Hotărârea nr. 363/2011

Hotãrârea nr. 363 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 363 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești , a domnilor consilieri Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu precum si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza notelor de fundamentare si anexelor pentru investiții ale Direcției Tehnic - Investiții;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 13 octombrie 2011

Președinte de Ședința

/

Valentin Marcu

<1 I

•  /                        L

' \ r- 1

4

11 .

\\

\\ O <1 H

1,


Contrasemnează Secretar, Oana C riști na lacQty


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

J'

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost

aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.2011 si rectificat prin

Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr.

103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011. Hotararea

Consiliului    Local nr. 144/31.05.2011,

nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului

Consiliului    Local    nr.225/27.07.2011,


Hotararea    Consiliului    Local

Local nr.205/28.06.2011, Hotararea

Hotararea    Consiliului    Local


nr.257/01.08.2011, Hotararea Consiliului

Consiliului Local    nr.271/31.08.2011,


Local nr.258/12.08.2011, Hotararea

Hotararea Consiliului Local


nr.286/19.09.2011, Hotararea Consiliului Local nr.350/30.09.2011
Prevederile cheltuielilor bugetului local sunt în sumă de 455.079,52 mii lei, in structura se vor produce modificări după cum se menționează in raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil si pe baza notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic - InvestițiiPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL


V I Z A T:
RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.2011 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr.

59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local

Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Hotararea Consiliului Local

Local nr.205/'28.06.2011, Hotararea

Hotararea    Consiliului    Local

Local nr.258/12.08.2011, Hotararea

Hotararea    Consiliului    Local


nr. 103/29.03.2011. Hotararea Consiliului Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului Consiliului    Local    nr.225/27.07.2011,

nr.257/01.08.2011. Hotararea Consiliului Consiliului    Local    nr.271/31.08.201 L

nr.286/19.09.2011. Hotararea Consiliului Local nr.350/30.09.2011

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul cheltuielilor de funcționare.

Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 435.079.52 mii lei si vor ramane neschimbate.

Prevederile cheltuielilor bugetului local sunt în sumă de 455.079,52 mii lei si vor ramane neschimbate iar in structura se vor produce următoarele modificări:

1. Capitolul „Alte servicii publice generale” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 387,00 mii lei, prin diminuarea titlului.. Fondul de rezerva" .

2. Capitolul “Invatamant” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 3.100,00 mii lei titlul “Active nefinanciare" conform Anexei nr.2 si a notelor de fundamentare întocmite de Direcția Tehnic-lnvestitii.

3. Capitolul „Combustibili si energie” -


se majorcaza prevederea bugetara cu


suma de 5.822,00 mii lei. reprezentând acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației si prețul energiei tremice facturat populației, suportata de la bugetul local in perioada

15 octombrie - 30 noiembrie 2011 conform Ilotararii privind aprobarea prețului local al energiei termice facturat populației in Municipiului Ploiești.

4. Capitolul ..Transporturi” - se diminuează prevederea bugetara

2.335,00 mii lei titlul “Active nefinanciare" conform Anexei nr.2[is£;a i$telb#p de]<â. I / *'w >*j/ /o Ă £


fundamentare întocmite de Direcția Tehnic-lnvestitii.


■' /*'?■

1 ’r.


W-' ș \ <

________Fata de cele prezentate mai sus. propunem aprobarea proiectului de hotararc

alaturat.

VIZAT

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

Simona Albu


JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL - 2011 VENITURI

mii Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

350/30.09.2011

influente +/-

buget rectificat

1

VENITURI - TOTAL

0001

435.079,52

0,00

435.079,52

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

282.413,57

0,00

282.413,57

3

L VENITURI CURENTE

0002

371.332,27

0,00

371.332,27

4

A. VENITURI FISCALE

0003

344.241,43

0,00

344.241,43

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

169.173,43

0,00

169.173,43

6

AL1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.604,43

0,00

3.604,43

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

704,43

0,00

704,43

8

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

704,43

704,43

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.900,00

0,00

2.900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.900.00

2.900,00

11

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

164.877,00

0,00

164.877,00

12

COTE ȘI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

0402

164.877,00

0,00

164.877,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

163.027,00

163.027,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.850.00

1.850,00

15

AL3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN C APITAL

0007

692,00

0,00

692,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

692,00

0,00

692,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

692,00

692,00

18

A3. IMPOZITE ȘI 1 AXE PE PROPRIETATE

0009

65.909,30

0,00

65.909,30

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65.909,30

0,00

65.909,30

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.600,00

0,00

54.600,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.900,00

10.900.00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.700,00

43.700,00

23

Impozitul și taxa pc teren

070202

7.505,40

0J)0

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.300.00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

5.200.00

r

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

5,40

5,40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800,00

3.800,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

3,90

3,90

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI

SERVICII

0010

109.158,70

0,00

109.158,70

30

SUME DEFALCATE DIN 7. VA.

1102

92.869,00

0,00

92.869,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv, județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, și sect. Mun. București

ll0202

90.959.00

1                                              t

90.959,00

t.

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

1

A .             P

< '

•                   ’*         '                             i

• • •

d                                                  •

• *                                f

• ’                  ' l

’                   *

■ 1

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energici termice

110204

•1 3                                  '

- ’       d

V-        - \ .

\V 2 A - .

. % ♦ * a

‘■Ă                 • «...

-—7—*—

<     " Z < - '■/

V 1 //

•                                                                              r*

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

'                              I f                    J

7

d                       ’                            %.

x                           Z’

S ’ ,X

4

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.910,00

1.910,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

AL TE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE RENURI ȘI SER VICII

1202

413,00

0,00

413,00

39

Taxe hoteliere

120207

413,00

413,00

40

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

30,00

0,00

30,00

41

Impozit pe spectacole

150201

30,00

30,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

1602

15.846,70

0,00

15.846,70

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.410,00

0,00

11.410,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.900,00

5.900,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.510,00

5.510,00

47

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

4.233,70

4.233,70

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

160250

203.00

203,00

49

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite și taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

0,00

27.090,84

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

16.113,44

0,00

16.113,44

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

16.113,44

0,00

16.113,44

55

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

300201

7.102,96

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

300203

57

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

6.594,00

6.594,00

58

Venituri din dividende

300208

2.416,48

2.416,48

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI

SERVICII

0014

10.977,40

0,00

10.977,40

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII ȘI A L TE ACTIVITĂȚI

3302

3.219,40

0,00

3.219,40

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3159,00

3.159,00

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe

330210

66

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

50.00

50,00

67

Taxe din activități cadastrale și agricultură

330224

0,00

68

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

330227

0,00

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

3 3022 S

2,00

2,00

70

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

330250

8,40

8,40

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.200,00

0,00

1.200,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.200,00

1.200,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

3502

5.164,50

0,00

5.164,50

75

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

5.000,00

■ b        ’

r

5.000,00

76

Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

350202

0,00

77

A

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

350203

25.00

25,00

78

Alte amenzi, penalități și confiscări

350250

139,50

139,50

79

DIVERSE VENITURI

3602

1.304,00

0,00

1.304,00

80

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

taxe speciale

360206

44.00

44,00

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

81

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

0,00

82

Alte venituri

360250

1.260,00

1.260,00

83

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3 702

89,50

0,00

89,50

84

Donații și sponsorizări

370201

89.50

89,50

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

85

Alte transferuri voluntare

370250

86

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

4.039,80

0,00

4.039,80

87

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

4.039,80

0,00

4.039,80

88

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

85.00

85,00

89

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

110.00

0.00

110,00

90

Venituri din privatizare

390204

0.00

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

34,8

34,80

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

3.810,00

3.810,00

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

92

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

93

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

94

A

încasări din rambursarea microcreditelor de la pers, fizice și juridice

400207

95

,A

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

96

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

97

A

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

98

IV. SUBVENȚII

0017

55.753,25

0,00

55.753,25

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

55.753,25

0,00

55.753,25

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

55.753,25

0,00

55.753,25

101

A. De capital

0019

29.600,00

0,00

29.600,00

102

Retehnologizarea centralelor termice și elecrice de termoficarc

420201

103

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

104

Planuri și regulamente de urbanism

420205

107


108


109


110


111


112

113


114

H5

116


117


118


119


120


121


122


123125


126


127


128


129


 • 130

 • 131


Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor dc cvartale dc locuințe noi_______________

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD_____________________________

Finanțarea programului dc pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor________________

Finațarca acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință_______

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit______________________________________________________

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare dc mediu și gospodărire a apelor_____________

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților dc învățământ preuni verși tar

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

B. Curente________________________________________

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subvenții primite din Fondul de Intervenție____________

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili__________________________

Sprijin financiar ptr, constituirea familiei______________

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți subvenții de la bufetul de stat către bufetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termo ficare

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRA ȚII

Subvenții primite de la bugetele consilii lor județene pentru protecția copilului_______________________________

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței dc muncă și subvenționarea locurilor de muncă__________________________________

Subvenții primite dc la alte bugete ptr. instituțiile dc asistență socială ptr. persoanele cu handicap____________

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații dc extremă dificultate

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

Fondul European dc Dezvoltare Regionala

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

420232


5.000,00


23.600.00


26.153,25


25.997,00


110.25


46.00


3.954,20


3.954.20Suine primite in contul plăților efectuate in anul anterior Prcfinantari


420212


420214


420241

420236


JUDEȚUL PRAHOVA

A

.                                        S

S

L

ANEXA N R. 1

, f I

; i                            .

• /

i                                          ,

/>: /

/':> -

/ ■   /'  'H,' '

/ sJ

A;v7

I ' f l - <•

**►* y o


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL 2011

/

*■


/ t

■ / r

«

*x.


CHELTUIELI

mii lei

I

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

350/30.09.2011

influente (+/-)

buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

5002

455.079,52

0,00

455.079,52

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

5102

16.824,44

0,00

16.824,44

Cheltuieli de personal

10

7.207,87

7.207,87

Bunuri si servicii - total, din care:

20

8.886,63

0,00

8.886,63

Bunuri si servicii

7.449,91

7.449,91

bunuri si servicii (promovarea imaginii municipiului -European Film Festival& Fair Ploiești)

459,58

459,58

bunuri si servicii p

827,14

827,14

bunuri si servicii - retrocedări Parc Mun. PI. Vest

150,00

150,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

293.00

293,00

Cheltuieli de capital - total, din care:

70

500,00

0,00

500,00

Active nefinanciare

71

500.00

500,00

Pluti efect an precedenti an curent

85

-63,06

-63,06

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

29.979,86

-387,00

29.592,86

Bunuri si servicii - total, din care:

20

8.253,35

0,00

8.253,35

Bunuri si servicii - recensământ

50.00

50,00

bunuri si servicii (ani precenenti)

6,96

6,96

Comisioane si alte costuri aferente împrum cxt.

8.196,39

8.196,39

Fonduri de rezervai756,96 suma reprez div. Apa Nova cf HCL 233/2011)

50

1.937,87

-387,00

1.550,87

Transferuri către Serviciul public de evidență a persoanelor

51

340,00

340,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

2.055,60

2.055,60

Rambursări de credite - total din care:

81

17.400,00

0,00

17.400,00

Rambursare credit Alpha Bank

6.000,00

6.000,00

Rambursare credit B.C.R.

11.400.00

11.400,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-6,96

-6,96

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

5502

6.700,00

0,00

6.700,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

500,00

500,00

Dobânzi

30

6.200,00

6.200,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NA ȚION AL 4

6102

8.344,98

0,00

8.344,98

Bunuri si servicii - total, din care:

20

60,00

0,00

60,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

60,00

60,00

Transferuri către Poliția Locala

51

7.481,49

7.481,49

Transferuri către Poliția Comunitară

51

745,51

745,51

Active nefinanciare (Protecția civilă)

71

60,00

60,00

.....


-Za


influente (+/-)


Ax

Vl ■


•v


■b


_______________ÎNVĂȚĂMÂNT

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii - total, din care:

Bunuri si servicii

reparații curente scoli (buget PMP)_________

Bunuri si servicii2

Transferuri către instituții publice________

Finanțări POSDRU unitati de invatamant Asistență socială_________________________

Alte cheltuieli (burse)_____________________

Plăti efect an precedenti an curent_______

Active nefinanciare - total din care:______

Investiții centre financiare

Investiții centre financiare (PMP)


SĂNĂTATE


Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC


Bunuri și servicii - total din care:___________________

reparații spitale___________________________________________

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC


bunuri si servicii p


Transferuri către instituții publice______

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești______

Spitalul Municipal Ploiești_______________

Asistență socială (Centrul de transfuzi e) Adive nefinandare


CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE


Bunuri și servicii - total- din care:__________________

cil, din donații și sponsorizări__________________________

iluminat ornamental_______________________________

spectacole artificii_______________________________________

acțiuni culturale_______________________________________

participarea lotului de debate la Campionatul mondial bunuri si servicii (ani prcccncnti)______________________

Transferuri către instituții publice, din care:________

Casa de Cultură


Teatrul M fonia Caragiu"


Filarmonica 1TPaul Constantinescu11

Club Sportiv Municipal___________

Administrația Parcului C-tin Stere

Finanțare- proiecte PIP__________

Alte cheltuieli - total din care:

ch. Asociat SC FC Petrolul_________

reparații unități de cult_______________

Active nefinanciare - total din care: active nefinanciare


Plat efect an precedenti an curent


ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ


6502


10


20


51

56

~57_

59

85

71


6602


10


20


51


57

71


6702


20


51


56

59


71


85


6802


110.487,45

78.939,45


21.422,71


13.970,00

4.165,00

3.287.71

550,00

199,87

90,00

800,00


-55,98


8.541,40


8.541,40


5.686,42


37.086,27

2.928,41


89,50

1.477,00

94,00

1.135,00

37,00

95,91


30.075,80


-3.100,00


107.387,45

78.939,45


0,00


-3.100,000,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


21.422,71


13.970,00

4.165,00

3.287,71

550,00

199,87

90,00

800,00


-55,98

5.441,40


5.441,40


5.686,42


2,982,00


537,00

260,00

150,00

127,00


1.747,42


1.296,00

70,00

350,00


37.086,27

2.928,41

89,50

1.477,00

94,00

1.135,00

37,00

95,91

21.516,00

628,00

5.716,00

4,628,00

5.202,00

5.342,00

4,05

8.200,00

6.600,00

1.600.00

 • 4.604.70

 • 4.604.70

-166,89


30.075,80


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.

350/30.09.2011

influente (+/-)

buget .rectificat f,v s

*

s          -

Cheltuieli de personal - total din care:

10

5.864,00

0,00

5.864,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.370.00

4.370.00

Crese

1.494,00

1.494,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.010,50

0,00

1.010,50

Bunuri și servicii (Creșe)

666,00

666,00

Bunuri și servicii p ASSC

179,00

179,00

reparații curente crese (buget PMP)

35,00

35,00

Finanțări pt Asociatia”Viitorul Tinerilor'

7,00

7,00

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

125,00

125,00

bunuri si servicii (ani prccencnti)

-1,50

-1,50

Transferuri - total din care:

51

13.483,66

0,00

13.483,66

Adm.Serv. Soc.Comunitare

13.483,66

13.483,66

Finanțare- proiecte PID

56

1.067,40

1.067,40

Asistență socială- total din care:

57

8.660,00

0,00

8.660,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.180,00

8.180,00

Ajutoare pentru locuințe

340,00

340,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

140,00

140,00

Active nefinanciare - total

71

0,00

0,00

0,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

-9,76

-9,76

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

7002

61.657,74

0,00

61.657,74

Bunuri și servicii- total din care:

20

26.026,24

0,00

26.026,24

iluminat public

06

5.372.00

J

5.372,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

20.654,24

0,00

20.654,24

întreținere ceasuri publice

39.50

p*

39,50

Reparații curenteffond imobiliar)

1.550,00

1.550,00

Bunuri și servicii (ani precedenti)

0,51

0,51

prestări servicii SGU PI. - din care:

18.914,23

0,00

18.914,23

Bunuri și servicii

18.374,23

18.374,23

reparații curente

419,00

419,00

obiecte de inventar

121,00

121,00

gratuitati cimitirecf. Legii 44/94

150,00

150,00

Transferuri către instituții publice, din care:

57

7.408,00

0,00

7.408,00

Serviciul Public Finanțe Locale

7.408,00

Finanțare- proiecte PID

56

3.611,20

3.611,20

Active ne financiare - total din care:

71

24.612,81

0,00

24.612,81

Locuințe

03

21.983,04

0,00

21,983,04

active nefinanciare

21.983,04

21.983,04

Iluminat public

06

2.044,00

0,00

2.044,00

Reabilitare iluminat public

2.044,00

2.044,00

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării

50

585,77

585,77

Plat iefect an precedenti an curent

85

-0,51

-0,51

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

48.590,00

0,00

48.590,00

Bunuri și servicii -total din care:

20

19.920,00

0,00

19.920,00

Salubritate

19.300,00

19.300,00

Reparații curente si amenajare centru municipal de colectare a deșeurilor, echipamente electrice si electronice

120,00

120,00

apa meteo

500,00

500,00

Active nefinanciare total din care:

71

28.670,00

0,00

28.6 70,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

28.670,00

0,00

28.670,00

active ncfînanciare

28.670,00

28.670,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.

350/30.09.2011

influente (+/-)

1 rectificat   .

r o             :

IV''’ - "

1 \ . *

COMBUSTIBILI Șl ENERGIE

8102

43.907,00

5.822,00

%49:r^9,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la cn. termica livrată pop.

40

43.907,00

5.822,00

, s                   1/  n      r

4'9;729y®)'

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

55.739,56

-2.335,00

53.404,56

Bunuri fi servicii - din care:

20

9.309,02

0,00

9.309,02

reparații curente străzi

7.000.00

7.000,00

serv monitorizare trafic

2.300,00

2.300,00

Bunuri si servicii (ani precedenti)

9,02

9,02

Subvenții- dif. de preț si tarif (RAfP)

40

28.805,00

28.805,00

A Ite transferit ri (A mplasare copcrti ne refugi u ca 1 atori i n stațiile RATP PI.)

55

69,90

69,90

Finanțare- proiecte PID

56

3,36

3,36

Plăti efect an precedenti an curent

85

-9,02

-9,02

Active nefinanciare

71

17.561,30

-2.335,00

15.226,30


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011

Rectificare 8
Valoare


Valoare


finanțate din:


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


TOTAL CHELTUIELI


Lucrări in continuare


Lucrări noi


Alte cheltuieli de investiții


Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE


TOTAL din care


Alte cheltuieli de investiții


Dotări


Cap.61.02-71


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


TOTAL din care


Alte cheltuieli de investiții


Dotări ALA


Cap.65,02-71


INVATAMANT

TOTAL


din care:


Lucrări in continuare


Consolidare Școala Rares Vodă


Consolidare Gr.Sc.Petrolul Teleajen înlocuire tamplarie, refacere fațade , terenuri


Lucrări noi


Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

Sala de concerte si sala de sport Liceul de Arta

Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul


Centrale termice si instalații de încălzire Grup Școlar Transporturi. Școala nr 1 Radu Stanian, Școala lenachita Vacarescu. Școala nr 1 1 Florin Comisei. Școala nr 13, Școala nr 19. Școala Sf Vinen-anexa. Grădinițele nr. 1.5.7, 9 Nicliita Stanescu. Cheita de Aur. Casuta de Povesti, nr 24. nr 29.nr.37.nr.38


totala


totala


Surse


Credite


Credite


Alte surse


TOTAL


din care:


Influente


conform S.F


actual iz.


proprii


Bancare


Interne


Bancare


Externe


constituite


cf.Legi


287033,03


0,00


BUGET


9=8+10+11


0,00 | 78.879,44

.........


de la bugetull transf.

local Ibug. Stat


(+/-)


BUGET

LOCAL


Inițial


10


11


45.719,44 33.410,00


106.637,84 1

0,00

0,00

49.953,10

21.745,30

28.387,80

180.395,19 I

0,00

0,00

20.607,24

16.585,04

4.022,20

0,00 I

0,00

0,00

8.319,10

7.389,10

1.000,00


0,00


0,00


0,00


500,00


0,00

pi    r   r   -   -   -   -   1


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


85413,00


52.313,00

7.000,00


8.500,00


36.813,00


33.100,00


0.00


22.100,00


0.00


0,00


0,00


Q,00


0,00

0,00


0,00 :


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0.00


0.00


0,00


0.00


0,00


0,00

0,00


0,00 0,00


0,00


0,00


500,00


500,00


500,00


500,00


60,00     60M


60,00

60,00


60,00

60,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


5.441,40     5.511,40      0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00


0.00


0.00


0.00


0.00


4.035,00

1.200,00

2.770,00

65,00


4.035,00

1.200,00

2.770.00

65,00


0,00

0,00


0,00


0,00


1.010,00


1.010,00


0,00


200,00

0,00

10,00


800,00


200.00


0.00


0.00


0.00


10.00


0.0013


52.778,10


23.286,94

8.249,40


500,00


500,00


500,00


60,00


60,00

60,00


8.541,40


800.00


0.00


-500.00


6.535,00

2.400,00

tw-rr /•*> r,

T Ui 3/ T

i 65,00 .

1,610,00.....

a|j0,994

100,00

Î0,(H) -

O? —7;--------

Î5M


Nr.


crt.


 • 9

 • 10


11


12


DENUMIREA


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


Alte cheltuieli de investiții


Branșamente utilitati Școala Rares Vodă


Proiectare -refacere parțiala acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

Documentație AC. Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul

Documentație AC. Construire Grădiniță nr.20


Proiectare -reabilitare corp anexa Colegiul Mihai Viteazul

SF+PT+DE înlocuire tamplarîe Colegiul I.L.Caragiale


Proiectare Liceul de Arta-Sala de concerte


Studiu de prefezabilitate-extindere Școala Sf.Vasile

Expertize tehnice-unitati de invatamant

Dotări


Proiectare centrale termice si instalații de incalzire unitati de invatamant


RTE Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu


Cap.66.02-71


SANATATE


TOTAL din care:


Lucrări in continuare


Reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal Schuller


Alte cheltuieli de investiții


Proiectare -reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE


TOTAL


din care:


Lucrări in continuare

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul

Constantinescu Ploiești


Proiectare si execuție pavilioane de vara


Proiectare si execuție pista de atletism, Parc Tineretului


Refacere stadion Ilie Oana Ploiești


Lucrări noi


Reabilitare Statuia Libertății


Construire ansamblu monumental I.L.Caragiale

Alte cheltuieli de investiții


SEPT.DE Reabilitare statuia Libertății


Servicii de conservare a Statuii Libertății


Valoare


totala


conform S F


Valoare


totala


Surse


Credite


Credite


Alte surse


actual iz


proprii


Bancare


Interne


Bancare


Externe


constituite


cf.Legi


________finanțate din:

TOTAL

BUGET


din care:


Influente


de la bugetul! transf.

local Ibug. Stat


(+/-)


BUGET

LOCAL


Inițial


2

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


8.039,90


8.039,90


8.039,90


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0.00


9=8+10+11


10


11


12


13


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0.00


0.00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0^00


0,00


0,00


0.00


0.00


0,00


0,00


0,00


0.00


0,00


0.00


0.00


396,40


466,40


0,00


0,00


396,40


ow


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0.00


0,00


0.00


0.00


5,00 32,00 5,00 32,40 35,00 30,00 10,00 10,00 77,00 40,00


80,00


40,00


350,00


200,00

200,00


150,00

150,00


30,00


32,00

50,00

32,40

35,00

30,00


10,00


10,00

77,00

40,00


80,00


40,00


0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


350,00       0,00


200,00

200,00


150,00


150,00


-25,00


0,00

-45,00

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00

70,00

0,00


30,00

32,00

50,00

32,40

35,00

30,00

10,00

10,00

7,00

40,00


0,00


0,00


0,00


80,00


40,00


350,00


0,00

0,00


0,00

0,00


200,00

200,00


0,00


0,00


0,00


0,00


150,00

150,00


4.604,70 I 4.60A.70 |   0,00


0,0014.604,70


3.480,00


3.480,00


0,00


0,00


3.480,00


2.000,00


2.000,00


0,00


0,00


2.000,00


230,00


230,00


0,00


0,00


230,00


40,00


40,00


0,00


0,00


40,00


1.210,00


1.210,00


0,00


0,00


1.210,00


800,00


800,00


0,00


1.119,70


0,00


0,00


0,00


I.


319,70


800,00

324,70


800.00


324,70


0,00


0,00


0.00 .


319,70


800,00

5,00


5,00


5.00


0,00


0.00


5,00


319,70


0,00


319.70


0,00


Nr.

crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actual iz.

0

1

2

3

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

h nri

* . • • .

total:

din care

[ A

Lucrări in continuare

27.639,14

0,00

[ 1

L

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

. ..... ...... ...

14.404,13

0,00

2

Consolidare si reabilitare termica Bloc A7 str.Cibinului nr.2Ploiesti

4.030,87

0,00

[ 3

Reabilitare termica bloc 135A str.Zimbrului

522,95

0,00

4

Reabilitare termica bloc M10 str. Arhip Nicolae

209,75

0,00

5

Reabilitare termica bloc 67 bis str.înfrățirii nr.5A

3.422,95

0,00

[ 6

Reabilitare termica bloc 48 str.Cameliei nr.3A

421,39

0,00

7

Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica nr 1

890,25

0,00

[ 8

Deviere rețea apa str.Libertății nr. 1

0,00

0.00

9

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

0,00

Construcție sediu, puct de lucru zona Nord, desființare construcții subterane

10

existente pe teren, renovare acces subsol, strada. Aleea Catinei, nr. 17A+ UE

0,00

0.00

(etapa II).

11

Proiectare+executie- Racordare Aleea Catinei, nr 17A- Dalkia

0,00

0,00

1 12

Proiectare+executie- Branșament electric pavilioane

0,00

0,00

13

AEE Sediu punct de lucru Ploiești Aleea Catinei nr. 17A

0,00

0,00

14

Construcție anexa cimitir Bolovani-proiectare si execuție

0,00

0,00

[ 15

Reabilitare sistem iluminat

0,00

0,00

[ B

Lucrări noi

1.690,00

0,00

[ 1

Reabilitare termica blocuri locuințe

0,00

0,00

2

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD

0,00

0,00

1 3

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

0,00

0,00

4

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

0,00

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

0,00

0,00

6

Demolare construcție existenta strada Cosminele

0,00

0,00

1 7

Extindere a branșamentelor de apa in Cartierul Petrolul

0,00

0,00

8

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul Independentei nr.14

1.690,00

0,00

| 9

Extindere a rețelelor de apa in Cartierul Petrolul-strada Văii

0,00

0,00

1 10

0,00

0.00

Extindere a branșamentelor de apa Cartier Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca.

1 11

Extindere rețea de apa in Cartierul Bereasca

0,00

0,00

1 C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

0,00

1 1

Certificat energetic blocuri Cartier Libertății

0.00

0,00

2

SF,PT,DE Bocuri locuințe sociale str.Cosminele

0.00

0.00

1 3

SF,PT,DE,RTE Locuințe str.Cosminele

0.00

0.00

Surse

Credite

Credite

proprii

Bancare

Bancare

Interne

Externe

5

6

7

cf.Legi


I__________finanțate din:

Alte surse î TOTAL constituitei BUGET


din care:


de la bugetul

local


transf.

bug. Stat


Influente

(+/-)


BUGET

LOCAL

Inițial


8I9=8+10+11


10


11


12


13


0;00 I 24.027,04


0,00


24.027,04


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


10.066,80 4.310,00 294,00

1,00

38,00

1.568,20

83,00

49,60

0,00

1.269,00


5.279,00

500,00

150,00

1,00

38.00


798,20

44,00

24,80

0.00


1.269.00


4.787,80

3.810,00

144,00

0,00

0,00

770,00

39.00


24,80

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

f


10.066,80

4.310,00 294,00

1,00

38,00

1.568,20

83,00

49,60

0,00

1.269,00


o.oo


110,00


110,00


o.oo


0,00


110,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t •

0,00

0,00


30,00

100,00

90,00

80,00 2.044,00 8.692,24

0,00

1.677,00

2.020,00

2.772,00

1.481,20

0,00

75,00


<1


30.00

100.00

90,00

80,00

2.044,00

4.670,04

0,00

800,00

1.000,00

1.372,00 756,00

0,00

75,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.022,20

0,00

877,00

1.020,00

1.400,00

725,20

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


30,00

100,00

90,00

80,00

2.044,00

8.692,24

0,00

1.677,00

2.020,00

2.772,00

1.481,20

0,00

75,00


0,00


50,00


50,00


0,00


0,00


50,00


0,00


35,00


35,00


0.00


0,00


35,00


0,00


475,13


475,13


0,00


0,00


475,13


0,00

0,00

0.00


0,00

0.00


106,91

5.268,00

0,00

0,00

0,00


106.91

4.268,00

0.00


0.00

1.000,00

0.00


0.00


0.00


0,00

0,00

0,00

0.00


0.00


0.00


0.00


106,91

5.268,00

0,00

0,00

0,00


Nr. crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actual iz.

Surse

proprii

0

1

2

3

5

4

Documentație tehnica PAD, strada Cosminele

0,00

0,00

5

Expertize tehnice imobile din patrimoniu

0,00

0,00

6

Expertize Tehnice Blocuri Locuințe

0,00

0,00

7

SF,PT, DE consolidare blocuri locuințe

0,00

0,00

8

Documentație tehnica pentni execuție lucrări de creștere a performantei

0,00

0,00

energetice a blocurilor (og. 18/2009-og.69/2010)

9

Reactualizare PUG

0,00

0,00

Cap.74.02-71

•      ■      t

PROTECȚIA MEDIULUI

fl nn

.. ..

• 1"           ti          I*J •                        ......- . -....... ,    , . , . . . . ,                  . , . . .           .     .     . ,           ..........

din care

0/4,14

.....

A

Lucrări in continuare

624,14

0,00

1

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești -PMP

0,00

0,00

2

Modernizare strada Gârlei -canalizare

624,14

0,00

Cap. 84.02.71

b *

:TRANSPORTLȚRl::::'-:::<<-:-:::/::<<<:-:-:<-:<-:

163.626,85

►              •      •      r      »      ,      r      r *   ■      .       •

0,00

• *........

din care

A

Lucrări in continuare

18.021,66

0,00

Execuție alei cimitire Mihai Bravu, str. Mihai Bravu nr.228, Viisoara-

1

str. C-tin Brezeanu nr.14

0,00

0,00

2

Modernizare strada Rafov

2.175,00

0,00

3

Modernizare strada Șantierului

216,10

0,00

4

Modernizare strada Izvoare

2.112,58

0,00

5

Modernizare strada Jupiter tr. I

556,00

0,00

Modernizare străzi zona Rudului (Refacere sistem rutier str. Hanibal,

-                                                                               r

6

Refacere sistem rutier str. Petre Negulescu, Refacere sistem rutier str. Petroniu, Refacere sistem rutier str. Vasile Boierescu, Modernizare strada Posada, Modernizare strada Fecioarei, Modernizare strada Petru

2.193,13

0,00

7

Poni, Modernizare strada Cicero, Modernizare strada Principatele Unite)

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani,

2.430,22

0,00

8

Tatarani, Alunis. Sirna. Draganesti)

Modernizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului (Refacere sistem rutier str. Inotesti, Modernizare strada Livezilor, Modernizare strada Țintea, Modernizare strada Țițeiului, Refacere sistem rutier str.

6.706,27

0.00

9

Moreni, Refacere sistem rutier str.Transformatorul ui. Modernizare strada Gândului. Modernizare strada Baicoi, Modernizare strada Vitileanca. Modernizare strada Ghighiului)

Modernizare strada Sevastopol

245.20

0,00

10

Modernizare strada Gârlei

1.387.16

0.00

B

Lucrări noi

145.605,19

0,00

1

Modernizare strada Saturn, etapa II {proiectare+executie)

109.79

0.00

Credite

Bancare

Interne


Credite

Bancare

ExterneI__________finanțate din:

Alte surse I TOTAL constituitei BUGET


transf.

bug. Stat


BUGET

LOCAL


.        r        .         .

-

-

■ ■ 1

a

•      r

•      i      r

•        t

.      .      r

p


9=8+10+11

0,00

300,00

500,00

500,00


13

0,00

300,00

500,00

500,00


385,00

51,00 150,00

0,00


385,00

51,00

330,00

0,00


385,00

51,00

330,00

134,00


0.00

42,00

42.00

0,00

1 0,00

0,00

329,00

329.00

0,00

I -11.00

0,00

10.105,00

10.105,00

0,00

I -1.760,00

0.00

50,00

50,00

0.00

0.00


42,W 340,00 11.865,00

50,00


Nr.


DENUMIREA


crt.


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚIIValoare

totala

Valoare

totala

Surse

Credite

Credite

conform S F.

actual iz.

proprii

Bancare

Bancare

Interne

Externe

2

3

5

6

7

79,95

0,00


Modernizare strada Vârful cu Dor(proiectare+executie)


10


Modernizare strada Neajlov , inclusiv canalizare (proiectare+executie) Modernizare strada Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie) Modernizare strada Olteni, inclusiv canalizare (proiectare+executie) Modernizare Aleea Strejnic bloc 26,27,28(proiectare+executie) Amenajare loc de joaca pentru copii Bulevardul Republicii (langa Cimitirul Sovietic), Amenajare loc de joaca pentru copii strada Grindului - Complex Cina )- proiectare+executie Amenajare loc de joaca pentru copii zona Malu Roșu - grădiniță 21, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Modern-proiectare+executie

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Bravu. Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Eminescu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Muzicanți - proiectare+executie

Amenajare parc Caineni in municipiul Ploiești


523,46


377,84

583,83

371,50


322,43


324,34


517,64


1.105,00


11


12


13


Reparații pasaj Gara de Sud, municipiul Ploiești (proiectare+executie)

Refacere sistem rutier str. Văii

Modernizare strada Vasile Lucaciu


0,00


14


Demolare pod rutier vechi Obor


476,42

330,00

245,00


15


16


17


18


19


20

21


22


23


24


25


Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( str. Pasaj Bucov-limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul Inalt-proiectare+executie

Reparație capitala strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș) proiectare+executie

Reparație capitala B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș) proiectare+executie

Reparație capitala strada Ștrandului (ieșire Pasaj Bucov-limita oraș) proiectare+executie

Reparație capitala strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eroilor- Plaiesilor)-proiectare+executie

Reparație capitala strada Cuza Voda-proiectare+executie

Reparație capitala strada Lapusna-proiectare+executie

Amenajare parcars spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja- proiectare+executie

Amenajare parcan in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr. I-II- proiectare+executie

Amenajare parcan B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr. III-1V-proiectare; execuție

Amenajare parcan B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr.V P25 proiectare ■ execuție

Modernizare străzi Cartier Gageni (Leului. Lirei, Redutei. Spini Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței. Morilor, Podetului.Tabla Butii, Titeica)-propiectare -execuție


43.000,00


0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00


0,00
TOTAL

din care:          1

BUGET

de la bugetul! transf. 1

local |bug. Stat|


9=8+10+11

50,00


50,00

50,00

0,00


10

50,00


50,00

50,00

0,00


BUGET

LOCAL


150,00 150,00

100,00


0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

1 280,00

280,00

0,00 I

-500.00

|  780,00

0,00

2.510,00

2.510,00

0,00

0,00

2.510,00

0,00

[  150,00

150,00

0.00 1

0,00

150,00

0,00 1

[   50,00

50,00

0,00 1

0,00

|   50,00

0,00 1

[ 0,00

0,00

0,00 |

-50,00

I 50,00

9.457,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

70,00

15.877,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

17.325,00

0,00

e      e e   »              • »      »

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

70,00

1.139,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00 I

2.954,00

0,00

0,00 1

42,00

42,00

0,00

0,00

I 42,00 I

688,00

0,00

0,00 I

50,00

50,00

0,00

0,00

I 50,00 I

9.166,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 I

3.834,00

0,00

0.00

50,00

50.00

0,00

-350,00

400,00 I

4.748,40

0,00

0.00

50,00

50,00

0,00

-350,00

400,00 1

2.183,00

0,00

0.00

203,00

203.00

0,00

0.00

H                              4

203,00- t

2 021.54

0.00

0.00

500,00

500.00

0,00

0.00

500,00

Nr.


crt.


DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII


Valoare totala conform S.F.


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


Modernizare străzi Cartier Ghe. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Modernizare strada Dâmbului (proiectare+executie)

Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor (proiectare+executie)

Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar (proiectare+executie)

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: B-dul București, Jianu- strada Teleajen, strada Ploilor (intersecție str. Ghe. Asachi cu strada Buna Vestire; înființare loc de joaca Ploiești - Triaj (proiectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str Lacul Balea, Aleea Ciucului, P-ta 9 Mai (intersecție str. Domnișori cu Aleea Vitioarei), str. Marasesti (bl. 26 B), Sala Sporturilor (proiectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str.Cibinului. Complex Meșteșugăresc (Sos. Nordului), Cameliei bl. 111, Parc Dendrologic (proiectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Spatar Milescu bl. 121 D- bl. 121 E, bl. 141 G, str. Biruinței, str. Zimbrului bl 133 (pro i ectare+executie).

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari (proiectare si execuție)

Modernizare strada Dr.Bagdasar (proiectare+executie)

Reconfigurare parcare strada Gri vitei (tronson parc Halele centrale), (proiectare+executie)

Modernizare strada Furnica, inclusiv canalizare (proiectare+executie)


38


Reparație capitala strada C-tin Brezeanu proiectare+executie


39


40


Reparație capitala strada Podul Inalt-proiectare+executie

Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel. Jiului. Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului)- proiectare+executie


41


42


43


44


45


46


Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

Amenajare debarcader, chisc multifuncțional si grup sanitar public Parcul Tineretului - proiectare+executie

Raemenajare parc Andrei Muresanu- proiectare+executie

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei -proiectare+executie

Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord (proiectare+executie)

Amenajare parcari cu dale ecologice zona vest (proiectare+executie)


2

3

2.169,02

0,00

580,43

0,00

431,38

0,00

251,84

0,00

401,40

0,00

336,37

0,00

234,10

0,00

1.025,00

0,00

320,00

0,00

25,62

0,00

0,00

2.810,00

0,00

1.348,00

0.00

4.254,71

0,00

9.483,10

0,00

317,19

0,00

3.856.29

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


actualiz.

Valoare

totala

Surse

Credite

Credite

proprii

Bancare

Bancare

Interne

Externe

5

6

7

Alte surse

constituite

cf.Legî

8


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0.00


0,00


0,00


0.00


0.00


finanțate din:


TOTAL

BUGET


din care:


Influente


9=8+10+11


500,00


520,00


260,00


240,00


350,00


300,00


200,00


770,00


80,00


0,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00

100,00


de la bugetul! transf.

local Ibug. Stat


(+A)


BUGET

LOCAL


Inițial


10


11


12


13


500,00


520,00


260,00


240.00


350,00


300.00


200,00


770,00


80,00


0,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100,00


100.00

f


100,00


100.00

100.00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0,00


0.00


0.00


0.00


0.00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0,00


0,00


-30,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0,00


500,00


520,00


260,00


240,00


350,00


300,00


200,00


770,00


80,00


30,00


100,00


100,00


100,00


-e <

p

100,00

L


100,00

P

100,00


100,00


100,00

100,00


Nr.


crt.


DENUMIREA

OBIECTIVELOR


Valoare


totala


47


48


49


50


10


11


12


13


14


DE INVESTIȚII


1

Amenajare parcari cu dale ecologice zona central-sud-est (pro iectare+exec utie)

Reparații capitale strazi(Proiectare+Executie)


Modernizare strada Horatiu (proiectare+executie)


Modernizare strada Caineni (proiectare+executie)


Alte cheltuieli de investiții


Actualizarea bazei de date stadale

Expertize tehnice străzi, inclusiv prelevare de probe si analize de laborator

Expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție la Pasaj Sud Ploiești

SF+PT+DE Modernizare pasaj B-dul București (2 buc) Timken, intersecție Petrolului

SF Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești (18 buc.)


SF+PT+DE Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare

SF Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai, Cartier Enachita Vacarescu, Cartier Malu Roșu

SF Reparații capitale: strada Ghe. Gr Cantacuzino (tronson Sos. Vestului-limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos Nordului-limita oraș), strada Ștrandului Pasaj Bucov -limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul înalt

SF Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja

PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize, Parcare supraterana str.Cuza Vodă


PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei)

SF Modernizare străzi: Peris (inclusiv canalizare). Ecoului, Dâmbului, Lacului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vidinului, Zânelor, Caineni, Brazdei, Berzei, Dambovita (inclusiv canalizare), Horatiu


SF Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului. Cosmesti. Bihorului, Argeș. Intr Sticlarului, Intr Clubului). Cartier Ghe Doja (Dorobanți,

Italiana,Petriceicu Vodă). Cartier Gageni(Morilor, Podețului, Tabla Butii. Titeica)

SF Modernizare srazi Cartier Mitica Apostol

Documentație de intervenție Pasaj superior pe strada Mihai Bravii (zona Isover- Remat)


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0.00


0.00


conform S.F.

Valoare

totala

Surse

Credite

Credite

actual iz

proprii

Bancare

Bancare

Interne

Externe

Alte surse

constituite

cf.Legi


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0,00


0.00


0.00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0.00


0,00


0,00


0,00


0.00


finanțate din:


TOTAL

BUGET


9=8+10+11


200,00


0,00


80,00


80,00

1.620,00

0,00


100,00


65,00


0,00


80,00

80,00


80,00


80,00


80,00


65,00


100,00


80,00


80,00


din care:


de la bugetull transf.

local |bug. Stat


10


11


Influente


(+/-)


12


200,00


0,00


80,00


80,00

1.620,00

0,00


100,00


65,00


0,00


80,00

80,00


80,00


80,00


80,00


65,00


100,00


80.00


80,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0.00

f


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0.00


-80,00


0,00


0,00


250,00

100,00


0,00


0,00


-150,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


BUGET

LOCAL


Inițial


13


200,00


80,00


80,00


80,00

1.870,00

100,00


100,00


65,00


150,00


80,00

80,00


80,00


80,00


80,00


65,00


100,00


80,00


80,00


0.00 1

80,00

80.00

0.00

0.00

80,00

0,00

50,00

50.00

0.00

0.00

50,00


Nr. ort.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S F.

Valoare totala actual iz.

0

1

2

3

16

SF+PT+DE Modernizare Cartier Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei, Bistrița,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatan, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu,

0,00

0,00

-• —

Bicazului, Soveja, Ialomitei. Prut, C-tin Stere, Petru Musat-inclusiv canalizare)

SF Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari, Actualizare SF

17

Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel

0,00

0,00

18

Mare si Bagdazar

Actualizare SF,DALI,PT,CS,DTAC-Consolidare podul de lemn

0,00

0,00

19

DALI Modernizare Cartier Penes Curcanul, Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si

0,00

0,00

20

strada Industriei SF Modernizare strada Furnica (inclusiv canalizare), strada Pielari (tronson cuprins intre str Carpenului- strada Alexandru Vlahuta) SF Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona vest, zona central-sud -est.

0,00

0,00

21

SF-Reparatii capitale străzi.

0,00

0,00

[ 22

SF Raemenajare parc Andrei Muresanu

0,00

F 23

SF Sistem vertical rotativ de parcare

0,00


DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATI1 CULTURA INVATAMANT SANATATE


Surse

Credite

Credite

Alte surse

proprii

Bancare

Bancare

constituite

Inteme

Externe

cf. Legi

5

6

7

8


finanțate din:

TOTAL

BUGET


din care:


de la bugetull transf.

local bug. Stat9=8+10+11


20,00

80,00

80,00


10


11


80,00


80,00


100,00


80,00


80,00


20,00

80.00


80,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


Influente (+/-)

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


BUGET LOCAL Inițial

13

80,00

80,00

100,00

80,00

80,00

20,00

80,00

80,00


DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII

Teodora Marin
APROBAT Primar,

*

Andrei Liviu Volosevici


NOTA DE FUNDAMENTARE

Cap.65.02.71 - INVATAMANT - BUGET LOCAL

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

Consolidare si Reabilitare Grup Școlar Petrol Teleajen


In conformitate cu O.G. nr.20/1994 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor, un corp de clădire al Grupului Școlar Petrol Teleajen a fost expertizat si încadrat in clasa I de risc seismic. Ca urmare, s-a impus demararea intocmirii proiectului tehnic pentru consolidarea clădirii.

In anul 2007 s-a organizat procedura de achiziție a serviciului de proiectare pentru consolidarea si reabilitarea clădirii in care funcționează Grupul Școlar Petrol Teleajen.

Prin H.C.L. nr.51/2008 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici conform carora, valoarea estimativa a investiției este de 8.500.000 lei.

In anul 2007 s-a organizat procedura de achiziție a lucrărilor, incheindu-se contractul de execuție nr.557/2008 cu valoarea de 6.362.363 lei cu TVA, cu perioada de execuție de 1 an. Executant este S.C.Conti S.A.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investiții s-a constatat un rezultat pozitiv, in sensul ca se asigura cadrul necesar pentru desfasurarea in condiții optime si de siguranța a procesului de invatamant.

Costurile de funcționare si de intretinere după punerea in funcțiune a obiectivului sunt

b

prognozate intr-un program ulterior intocmit de beneficiarul obiectivului in colaborare cu constructorul.

F Pentru obiectivul menționat a fost emisa autorizația de construire nr. 189/19.04.2010.

In anul 2010 s-au inceput lucrările de execuție ale obiectivului.

Având in vedere lucrările ce vor fi executate in anul in curs, propunem diminuarea sumei cu 1.300.000 lei.

Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate,


Madalina C^VCIUN


NOTA DE FUNDAMENTARE

Cap.65.02.71 - INVATAMANT - BUGET LOCAL

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

Consolidare Școala nr. 9 - Rares Vodă - Corp 2


In conformitate cu O.G.nr.20/1994 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor, corpul de clădire situat pe strada Rares Vodă a fost expertizat si incadrat in clasa I de risc seismic. Ca urmare, s-a impus demararea intocmirii proiectului tehnic pentru consolidarea si reabilitarea clădirii, proiect finalizat in anul 2007.

Prin H.C.L. nr.323/2007 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici conform cărora, • valoarea estimativa a investiției fiind de 7.000.000 lei.

In anul 2007 s-a organizat procedura de achiziție a lucrărilor, incheindu-se contractul de execuție nr.558/2008 cu valoarea de 3.933.271,16 lei cu TVA, cu perioada de execuție de 1 an. Executant este S.C.Conți S.A.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investiții s-a constatat un rezultat pozitiv, in sensul ca se asigura cadrul necesar pentru desfasurarea in condiții optime si de siguranța a procesului de invatamant.

Pentru obiectivul menționat a fost emisa autorizația de construire nr.203/26.04.2010.

In anul 2010 s-au inceput lucrările de execuție ale obiectivului.

Având in vedere lucrările ce vor fi executate in anul in curs, propunem diminuarea sumei cu 1.200.000 lei.

DIRECTOR, Teodora MARIN


Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUN


NOTA DE FUNDAMENTARE

Cap.65.02.71 - INVATAMANT - BUGETLOCAL

B. LUCRĂRI NOI

Sala de concerte Liceul de Arta

In conformitate cu HGR nr. 1359/2001, Liceul de Arta se afla in proprietatea Municipiului Ploiești. In prezent, in incinta in care funcționează Liceul de Arta are in componenta următoarele clădiri: corpul principal de studii si corpul de ateliere. Liceul nu dispune in prezent de sala de concerte, sala de sport si nici de ateliere de creație conforme cu specificul activitatii. In vederea imbunatatirii condițiilor de studiu pentru elevii liceului, prin proiectul inceput in anul 2007, se ' prevede construirea unei săli de concerte si a unei săli de sport. Obiectivele proiectate se vor branșa la utilitati din rețelele existe pe amplasament.

Indicatorii tehnico-economici conform carora se estimează valoarea investiției la suma de 22.100.000 lei au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr. 309 / 2008.

Trebuie avuta in vedere natura proiectului, acesta fiind un proiect educațional si nu unul generator de profit. Proiectul va conduce la creșterea nivelului de educație, de socializare, dezvoltarea aptitudinilor si inclinatiilor spre arta si muzica.

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investiții s-a constatat un rezultat pozitiv, in sensul ca se asigura cadrul necesar pentru desfasurarea in condiții optime si de siguranța a procesului de invatamant.

Costurile de funcționare si de intretinere după punerea in funcțiune a obiectivului sunt prognozate intr-un program ulterior intocmit de beneficiarul obiectivului in colaborare cu constructorul.

Din lipsa fondurilor extrabugetare nu au putut fi incepute lucrările, motiv pentru care propunem diminuarea sumei cu 100.000 lei.

Sef Serviciu Dezvoltare Unitati de Invatamant, Sanatate, Madalina CRĂCIUNNOTA DE FUNDAMENTARE

Cap.65.02.71 - INVATAMANT - BUGET LOCAL

B. LUCRĂRI NOI

Centrale termice si instalații de încălzire la unitățile de invatamant

In prezent, in unitățile de invatamant: Grup Școlar Transporturi, Școala Radu Stanian,

Școala Ienachita Vacarescu, Școala nr.ll Florin Comisei, Școala nr.13, Școala nr.19, Școala

Sf.Vineri-anexa, Grădiniță nr.5, Grădiniță nr.7, Grădiniță nr.9, Grădiniță Cheita de Aur, Grădiniță

Casuta de Povesti, Grădiniță nr.24, Grădiniță nr.37, Grădiniță nr.38, incalzirea este asigurata cu ajutorul sobelor de teracota, avand drept combustibil gazul metan. Folosirea sobelor 24 de ore pe zi reprezintă un risc, mai ales pe timp de noapte, când nu exista personal de supraveghere.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 125/24.04.2008 s-a aprobat racordarea Scolii Radu

Stanian si a Scolii Ienachita Vacarescu la sistemul centralizat de incalzire a municipiului. In acest sens, S.C. Dalkia a montat la Școala Radu Stanian un modul termic din care se va alimenta instalația interioara de incalzire. Acest sistem prezintă atat avantajul funcționarii continue la temperaturi constante, cat si a faptului ca nu vor exista pericole legate de pierderi ale gazului metan.

Pentru celelalte unitati de invatamant, avand in vedere ca sunt branșate la sistemul de distribuție gaze naturale, s-a luat decizia montării de instalații de incalzire individuale, formate din centrala termica complet automatizata cu funcționare continua, impreuna cu radiatoarele si conductele de alimentare aferente.

Valoarea estimativa a acestor lucrări pentru unitățile de invatamant menționate mai sus, este de 1.300.000 lei.

La sfârșitul lunii octombrie a.c. se va organiza procedura de achiziție a lucrărilor mai sus menționate, fapt pentru care propunem diminuarea sumei cu 500.000 lei.

DIRECTOR,Invatamant, Sanatate,
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare


NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate in anul 2011

Capitolul 84.02.71 -


TRANSPORTURI


A - Lucrări in continuare

Modernizare strada Izvoare

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.26185/30.11.2009 avand ca obiect Modernizare strada Izvoare.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 106/2008 Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 2.112.580 lei, inclusiv TVA. Valoarea totala contractata: 1.132.121,91 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010: 806.113,56 lei

Finanțare 2011: 330.000 lei

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 180.000 lei.

Modernizare strada Jupiter (troson 1)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.23649/30.10.2009 avand ca obiect Modernizare strada Jupiter

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 140/2008. Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 556.000 lei, inclusiv TVA. Valoarea totala contractata: 182.393,74 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010: 132.006,37 lei

Finanțare 2011:134.000 lei

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 134.000 lei.

Modernizare strada Gârlei

Municipiul Ploiești are   in derulare contractul de lucrări

nr. 12392/13.07.2010 avand ca obiect Modernizare străzi zona sud-est.

//

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.8/20[jWf

»                                             4                4    4                                           4                                             A.               A. A. 4    •    « l 1    «-J      •   /,


Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 2.011.300 lei, inclusiv TVA .   /

Â'-Jj >' -s'


* 'J-JJ ' 9~*                                   'i ( y

Valoarea totala contractata, inclusiv TVA: 769.387,19 lei (drum si re$$=L

canalizare, inclusiv racorduri)


(■

v


I*'

4


Credite bugetare 2010: 138.810,44 lei

Pentru lucrările de refacere sistem rutier propunem diminuarea sumei alocate cu 11.000 lei.

B. Lucrări noi

Prin realizarea investițiilor propuse se vor imbunatati condițiile de circulație pentru toti participantii la trafic, vor apare influente favorabile atat asupra mediului, cat si din punct de vedere economico-social.

Modernizare strada Neajlov, inclusiv canalizare (proiectare si execuție)

Strada Neajlov se afla situata in municipiul Ploiești, zona Mihai Bravu, face legătură intre strada Comatei si strada Pielari, cu sens dublu de circulație, fiind de categoria a IlI-a.

Carosabilul este din pamant amestecat cu balast, prezintă fagase si gropi, astfel incat circulația pietonala si auto se desfasoara cu mare dificultate.

Trotuarele existente prezintă fisuri si denivelări si sunt încadrate, spre carosabil, cu borduri deteriorate de diferite dimensiuni, forme si materiale.

In prezent pe strada Neajlov exista conducta de alimentare cu apa, conducta de gaze si linie electrica aeriana, nu exista canalizare, proprietățile cetățenilor riverani nefiind branșate la sistemul de canalizare al orașului.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.236/2010.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 523.460 lei (drum si rețea canalizare, inclusiv racorduri), inclusiv TVA.

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 100.000 lei.

Modernizare strada Cheia, inclusiv rețea canalizare (proiectare si execuție)

Strada Cheia se afla situata in partea de sud a Municipiului Ploiești. Accesul se realizează din strada Bobalna si din strada Veronica Micle si delimitează proprietățile particulare existente pe ambele parti. Strada Cheia are o structura carosabila alcatuita din pamant amestecat cu balast, prezentând numeroase denivelări, fagase si gropi. Aceasta strada are rețea de canalizare pe aproximativ 50% din lungime, restul fiind necanalizata.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.236/2010. Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 377.840 lei, inclusiv TVA.

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 100.000 lei.

Modernizare strada Olteni, inclusiv rețea de canalizare (proiectare si execuție)

Strada Olteni se afla in zona sudica a Municipiului Ploiești, este o strada infundata, folosita in general de cetățenii riverani. Strada Olteni are acces din strada Marasesti si are ca limita perimetrul Parcului Sala Sporturilor «Olimpia ».

Strada Olteni nu este canalizata, are un carosabil delimitat pe partea dreapta de proprietățile individuale, iar pe partea stanga de trotuar. Carosabilul este din pamant amestecat cu balast, prezintă fagase si gropi, astfel incat circulația pietonala si auto se desfasoara cu mare dificultate.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.236/2010. Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 583.830 lei (drum si rețea canalizare, inclusiv racorduri), inclusiv TVA.

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 100.000 lei.

Modernizare Aleea Streinic, bloc 26,27,28 - proiectare si execuție

Aleea Strejnic se afla situata in cartierul Vest I si face legătură intre strada Eremia Grigorescu si blocurile cuprinse intre străzile Gh.Gr.Cantacuzino si Lacul Balea.

In cartierul Vest I, zona cuprinsa intre blocurile Al, bloc 26, bloc A14, bloc 28, bloc 29, PT 147si bloc Al3 este parțial sistematizata, aleea de legătură cu strada Eremia Grigorescu avand carosabilul din balast amestecat cu pamant.

In zona exista o parcare betonata, insuficienta pentru numărul mare de autoturisme care aparțin locatarilor din blocurile adiacente. Turismele sunt parcate pe spatii neamenaj ate.

Ca urmare a execuției lucrărilor de reparații la rețelele tehnico-edilitare in decursul anilor, zonele de acces sunt balastate, cu pronunțate denivelări. Realizarea obiectivului de investiții are in vedere execuția următoarelor lucrări :

 • - Amenajare parcare- pavele inierbate, in zona cuprinsa intre blocul Al si A14 ;

 • - Amenajare parcare-pavele inierbate, in zona cuprinsa intre aleea Strejnic, bloc 27 si bloc 28 ;

,r


■ '..J


-fî


'ț'

kt


d.


•e


* t.

/

1

4 b


 • - Amenajare parcare-pavele inierbate in fata blocului Al3 ;

 • - Amenaj are teren -pavele inierbate in fata PT 147 ;

 • - Amenaj are teren -pavele inierbate in fata bloc 28.


• )

■-7


. . . . v*

V

d

L


Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.236/28.07.2010, valoarea totala a lucrării fiind de 371.500 lei, inclusiv TVA.

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 100.000 lei.

Amenajare Parc Cainei, municipiul Ploiești

Municipalitatea are o permanenta preocupare pentru amenajarea unor noi spatii verzi, parcuri si zone de agrement. In acest sens, se dorește amenajarea parcului Caineni, proprietate a Municipiului Ploiești, avand o suprafața de 14.430 mp.

Prin realizarea investiției se urmărește creșterea calitatii si a suprafețelor spatiilor verzi, apropierea de standardele naționale si europene referitoare la suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor, imbunatatirea calitatii mediului, micșorarea factorilor de risc pentru sanatatea populației.

Indicatorii tehnico-economici conform carora se estimează valoarea investiției la suma de 700.000 lei au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.321/2009.

Lucrările propuse constau in execuția unui traseu compus din alei pietonale, defrișarea vegetației existenta deteriorata si inlocuirea acesteia cu material ecologic nou, plantarea de material dendrologic cu specii autohtone, astfel incat sa rezulte un spațiu funcțional, cu suprafețe verzi cat mai ample.

Pentru obiectivul menționat a fost emisa autorizația de construire nr.340/18.05.2011.

In acest an s-a finalizat licitația de execuție, valoarea ofertată este de 612.326 lei +TVA, câștigătorul licitației este S.C. Paniman S.R.L. Oradea.

Avand in vedere durata de 1 an a contractului si posibilitatea continuării lucrărilor in anul 2012, propunem diminuarea sumei alocate cu 500.000 lei.

Demolare pod rutier vechi Obor

Podul vechi de beton armat, boltit, are o lungime de 18,00 ml si asigura legătură dintre străzile Lebedei si Comatei cu strada Apelor, peste pârâul Dambu.

Podul are o vechime de peste 70 ani si in decursul timpului a suferit diverse degradări, devenind impracticabil. In aval de podul existent s-a construit un pod nou pentru asigurarea accesului peste pârâul Dambu, iar circulația peste podul vechi a fost intrerupta.

Starea de degradare a podului vechi a condus la decizia de inchidere totala si necesitatea dezafectării, conform procesului verbal incheiat intre I.T.C.Prahova si Primăria Municipiului Ploiești, in data de 26.01.2005.

Parapetul din aval este jumătate distrus.

Timpanele podului sunt fisurate, betonul prezintă degradări, bolta din beton armat are suprafețe degradate, fisuri in zona cheii si alte degradări. Bolta nu mai prezintă siguranța in exploatare.

Podul nu mai are capacitate de rezistenta si nu mai poate asigura circulația vehiculelor si pietonilor, prezentând pericol in exploatare.

Podul ocupa o suprafața de circa 300 mp si aparține domeniului public, iar după demolare aceasta suprafața va ramane tot domeniului public.

Lucrările de demolare nu introduc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local nr.342/2008, iar valoarea totala a lucrării este de 245.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 50.000 lei.

Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Gh.Doja tr.I-II- proiectare si execuție

Având in vedere ca zona Bulevardului Republicii si a străzii Gh.Doj a este o mare aglomerare urbana, in urma numeroaselor cereri adresate municipalității de către cetateni, este necesara execuția lucrărilor privind marirea numărului de locuri de parcare in zona blocurilor amplasate pe aceste artere majore de circulație.

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 350.000 lei.

Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Gh.Doja tr.Ill-IV- proiectare si execuție

Având in vedere ca zona Bulevardului Republicii si a străzii Gh.Doj a este o mare aglomerare urbana, in urma numeroaselor cereri adresate municipalității de către cetateni, este necesara execuția lucrărilor privind marirea numărului de

•* ....

/ ■*      I

■* ■


a-.


<

/ z -

J z // ’ // , '; X '

J r                                                       .4

p

î!f" *'*-

i!c

• I

locuri de parcare in zona blocurilor amplasate pe aceste artere majore de

1 V' '

circulație.

k        r             . t '

> * ••

s. ■                                                 1                                                                 1, / -

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 350.000 lei.

Reconfigurare parcare strada Grivitei (tronson parca Halele centrale) (proiectare si execuție)

Având in vedere ca zona centrala este o mare aglomerare urbana, in urma numeroaselor cereri adresate municipalității de către cetateni, este necesara execuția lucrărilor privind marirea numărului de locuri de parcare in zona Hala Centrala.

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 30.000 lei.

Reparații capitale străzi (proiectare si execuție)

Municipiul Ploiești este un important nod de transport, situandu-se pe drumurile care leaga municipiul București de Transilvania si Moldova. Pentru ca tranzitarea municipiului sa se faca in condiții de confort, este necesara execuția de lucrări de reparații capitale pe străzile din municipiul Ploiești.

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 80.000 lei.

C - Alte cheltuieli de investiții

Actualizarea bazei de date stradale

In anii 2003-2004 a fost intocmit de către SEARCH CORPORATION SRL București “Studiul de circulație pentru municipiul Ploiești, proiectarea si implementarea Bazei de Date Tehnice Stradale

Acest studiu a fost structurat pe mai multe etape:

Etapa A - încadrarea si clasificarea rețelei rutiere stradale;

Etapa B - Studiul de circulație, analiza si prognoza traficului;

Etapa C - Expertiza pentru determinarea stării tehnice a rețelei stradale si de stabilire a ordinii de prioritate a lucrărilor de reabilitare;

Etapa D - Transportul public de calatori;

Etapa F - Studiul de prefezabilitate pentru lucrări de reabilitare străzi modernizate;

Etapa G - Studiul de prefezabilitate pentru lucrări de modernizare, străzi de pamant sau impietruire.

Pe baza acestui studiu s-a elaborat o srategie de acțiune pentru 4 ani.

In vederea îmbunătățirii semnificative a stării tehnice a rețelei stradale se propune actualizarea bazei de date.

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 100.000 lei.

SF, PT+DE - Modernizare pasaj B-dul București (2 buc) Timken, intersecție Petrolului

In anii 1977-1978, pe sub Bulevardul București, au fost executate doua pasaje pietonale avand o lățime de 4,00 m si o inaltime libera de 2,25 m.

Distanta dintre cota caii Bulevardului București si cota caii din pasajul pietonal este de cca 4,00.

Structura de rezistenta a pasajelor pietonale subterane este realizata astfel:

 • •  Tronsoane de lungimi variabile, de la 7,00 m la 11,00 m, avand pereții din elemente sub forma perpendiculara din beton armat si planseul din elemente prefabricate din beton armat.

 • •  Elemente de capat din beton armat.

 • •  Scări de acces.

Pentru evacuarea apelor pluviale colectate in pasajele subterane fiecare pasaj este prevăzut cu o camera de pompare realizata din beton armat.

Scările de acces au lumina intre pereți de 3,00 m. Fiecare scara este prevăzută cu cate o odihna amplasata la jumatatea inaltimii scărilor de acces.

Avand in vedere ca pasajele pietonale subterane au fost o perioada indelungata inchise circulației, acumulările apei pluviale au produs degradări ale betoanelor din pereți. Totodată, s-au constatat degradări ale elementelor aferente scărilor de acces, instalațiilor electrice si instalațiilor sanitare.

Pentru stabilirea lucrărilor de reabilitare a pasaj elor se vor avea in vedere următoarele aspecte:

 • •  Starea protecției pereților galeriilor si ai pereților scărilor de acces;

 • •  Starea imbracamintii asfaltice din galeria subterana a pasajului pietonal;

 • •  Starea instalațiilor electrice;

 • •  Starea instalațiilor sanitare si in special starea camerei de pompare, a rigolelor de colectare a apelor pluviale;

 • •  Starea treptelor scărilor de acces in galerii;

 • •  Starea hidroizolatiei pe elementele prefabricate ale planseelor prin examinarea infiltrațiilor prin elementele de beton armat;

 • •  Starea protecției pereților galeriilor si a pereților scărilor de acces;

Starea imbracamintii asfaltice din galeria subterana a pasajului

1

pietonal.

Proiectul va stabili lucrările necesare pentru redarea celor doua pasaje pietonale circulației in condiții de siguranța.

Igienizarea galeriilor se va realiza prin executarea următoarelor lucrări:

 • -  Eliminarea apei din galerii;

 • -  înlăturarea noroiului si a depunerilor din galerii;

 • -  Prelucrarea suprafeței pereților;

 • -  Refacerea tencuielilor si a vopsitoriei suprafețelor exterioare ale pereților si planseului.

Se vor executa lucrările necesare pentru restabilirea iluminatului pasaj elor, refacerea rigolelor pentru colectarea apelor pluviale si ale elementelor de acoperire a rigolelor, repunerea in funcțiune a camerei si statiei de pompare, refacerea treptelor scărilor de acces, refacerea imbracamintii asfaltice din galerii, refacerea parapetelor de protecție la accesul de pe trotuarele stradale la scările de acces in galerii.

Pentru anul in curs propunem diminuarea sumei alocate cu 150.000 lei.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII Ing.Teodora MARIN

SEF SERVICIU DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE Ing.Liviu gAEORGHIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

/

/

** *

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011


PREȘEDINTE, Radu Mateescu /

i


SECRETAR,

Gheorc^â^rbu


Data: M -V ■ 2-c> fl