Hotărârea nr. 374/2011

Hotararea nr. 374 privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local pe anul 2011 al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIESTI

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONsiLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 374 privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011

al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum și raportul de specialitate al contabilului sef al Liceului de Arta „Carmen Sylva” Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale:

9                  '

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Liceul de Arta „Carmen Sylva” Ploiești si Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011
Contrasemnează SecretăEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “P pe anul 2011


/X.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității invățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legca nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare ,bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.302/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local,este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Se propune rectificarea bugetului de cheltuieli al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI, având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011 ,constând in majorarea titlului I “Cheltuieli de personal” cu suma de 480 mii lei, majorarea titlului II “Bunuri si servicii “ cu suma de 20 mii lei si majorarea titlului XII “Active nefinanciare” cu suma de 5 mii lei ,in urma rectificării bugetul modificandu-se la valoarea de 3994 mii lei, prezentat detaliat in anexa nr. 1.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local,rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI, pe anul 2011.

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI, Nicoleta Cătăliana B Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

LICEUL DE ARTA „CARMEN SYLVA PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind

rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare ,,bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.302/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local,este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al LICEULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA “PLOIEȘTI, având ca sursă de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3489,00 mii lei conform HCL302/30.09.2011 ,in urma rectificării bugetul se redimensioneaza la valoarea de 3994 mii lei si este prezentat detaliat in anexa nr.

1,astfel:

  • • TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - prevederea de 3.154,00 mii lei se majoreaza cu suma de 480 mii lei ,1a nivel de articol:

-Cheltuieli salariale in bani (lO.Ol)-prevederea de 2.465,12 mii lei se majoreaza cu suma de 376,00 mii lei;

-Contribuții (10.03) prevederea de 688,88 mii lei se majoreaza cu suma de 104,00 mii lei;

  • •  TITLUL II BUNURI SI SERVICII -prevederea de 280,00 mii lei se majoreaza cu suma de 20 mii lei,la nivel de articol:

-Bunuri si serviciii (20.01) - prevederea de 219,50 mii lei se majoreaza cu suma de 23,50 mii lei;

-Bunuri de natura obiectelor de inventar(20.05)- prevederea de 8,00 mii lei se majoreaza cu suma de 2,00 mii lei;

-Deplasări,detasari,transferări (20.06)- prevederea de 1,00 mii lei se diminuează cu suma de 0,5 mii lei;

-Pregătire profesionala (20.13)-prevederea de 3,00 mii lei se diminu^™ Hidima dA


-Protecția muncii (20.14)- prevederea de 5,00 mii lei se diminuează cu’suirîă'.W mu lei;

'XZ'     ~ j

-Alte cheltuieli (20.30) -prevederea de 43,00 mii lei se diminuează cu suma de mii lei.

  • • TITLUL X ALTE CHELTUIELI (BURSE) - prevederea de 50,00 mii lei ramane neschimbata.

  • • TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE - prevederea de 5,00 mii lei se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,                        CONTABIL ȘEF,


Ec. Manuela Cristache

/)

VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte

DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Cristina Vlaicu

Simona AlbuJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA'" PLOIEȘTI


ANEXAIBUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.302/30.09.2 011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.489,00

505,00

3.994,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.484,00

500,00

3.984,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.484,00

500,00

3.984,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.154,00

480,00

3.634,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.465,12

376,00

2.841,12

Salarii de baza

10.01.01

2.053,34

442,51

2.495,85

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

411,78

-66,51

345,27

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

688,88

104,00

792,88

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

509,71

78,24

587,95

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,20

1,88

17,08rr i «Ou

] urări sociale de sanatate

/ Contribuții de asigi

(   | .QjjOțpfyjtii de asigurai pentru accidente de munca si boli profesionale

hSttfe <te asigurate qe viață plătite de angajator pentru angajați


Prime de asigurat

- Ctintrikjutii pentdj


uuir—i—c------- -----------------

concedii si indemnizații__________________________________

tri'TLULII BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

_

Bunup si se#icji> (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

FurniturTde birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente_____________

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii___________________________________________________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Cod indicator

Buget cf. HCL

nr.302/30.09.2 011

Influente (+/-)

Buget rectificat

10.03.03

130,00

19,56

149,56

10.03.04

10,25

1,12

11,37

10.03.05

0,00

0,00

0,00

10.03.06

23,72

3,20

26,92

20

280,00

20,00

300,00

20.01

219,50

23,50

243,00

20.01.01

3,00

1,00

4,00

20.01.02

3,50

0,50

4,00

20.01.03

140,10

19,00

159,10

20.01.04

29,00

1,00

30,00

20.01.05

0,00

0,00

20.01.06

0,00

0,00

20.01.07

0,00

0,00

20.01.08

24,60

0,00

24,60

20.01.09

9,70

0,00

9,70

20.01.30

9,60

2,00

11,60

20.02

0,00

20.03

0,00

0,00

20.03.01

0,00

20.03.02

0,00

20.04

0,00

0,00

0,00

20.04.01

0,00

20,04,02

0,00

20.04.03

0,00

20.04.04

0,00

0,00

0,00

20.05

8,00

2,00

10,00

20.05.01

0,00

0,00

20.05.03

0,00

20.05.30

8,00

2,00

10,00

20.06

1,00

-0,50

0,50

20.06.01

1,00

-0,50

0,50

20.06.02

0,00

20.09

0,00

20.10

0,00

20.11

0,50

0,50

20.12

0,00

20.13

3,00

-1,00

2,00

20.14

5,00

-2,00

3,00

20.15

0,00

20.16

0,00

20.18

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.302/30.09.2 011

Influente (+/-)

Buget rectificat

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare.infrastrUctura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie^

20.21

0,00

Finantăreaactiunilordin domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

43,00

-2,00

41,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

43,00

-2,00

41,00

TITL UL III DO BA NZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

50,00

0,00

50,00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5,00

5,00

10,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5,00

5,00

10,00

DENUMIREA INDICATORILOR

O\\

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.302/30.09.2 011

Influente (+/-)

Buget rectificat

. -A\

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5,00

5,00

10,00

Adtivefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5,00

5,00

10,00

Construcții

71.01.01

5,00

5,00

10,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I                                                                  ~

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

~r

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

.....T


CONTABIL SEF,

LICEUL DE ARTA”CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI Str. Bobalna nr 44 Ploiești

Nr.Z&£../. ÂhJC. .


Consiliul de Administrație al Liceului de Arta “Carmen Sylva “Ploiești a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 3.489,00 mii lei ,cf. HCL 302/30.09.2011, constând in majorarea cu suma de 480,00 mii lei la titlul I “Cheltuieli de personal” , cu suma de 20,00 mii lei la titlul II “Bunuri si servicii” si cu suma de 5.00 mii lei la titlul XII “Active nefinanciare “ , suma totala fiind 3.994,00 mii lei si a emis aviz favorabil.

PREȘEDINTE:

Director Prof.Tereza Sandu


MEMBRII:

Dir. Adj. Prof. Dragos Lipan Prof. Rodica Radulescu wv Prof. Iana Duca Prof. Cristian Anghelc|r/^<

Reprezentant Muzeul de Istorie - Valter Paraschivescu Reprezentantul părinților - Victor Besnea ’        -

Reprezentant Consiliul Local - Mariana Nae Reprezentant Consiliu Local - Gheorghe Adina Reprezentant Consiliu Local - Avramescu Teodo Reprezentant Consiliu Local - Sicoie Florin J Reprezentant elevi- Constantin Miruna Reprezentant elevi - Mazgoi Alina Contabil sef- Ec. Manuela Cristache ,        /

Reprezentant sindicat - Prof. Daniela Vladescu d Reprezentant sindicat - Prof Corina Cristescu   —


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMi PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Liceului de Artă „Carmen Sylva” Ploiești


PREȘEDINTE, Radu MateescuData:       ' X' ^0 / /