Hotărârea nr. 368/2011

Hotararea nr. 368 privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al Colegiului National ,,Al.I.Cuza“ Ploiesti pe anul 2011

ROMANIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 368

privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Colegiului National „ALI.Cuza66 Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești si a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion si Popa Constantin, precum și raportul de specialitate al Colegiului National „Al.I.Cuza44 Ploiești privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 4 5 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Colegiului National „Al.I.Cuza44 având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Colegiul National „Al. I. Cuza44 Ploiești si Direcția Management Financiar- Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Președinte de ședința, ValentinJMarcuEXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de fmanțar^b

al Colegiului National „Al.I.Cuza66 Ploiești pe anul 20 A ț

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității invățământului preuniversitar, deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr 296 din 30.09.2011.

Rectificarea bugetului de cheltuieli al Colegiului National „Al.I.Cuza44 avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Colegiului National „Al.I.Cuza44 Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011, constând in majorarea titlului I “Cheltuieli de personal” cu suma de 210,00 mii lei si a titlului II „Bunuri si servicii” cu suma de 40,00 mii lei și sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de cheltuieli al Colegiului National „Al.I.Cuza44 Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2011.

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici


CONSILIERI

Nicoleta Cătăliana Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin

COLEGIUL NATIONAL

„AL.I.CUZA”PLOIESTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind

rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Colegiului National „Al.I.Cuza“ Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar, deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr 298/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011, instituția noastra a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Colegiului National „Al.I.Cuza“ Ploisti având ca sursă de finanțare bugetul local se majoreaza cu suma de 159,00 mii lei și este prezentat detaliat în anexa nr. 1,astfel:

TITLUL I„CHELTUIEL1 DE PERSONAL”- prevederea de 2.219,00 mii lei se majoreaza cu suma de 210,00 mii lei, la nivel de articol si devine - 2.429,00 mii lei, din care:

(10.01) „cheltuieli salariale in bani”- prevederea de 1.682,00 mii lei se majoreaza cu suma dc 186,00 mii lei si devine                                 - 1.868,00 mii lei.

(10.03) „contribuții” prevederea de 537,00 mii lei se majoreaza cu suma de 24,00 mii lei si devine                                                        - 561,00 mii lei.

1__412'

O X

- TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”- prevederea de 37 |/(W^>i diminuează cu suma de 51,00 mii lei si devine                            mii le

din care:                                                                V <5/S?v-

(20.01)„bunuri si servicii”- prevederea de 246,50 mii iei se majoreaza-du Stimai 46,00 mii lei si devine                                               - 292750'mii le

(20.05)„bunuri de natura obiectelor de inventar” prevederea de - 14,00 mii le se diminuează cu 6, mii lei si mai raman                               -  8,00 mii le

(20.06)„deplasari,detasari,transferuri”- prevederea de 2,00 mii lei ramane neschimbat                                                           -   2,00 mii lei

(20.30)„alte cheltuieli”- prevederea de 106,00 mii lei se diminuează cu suma de 91 mii lei si devine                                                      -   15,00 mii lei

- TITLUL X ALTE CHELTUIELI (burse sociale, de boala, de merit, de performanta)- prevederea de 21,85 mii lei ramane neschimbata          - 21,85 mii

lei.

Față de cele prezentate mai sus, propunem rectificarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte

f

Cristina Vlaicu


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte
JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL'AL.I.CUZA" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget cf. HCL nr. 296 din 30.09.2011

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.611,85

159,00

2.770,85

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.611,85

159,00

2.770,85

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.611,85

159,00

2.770,85

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.219,00

210,00

2.429.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.682,00

186,00

1.868,00

Salarii de baza

10.01.01

1.092,00

185,00

1.277,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

5,00

5.00

Alte sporuri

10.01.06

110,00

10,00

120,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

160,00

-35,00

125,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

320,00

21,00

341,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

537,00

24,00

561,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

415,00

10,00

425,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

10,00

1,00

11,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

90,00

10,00

100,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,00

1,00

6,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

17,00

2,00

19,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

371,00

-51,00

320,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

246,50

46,00

292,50

Furnituri de birou

20.01.01

7,50

1,00

8,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

0,00

4,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

139.00

40,00

179,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22,00

-2,00

20,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,00

-2,00

28 00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

44,00

9,00

53,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03 02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0.00

0,00

0,00


buget cf. HCL nr. 296 din 30.09.2011


Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Ce rceta re-d ezvo Ita re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii_____________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale

Meteorologie ____________________________

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor___________________________________

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor_________________________

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale___________________________________

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)


Reclama si publicitate_____________________________________

Protocol si reprezentare___________________________________

Prime de asigurare non-viata_____________________________

Chirii_________________________________________________________________

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare_____________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

-nTEUrvri RANSFERUR1IN 1 RE UNII AII ALE AUMINISI RAȚIEI PUBLICE (COd 51         ___________________________________________________________________

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

TITLUL X AL TE CHEL TUI ELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Burse__________________________________________________________________

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)_________________________________

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)________________________

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51.02)___________________________________________________________________________

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)


20.20

20.21

20.22

  • 20.23

  • 20.24

20.24.01

20.24,02

20.24.03


20.27

20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30 30


21,85


21,85


21,85


21,85DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget cf. HCL nr. 296 din 30.09.2011

Influente \

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0;00

C\C\

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

==8^5,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

~r

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01CONTABIL SEF,

EC.HOABAN MARILENACOLEGIUL NATIONAL “AL. I. CUZA”

STR.TREI IERARHI NR. 10 COD 100010 COD FISCAL 2845389 TEL/FAX 0344/802071/0344802070 E-mail liccuza@gmail.com


RAPORT

Consiliul de Administrație al Colegiului National “Al.l.Cuza” Ploiești, întrunit in data de 24.10.2011, a emis aviz favorabil pentru proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, majorat cu suma de 159,00 mii lei.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local a Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești


PREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRETAR,

Gheorghe SîrData: ZCX- 2q|/