte actlvltat! (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

420,00

380,00

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

[               Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

420,00

380,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

|              Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

I               Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

[Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0,00

0,00

|               Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZAT 2010

PREVEDERE 2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu” PloieștiC/U                                        uy^'7'fC-rt S 7^!^l' AC C#

PREȘEDINTE, Palas Paul

Data: O 5       2 67