Hotărârea nr. 366/2011

Hotararea nr. 366 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetului activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Colegiului National “ Mihai Viteazul “ Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 366

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National44 Mihai Viteazul44 Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sârbu, Radu Mateescu, Iancu Ion, Popa Constantin, precum și Raportul de specialitate al Colegiului National „Mihai Viteazul” Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Colegiului National „Mihai Viteazul” Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Colegiului National „Mihai Viteazul,, Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „ Mihai Viteazul „ Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Colegiului National „Mihai Viteazul,, Ploiești si Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

Contrasemnează Secreta


în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 — Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.294/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al chltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa bugetul local al Colegiului National „Mihai Viteazul” Ploiești pe anul 2011, constând in majorarea cu suma de 624,05 mii lei, respectiv:

-majorarea titlului I „Cheltuieli de personal” cu suma de 770,00 mii lei

-diminuarea titlului II „Bunuri si servicii” cu suma de 156,55 mii lei

-majorarea titlului XII „Active nefinanciare” cu suma de 10,60 mii lei.

Se propune rectificarea bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „Mihai Viteazul” Ploiești pe anul 2011 prin modificări intre sursele de venituri dar prevederea totala ramanand neschimbata, precum si prin modificări in interiorul capitolelor de cheltuieli, totalul lor ramanand neschimbat.

Față de cele prezentate mai sus, avand in vedere Raportul de specialitate al Colegiului National “Mihai Viteazul” Ploiești supunem spre aprobare Consiliului Local, proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici

CONSILIERI,

Nicoleta Cătălina B Gheorghe Sârbu Radu Mateescu Iancu Ion       /

Popa Constantin A

COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „Mihai Vitezul,, Ploiești pe anul 2011

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 și art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de învățământ astfel încât fiecare unitate de învățământ de stat să aibă personalitate juridică iar autoritățile administrației publice locale să asigure, în condițiile legii, buna desfășurare a activității învățământului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr.294/30.09.2011.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al chltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2011.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiului National „Mihai Vitezul,, Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local aprobat inițial a fost in suma de 4353,40 mii lei, iar in urma rectificării se majoreaza cu suma de 624,05 mii lei, fiind întocmit la nivelul de 4977,45 mii lei, avand următoarea structura prezentata detaliat in anexa 1, astfel:

- TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL -  3.781,45 mii lei

La acest titlu, bugetul inițial aprobat a fost in suma de 3011,45 mii lei, in urma rectificării acesta s-a majorat cu suma de 770,00 mii lei necesara pentru achitarea salariilor pana la sfârșitul anului, suma distribuita la nivel de alineate astfel:

10.01- la „cheltuieli cu salariile in bani” prevederea de 2390,45 mii lei se majoreaza cu 610,00 mii lei, rezultând după rectificare suma de 3000,45 mii lei

10.03- la „contribuții” prevederea de 621,00 mii lei se majoreaza cu 160,00 mii lei, rezultând după rectificare suma de 781,00 mii lei.

- TITLUL II - BUNURI SI SERVICII            -     780,00 mii lei

La acest titlu, bugetul inițial aprobat a fost in suma de 936,55 mii lei, in urma rectificării acesta s-a diminuat cu suma de 156,55 mii lei, suma distribuita la nivel de alineate astfel:

i” prevederea de 650,00 mii lei se majoreaza^u^O^Q^i^ii

i"" 11

lei / /


20.01- la „bunuri si servicii

lei, pentru achitarea utilităților pana la sfârșitul anului 2011, rezpl rectificare suma de 700,00 mii lei;                        H_'o( L

20.05- la „bunuri de natura ob.de inv.” prevederea ramane in sum^ de\

20.14- la „protecția muncii” prevederea ramane in suma de 7,00 riii^Iâi,

20.30- la „alte cheltuieli” prevederea de 231,55 mii lei se diminueaza cu shma 206,55 mii lei, rezultând după rectificare suma de 25,00 mii lei;  • - TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA           -   90,00 mii

  • - TITLUL X - ALTE CHELTUIELI             -   44,00 mii

  • - TITLUL XII -ACTIVE NEFINANCIARE        -  282,00 mii

La titlul XII- „Active Nefinanciare”, respectiv cheltuieli de capital art.71.01-„active fixe” unitatea noastra este cuprinsa in lista privind obiectivele de investiții pe anul 2011 din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Ploiești. La acest titlu prevederea de 271,40 mii lei se majoreaza cu sum de 10,60 mii lei, rezultând după rectificare suma de 282,00 mii Iei.


Veniturile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „ Mihai Viteazul „ Ploiești aprobate inițial in suma de 207,91 mii lei, care in urma rectificării vor fi influențate prin modificări intre sursele de venituri, prevederea totala ramanand neschimbata, sunt prezentate detaliat în anexa nr. 2, astfel:

  • - 30.10.05 -‘‘venituri din cocesiuni si închirieri” - se diminuează cu 30,00 mii lei

  • - 36.10.50 -“alte venituri”(alte taxe)            - se majoreaza cu 8,00 mii lei

  • - 37.10.01 -“donații si sponsorizări”            - se majoreaza cu 22,00 mii lei.


Cheltuielile bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National „ Mihai Vitezul „ Ploiești aprobate inițial sunt in suma de 210,00 mii lei, care prin rectificare vor fi modificate in interiorul capitolelor de cheltuieli, suma totala ramanand neschimbata, prezentate detaliat in anexa nr. 2, astfel:

-TITLUL II - BUNURI SI SERVICII                   - 208,62 mii lei

20.01.30 - „alte bunuri si servicii pt.funct.” - se diminuează cu 10,70 mii lei 20.05.30 - „alte obiecte de inventar”       - se majoreaza cu 10,70 mii lei

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.ADMINISTRATOR FINANCIAR, Malacescu Miha^la XVIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu


Simo


Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 294 din 30.09.2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.353,40

624,05

4.977,45

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.082,00

613,45

4.695,45

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.082,00

613,45

4.695,45

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.011,45

770,00

3.781,45

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.390,45

610,00

3.000,45

Salarii de baza

10.01.01

2.040,45

490,00

2.530,45

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

120,00

50,00

170,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

230,00

70,00

300,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

621,00

160,00

781,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

465,00

120,00

585,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12,00

3,00

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

116,00

30,00

146,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,00

2,00

10,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

20,00

5,00

25,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

936,55

-156,55

780,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

650,00

50,00

700,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

0,00

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40,00

0,00

40,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

311,00

40,00

351,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50,00

5,00

55,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

28,00

5,00

33,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

21,00

0,00

21,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

190,00

0,00

190,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 294 din 30.09.2011

Influențe,,

rectitîeaV^

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

K\ 0)0£

Reactivi

20.04.03

0,00

H 83

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

48,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Yl^^,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

48,00

0,00

48,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

7,00

0,00

7,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

231,55

-206,55

25,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

231,55

-206,55

25,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IIILUL VI 1 RANSFERURl IN 1 RE UNII AII ALE AUM1NISI RAI IEI PUBLICE (COd s-i n-n

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

90,00

0,00

90,00

IIILUL X ALIE CHELTUIELI (COd

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

44,00

0,00

44,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

r

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

271,40

10,60

282,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

271,40

10,60

282,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

271,40

10,60

282,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

271,40

10,60

282,00

| Construcții

71.01.01

256,40

10,60

267,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 294 din 30.09.2011

lnf^pr)te>-

//<Z> ■”/

XX

Buaet V

rectifi

fi

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

>0/00-

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

15,00

X5'

Alte active fixe

71.01.30

^0,00/

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

PLO\^

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

,C A

""0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

II

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,001

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


JUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 294 din 30.09.2011

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

207,91

0,00

207,91

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

207,91

0,00

207,91

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

119,95

-30,00

89,95

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

15,70

8,00

23,70

Alte venituri

36.10.50

3,76

0,00

3,76

Donații si sponsorizări

37.10.01

68,50

22,00

90,50

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

210,00

0,00

210,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

210,00

0,00

210,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

210,00

0,00

210,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,38

0,00

1,38

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,06

0,00

1,06

Salarii de baza

10.01.01

1,06

0,00

1,06

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,32

0,00

0,32

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,23

0,00

0,23

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,01

0,00

0,01

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,06

0,00

0,06

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,01

0,00

0,01

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,01

0,00

0,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

208,62

0,00

208,62

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

133,00

-10,70

122,30

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 294 din 30.09.2011

Influente , ('■}

-Buget .rectificat X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

ir

/ 0,130

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

0,00

/ 0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

. 0,00

0,00

Transport

20.01.07

iod

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

18,00

0,00

18,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

115,00

-10,70

104,30

Reparații curente

20.02

34,00

0,00

34,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfecta nti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

16,30

10,70

27,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16,30

10,70

27,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0,00

2,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

4,00

0,00

4,00

Protecția muncii

20.14

2,00

0,00

2,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

17,32

0,00

17,32

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2,00

2,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15,32

0,00

15,32

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IIILUL VriRANSFERURl 1NIRE UNII A H ALE ADMINIS1RATTETPUBLIUE (COd •ii nu

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELIUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 294 din 30.09.2011

Influente^

/Sz

tftteat

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

,;ii M

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

\\

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

xișiw

^0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, /      '%/ VĂ

CONTABIL SEF/DIRECTOR,MINISTERUL EDUCAȚIEI,

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI

PLOIEȘTI

El B-dul Independentei nr.8,100028 ®fax:+0244/595952/0344103212

Cod Fiscal :2844324

12S cnmvph@gmail.com

Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte

Consiliul de Administrație al Colegiului “Mihai Viteazul” Ploiești a luat in discuție proiectul de hatarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 4977,45 mii lei, precum si a activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii in suma de 207,91 mii lei pentru care a emis aviz favorabil.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii a Colegiului Național „Mihai Viteazul” PloieștiPREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRETAR GheorsheData: