Hotărârea nr. 37/2011

Hotãrârea nr. 37 privind aprobarea inchirierii unui imobil cu destinatia de grãdinitã

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 37 privind aprobarea închirierii unui imobil cu destinația de grădiniță

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții, prin care se propune aprobarea inchirierii imobilului situat in Ploiești intre Municipiului Ploiești si proprietarul imobilului din Ploiești, B-dul Independentei, nr. 7 in vederea continuării activităților instructiv educative din unitatatiile de invatamant preșcolar;

in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, actualizata;

in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 538/2001, actualizata, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru finanțarea invatamantului preuniversitar de stat;

in conformitate cu art. 22, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36, alin. (2) , lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba inchirierea imobilului situat in B-dul Independentei, nr. 7, cu destinația de grădiniță, intre Municipiul Ploiești in calitate de chiriaș si S.C. Conpet S.A. in calitate de proprietar, pentru perioada de l(unu) an, după finalizarea lucrărilor de reparații si reamenajare a spațiului.

Art. 2. Aproba prețul inchirierii pentru imobilul din B-dul Independentei, nr. 7 in cuantum de 5.900 euro/luna fara TVA, potrivit ofertei transmise de către proprietar.

Art. 3. Aproba contractul de inchiriere care face parte integranta din prezenta hotarare, ce are ca obiect folosința imobilului din B-dul Independentei, nr. 7.

Art. 4. Aproba execuția lucrărilor de reparații si reamenajarea spațiului, cu sume provenite din contracte de sponsorizare, in vederea folosirii imobilului pentru desfasurarea activitatii de grădiniță.

Art. 5. Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte si Direcția Tehnic -Investiții vor asigura aducerea la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 6. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINT Adin

'5Data in Ploieș

X

-

< ,

1 ’ '. *1


EDINTA, -

J            q

’i $

'o

V

%azi 4 februarie 2011.


0'ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii unui imobil cu destinația de grădiniță

începând cu anul 2001, unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public, conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

In baza Ordonanței nr. 20/1994, privind luarea de masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, au fost expertizate tehnic unitati de invatamant din municipiul Ploiești, in urma carora imobilele situate in strada Mihai Bravu, nr. 22 si strada Poștei, nr. 36, in care funcționează Grădinițele nr. 1 si nr. 29, au fost incadrate in clasa I de rism seismic.

Având in vedere numeroasele retrocedări ale imobilelor din zona centrala a municipiului, in care funcționau unitati de invatamant preșcolar si ținând cont de numărul crescut de solicitări din partea părinților pentru înscrierea preșcolarilor, s-a impus gasirea unui spațiu pentru desfasurarea activitatii unor grădinițe.

Având in vedere necesitatea continuării activităților din unitățile preșcolare, cu mențiunea ca neputandu-se întrerupe procesul de invatamant, propunem spre aprobare inchirierea imobilului situat in B-dul Independentei, nr. 7.

Având in vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alăturat.

PRIMAR,

Andrei Liviu VQLOSEVICI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii unui imobil cu destinația de grădiniță

Potrivit Legii nr. 354/2004 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, terenurile și clădirile în care iși desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat fac parte din domeniul public al localității în a căror rază își desfășoară activitatea și sunt în administrarea Consiliului Local.

Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres in art. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, autoritatea administrației publice locale are dreptul si capacitatea efectiva de a soluționa si de a gestiona, in numele si in interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, in condițiile legii.

In baza Ordonanței nr. 20/1994, privind luarea de masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, au fost expertizate tehnic unitati de invatamant din municipiul Ploiești, in urma carora imobilele situate in strada Mihai Bravu, nr. 22 si strada Poștei, nr. 36, in care funcționează Grădinițele nr. 1 si nr. 29, au fost încadrate in clasa I de rism seismic.

Având in vedere numeroasele retrocedări ale imobilelor din zona centrala a municipiului, in care funcționau unitati de invatamant preșcolar si ținând cont de numărul crescut de solicitări din partea părinților pentru inscrierea preșcolarilor, s-a impus gasirea unui spațiu pentru desfasurarea activitatii unor grădinițe.

Având in vedere necesitatea continuării activităților din unitățile preșcolare, cu mențiunea ca neputandu-se întrerupe procesul de invatamant, propunem spre aprobare inchirierea imobilului situat in B-dul Independentei, nr. 7.

Având in vedere cele menționate propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii imobilului situat in Ploiești, B-dul Independentei, nr. 7, cu destinația de grădiniță.

Direcția Tehnic - InvestițiiAvizat,


Direcția Management Financiar Contabil, Contracte Director,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Director, Simona ALBU

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr........../din............


In temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.......

PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • A.  SC........................................ cu sediul in Ploiești, strada...............................nr....

avand codul fiscal nr..................si contul de virament nr......................deschis

la ..................... reprezentata prin Director General ..................... si Director

Economic...........................si in calitate de locator, si

 • B.   MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr. 2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Andrei Liviu Volosevici si Director Economic, Nicoleta Craciunoiu, in calitate de locatar

 • I OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.1. Obiectul contractului il constituie inchirierea imobilului: clădire in suprafața de ......mp si teren in suprafața de ..........mp, situat in municipiul Ploiești, strada

...............nr.........., județul Prahova, proprietatea S.C...........................

Art. 1.2. Spațiul inchiriat este destinat activitatii de invatamant preșcolar...............

 • II DURATA CONTRACTULUI

Art. 2.1. Prezentul contract se incheie pe perioada de..............ani, respectiv de la

.............pana la..................

 • III PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 3.1. Chiria pentru folosirea spațiului inchiriat, stabilita prin Hotararea Consiliului Local nr. .../..........este de................lei/luna.

 • IV PLATA CHIRIEI


Plata chiriei se face pana la data de 25 ale fiecărei luni, prin virament in

contul locatorului nr.


deschis la Banca......................


Locatarul ramane răspunzător de plata chiriei daca abandoneaza spațiul fara instiintarea locatorului inainte de expirarea termenului prevăzut la art. 2.


V OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 5.1. Locatorul se obliga:

 • a) sa asigure schimbarea de destinație a imobilului in ved^g^Ș activitatii de invatamant.

 • b) sa obțină autorizație sanitara de funcționare specifica activitatii de invatamant

preșcolar.

 • c) sa predea spațiul in starea prevăzută in procesul verbal, anexa la contract.

 • d) sa controleze modul in care sunt folosite si intretinute de către locator spatiile inchiriate si sa ia masurile ce se impun in vederea unei mai bune întrețineri si folosiri judicioase, potrivit destinației.

VI OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 6.1. Locatarul se obliga:

 • a) sa folosească spațiul ca un bun proprietar si numai in scopul in care i-a fost închiriat.

 • b) sa realizeze reparațiile necesare in vederea asigurării unor condiții de funcționare la parametrii pretinși pentru destinația clădirii.

 • c) pentru orice fel de reparație locatarul trebuie sa obțină acordul scris al locatorului.

 • d) va avea grija de spațiu si nu va permite sau nu va face nimic pentru a-1 deteriora, cu excepția uzurii normale.

 • e) sa plateasca chiria la termenul scadent.

 • f) la expirarea termenului de închiriere sa restituie spațiul in stare optima de folosința.

 • g) sa ia toate masurile impuse de normele PSI, ramanand corespunzător pentru eventualele pagube produse prin neluarea acestor masuri.

 • h) sa suporte toate cheltuielile necesare desfășurării activitatii sale (apa, gaz metan, energie electrica, energie termica, etc.).

VII VERIFICAREA IMOBILULUI DE CĂTRE LOCATOR

Art. 7.1. Locatorul, prin reprezentanții sai, va putea inspecta oricând imobilul, cu condiția înștiințării cu 24 (douăzeci si patru) de ore inainte, in scris, a locatarului asupra zilei in care dorește sa inspecteze imobilul, oricând intre orele 9-17, de luni pana vineri, pentru a verifica starea generala, buna funcționare a utilităților aferente.

Locatarul nu va putea refuza fara un motiv întemeiat o cerere a locatorului in acest sens.

VIII ÎNCETAREA contractului

Art. 8.1. Prezentul contract inceteaza in următoarele condiții:

 • a) de drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 2, daca părțile nu convin prelungirea prin act adițional;

 • b) de plin drept, fara punere in intarziere, in cazul nerespectarii de către locatar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, daca locatarul nu se conformează prevederilor contractului in termen de 15 zile de la primirea unei notificări scrise in acest sens din partea locatorului;  c) de plin drept, fara punere in intarziere, in cazul intarzierii cu ma/i^itl t de 3

  -               - _                                                                                                                                                                                                                                                                            H           /          J               Vb —*


(treizeci) de zile a plătii chiriei de către locator;

d) la solicitarea locatarului, daca derularea contractului nu mai este p oportuna, cu condiția notificării locatorului cu minim 30 (treizeci) de zi data la care se dorește incetarea contractului.

IX CONDIȚII GENERALE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 9.1 încetarea in orice mod a contractului nu exonerează pe nici una dintre parti de obligațiile contractuale restante.

La incetarea in orice mod a efectelor contractului, locatarul este obligat sa elibereze imobilul inchiriat in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării din partea locatorului in acest sens.

In situația incetarii de orice motiv a locatiunii, locatarul va restitui locatorului imobilul inchiriat in stare de folosința.

In situația incetarii contractului la expirarea termenului, evacuarea se va face numai in perioada vacantelor școlare, moment pana la care locatarul va plăti aceeași chirie stabilita prin contract.

Art. 9.2 In situația incetarii locatiunii din culpa sau din voința locatarului, sau la termenul contractual, locatarul va restitui locatorului imobilul inchiriat in stare de folosința, iar toate lucrările de investiții si reparații efectuate vor ramane in proprietatea locatorului fara ca locatarul sa aiba vreo pretenție asupra acestora.

X INTERZICEREA MODIFICĂRILOR CONSTRUCTIVE

Art. 10.1. Nicio modificare in structura interioara sau exterioara a suprafeței inchiriate sau a terenului nu se poate efectua fara acordul locatorului.

XI PENALITATI

Art. 11.1. In caz de intarziere la plata chiriei, locatarul va datora penalitățile de intarziere in conformitate cu prevederile legale.

XII FORȚA MAJORA

Art. 12.1. Forța majora sau cazul fortuit exonerează de răspundere partea care le invoca, in condițiile legii. Partea care invoca aceste situații va trebui sa o faca in scris si motivat, prin acte transmise celeilalte parti la sediul menționat in prezentul contract in termen de maximum 5 (cinci) zile de la momentul apariției acestora. In cazul in care situațiile invocate subzista o perioada de 60 (șaizeci) de zile, părțile isi pot notifica in scris rezilierea contractului.

XIII ALTE CLAUZE

Art. 13.1. Daca locatorul vinde imobilul care face obiectului prezentului contract in perioada de derulare a contractului, locatiunea va continua in aceleași condiții pana la indeplinirea termenului prevăzut la art. 2.

Art. 13.2. Orice modificare sau completare a prezentului contract se va face prin acte adiționale semnate de ambele parti contractante.

Art. 13.3. Orice neintelegeri in legătură cu incheierea sau derularea prezentului contract ce pot aparea intre părțile contractante se vor soluționa pe cale amiabila.


Prezentul contract se completează cu prevederile legale aplicabile in matCTfe'J1

Prezentul contract s-a întocmit in 2 exemplare si conține ... pagini iar ca anexe protocol de predare-preluare si proces verbal de predare- primire.

LOCATOR,

LOCATAR,


PRIMAR,

Andrei Liviu VOLOSEVICI

SECRETAR,

Oana Cristina IACOB

Direcția Economica DIRECTOR Nicoleta CRACIUNOIU

Direcția Administrație Publica, Juridic —Contencios DIRECTOR, Simona ALBU

Direcția Tehnic- Investiții DIRECTOR Teodora MARIN

SEF SERVICIU Madalina CRĂCIUN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta va Informam ca SC CONPET SA inchirieaza proprietatea if lobiliara situata in Ploiești, Bd. Independentei nr. 7 .

Proprietatea are următoarele caracteristici:

 • -  teren In suprafața exclusiva de 1144.00 mp

 • -  clădire birouri cu o arie desfasurata de 1233,15 mp si o arie utila de 988,09 mp

Prețul închirierii proprietății este de 5900€/luna, fara TVA.

Cu respect,

Director LogisticAchiziții


Ing.

Octombrie 2010


RAPORTUL PRELIMINAR DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PRIVIND STAREA ACTUALĂ A STRUCTURII DE REZISTț^fĂ“IMOBIL BIROURI - S+P+1E” în vederea schimbării de funcționalitate

B-dul Independenței, Nr. 7, Mun. Ploiești


J-


>1


<■


(I


z

f*


La baza întocmirii expertizei au stat următoarele:

 • - Planurile de arhitectură (relevee) ale imobilului;

 • - Sondajele directe făcute la structura de rezistență a imobilului;

 • - Examinarea imobilului la fața locului;

 • - Fotografii - relevee.

Construcția imobil birouri din cadrul s.c. CONPET s.a. Ploiești, din b-dul Independenței, nr. 7, mun. Ploiești, a fost proiectată și realizată în mai multe etape, incepand cu anul 1937, continuând cu 1949 și ajungând la configurația actuală în anul 1973.

Prezentul raport de expertiză s-a întocmit la cererea beneficiarului și analizează construcția din punct de vedere ale capacităților și stabilității structurale pentru determinarea gradului de protecție seismică și stabilirea deciziei de intervenție la structură (dacă este necesar), precum și oportunitatea realizării eventualelor intervenții de schimbare de funcționalitate, consolidare și arhitectură, din punct de vedere economic.

Pentru examinarea acestei construcții s-a utilizat, în această fază de documentare, evaluarea calitativă a structurii de rezistență, precum și documentația pusă la dispoziție de către beneficiar.

încadrarea clădirii în clase și categorii:

 • - Conform normativului de protecție seismică P100-1/2006, construcția cu regim de înălțime Subsol + Parter + 1 Etaj și funcțiunea de birouri, se încadrează în „clasa a IlI-a de importanță”, respectiv în „clădiri de tip curent”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultă pentru factorul de importanță valoarea = l,O;Schimbarea funcționalității din imobil de birouri în grădiniță presupune trecerea în „clasa a Il-a de importantă” și adoptarea unui factor de importanta Ți = 1,2

 • - Având structura formată din stâlpi și grinzi din beton armat monolit pe ambele direcții, categoria de construcție, conform normativului PI00-1/2006 este „clădire din beton tip (a) - sistem tip cadre”;

 • - întrucât construcția este amplasată în localitatea Ploiești, rezultă valoarea accelerației terenului pentru proiectare conform zonării teritoriului României (Tabel A.6 din P100-1/2006): aK = 0,24xg (g=9,81m/s2) și perioada de colț: Tc =


Octombrie 2010

III I                                  , ■ ■ ■

1,0 sec. caracteristice mișcărilor seismice care se manifestă la suprafața liberă a terenului.

p

«. •

Fiind executată între anii 1937 și 1973, asupra construcției au acționat cutremurele din 1977 (4 martie, magnitudine 7,4 MW), 1986 (31 august, magnitudine 7,1 MW) și 1990 (30 mai, magnitudine 6,9 MW). în prezent nu sunt vizibile degradări la structura de rezistență, însă construcția a fost întreținută cu lucrări de reparații curente, fapt ce poate ascunde anumite defecte sau degradări ale structurii.

In vederea schimbării de funcționalitate din clădire de birouri în grădiniță, sunt necesare anumite lucrări de compartimentare, reamenajare și modernizare, lucrările posibile fără a se afecta structura de rezistență a imobilului, ținând cont de faptul că o parte a perețiilor actuali de compartimentare sunt realizați din gips-carton sau lemn. Aceste modificări vor fi stabilite prin tema de arhitectură și vor fi incluse în calculul gradului de asigurare seismică și prezentate în raportul de expertiză final.

Prin metoda de evaluare calitativă, apreciem că această clădirea se încadrează în clasa de risc seismic Rs III, care cuprinde clădirile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante.

întocmit

Ing.CIPRIAN PĂUNESCU

Expert tehnic

Prof. Univ. Dr. Ing.

GHEORGHE OPREA

DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ - PUNERE ÎN

RAPORT PRELIMINAR DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PRIVIND STAREA ACTUALĂ A STRUCTURII DE REZ “GRĂDINIȚA NR. 29 PLOIEȘTI - IMOBIL - Sp<^ în vederea punerii în siguranță

Strada Poștei, Nr. 36, PloieștiCONSPROIECT S.A.


La baza întocmirii expertizei au stat următoarele:

 • - Expertiza tehnică realizată în anul 2000 de către S.C. Ploiești, prin d-ul expert ing. Zoltan Șandor;

 • - Planurile de arhitectură (relevee) ale imobilului;

 • - Examinarea imobilului la fața locului;

 • - Fotografii - relevee.

Pentru examinarea acestei construcții s-a utilizat, în această fază de documentare, evaluarea calitativă a structurii de rezistență, precum și documentația pusă la dispoziție de către beneficiar. Așa cum reiese din aceasta din urmă, la nivelul anului 2000, construcția se încadra în clasa de risc seismic Rs I, fiind propuse măsuri de intervenție pentru punerea în siguranță a clădirii.

Ținându-se cont de faptul că structura contracției nu au fost întreținută corespunzător în ultimii ani, neexecutându-se lucrări de reparații curente sau capitale, precum și de faptul că modificarea normativelor românești de calcul, din anul 2000 până în prezent, au dus înăsprirea cerințelor de asigurare seismică, este evident faptul că imobilul nu prezintă în continuare siguranța necesară în exploatare.

Starea tehnică actuală nu este bună. O parte a pereților exteriori prezintă riscul prăbușirii iminente sub greutatea încărcărilor proprii permanente (statice). De asemenea, sunt observabile vizual și constatate prin ciocănire, fisuri sau crăpături ale pereților, deformații (burdușeli) accentuate ale tencuielilor de la pereți sau tavane și chiar deplanări importante ale acestora.

Datorită perioadelor îndelungate de exploatare, învechirii, degradării avansate a materialelor și elementelor structurale, apreciem că imobilul nu mai corespunde nici unei cerințe de calitate impuse de reglementările în vigoare, și din contra, reprezentând un impediment în realizarea unor eventuale lucrări de consolidare în condiții optime de execuție - costuri - protecție seismică.

A.

In urma analizelor efectuate, pentru construcția care se încadrează în clasa a Il-a de importanță și în clasa de risc seismic Rs I, se propun o serie de măsuri urgente de intervenție ce trebuie luate pentru evitarea prăbușirii construcției din încărcări gravitaționale:

- întreruperea tuturor activităților desfășurate în prezent și evacuarea imobilului;

Sediul social: Str. Ionescu Grigore, Nr 98, Bloc T6B, Ap 41, Sector 2 Punct de lucru: Str. Bucur, Nr. 4-6, Parter, Ap. Bl, Sector 4, București J40/5801/2002, Cod de identificare fiscala RO14747015

RAPORT PRELIMINAR

DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ - PUNERE ÎN


Ianuarie 2011 • - luarea de măsuri provizorii de asigurare seismică: defacerea tuturor elementelor

de finisaje, mobilare, utilare care reprezintă mase semnificative ce pot fi puse în mișcare la un eventual seism; sprijiniri/șpaițuiri ale pereților care prezintă deplângi; ;  - .

 • - întocmirea documentației tehnico-economice, în vederea stabilirii soluției de intervenție și punerea în siguranță a construcției.


t,

p .

Il

s


t.


*

■l


. L

f *

’ • < J

f . *

« r *•


i-


COORDONATOR ȘI RESPONSABIL DE LUCRARE


OPREA GHEORGHE EXPERT TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII ATESTAT DE M.L.P.T.L.

DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ - PUNERE ÎN

RAPORT PRELIMINAR DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ   Q

PRIVIND STAREA ACTUALĂ A STRUCTURII DE REZISTE^>X “GRĂDINIȚA NR. 1 PLOIEȘTI - IMOBIL - Sp+P”      |


în vederea punerii în siguranță

Strada Mihai Bravu, Nr. 22, Ploiești

La baza întocmirii expertizei au stat următoarele:

 • - Expertiza tehnică realizată în anul 2000 de către S.C. CONSPROIECT S.A. Ploiești, prin d-ul expert ing. Zoltan Șandor;

 • - Planurile de arhitectură (relevee) ale imobilului;

 • - Examinarea imobilului la fața locului;

 • - Fotografii - relevee.

Pentru examinarea acestei construcții s-a utilizat, în această fază de documentare, evaluarea calitativă a structurii de rezistență, precum și documentația pusă la dispoziție de către beneficiar. Așa cum reiese din aceasta din urmă, la nivelul anului 2000, construcția se încadra în clasa de risc seismic Rs I, fiind propuse măsuri de intervenție pentru punerea în siguranță a clădirii.

Ținându-se cont de faptul că structura contracției nu au fost întreținută corespunzător în ultimii ani, neexecutându-se lucrări de reparații curente sau capitale, precum și de faptul că modificarea normativelor românești de calcul, din anul 2000 până în prezent, au dus înăsprirea cerințelor de asigurare seismică, este evident faptul că imobilul nu prezintă în continuare siguranța necesară în exploatare.

Starea tehnică actuală nu este bună. O parte a pereților exteriori prezintă riscul prăbușirii iminente sub greutatea încărcărilor proprii permanente (statice). De asemenea, sunt observabile vizual și constatate prin ciocănire, fisuri sau crăpături ale pereților, deformații (burdușeli) accentuate ale tencuielilor de la pereți sau tavane și chiar deplanări importante ale acestora.

Datorită perioadelor îndelungate de exploatare, învechirii, degradării avansate a materialelor și elementelor structurale, apreciem că imobilul nu mai corespunde nici unei cerințe de calitate impuse de reglementările în vigoare, și din contra, reprezentând un impediment în realizarea unor eventuale lucrări de consolidare în condiții optime de execuție - costuri - protecție seismică.

In urma analizelor efectuate, pentru construcția care se încadrează în clasa a Il-a de importanță și în clasa de risc seismic Rs I, se propun o serie de măsuri urgente de intervenție ce trebuie luate pentru evitarea prăbușirii construcției din încărcări gravitaționale:

- întreruperea tuturor activităților desfășurate în prezent și evacuarea imobilului;


Sediul social: Str. lonescu Grigore, Nr 98, Bloc T6B, Ap 41, Sector 2 Punct de lucru: Str. Bucur, Nr. 4-6, Parter, Ap. Bl, Sector 4, București J40/5801/2002, Cod de identificare fiscala RO14747015


RAPORT PRELIMINAR


DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ - PUNERE ÎNIanuarie 2011 • - luarea de măsuri provizorii de asigurare seismică: defacerea tuturor elementelOT

de finisaje, mobilare, utilare care reprezintă mase semnificative ce pot fi puse în mișcar§\ la un eventual seism; sprijiniri/șpaițuiri ale pereților care prezintă deplanări;               ’

 • - întocmirea documentației tehnico-economice, în vederea stabilirii soluției de intervenție și punerea în siguranță a construcției.


c

V1:

b

1


•i


COORDONATOR ȘI RESPONSABIL DE LUCRARE

OPREA GHEORGHE

EXPERT TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII

ATESTAT DE M.L.P.T.L.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT


PREȘEDINTE, Mateescu Radu ,Data:    OU .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

; ii

*• >.

.pi


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil cu destinația de grădiniță