Hotărârea nr. 376/2011

Hotararea nr. 376 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local al Grupului Şcolar de Transporturi pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nn 376

privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grupului Școlar de Transporturi pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum și raportul de specialitate a Grupului Școlar de Transporturi Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Grupului Școlar de Transporturi pe anul 2011 având ca sursă de finanțare bugetul local, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Grupul Școlar de Transporturi și Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare Grupului Școlar de Transporturi pe anul 201

A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățămât astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010, de prevederile Legii privind finanțele publice locale - Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare și de bugetul de cheltuieli aprobat prin HCL 304/30.09.2011 instituția noastră a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Rectificarea bugetului cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, este impusă de Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare precum și de Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grupului Școlar de Transporturi având ca sursă de finanțare bugetul local aprobat prin HCL 304/30.09.2011 în valoare de 3.224,60 mii lei se diminuează cu suma de 168, 00 mii lei, constituindu-se la nivelul sumei de 3.056,60 mii lei. In structura bugetului diminuarea, prezentată detaliat în anexa nr. 1, este reflectată astfel:

 • - Titlul I - Cheltuieli de personal se diminuează cu suma de 28,00 mii lei,

 • - Titlul II - Bunuri și servicii se diminuează cu suma de 140,00 mii lei.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al Grupului Școlar de Transporturi având ca sursă de finanțare bugetul local al Grupului Școlar de Transporturi pe anul 2011.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI,

Nicoleta Cătălină Bo: Gheorghe Sarbu Radu Mateescu Iancu Ion ™ Popa Constantin/în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățămât astfel încât fiecare unitate de învățămât de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățămâtului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010, de prevederile Legii privind finanțele publice locale - Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare și de bugetul aprobat prin HCL 304/30.09.2011 instituția noastră a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli avâand ca sursăa de finanțtare bugetul local pe anul 2011.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, este impusă de Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare precum și de Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grupului Școlar de Transporturi având ca sursă de finanțare bugetul local aprobat prin HCL 304/30.09.2011 în valoare de 3.224,60 mii lei se diminuează cu suma de 168, 00 mii lei, constituindu-se la nivelul sumei de 3.056,60 mii lei. In structura bugetului diminuarea este reflectată astfel:

 • -  Titlul I - Cheltuieli de personal se diminuează cu suma de 28,00 mii lei,

 • -  Titlul II - Bunuri și servicii se diminuează cu suma de 140,00 mii lei.

Bugetul de cheltuieli al Grupului Școlar de Transporturi avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3.056,60 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1, astfel:

 • - Cheltuieli de personal in valoare de 2.519,00 mii lei, din care:

 • - 10.01 - Cheltuieli salariate in bani                -1.974,41 mii lei

 • - 10.03 - Contribuții aferente                       - 544,59 mii lei

 • - Cheltuieli materiale in valoare de 510,00 mii lei, din care:

 • - 20.01 - Bunuri si servicii                          - 345,75 mii

 • - 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar -  126,62 mii

 • - 20.06 - Deplasări                                -   26,13 mii

 • - 20.11 - Cârti si publicații                            -    3,50 mii

 • - 20.13 - Pregătire profesionala                     -    1,00 mii

 • - 20.14 - Protecția muncii                          -    7,00 mii

-Alte cheltuieli in valoare de 27,60 mii lei, din care

27,60 mii lei


 • - 59.01 - Burse

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

CONTABI

EC. NEDELC


\ , , •. i tot w

W 'Tefi» ifegs/ (• V/Vi*’

'< A. >1 e


VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte

DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Grupul Școlar de Transporturi


ANEXAI


BUGETUL GRUPULUI ȘCOLAR DE TRANSPORTURI PE ANUL 2011

sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CONFORM HCI 304/ 30.09.2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,224.60

-168.00

3,056.60

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,224.60

-168.00

3,056.60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,224.60

-168.00

3,056.60

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,547.00

-28.00

2,519.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,068.77

-94.36

1,974.41

Salarii de baza

10.01.01

1,809.26

-143.59

1,665.67

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

34.51

-12.27

22.24

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

89.50

47.38

136.88

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

135.50

14.12

149.62

Che

tuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

478.23

66.36

544.59

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

353.77

53.00

406.77

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8.66

8.66

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

89.95

11.76

101.71

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.14

5.14

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

20.71

1.60

22.31

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

650.00

-140.00

510.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

295.25

50.50

345.75

Furnituri de birou

20.01.01

7.99

2.00

9.99

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.76

3.00

9.76

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

80.32

10.00

90.32

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.92

8.00

28.92

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

16.40

16.40

Piese de schimb

20.01.06

5.40

0.13

5.53

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

44.47

8.00

52.47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

85.66

12.37

98.03

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

27.33

7.00

34.33

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CONFORM HCI 304/ 30.09.2011

Influente

Buget

Reactivi

20.04.03

ZA o.$;

Dezinfectanti

20.04.04

//o ■ A

fViăk'OOO

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

121.62

II Qg

Uniforme si echipament

20.05.01

L \

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

“iNv

Alte obiecte de inventar

20.05.30

121.62

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

24.13

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

24.13

2.0&

^«===^13

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

0.50

3.50

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

1.00

Protecția muncii

20.14

5.00

2.00

7.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

200.00

-200.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

200.00

-200.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

27.60

0.00

27.60

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


BUGET CONFORM HCI 304/ 30.09.2011


| Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)_________________

| Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe


71.01.30

71.02

71.02.01

71.03


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)_________

Active financiare (cod 72.01.01)______________________

Participare la capitalul social al societăților comerciale


72_____

72,01

72.01.01TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE


75


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


84


0.00


0.00


0.00


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent


85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

PROF. CIOBOTARU ANCA


CONTABIL SEF, EC. NEDELCU ELENA

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI Șl SP GRUPUL ȘCOLAR DE TRANSPORTURI fi Str. Văleni, Nr.144G, Ploiești 100132 Telefon/Fax: 0244-543641

E-mail: gst.ploiesti@gmail.com Web: www.gstploiesti.ro


Consiliul de Administrație al Grupului Școlar de Transporturi Ploiești, având în vedere că rectificarea bugetului cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, este impusă de Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare precum și de Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011 a luat în discuție proiectul de hotărâre privind rectificarea acetuia.

Bugetul de cheltuieli al Grupului Școlar de Transporturi având ca sursă de finanțare bugetul local aprobat prin HCL 304/30.09.2011 în valoare de 3.224,60 mii lei se diminuează cu suma de 168, 00 mii lei, constituindu-se la nivelul sumei de 3.056,60 mii lei. In structura bugetului diminuarea este reflectată astfel:

 • - Titlul I - Cheltuieli de personal se diminuează cu suma de 28,00 mii lei,

 • - Titlul II - Bunuri și servicii se diminuează cu suma de 140,00 mii lei.

Față de cele prezentate consiliul de administrație emite aviz favorabil

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE :

5

 • 1. Director Prof. Ciobotaru Anca

 • 2. Director adjunct Prof. Cîrjan Anca

 • 3. Prof. Tuinete Mădălina

 • 4. Prof. Tiut Emil

 • 5. Prof. Suflea Amalia

 • 6. Prof. Cârlan Angela

 • 7. Popa Georgiana - reprezentant al Primarului

 • 8. Sava Valentin - reprezentant al Consiliului Local

 • 9. Eparu Ion - reprezentant al Consiliului Local

 • 10. Bolocan Iulian - reprezentant al Consiliului Local 1 l.Ursulescu Elena Laura - reprezentant al părinților

 • 12. Duță Ion - reprezentant al părinților

 • 13. Alexe Ana - reprezentant al părinților


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Grupului Școlar de Transporturi Ploiești


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR, Gheorghe Sîr