Hotărârea nr. 373/2011

Hotararea nr. 373 Privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 373

Pivind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Ion Iancu, Constantin Popa precum si raportul de specialitate al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploiești privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli al Colegiul Economic “Virgil Madgearu” avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința, Marcu


Valentin
Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iac


0'EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011 al Colegiului Economic “Virgil Madgearu”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr. 301/30.09.2011. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al minustrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat la nivelul sumei de 3.560,00 lei iar in urma rectificării se constituie la nivelul sumei de 3.549,00 lei.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli rectificat al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” avand ca sursa de finanțare bugetul local

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI, Nicoleta Cataliana Gheorghe Sarbu Radu Mateescu Ion Iancu Constantin Popa

COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL

MADGEARU” PLOIEȘTI

COD FISCAL 2845508

RAPORT DE SPECIALITATE


VICEP CĂTĂLINĂla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, bugetul instituției noastre a fost aprobat prin H.C.L. nr.301/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul a fost aprobat prin HCL nr.301/30.09.2011 la nivelul sumei de 3.560,00 mii lei.

In urma rectificării bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3.549,00 mii lei, astfel:

- la titlul II - “Bunuri si servicii” - se suplimentează cu suma de 14,00 mii lei; la titlul X - “Burse”            - se suplimentează cu suma de 10.00 mii lei;

la cheltuieli de capital         - se diminuează cu suma de de 35,00 mii lei

Sumele sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1, astfel:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL :suma de din care:

2.804,00 mii lei,

  • - 2.129,00 mii lei

  • -  686,00 mii lei

  • - cheltuieli salariale in bani

  • - contribuții

suma de suma de

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII

suma de

- 700,00 mii lei

din care:

- bunuri si servicii

suma de

-  595,00 mii lei

- obiecte de inventar

suma de

66,00 mii lei

- deplasări, detasari, transferări

suma de

4,00 mii lei

- cârti, publicații si mat.documentar

suma de

5,00 mii lei

- pregătire profesionala

suma de

5,00 mii lei

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii

suma de

25,00 mii lei

TITLUL X - BURSE

suma de

30,00 mii lei

CHELTUIELI DE CAPITAL


suma dcCheltuieli prevăzute pentru obținerea avizelor necesare construiri de investiție “CAMPUS ȘCOLAR” aflat in faza obținerii PUD (plan detaliu).

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local, bugetul de cheltuieli rectificat al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” avand ca sursa de finanțare bugetul local.


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte

DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Cristina Vlaicu
JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL

nr.

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,560.00

-11.00

3,549.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,510.00

24.00

3,534.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,510.00

24.00

3,534.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,804.00

0.00

2,804.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,129.00

0.00

2,129.00

Salarii de baza

10.01.01

1,659.00

0.00

1,659.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

10.00

0.00

10.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

210.00

0.00

210.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

110.00

0.00

110.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

140.00

0.00

140.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa ’)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

675.00

0.00

675.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

465.00

465.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

10.00

10.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

115.00

115.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6.00

6.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

79.00

79.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

686.00

14.00

700.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

529.00

66.00

595.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

18.00

30.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35.00

0.00

35.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

200.00

50.00

250.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55.00

-2.00

53.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

9.00

11.00

20.00

Piese de schimb

20.01.06

6.00

0.00

6.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

55.00

-24.00

31.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

40.00

10.00

50.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

117.00

3.00

120.00

Reparații curente

20.02

o.oc

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

o.oc

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

o.oc

O.OC

0.00

| Medicamente

20.04.01

0.00Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator


Cercetare-dezvoltare


Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii____________________________________________________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor__________________________________

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24,03)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20,30,01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)


Reclama si publicitate_______________________________________

Protocol si reprezentare_____________________________________

Prime de asigurare non-viata______________________________

Chirii____________________________________________________________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor_______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare______________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

IIILUL VI IRANSFERURI IN I RE UNI IA I T7FDE~/7UIVITN'fS~rRATrETT:'U'E7L7CE~[C't7Cr _

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)


I f I LUL A ML I E UJ1EL. I UIELJ (uuu

RQ               + -f 9-l-^Q 1R+RQ 17+^Q 77-i-XȚQ 9^4-^Q Q/~)l_____________

Burse___________________________________________________________________

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale______________________

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural______________________________________

Sume aferente plății creanțelor salariale_________________________________________

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării_____________

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)_________________________

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)


20.24.01

20.24.02

20.24.03


20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20 30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30


-36.00

-1.00

-35.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.

Influente (<■/-)

Buget rectificat

/ /O O .

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

O00

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50.00

-35X)0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

50.00

-35.00

"  15.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

50.00

-35.00

15.00

Construcții

71.01.01

50.00

-35.00

15.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

INiculae Gabriela


gt £ \7 / Ut- C"     c ff / Q

v//f &z> Qe-fii^jf “ /°Z<v £z Z7

/A Lc^a

/ 7


0        >         y?

~J m c^jj       cty^t?. r

C /V /? Z/ i<- 6<X^   <jZÎ >--<?ZtCt/ ’CLĂX-&-CZC/


/ (

c&.       fes i/^C> 7’    0Z2                    A rf-ufiu^ <^zte

lcl' '&* JZ^c^ZSu ’ S)'/-^gS^C          cJic^- /i-<-s     '

/XzW O^ r/U/tJ<6—         ~jfi 'i^^Cjl.^£>C^ Su^t -^'JL

C-t/U ^Slu* Seu ’    ^'(j           ' Lu '^f-A^SSe       /IsC&C

(J—


SzSc                 fi^.^ue.'/zx-^' l/^< '

'b^arfZLu. CcZ^         .fu cC^Z.^f fics j-tu /cc-£ fi ZeCZ) -

H 6 rr/3/Z // ’      K£rb uf   ac          <77Z*7><r

O ffGocr/f . f^rf/cA-u/Srf/^ —-f-------

Af/^zf7ce/ Z7^AA^fA

u/o/C'Cc^-flf Gtyf'ft /& c/f co/Q'ss/h

LSOf£ J7ff

rf f&fâztf 'a^1  zz^7^/ '#■


/"S//4
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


^7^ 'A ■A\\A /

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE   : >

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploiești
SECRETAR, Gheorghe SîjpțfțiData: c*L/' 2o//