Hotărârea nr. 372/2011

Hotararea nr. 372 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Colegiului Tehnic “Lazar Edeleanu”Ploiesti pe anul 2011


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÎREA Nr. 372 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic “Lazar Edeleanu”Ploiesti pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzînd Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Colegiului Tehnic „Lazăr Edeleanu” Ploiești;

avand în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE;

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011Oana CristinaEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bufetul l¥â si al bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venWM tWj Colegiului Tehnic “LazarEdeleanu’Ploiestipe anul 204

Maz u

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 -Legea educației naționale,art. 19 si art.20 prin care se impunereorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure,in condițiile legii,buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar,de asemenea tanand cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011-Legea nr.286/2010 si Legii privind finanțele publice locale -Legea 273/2006, cu modificările si completările ulterioare,bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL 300/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, precum si venituri proprii este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare si de Ordinul ministrului Administrației si Internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului Tehnic „Lazăr Edeleanu” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se rectifica de la 3.487,00 mii lei la nivelul sumei de 3648,00 mii lei si influentele survenite prin rectificare sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești sunt de 505,78 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești sunt de 520,00 mii lei, prin rectificare producandu-se modificări in structura bugetului,suma totala ramanand aceeași,influentele fiind prezentate detaliat in anexa nr.2.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local,rectificarea bugetul de cheltuieli al Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești pe anul 2011.

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI,

Nicoleta Cataliana Gheorghe Sarbu Radu Mateescu Iancu Ion       £2

Popa Constantin /


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic “Lazar Edeleanu”Ploiesti pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 -Legea educației nationale,art.l9 si art.20 prin care se impunereorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure,in condițiile legii,buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar,de asemenea tanand cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011-Legea nr.286/2010 si Legii privind finanțele publice locale -Legea 273/2006, cu modificările si completările ulterioare,bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL 300/30.09.2011.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare,bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL 300/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, precum si venituri proprii este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare si de Ordinul ministrului Administrației si Internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești pe anul 2011 se rectifica de la nivelul sumei de 3.487,00 mii lei la nivelul sumei de 3648,00 mii lei conform anexei 1,astfel:

 • -  Cheltuieli de Personal : de la nivelul sumei de 2.857,00 mii lei la suma de 3007,00 mii lei;

 • -  Bunuri si servicii: de la nivelul sumei de 599,00 mii leila suma de 600,00 mii lei;

 • -  Alte cheltuieli(burse) in suma de 14,00 mii lei;

 • -  Cheltuieli de capital de la nivelul sumei de 17,00 mii lei la suma de 27,00 mii lei

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești pe anul 2011 sunt in suma de 505,78 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2 si anume:

 • -  Contribuția elevilor pentru internate ,cămine si cantine in suma de 230,78 mii lei;

 • -  Venituri din prestări servicii in suma de 180,00 mii lei


Subvenții de la bugetele locale pentru internat si cantina in/îi mii lei.

Cheltuielile bugetului rectificat al activitatii finanțate integra^ venituri proprii al Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești pe anuțj 520,00 mii lei astfel:

- Cheltuieli de Personal se modifica cu suma de 16,00 mii lei

9,00 lei la suma de 25,00 mii lei si reprezintă plata salariilor pentru profesori la școala de mastri

- Bunuri si servicii: de la nivelul 511,00 mii lei la suma de 495,00 mii lei;

Diferența dintre venituri si cheltuieli in suma de 14,22 mii lei reprezintă excedentul anului precedent care va fi utilizat in anul curent.


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

BUGETUL PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localCOLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011 CF.HCL 300/30.09.201

1

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,487.00

161.00

3,648.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,470.00

151.00

3,621.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,470.00

151.00

3,621.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,857.00

150.00

3,007.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,218.00

110.50

2,328.50

Salarii de baza

10.01.01

1,547.00

190.50

1,737.50

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01 15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

671.00

-80.00

591.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02 01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

639.00

39.50

678.50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

437.60

34.40

472.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12.00

12.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

115.00

5.00

120.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.50

7.50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

66.90

0.10

67.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

599.00

1.00

600.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

430.00

103.00

533.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

15.00

25.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

270.00

65.00

335.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

117.00

23.00

140.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18.00

18.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

12.00

12.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011 CF.HCL 300/30.09.201

1

Influentei

m.'

Buget rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

o/

P-00'

Reactivi

20.04.03

poo

Dezinfectanti

20.04.04

raSw Ăoo

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

8.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0 10

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

7.90

L^>5.90

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

14.00

1.00

15.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

14.00

1.00

15.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

3.00

2.00

5.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

144.00

-105.00

39.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

144.00

-105.00

39.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

14.00

0.00

14.00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

17.00

10.00

27.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

17.00

10.00

27.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

17.00

10.00

27.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

17.00

10.00

27.00

Construcții

71.01.01

0.00

- gO ’a 4

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011 CF.HCL 300/30.09.201

1

Influența-/

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

17.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

%

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

-^-^■.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,JUDEȚUL: PRAHOVA

Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚA

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 20
/ MUtf;

4—<---u_£L

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011 cf.HCL 300/30.09.201

1

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

505.78

0.00

505.78

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

505.78

0.00

505.78

Venituri din prestări servicii

33.10.08

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,cămine si cantine

33.10.14

230.78

230.78

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

37.10.50

180.00

180.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

95.00

95.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

520.00

0.00

520.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

520.00

0.00

520.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

520.00

0.00

520.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9.00

16.00

25.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6.00

12.00

18.00

Salarii de baza

10.01.01

6.00

12.00

18.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3.00

4.00

7.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.00

3.00

4.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.50

0.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.50

1.00

1.50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.50

0.50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.50

0.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

511.00

-16.00

495.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

314.20

-16.00

298.20

Furnituri de birou

20.01.01

11.20

11.20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

29.00

29.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

94.00

94.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

l

Buget

^j^ctificat

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36.0$

>§6.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

• 0.00

Piese de schimb

20.01.06

\

6' //> $00

Transport

20.01.07

w XIX"

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

—,'4'UN

> r

C       4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

70.00

54.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

70.00

70.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

115.00

0.00

115.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

115.00

115.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.80

0.00

10.80

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.80

10.80

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4.00

0.00

4.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4.00

4.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

4.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

63.00

0.00

63.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

63.00

63.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

Influente

./ J+/-)

yS/     'Z- 3^

Buget rectificat

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

■ • /' :

0.00.

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

|

-

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

‘0.0&

... •' 0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

~r

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

________________1

Colegiul Tehnic “Lazar Edeleanu”

Ploiești ,B-dul Petrolului nr. 14Extras din ședința Consiliului de Administrație

din data de 24.10.2011

In urma prezentării in ședința Consiliului de Administrație a Bugetului de cheltuieli finanțat de la bugetul local,precum si a bugetului de venituri si cheltuieli finanțate din venituri proprii se acorda aviz favorabil pentru acestea,după cum urmeaza:

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești pe anul 2011 se rectifica la nivelul sumei de 3.648,00 mii lei conform anexei 1,astfel:

 • -  Cheltuieli de Personal : de la suma de 2.857,00 mii lei la suma de 3.007,00 mii lei;

 • -  Bunuri si servicii: de la suma de 599,00 mii lei la suma de 600,00 mii lei;

 • -  Alte cheltuieli(burse) in suma de 14,00 mii lei;

 • -  Cheltuieli de capitahde la suma de 17,00 mii lei la 27,00 mii lei.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești pe anul 2011 sunt in suma de 505,78 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2 si anume:

 • -  Contribuția elevilor pentru internate ,cămine si cantine in suma de 230,78 mii lei;

 • -  Venituri din prestări servicii in suma de 180,00 mii lei Subvenții de la bugetele locale pentru internat si cantina in suma de 95,00 mii lei.

Cheltuielile bugetului rectificat al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești pe anul 2011 sunt de 520,00 mii lei astfel:

 • -  Cheltuieli de Personal 25,00 mii lei si reprezintă plata salariilor pentru profesori la școala de mastri(se rectifica cu suma de 16,00 mii lei);

 • -  Bunuri si servicii: 495,00 mii lei(de la suma de 511,00 mii lei se diminuează cu 16,00 mii lei).


Președinte

Prof.Ionescu Ruxandra Membri: Prof.Rus Ana

Prof.Constantinescu Sorin
Prof.Ballea Gabriel

Prof.Ionescu

Prof.Ionescu Nicoleta Prof.Neacsu Cristina
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Colegiului Tehnic „Lazăr Edeleanu” Ploiești
Data: