Hotărârea nr. 369/2011

Hotararea nr. 369 privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 369

privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de cheltuieli al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Colegiul National „Jean Monnet’’si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind


rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum^ getului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010, Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL 297 / 30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanatare bugetul local, este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administratieie si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Instituția noastra a procedat la intocmirea propunerii de rectificare a bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti.

Bugetul de cheltuieli aprobat avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3 507,00 mii lei se majoreaza cu suma de 110,00 mii lei, influentele fiind prezentate detaliat in Anexa. 1.

La partea de Venituri ale bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti, bugetul aprobat in suma de 494,58 mii lei se majoreaza la poziția 33.10.14 - Contribuția elevilor pentru internate si cantine - cu suma de 20,00 mii lei, conform Anexei.2.

La partea de Cheltuieli ale bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti, bugetul aprobat in suma de 536,00 mii lei se majoreaza cu 20,00 mii lei, influentele propuse fiind prezentate detaliat in Anexa nr. 2.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, propunerea de rectificare a bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanatare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti pe anul 2011.

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI,

Nicoleta Cataliana Bojziânu Gheorghe Sarbu Radu Mateescu

Iancu Ion

Popa Constantin l


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL 297 / 30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanatare bugetul local, este impusa de Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administratieie si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unitarilor administrativ teritoriale pe anul 2011.

Instituția noastra a procedat la întocmirea propunerii de rectificare a bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local:

La TITLUL I - Cheltuieli de personal: (prezentate detaliat in Anexa. 1.)

Se propune o majorare in suma de 247,00 mii lei(din rezerva de salarii aflata in Titlul II), influentele propuse fiind următoarele:

-la 10.01.01 - salarii de baza - propunerea la acest alineat este de majorare cu 153,00 mii lei;

-la 10.01.05 - sporuri pentru condiții de munca - propunerea la acest alineat este de majorare cu 12,00 mii lei;

-la 10.01.06 - alte sporuri - propunerea la acest alineat este de majorare cu 5,00 mii lei;

-la 10.01.10 - fond pentru posturi ocupate prin cumul - propunerea la acest alineat este de diminuare cu 7,00 mii lei;


-la 10.01.11 - fond aferent plătii cu ora - la acest alineat propunerea est© majorare cu 57,00 mii lei;                                               l

-la 10.03.01 - contribuții de asigurări sociale de stat - propunerea lâ^apes alineat este de majorare cu 25,00 mii lei;

-la 10.03.06 - contribuții pentru concedii si indemnizații - propunerea If' acest alineat este de majorare cu 2,00 mii lei.

La TITLUL II - Cheltuieli materiale: (prezentate detaliat in Anexa. 1.)

La titlul II - cheltuieli materiale se solicita o majorare in suma de 110,00 mii lei, necesara pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitățile, influentele propuse fiind următoarele:

-la 20.01.01 - furnituri de birou - propunerea la acest alineat este de majorare cu 2,00 mii lei;

-la 20.01.02 - materiale de curățenie - propunerea la acest alineat este de majorare cu 5,00 mii lei;

-la 20.01.03 - incalzit, iluminat si forța motrica - propunerea la acest alineat este de majorare cu 66,00 mii lei;

-la 20.01.04 - apa, canal, salubritate - propunerea la acest alineat este de majorare cu 21,00 mii lei;

-la 20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - la acest alineat propunerea este de majorare cu 6,00 mii lei;

-la 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii - propunerea pentru acest alineat este de diminuare cu 247,00 mii lei(suma prin care s-a majorat Titlul I -cheltuieli de personal).

-la 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii - propunerea pentru acest alineat este de majorare cu 10,00 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii:

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti sunt de 494,58 mii lei si se solicita majorarea acestora cu suma de 20,00 mii lei la poziția 33.10.14 -contribuția elevilor pentru internate si cantine, fiind prezentate detaliat in anexa nr. 2. Aceasta majorare este justificata prin creșterea efectivului de elevi cazați in internat, a celor cuprinși in programul “Școala după școala” si a celor care servesc masa de prânz la cantina scolii.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National Jean Monnet-Ploiesti sunt de 536,00 mii lei si se solicita majorarea acestora cu suma de 20,00 mii lei, influentele fiind prezentate detaliat in anexa nr. 2.

De asemenea, se solicita aprobarea virărilor de credite intre alineate in cadrul aceluiași titlu conform situației prezentate detaliat in anexa nr. 2.


La TITLUL I - Cheltuieli de personal:


la 10.03.02 — contribuții pentru asigurări de som la acest alineat este de majorare cu 0,02 mii lei;

la 10.03.04 - contribuții pentru accidente deprofesionale, propunerea la acest alineat este de micșorare cu 0,02


mii lei;

La TITLUL I - Bunuri si servicii:

la 20.03.01 - hrana pentru oameni, propunerea la acest alineat este de majorare cu suma de 45,00 mii lei.

la 20.01.03 - incalzit, iluminat, forța motrice, propunerea este de majorare cu suma de 5,00 mii lei;

la 20.05.30 - obiecte de inventar, propunerea la acest alineat este de micșorare cu 23,00 mii lei;

la 20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare, propunerea este de micșorare cu 7,00 mii lei.

Diferența de 41,42 dintre cheltuielile si veniturile activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii reprezentând excedentul anului precedent a fost repartizata pentru acoperirea cheltuielilor din anul curent.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


CONTABIL SEF,

VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte Achiziții Publice, Contracte

Cristina Vlaicu

DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios,

JUDEȚUL: PRAHOVA

Colegiul National "Jean Monnet"

PLOIEȘTI

BUGETI PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localmii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 297/30.09.2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,507.00

110.00

3,617.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,507.00

110.00

3,617.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,507.00

110.00

3,617.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,890.00

247.00

3,137.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,244.00

220.00

2,464.00

Salarii de baza

10.01.01

1,380.00

153.00

1,533.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

66.00

12.00

78.00

Alte sporuri

10.01.06

105.00

5.00

110.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

13.00

-7.00

6.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

145.00

57.00

202.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

535.00

0.00

535.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

646.00

27.00

673.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

490.00

25.00

515.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

14.00

14.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

116.00

116.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8.00

8.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

18.00

2.00

20.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

577.00

-137.00

440.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

280.00

100.00

380.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

2.00

8.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

5.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

174.00

66.00

240.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

46.00

21.00

67.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2.00

2.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

12.00

6.00

18.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

| Medicamente

20.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 297/30.09.2011

mflugnt

-n

h;‘A

—" ■ ’ z

et

Buget *\

Ițr^țificM

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!'

20.04.04

/

.^f'O.OQ

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

0.00

10.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

280.00

-237.00

43.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

280.00

-237.00

43.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

IIILUL VI1KANSFEHUR1 IN 1 Ht UNI IATI ALE AUMINIS IHA IIEIPUBLICE (cnrlfH Ml

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

IHLUL X AL1E CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

40.00

0.00

40.00

Burse

59.01

40.00

40.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 297/30.09.2011

Influente,

Buget rectificat «fi? i

Construcții

71.01.01

:M-o.oo

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

\\r. c\

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

VA

C 0.00.

Alte active fixe

71.01.30

.0.00 '

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Cd.oo

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

^'0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚ1EZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,

JUDEȚUL: PRAHOVA

Colegiul National "Jean Monnet"

ANEXA 2


PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011 k oZ

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 297/30.09.2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

494.58

20.00

514.58

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

494.58

20.00

514.58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

50.00

0.00

50.00

Taxe si arte venituri din invatamant

33.10.05

56.58

0.00

56.58

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

290.00

20.00

310.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

20.00

0.00

20.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0.00

0.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

78.00

0.00

78.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

536.00

20.00

556.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

536.00

20.00

556.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

536.00

20.00

556.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

35.00

0.00

35.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

27.00

0.00

27.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

27.00

0.00

27.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

8.00

0.00

8.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.00

0.00

6.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.02

0.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.90

0.00

1.90

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.10

-0.02

0.08

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

501.00

20.00

521.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

186.00

-2.00

184.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

0.001

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.50

0.00

6.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 297/30.09.2011

Influente^

Az"

B

uget

tifîcat

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

123.00

i J ti

l\8.0(^

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

n % r

păOOj

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

XW

u J^XO.OO

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

53.50

-7.00

46.50

Reparații curente

20.02

40.00

0.00

40.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

245.00

45.00

290.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

245.00

45.00

290.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

25.00

-23.00

2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25.00

-23.00

2.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

0.00

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

1.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

1.00

0.00

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

iiilul. V) ikan^i-ERURI INIRE UNII ATT ALE AUMINIS IHA HEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

0.00

0.00

0.00

OPERA HUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 297/30.09.2011

.Buget —rectificat

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

1M

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

_

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,
Colegiul Național“ Jean Monnet” — Ploiești

Str. N. Iorga nr. 7

Tel/fax: 0244/519688

Email: liceul pedagogic2003@yahoo.com

cnim2009@vahoo.com


AVIZ      ,      ,

Al Consiliului de Administrație din A.(!

Consiliul de Administrație al Colegiului National „Jean Monnet”, in ședința din data de                   , a discutat si avizat favorabil propunerea de rectificare a

bugetului de cheltuieli pentru activitatea finanțata de la bugetul local cat si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Colegiului Național „Jean Monnet” Ploiești


PREȘEDINTE, Radu Mateescu