Hotărârea nr. 377/2011

Hotararea nr. 377 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local pe anul 2011 al Grupului Scolar de Industrie Usoara Ploiesti

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 377 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011 al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești

  • •  vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum si raportul de specialitate al GRUPULUI ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARA PLOIEȘTI;

  • •  avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 -Legea educației naționale;

  • •  in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Grupul Școlar de Industrie Ușoara Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011Contrasemnează Secretar, Oana Cristina


rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bu£

Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL 305/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare , precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli rectificat al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 2.102,00 mii lei fiind prezentat detaliat in anexa nr. 1.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli rectificat avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești pe anul 2011.

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici

CONSILIERI,

Nicoleta Cataliana Bqzianu Gheorghe Sarbu 4 Radu Mateescu

Iancu Ion

Popa Constantin        /


GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARA PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legca nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL 305/30.09.2011

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare , precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011 .

Bugetul de cheltuieli rectificat al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie ia nivelul sumei de 2.102,00 mii lei , cu o influienta de t 21 mii lei fata de bugetul aprobat prin HCL 305/30.09.2011, conform anexei nr. 1 astfel :

  • - cheltuieli de personal in suma de L786,00 mii Iei, cu o influienta de

+ 95 mii lei fata de bugetul aprobat prin HCL 305/30.09.2011, după cum urmeaza : cheltuieli salariate in bani (10.01) 1.391,00 mii lei, cu o influienta de + 74 mii lei fata de bugetul aprobat prin HCL 305/30.09.2011.

contribuții (10.03) 395,00 mii lei, cu o influienta de + 21 mii lei fata de bugetul aprobat prin HCL 305/30.09.201 ,

  • - bunuri si servicii in suma de 290,00 mii iei cu o influienta de - 74 mii lei fata de bugetul aprobat prin HCL 305/30.09.2011, după cum urmeaza :

bunuri si servicii (20.01) 193,00 mii lei. cu o influienta de + 28 mii lei fata de bugetul aprobat prin HCL 305/30.09.2011,

bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05) 10,00 mii lei, cuÂmfluienta de + 8 mii lei fata de bugetul aprobat prin HCL 305/30.09.2011,

a de

O


alte cheltuieli (20.30) 87.00 mii lei , cu o influienta de - 110 piii leiW~z2 bugetul aprobat prin HCL 305/30.09.2011,                           \       _

PRK*°X

- alte cheltuieli - burse (59.01) in suma de 26,00 mii iei


-   -    - -    -          ..... s

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte

DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Cristina Vlaicu
JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARA PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL305/ 30.09.2011

influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2,081.00

21.00

2,102.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2,081.00

21.00

2,102.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2,081.00

21.00

2,102.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,691.00

95.0(7

y/ 1,786.00

Cheltuieli salariaie in bani țcod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,317.00

74.00

1,391.00

Salarii de baza

10.01.01

1,217.00

78.00

1,295.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0 00

0 00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

86.00

-1.00

85.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

x

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0 00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

i

Alte drepturi salariaie in bani

10.01.30

14.00

-3.00

11.00

|Cheltuieli salariaie in natura (cod 10.02.01 la 1C.02.06+10 02.30)

10.02

0.00

0.00

0 00

I    iTichete de masa *)

10.02.01

l0.00'

I    | Norme de hrana

10.02.02

I 1

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

n

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10 02.04

I

Transportul la si de la locul de munca

10.02 05

i

Ticnele de vacanta

10.02.06

X

X

X

i    jAlte dfepturi săiariale.țn natura

10.02.30

jcontributii (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

10.03

374.00

21.00

395 00

| Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03,01

273.00

19.00

292.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7.00

0.00

7.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

69.00

3.00

72.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

1.00

5.00

1

Prime de asigurare deviață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

21.00

-2.00

19.00

' TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la [20.27+20.30)

20

364.00

-74.00

vj

290.00

| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

165.00

28.00

193.00i

Furnituri de birou

20.01 01

2.00

0.00

2.001

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

0.00

2.00

(Z

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

110.00

25 50

135.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

38.00

0.00

38.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0 00

Transport

20.0! 07

0 00

I

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.00

2.50

11.50

i

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

0.00

0.00

Alte bunun si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

4.00

0.00

4.00

{Reparații curente

20.02

0.00

0.00

o.co1

[Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.60

1

Hrana pentru oameni

20.03 01

0.00

0.00

0.00

n

Hrana pentru animale

20.03 02

0.00

| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

120.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

|20.04 01

1

o.oo]


-       -    -                                                                                                         .                 .    ---------------j.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

cf.HCL305/

30.09.2011

Influente

(+/-) /

'I ■ -

, Buget

. rectificat

/ • ' -

Materiale sanitare

20.04.02

0.00’

Reactivi

20.04.03

■i

v>'\\ 0.00

Dezinfectanti

20.04.04

. 0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.00

8.00

■10.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20 05.30

2.00

8.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiaie documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea actiuniior din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 26.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

i

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

197.00

-110.00

87.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

l

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

I

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

i

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

I

I

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

I

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

I

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

197.00

-110.00

87 00

ț                              V

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

NILUL VI t fTKNst-tzKUKl //v l Kt: UNI iHIIALt AUIVimit> 1 RKTTErPUtiLik.E (Cdd 51 O1\

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

II lLUL X AL 11 CHEL1 UltzLI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30!

59

26.00

0.00

26.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 8C.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

\

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.G8+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHEL TUIELt DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

[Construcții

71.01.01

J

0.00

1


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL305/ 30.09.2011

influente

(+/-) .

Buget rectificat

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

. 0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

' -0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

o.ool

0.00

,0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

■<•■0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

• 0.00 •

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

oW

o.oo

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0 00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARA PLOIEȘTI

Str. MIHAI BRAVU Nr. 249

Telefon/fax 0244545184

Nr. 1176/25.10.2011


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE

Consiliul de Administrație al Grupului Școlar de Industrie Ușoara Ploiești, intrunit la data de 11.10.2011 , a analizat rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pentru anul 2011 si a emis aviz favorabil .CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grupului Școlar de Industrie Ușoară Ploiești

și a emis:

--    7


PREȘEDINTE, Radu MateescuData:


' fi ' 2x) //