Hotărârea nr. 371/2011

Hotararea nr. 371 privind rectificarea bugetului de cheltuieli, avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploieşti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 371 privind rectificarea bugetului de cheltuieli, avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli al Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești, avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic „Elie Radu” Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Aproba rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Colegiului Tehnic „Elie Radu’Ploiesti pe anul 2011, conform Anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Colegiul Tehnic „Elie Radu” Ploiești și Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința,


Valentin


arcuOana Cristina IacEXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind

rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.299/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, este impusă de Legea nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare precum și de Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3602 mii lei urmând ca prin rectificare bugetara sa ajunga la 3152 mii lei, prin diminuare cheltuieli de personal cu 450 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești sunt de 575,26 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 642 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Diferența de 66,74 mii lei dintre veniturile si cheltuielile bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii sunt acoperite de sumele ramase neutilizate la finele anului anterior.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești pe anul 2011.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar, deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.299/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, este impusă de Legea nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare precum și de Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

 • I.        Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3.602 mii lei,urmând ca prin rectificare sa ajunga la 3152 mii lei , prin diminuare cheltuieli de personal cu 450 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1, astfel:

 • -  cheltuieli de personal - in suma de 3.152 mii lei, din care:

 • 1. cheltuieli salariale in bani (10.01) = 2.088 mii lei

 • 2. contribuții (10.03) = 632 mii lei

 • -  cheltuieli cu bunuri si servicii - in suma de 415 mii lei, din care:

 • 1. bunuri si servicii (20.01) = 371 mii lei

 • 2. bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05) = 18 mii lei

 • 3. deplasări, detasari, transferări (20.06) = 15 mii lei

 • 4. cârti, publicații si materiale documentare (20.11) = 1 mii lei

 • 5. pregătire profesionala (20.13) = 3 mii lei

 • 6. alte cheltuieli (20.30) = 4 mii lei

 • - alte cheltuieli (59) - burse - in suma de 17 mii lei

 • II. Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 575,26 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2, astfel:

 • -  venituri din proprietate - in suma de 160,26 mii lei

 • -  venituri din prestări servicii - in suma de 280 mii lei

 • -  alte venituri - in suma de 62 mii lei

subvenții - in suma de 73 mii lei

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din \ sunt de 642 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2, astfel:

 • -  cheltuieli de personal reprezentând salarii (0,5 norma casie: 9.70 mii lei, din care: • 1. cheltuieli salariale in bani (10.01) = 7.70 mii lei

 • 2. contribuții (10.03) = 2.00 mii lei

 • -  cheltuieli cu bunuri si servicii - in suma de 591.30 mii lei, din care: bunuri si servicii (20.01) = 202.8 mii lei reparații curente (20.02) = 81 mii lei hrana (20.03) = 236 mii lei bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05) = 29 mii lei deplasări, detasari, transferări (20.06) = 7 mii lei cârti, publicații si materiale documentare (20.11) = 1 mii lei pregătire profesionala (20.13) = 5 mii lei protecția muncii (20.14) = 2 mii lei alte cheltuieli (20.30) = 27.50mii lei


1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.


- cheltuieli de capital - in suma de 41.00 mii lei

Diferența de 66,74mii lei dintre veniturile si cheltuielile bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii sunt acoperite de sumele ramase neutilizate la finele anului anterior.


Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

, DIRECTOR, I ILfcANA VLAD

\ .

\


CONTABIL SEF,NITESCU VIORICA

4'


VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

Simona Âlbu


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011 cf.H.C.L.299/ 30.09.2011

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.602,00

-450,00

3.152,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.602,00

-450,00

3.152,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.602,00

-450,00

3.152,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.170,00

-450,00

2.720,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.510,00

-422,00

2.088,00

Salarii de baza

10.01.01

1.776,00

-355,00

1.421,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4,00

0,00

4,00

Alte sporuri

10.01.06

60,00

9,00

69,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

103,00

-15,00

88,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

567,00

-61,00

506,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

660,00

-28,00

632,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

482,00

-43,00

439,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12,00

0,00

12,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

120,00

0,00

120,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,00

0,00

8,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

38,00

15,00

53,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

415,00

0,00

415,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

360,00

11,00

371,00

Furnituri de birou

20.01.01

9,00

0,00

9,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,50

0,00

10,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

230,00

7,00

237,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

60,00

60,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

29,50

0,00

29,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

12,00

4,00

16,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

9,00

0,00

9,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011 cf.H.C.L.299/ 30.09.2011

Influente

Ri

A

ger hA

”1

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfecta nti

20.04.04

0,00

OVA

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

18.00

1

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

18,00

0,00

18,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

15,00

0,00

15,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

15,00

0,00

15,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

C e rceta re-d ezvo Ita re

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

0,00

3,00

Protecția muncii

20.14

3,00

0,00

3,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

15,00

-11,00

4,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15,00

-11,00

4,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0.00

0,00

TULUL VI 1RANSFERURI INI RE UNI IA 11 ALE AUMINISIRAIIEI PUBLICE (COd---

51 011

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

17,00

0,00

17,00

Burse

59.01

17,00

0,00

17,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

< M fi

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011 cf.H.C.L.299/ 30.09.2011

Influent^ ~

(+/-) < hi 1

S

& E

/ 3

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0.00

w

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

'A

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

o;oo

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0.00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

-q                                -----------------------------------------1

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

n

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTLAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,


Nitescu Viorica


<^«0 '• iTX/^s.

---------

/^DIRECTOR,

Prof. Ing. Ileana Vlad

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011 cf.H.C.L.299/ 30.09.2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

575,26

0,00

575,26

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

550,26

-16,00

534,26

venituri din inchirieri

30.10.05

123,26

37,00

160,26

taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

8,00

19,20

27,20

contribuția elevilor pentru internate si cantine

33.10.14

309,00

-57,70

251,30

alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33,10,50

0,00

1,50

1,50

deverse venituri

36.10.50

62,00

0,00

62,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-25,00

-16,00

-41,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.10

73,00

0,00

73,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

25,00

16,00

41,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

25,00

16,00

41,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

642,00

0,00

642,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

617,00

-16,00

601,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

617,00

-16,00

601,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7,70

2,00^

9,70

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6,00

1,70

7,70

Salarii de baza

10.01.01

4,50

1,70

6,20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1,50

0,00

1,50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,70

0,30

2,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,20

0,20

1,40

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,03

0,02

0,05

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,40

0,00

0,40

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,03

0,02

0,05

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,04

0,06

0,10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

609,30

-18,00

591,30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011 cf.H.C.L.299/ 30.09.2011

Influente

s   .r./W

Buget

' rectificat

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

209,00

-6,20

.202 80

Furnituri de birou

20.01.01

12,00

-2,00

iq'oo

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9,00

-0,20

<80

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

77,00

\\Z î'^Ova

'77,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12,00

12,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

7,00

0,00

7,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,00

0,00

5,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

41,00

-4,00

37,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

46,00

0,00

46,00

Reparații curente

20.02

91,00

-10,00

81,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

236,00

0,00

236,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

236,00

0,00

236,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

29,00

0,00

29,00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,00

2,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

27,00

0,00

27,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

7,00

o,oo'

7,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

7,00

0,00

7,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

5,00

Protecția muncii

20.14

2,00

0,00

2,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

29,30

-1,80

27,50

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

29,30

-1,80

27,50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IIILUL VI 1 KANt>t-EKUKI IN 1KE UNI 1A 11 ALE AUMINIS 1 HA 1 IEI FUBLIUE (CCld 51

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011 cf.H.C.L.299/ 30.09.2011

H /i

-

v-xacțificat

O v

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

M o

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

25,00

16,00

41.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

25,00

16,00

41,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

25,00

16,00

41,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

25,00

16,00

41,00

Construcții

71.01.01

0,00

16,00

16,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

25,00

25,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,


Nitescu VioricaCOLEGIUL TEHNIC ELIE RADU

PLOIEȘTI

C.F.2842919


Anexa nr.3


LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2011 CU FINANȚARE INTEGRALA din BUGETUL INSTITUȚIEI

FINANȚATE DIN VENITURI PROPRIINR.

CRT

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoarea aprobata cf.HCL299

Influente

(+/-)

Valoarea rectificată

din care:

Surse proprii

30.09.2011

0

1

2

3

4

5

TOTAL

25

41

41

din care:

A

Lucrări in continuare

B

Lucrări noi

0

16

16

16

C

Ahizitii de bunuri si alte cheltuieli de investiții

25

25

25

CAPITOLUL 65.10

INVATAMANT

TOTAL

25

41

41

din care:

A

Lucrări in continuare

B

Lucrări noi

0

16

16

16

înlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC cămin băieți si cantina

0

16

16

16

C

Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții din care

25

25

25

I.

Achiziția de bunuri .dotări independente si alte cheltuieli de investiții

25

25

25

1

Mașina de gătit profesionala

12

12

12

2

Cuptor electric

4

4

4

3

Mașina de spălat profesionala

4

4

4

Multifuncțional A3

5

5

5

/ / Director,

/Prof Ing.ILEANA VLAD / fc' P fc'SS : \

I
COLEGIUL TEHNIC “ELIE RADU”

PLOIEȘTI


RAPORT

Consiliul de Administrație al COLEGIULUI TEHNIC„ELIE RADU“ Ploiești a luat la cunoștința propunerea de rectificare a bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral din venituri proprii pe anul 2011 si a emis aviz favorabil.


Membrii:

Nicolae Mihalache

Ancuta Miritescu


Laura Pandelache

Cristina Jilaveanu

Gina Cojocaru

Dana Constantinescu

Carmen RaduCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Colegiului Tehnic „Elie Radu” Ploiești


PREȘEDINTE,

Radu Mateescu

IData:        X'