Hotărârea nr. 375/2011

Hotararea nr. 375 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU pe anul 2011

ROMANIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 375

privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum si raportul de specialitate al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli al COLEGIULUI NATIONAL TOMA N SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI NATIONAL TOMA N SOCOLESCU pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.Aproba rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI NATIONAL TOMA N SOCOLESCU pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezentahotarare.

Art.4 Colegiul Tehnic Toma N. Socolescu Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul loba] si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.303/30.09.2011. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii, este impusa de Legea nr.273/2006cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministerului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3602.00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Bugetul inițial aprobat cu HCL 303/30.09.2011 in suma de 4443,00 mii lei s-a diminuat cu suma de 841,00 mii lei, ramanand suma rectificată de 3602,00 mii lei.

Veniturile bugetului activitatii finalitate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI NATIONAL TOMA N SOCOLESCU sunt de 198,38 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 300,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Bugetul inițial aprobat cu HCL 303/30.09.2011 in suma de 300,00 mii lei , cu influente 0,00 a ramas in suma de 300,00 mii lei ,iar rectificarea constând in mișcarea sumelor intre articole si alineate.

Fata de cele prezentate, supunem spre rectificare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU pe anul 2011.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici

CONSILIERI,

Nicoleta Cataliana


rfl

-------------------Bdzianiv Gheorghe Sarbu    ./ L

Radu Mateescu

Radu Iancu Ion

Popa Constantin
COLEGIUL TEHNIC TOMA N. SOCOLESCU

la proiectul de hotarare privind

rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanjele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.303/30.09.2011. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii, este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministerului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3602,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1. după cum urmeaza;

buget aprobat HCL 303 din 30.09.2011

Influente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI

4.443,00

-841,00

3602,00

Chelt. de personal

3772,00

-637,00

3135,00

Bunuri si servicii

648,00

-208,00

440,00

Alte cheltuieli- burse

23,00

+4,00

27,00

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU sunt de!98.38 mii lei si sunt


prezentate detaliat in anexa nr. 2. astfel:

 • -  Venituri din concesiuni si inchirieri (30.10.05)..............17,00 mii lei

 • -  Taxe si alte venituri in invatamant (33.10.05)......................98,38 mii lei

(33.10.14), (37.10.03). (43.10.09)


Contr.elevi pt.intern.si cantina

Donații si sponsorizări

Subvetii de la buget local

.Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri


25,00 mii lei . / 3,00 mii leiV \ ./ 53,00 mii lei ______________ _________________ __________ _____D______Karfiia^diiW^MiriB proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU sunt de 300,00; ^ mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2., astfel;

buget aprobat HCL 303 din 30.09.2011

Influente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI

300,00

0,00

300,00

Chelt. de personal

45,00

-10,00

35,00

Bunuri si servicii

220,00

+35,40

255,40

Cheltuieli de capital-active fixe

35,00

-25,40

9,60

Rectificarea constând in mișcarea sumelor intre articole si alineate.

Diferența de 101.62 mii lei dintre venituri si cheltuieli , reprezintă excedentul anului precedent care se adauga la cheltuielile anului curent.

rectificarea bugetului la proiectul de


Fata de cele prezentate mai sus, propunem hotarare alaturat.


CONTABIL SEF,

CUTIERU SENICA

VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

SimonaAlbu


COLEGIUL TEHNIC .TOMA N.SOCOLESU PLOIEȘTI

Se aproba, Primăria Mun. PloieștiLISTA

POZIȚIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, DEFALCATA PE CATAGORII DE BUNURI „VENITURI ALE INSTITUȚIEI DE INVATAMANT” REPARTIZATE UNITĂȚILOR ȘCOLARE

2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U/

M

Cantitate

Valoare inițiala (lei) RON

Plăti efectuate

influe nte

Valoare ectificata

Nr. si data documentului

Suma

APARAT PURIFICAT APA

Buc

1

4550

0

4550

TABLA INTERACTIVA ARD 1277

Buc

1

5050

0

5050

MAȘINA UNIVERSALA

Buc

1

25400

-25400

0

TOTAL

35000

-25400

9600

Director,


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIU TEHNIC ’TOMA N.SOCOLESCU


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL.303/30. 09.2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.443,00

-841,00

3.602,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.443,00

-841,00

3.602,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.443,00

-841,00

3.602,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.772,00

-637,00

3.135,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.956,00

-521,00

2.435,00

Salarii de baza

10.01.01

2.279,00

-420,00

1.859,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

30,00

-10,00

20,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

160,00

10,00

170,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

1,00

1,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

486,00

-101,00

385,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

816,00

-116,00

700,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

598,00

-88,00

510,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

19,00

-7,00

12,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

149,00

-19,00

130,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10,00

-2,00

8,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

40,00

40,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

648,00

-208,00

440,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

323,00

17,00

340,00

Furnituri de birou

20.01.01

5,00

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

2,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

180,00

180,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40,00

40,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,00

30,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30,00

10,00

40,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30,00

5,00

35,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL.303/30. 09.2011

Influente (+/■)

i M

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

r A wh

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

w

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

22,00

8,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

5,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

22,00

3,00

25,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

2,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

3,00

Protecția muncii

20.14

5,00

0,00

5,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

291,00

-233,00

58,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

291,00

-233,00

58,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

'I1ILUL VI 1RANSFERURI IN 1 RE UNIIAII ALE ADMINIS1RA 1 IEI PUBLICE (COCI---

51. Ml

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

IhLUL X AL TE CHELI UIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

23,00

4,00

27,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

| Construcții

71.01.01

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL.303/30.

09.2011

Influent^'

(#4D/

rectificat y

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

<W

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

W

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

w

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

i

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

~T~

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,001

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

“I----------------------------------------------

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ICONTABIL SER


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIU TEHNIC 'TOMA N.SOCOLESCU

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL303/30. 09.2011

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

198,38

0,00

198,38

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

198,38

0,00

198,38

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

17,00

17,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

98.38

98,38

Contribuția elevilor pentru internate,cămine si cantine

33,10,14

25,00

25,00

Donații si sponsorizări

37.10,01

5,00

5,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

53,00

0,00

53,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

300,00

0,00

300,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

265,00

25,40

290,40

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

265,00

25,40

290,40

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

45,00

-70,00

35,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

32,00

-5,00

27,00

Salarii de baza

10.01.01

15,00

15,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

12,00

12,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

5,00

-5,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

13,00

-5,00

8,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

9,50

-5,00

4,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,30

0,30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2,50

2,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,20

0,20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,50

0,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

220,00

35,40

255,40

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

97,00

13,40

110,40

Furnituri de birou

20.01.01

5,00

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7,00

7,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL303/30. 09.2011

InfKț

&

Buget*

'fe&tififca*

tevrcV .v    \ v i

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

34,00

U Cit \\V

Apa, canal si salubritate

20.01.04

14,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

A/

Transport

20.01.07

0,00

--"0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,00

5,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15,00

8,40

23,40

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

17,00

5,00

22,00

Reparații curente

20.02

40,00

20,00

60,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,50

0,00

0,50

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,50

0,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

24,00

0,00

24,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

24,00

24,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,00

0,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

4,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

5,00

Protecția muncii

20.14

1,00

0,00

1,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

50,00

50,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50,00

50,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

'TIILUL VI 1RANSFERURIIN1 REUNII AII AEE’ADMINIS'TRAUEI PUBLICE (COd

Ai.m î

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL XAL1E CHELTUIELI (cod    ~

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30}

59

0,00

0,00

0,00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL303/30.

09.2011

Influentei

<+'-)Cc

VBâg</ zr6ctifipat ' oă

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

1 0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

35,00

-25,40

.9,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

35,00

-25,40

9,60

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

35,00

-25,40

9,60

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

35,00

-25,40

9,60

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

35,00

-25,40

9,60

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
CONTABIL ȘEF,


COLEGIUL TEHNIC TOMA N. SOCOLESCU

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328

Tel. 0344100807/0244552251


EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL DIN DATA DE 24.10.2011 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanjele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.303/30.09.2011. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii, este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministerului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3602,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1. după cum urmeaza:

buget aprobat HCL 303 din 30.09.2011

Influente

+/-

Buget rectificat

4.443,00

-841,00

3602,00

 • - Cheltuieli de personal - 10 - in suma de........................3.135,00 mii lei

 • - Bunuri si servicii - 20 - in suma de.................... 440,00 mii lei

 • - Alte cheltuielii(burse sociale -59 in suma de..........................27,00 mii lei

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU sunt de!98.38 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2. astfel:

 • -  Venituri din concesiuni si inchirieri (30.10.05)..............17,00 mii lei

 • -  Taxe si alte venituri in invatamant (33.10.05)......................98,38 mii lei

  • -   Contr.elevi pt.intern.si cantina Donații si sponsorizări

  • -  Subvetii de la buget local


(33.10.14)........... 25,00 mftilefr

(37.10.03)............ 5,00mH.ief

(43.10.09)........... 53,00 mii lei

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU sunt de 300,00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2., astfel;

buget aprobat HCL 303 din 30.09.2011

Influente

+/-

Buget rectificat

300,00

0

300,00

Rectificarea constând in mișcarea sumelor intre articole si alineate.

 • -  Cheltuieli de personal - 10 - in suma............................35,00 mii lei

 • -  Bunuri si servicii - 20 - in suma de.................... 255,40 mii lei

 • -  Chelt.de capital 70 in suma de..........................9,60 mii lei

Diferența dintre venituri si cheltuieli este in suma de 101.62 mii lei si reprezintă disponibil la sfârșitul anului 2010, excedent an precedent si reprezintă sursa de finanțare a anului in curs.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem rectificarea bugetului la proiectul de hotarare alaturat.

VIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Din data de 24.10.2011CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Colegiului Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploiești


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR, Gheorghe Sî2oh