Hotărârea nr. 362/2011

Hotãrârea nr. 362 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturat populatiei în Municipiul Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 362 privind aprobarea prețului local al energiei termice facturat populației în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Liviu Andrei VOLOSEVICI si a Raportului de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea prețului local al energiei termice facturat în Municipiul Ploiești;

In conformitate cu art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2006 (actualizată prin O.U.G. nr. 69/31.08.2011) privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.l alin.l și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE;

ART.l. Aprobă prețul local al energiei termice facturat populației în Municipiul Ploiești de 160 lei/Gcal, inclusiv TVA ;

ART.2. Aprobă suma necesară acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației si prețul local al energiei termice facturat populației.

ART.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte a Primăriei Municipiului Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

ART.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 13 octombrie 2011

Președinte de Ședința

Valentin Marcu V,


t.


c

Contrasemnează Secretar Oana Cristina IacoEXPUNERE DE MOTIVE


/'O iA2‘ A- A

// <V

v

P ,

P .            !        •* '

f i                       - / ■■ ’ :

privind aprobarea prețului local al energiei termice facturat populației în Municipiul

Ploiești.                            \ c ;

- l                                                                                         ■ *•

Z ; 7 ■ *

Prin O.U.G. nr. 69 / 31.08.2011 pentru modificarea Ordonanței nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizata populației, se stabilesc unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației:

 • •  prețul local al energiei termice facturat populației se aprobă de către autoritatea administrației publice locale;

 • •  autoritatea administrației publice locale poate aproba prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice livrate populației;

 • •  în situația în care autoritatea publica locală aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice livrate populației, aceasta asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport si distribuție a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 129/27.04.2011 s-a aprobat prețul de producere, transport si distribuție a energiei termice livrată de către SC Dalkia Termo Prahova SRL in Municipiul Ploiești de 197,04 lei /Gcal, fără TVA( 244,32 lei / Gcal cu TVA) si prețul local al energiei termice facturat populației de 139,92 lei/Gcal, cu TVA.

Influențele prețului local de facturare asupra subvenției: • Prețul local de facturare existent: 139,92 lei/Gcal (cu TVA)

• Calculul subvenției suportate de la Bugetul Local in condițiile prețului de 244,33 lei/Gcal:


lei/Gcal (cu TVA);


• Cantitatea de energie termica estimata pentru lunile 1 noiembrie 2011 - 31 martie 2012:

 • 314.282 Gcal;

• Cantitatea de energie termica estimata pentru lunile octombrie 2011 - noiembrie 2011: 69.038 Gcal

• Subvenția estimata pentru lunile octombrie 2011 - noiembrie 2011:

69.038 x 104,4 = 7.207.567,2 lei de la bugetul local

• Subvenția totala estimata pentru lunile noiembrie 2011 - martie 2012:

314.282 x 104,4


32.811.040,8 lei de la


bugetul local.


• Prețul local de facturare propus la valoarea de 160 lei /Gcal, inclusiv TVA

• Subvenția suportata de la bugetul local pana la sfârșitul sezonului rece

244,33-160 = 84,33 lei / Gcal;

314.282 x 84,33

Subvenția suportata de la bugetul local pentru lunile octombrie - noiembrie^^l


26.503.401 lei/Gcal;


Iu S


b

i

F*

r •


69.038 x 84,33 = 5.821.974,54 lei/Gcal.

Analizând documentele sus-menționate, precum si Raportul de specialitate al R.A.S.P.

Ploiești, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice facturat populației în Municipiul Ploiești de 160 lei/Gcal,

inclusiv TVA.

Primlar,

/A")

Liviu Andre^VOLOSEVICI

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prețului local al energiei termice facturat populației în Municipiul Ploiești

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69 / 31.08.20Îl pentru modificarea Ordonanței nr. 36 / 2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației, se stabilesc unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației:

 • •  prețul local al energiei termice facturat populației se aprobă de către autoritatea administrației publice locale;

 • •  autoritatea administrației publice locale poate aproba prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice livrate populației;

 • •  în situația în care autoritatea publică locală aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport si distribuție a energiei termice livrate populației, aceasta asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport si distribuție a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 129/27.04.2011 s-a aprobat prețul de producere, transport si distribuție a energiei termice livrată de către SC Dalkia Termo Prahova SRL în Municipiul Ploiești de 197,04 lei /Gcal, fără TVA( 244,32 lei / Gcal cu TVA) si prețul local al energiei termice facturat populației de 139,92 lei/Gcal, cu TVA.

Analizând documentele de mai sus prezentate Primăria Municipiului Ploiești a concluzionat că, din punct de vedere bugetar, poate suporta subvenționarea prețului de 160 lei / Gcal, inclusiv TVA, pentru energia termica livrată populației.

Influențele noului preț local de facturare asupra subvenției:

• Prețul energiei termice în prezent este de: 197,04 lei/Gcal (fara TVA); 244,33 lei/Gcal (cu TVA), din care: • Prețul local de facturare: 139,92 lei/Gcal (cu TVA) • Calculul subvenției suportate de la Bugetul Local in condițiile prețului de 244,33 lei/Gcal: 244,33 -139,92 = 104,4 lei/Gcal (cu TVA);

• Cantitatea de energie termica estimata pentru lunile 1 noiembrie 2011-31 martie 2012:

 • 314.282 Gcal;

 • • Cantitatea de energie termica estimate pentru lunile octombrie 2011 - noiembrie 2011 : 69.038 Gcal;

 • • Subvenția estimata pentru lunile octombrie 2011 - noiembrie 2011:

69.038 x 104,4 = 7.207.567,2 lei de la bugetul local

 • • Subvenția totala estimata pentru lunile noiembrie 2011 - martie 2012:

 • 314.282 x 104,4 = 32.811.040,8 lei de la bugetul local.

i

)'

p

 • •  Prețul local de facturare propus la valoarea de 160 lei /Gcal, inclusiv TVA;

 • •  Subvenția suportata de la bugetul local pana la sfârșitul sezonului rece:

244,33-160 = 84,33 lei / Gcal;

 • 314.282 x 84,33 = 26.503.401 lei/Gcal;

• Subvenția suportata de la bugetul local pentru lunile octombrie - noiembrie 2011:

69.038 x 84,33 = 5.821.974,54 lei/Gcal.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Director R.A.S.P. Ploiești,

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte a Primăriei Municipiului Ploiești JF


i

\

\

ing. Răzvan LUNGU \

Director Tehnic RiA.S.P., :

ing. Nicolae ALEXANDRI

// LU z

J

Birou încălzire Urbană

ing. Cozeta SIMION


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL,

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNQZE

X.

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în municipiul Ploiești


PREȘEDINTE, Radu Mateescu /


SECRETAR, Gheorghe
Data: //• X' ________

Qd&u Gk

/ OfU cu km - iX^Zor /