Hotărârea nr. 361/2011

Hotãrârea nr. 361 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Ploiesti si Judetul Prahova privind derularea proiectului Accesibilitate si Fluidizare Trafic c\tre Zona Industrialã Ploiesti Vest si Platforma Industrialã Brazi

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARARE nr. 361


\V=<=\ privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municip(d|/Ă

Ploiești și Județul Prahova privind derularea proiectului „Accesibilitate si Fluidizare Trafic către Zona Industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala Brazi”

A* C

X/


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Relații Internationale prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova privind derularea proiectului „Accesibilitate si Fluidizare Trafic către Zona Industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala Brazi”;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 115/ 2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Ploiești -Prahova”;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 230/10.09.2010 privind participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de Creștere Ploiesti-Prahova”

Având in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 79/28.02.2011 privind aprobarea acordului de principiu privind derularea proiectului „Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi”

Având in vedere Hotararea Consiliului Județean nr. 57/21.04.2011 privind aprobarea participării Județului Prahova, in parteneriat cu municipiul Ploiești, la pregătirea si implementarea proiectului „Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi”

Luând in considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere in care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare intercomunitara si naționala, cu modificările si completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si

privire la asociații si fundații, aprobata prin


b • V                             r

a ordonanței nr. 26/2000 cu

Legea nr.246/2005, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 11-13, art. 36, alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova privind derularea proiectului „Accesibilitate si Fluidizare Trafic către Zona Industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala Brazi”, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze acordul de parteneriat.

Art. 3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2011.

Art. 4. Direcția Relații Internaționale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 13 octombrie 2011Contrasemnează Secretar Oana Cristina Iaco


Președinte de Ședința Valentin Marcu 6W

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova privind derularea proiectului „Accesibilitate si Fluidizare Trafic către Zona Industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala Brazi”

Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Ploiești - Prahova”, a decis, in data de 04.12.2009, participarea la Programul Operațional Dezvoltarea Capacitatii Administrative - API - DMI 1.3. prin proiectul „întărirea capacitatii operaționale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de Creștere Ploiesti-Prahova”

în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbana, se vor finanța, pe baza Planului Integrat de Dezvoltare, proiectele promovate de Polul de Creștere Ploiești - Prahova.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 115/2010 a fost aprobat „Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești - Prahova”, document de planificare comprehensiva a dezvoltării întregului areal al polului de creștere, în care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale si se implementează prin proiecte individuale, in scopul realizării unei dezvoltări durabile. Finanțarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Ploiești - Prahova se va realiza prin toate Programelele Operaționale finanțate din Instrumente Structurale.

Având în vedere proiectul “Accesibilitatea si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi” aprobat în Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești - Prahova, finanțat prin Fondul Social European in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. “Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul: Poli de creștere -obiectivul strategic conform P.I.D. - Bl. Reabilitare/modemizare rețele de drumuri locale, inclusiv pasaje si poduri pentru asigurarea legaturilor radiale

de trafic către coridoarele naționale si internaționale de transport”, se impune încheierea unui acord de parteneriat.

Fată de cele prezentate anterior,supunem spre dezbatere si aprobare

proiectul de hotărâre alaturat.

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova privind derularea proiectului „Accesibilitate si Fluidizare Trafie către Zona Industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala Brazi”

In cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritara 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbana, se vor finanța, pe baza Planului Integrat de Dezvoltare, proiectele promovate de Polul de Creștere Ploiești - Prahova.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 115/2010a fost aprobat,,Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești - Prahova”, document de planificare comprehensiva a dezvoltării intregului areal al polului de creștere, in care se corelează politicile sectoriale - economice, sociale, de mediu, transport - cu politicile teritoriale si se implementează prin proiecte individuale, in scopul realizării unei dezvoltări durabile. Finanțarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Ploiești - Prahova se va realiza prin toate Programelele Operaționale finanțate din Instrumente Structurale.

Obiectivele strategice sunt directionate pentru atingerea dezideratelor exprimate in viziunea de dezvoltare si in concordanta cu profilul prognozat pentru 2025: un teritoriu al investitorilor si al oportunităților de afaceri, un teritoriu guvernat de Carta Cetățeanului unde sunt furnizate servicii publice de calitate la preturi accesibile si management public eficient si eficace prin implementarea de forme de conducere bazate pe indicatori de performanta.

Având in vedere proiectul “Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi” aprobat in cadrul Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești -Prahova, finanțat prin Fondul Social European in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. “Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul: Poli de creștere - obiectivul strategic conform P.I.D. -Bl. Reabilitare/modemizare rețele de drumuri locale, inclusiv pasaje si poduri pentru asigurarea legăturilor radiale de trafic către coridoarele naționale si internaționale de transport”, ce se realizează în parteneriat al Municipiului Ploiești cu Consiliul Județean Prahova se impune încheierea unui acord de parteneriat.

Ca urmare a adoptării unui nou Acord de Parteneriat prin Hotararea Consiliuliului Județean nr. 57/21.04.2011, se impune încetarea aplicabilității Acordului de Principiu anexa a Hotărârii Consiliului Local nr. 79/28.02.2011 si adoptarea unui Acord de Parteneriat, anexa la prezenta hotar are.

Rolul si responsabilitățile Municipiului Ploiești - lider de parteneriat - în pregătirea si implementarea proiectului:

 • 1. Pregătirea proiectului:

 • - Răspunde de realizarea studiului de fezabilitate, inclusiv a studiilor de teren (studiul topografic, geotehnic si alte studii de specialitate necesare) si a analizei cost-beneficiu, conform legislației în vigoare;

 • -  Transmite documentația pentru ocuparea terenului întocmită de proiectantul elaborator al studiului de fezabilitate, care stabilește coridorul de expropriere asa cum este defint prin Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes național, județean si local si Normele metodologice de aplicare a acesteia. Coridorul reprezintă suprafața de teren cu sau fara alte imobile ce urmeaza a fi afectate de lucrările proiectului, stabilit pe baza variantei finale a studiului de fezabilitate si delimitat printr-un plan topografic, realizat în sistem STEREOGRAFIC 1970, care conține punctele de inflexiune necesare calculului tuturor suprafețelor ce compun aceasta suprafața, precum si inventarele de coordonate ale suprafețelor de teren necesar a fi ocupate în vederea realizării lucrărilor.

 • - Răspunde de realizarea studiului de trafic/de circulație;

 • - Obține certificatul de urbanism, aferent obiectivului de investiții, si avizele si/sau acordurile necesare;

 • - Răspunde de realizarea si verificarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini, a detaliilor de execuție, a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC), conform legislației în vigoare;

 • - Aproba studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, coridorul de expropriere si contribuția financiara la implementarea proiectului;

 • - Numește si stabilește membrii echipei de implementare a proiectului din partea Muncipiului Ploiești;

 • - Răspunde de elaborarea Cererii de finanțare si a tuturor anexelor necesare, depunerea documentației pentru obținerea finanțării proiectului la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia;

/ V °

...... -.4' U O*'Z A'■   .....

//          l^'i,■" ^./

Mi

\\                     i A            *s

 • - Deține calitatea de solicitant al finanțării nerambursabile;

 • - Respecta procentul aferent cheltuielilor efectuate pentru exproprier^dipV valoarea totala eligibila a proiectului, în conformitate cu Ordinul privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile.

 • 2. Implementarea proiectului:

 • - Implementează proiectul în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare (inclusiv a documentelor anexate la Contract care fac parte integranta din acesta) si ale legislației comunitare si naționale în vigoare;

 • - Furnizează AM POR/OI toate documentele, datele si/sau informațiile solicitate în legătură cu implementarea proiectului si executarea Contractului de finanțare, în termenul si condițiile specificate în solicitările respective;

 • - Asigura coordonarea echipei de implementare a proiectului;

 • - Asigura contribuția proprie de 2% din costurile eligibile totale, costurile neeligibile, cota de TVA si alte costuri suplimentare;

 • - Deschide conturile aferente proiectului conform solicitărilor pentru prefînantare / rambursare;

 • - Organizează procedurile de achiziție publica pentru bunuri, servicii si lucrări;

 • - Semnează si urmărește contractele încheiate în cadrul proiectului;

 • - La finalul implementării proiectului, Liderul de parteneriat va comunica Partenerului valoarea finala totala a investiției, în vederea includerii acesteia în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

Rolul si responsabilitățile Județului Prahova în pregătirea si implementarea proiectului:

 • 1. Pregătirea proiectului:

 • - Pune la dispoziția Liderului de parteneriat, la solicitarea acestuia, toate datele si documentele deținute în vederea realizării documentației de finanțare;

 • - Realizează conform legislației în vigoare, procedura de expropriere a suprafețelor de teren ce urmeaza a fi afectate de lucrări, pe baza documentelor întocmite de Liderul de parteneriat si puse la dispoziția Partenerului;

 • - Suporta cheltuielile aferente procedurii de expropriere.

 • 2. Implementarea proiectului:

 • - Urmărește rambursarea cheltuielilor eligibile aferente procedurii de expropriere;

 • - Actualizează valoarea de inventar a obiectivului realizat.

A

Contribuția financiara la cheltuielile totale (eligibile si neeligibile) ale proiectului va fi stabilita atât ca suma (valoarea contribuției în lei), cât si ca procent din valoarea totala a proiectului, după întocmirea bugetului proiectului, prin încheierea unui act adițional la prezentul acord.

Liderul de parteneriat - respectiv Municipiul Ploiești - va asigura de la bugetul propriu contribuția proprie de 2% din costurile eligibile totale, costurile neeligibile, cota de TVA si alte costuri suplimentare.

Față de cele prezentate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Sef Serviciu

Proiecte cu Finanțare Internațională, ONG MILENA PERPELEA

Director

Direcția Management Filîanaciar-Contabil, Contracte

Avizat,

Direcția Admninistratie Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director,


ROMÂNIA                                           Anexa 1

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1 Părțile:

*

1.


2.


Municipiul Ploiești, cu sediul în județul Prahova, municipiul Ploiești, Bulevardul Republicii, nr. 2-4, cod de înregistrare fiscală 2844855, reprezentat legal de domnul Andrei Liviu Volosevici, având funcția de primar, identificat prin C.I, seria PH, nr. 317101, CNP 1760326293161, în calitate de Lider de parteneriat, Județul Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, Bulevardul Republicii, nr.2-4, cod de înregistrare fiscală 2842889, reprezentat legal de domnul Mircea Cosma, având funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova, identificat prin C.I, seria PH, nr. 554402, CNP 1451201293114, în calitate de Partener,

au convenit încheierea prezentului Acord, după cum urmează:

Art.2 Obiectul Acordului de parteneriat

Obiectul acestui Acord de parteneriat îl reprezintă stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale, precum și responsabilitățile ce le revin în pregătirea și implementarea activităților aferente proiectului: „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și platforma industrială Brazi”.

Art.3 Durata Acordului de parteneriat

 • (1) Data intrării în vigoare a acordului este data semnării acestuia de către ultima dintre părți.

 • (2) Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării lui de către ambele părți și 31 decembrie 2020.

  ■ /

  t.


Art.4 Drepturile și obligațiile partenerilor


Rolurile și responsabilitățile partenerilor în pregătirea și implementarea proiectului;

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt definite în tabelul de mai jos:

  Unitatea administrativ-teritoriala

  Municipiul Ploiești

  Lider de parteneriat


Roluri și responsabilități

 • I. Pregătirea proiectului:

 • a.  Răspunde de realizarea studiului de fezabilitate, inclusiv a studiilor de teren (studiul topografic, geotehnic și alte studii de specialitate necesare) și a analizei cost-beneficiu, conform legislației în vigoare;

 • b. Transmite documentația pentru ocuparea terenului întocmită de proiectantul elaborator al studiului de fezabilitate, care stabilește coridorul de expropriere așa cum este defînt prin Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și Normele metodologice de aplicare a acesteia. Coridorul reprezintă suprafața de teren cu sau iară alte imobile ce urmează a fi afectată de lucrările proiectului, stabilit pe baza variantei finale a studiului de fezabilitate și delimitat printr-un plan topografic, realizat în sistem STEREOGRAFIC 1970, care conține punctele de inflexiune necesare calculului tuturor suprafețelor ce compun această suprafață, precum și inventarele de coordonate ale suprafețelor de teren necesar a fi ocupate în vederea realizării lucrărilor.

 • c.  Răspunde de realizarea studiului de trafic/de circulație;

 • d.  Obține certificatul de urbanism, aferent obiectivului de investiții, și avizele și/sau acordurile necesare;

 • e.  Răspunde de realizarea și verificarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini, a detaliilor de execuție, a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC), conform legislației în

f.


g-


h.


î.

V

J


vigoare;

Aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, coridorul de expropriere și contribuția financiară la implementarea proiectului;

Numește și stabilește membrii echipei de implementare a proiectului din partea Muncipiului Ploiești;

Răspunde de elaborarea Cererii de finanțare și a tuturor anexelor necesare, depunerea documentației pentru obținerea finanțării proiectului la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

Deține calitatea de solicitant al finanțării nerambursabile;

Respectă procentul aferent cheltuielilor efectuate pentru expropriere din valoarea totală eligibilă a proiectului, în conformitate cut.

•u                  ! J

XX

Ordinul privind aprobarea categoriilor de cheltuieli elffllm&VA.

X<' II L

b                              V

*              -u1* r

•< In -.1, /O’       *•

< : 1


II. Implementarea proiectului:

 • a.  Implementează proiectul în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare (inclusiv a documentelor anexate la Contract care fâc parte integrantă din acesta) și ale legislației comunitare și naționale în vigoare;

 • b. Furnizează AM POR/OI toate documentele, datele și/sau informațiile solicitate în legătură cu implementarea proiectului și executarea Contractului de finanțare, în termenul și condițiile specificate în solicitările respective;

 • c.  Asigură coordonarea echipei de implementare a proiectului;

 • d.  Asigură contribuția proprie de 2% din costurile eligibile totale, costurile neeligibile, cota de TVA și alte costuri suplimentare;

 • e.  Deschide conturile aferente proiectului conform solicitărilor pentru prefinanțare / rambursare;

 • f.  Organizează procedurile de achiziție publică pentru bunuri, servicii și lucrări;

 • g.  Semnează și urmărește contractele încheiate în cadrul proiectului;

 • h.  La finalul implementării proiectului, Liderul de parteneriat va comunica Partenerului valoarea finală totală a investiției, în vederea includerii acesteia în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului

  Județul Prahova

  »

  Partener


  I. Pregătirea proiectului: a)


pune la dispoziția Liderului de parteneriat, la solicitarea acestuia, toate datele și documentele deținute în vederea realizării documentației de finanțare;

> * 7

 • b) realizează conform legislației în vigoare, procedura de expropriere a suprafețelor de teren ce urmează a fi afectate de lucrări, pe baza documentelor întocmite de Liderul de parteneriat și puse la dispoziția Partenerului;

 • c) suportă cheltuielile aferente procedurii de expropriere.

II. Implementarea proiectului:

 • a) urmărește rambursarea cheltuielilor eligibile aferente procedurii de expropriere;

 • b) actualizează valoarea de inventar a obiectivului realizat.

 • (2) Contribuția financiară a partenerilor la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

  Unitatea administrativ-teritorială

  Contribuția (unde este cazul)

  Municipiul Ploiești Lider de parteneriat

  Contribuția financiară la cheltuielile totale (eligibile și neeligibile) ale proiectului va fi stabilită atât ca sumă (valoarea contribuției în lei), cât și ca procent din valoarea

  Județul Prahovab) Liderul de parteneriat are dreptul de semnare a Cererii de finanțare a proiectului, precum

și a Contractului de finanțare pentru proiectul pentru care se solicita finanțare în cadrul

Axei prioritare 1, Domeniul major de intervenție 1.1 al POR 2007-2013, Sub-domneniul:

Poli de creștere, în numele Partenerului și respectarea O.U.G. 64/27.06.2007 și a

Normelor de aplicare cu modificările și completările ulterioare.

 • c) Drepturile Liderului desemnat al parteneriatului

 • (1) Liderul de parteneriat are dreptul de a solicita și primi de la Partener orice informații, date, documente, legate de pregătirea și implementarea proiectului care îi sunt necesare în vederea întocmirii și transmiterii către AM POR / OI a rapoartelor de progres tehnice și financiare, a cererilor de pre-fînanțare/rambursare a cheltuielilor și a oricăror alte documente / rapoarte solicitate prin Acordul-cadru / contractul de finanțare, precum și de a transmite aceste documente în numele parteneriatului;

 • (2) Liderul este reprezentantul întregului parteneriat în relația cu AM POR / OI, drept

pentru care toate rapoartele, cererile de pre-finanțare / rambursare a cheltuielilor etc. solicitate conform acestui contract vor trebui transmise AM POR / OI de către Liderul de parteneriat, sub semnătura reprezentantului legal al acestuia/parteneriatului sau a persoanei împuternicite în acest sens, după caz.

 • (3) Liderul de parteneriat are dreptul de a efectua orice verificări necesare, inclusiv la

fața locului, în vederea asigurării corectitudinii și legalității procedurilor de atribuire a

contractelor, în cadrul proiectului.


Obligațiile Liderului desemnat al parteneriatului

(1) Liderul de parteneriat are obligația de a consulta partenerul și de a-1 informa cu

regularitate asupra progresului înregistrat în implementarea proiectului, precum și de a-i

transmite copii de pe cererile de pre-finanțare/rambursare, rapoartele de progres și alte

date, informații, documente transmise AM POR / OI.

(2) Liderul de parteneriat are obligația de a colecta toate informațiile, datele, documentele, inclusiv facturi emise către contractorii acestuia legate de pregătirea

Și

implementarea proiectului, transmiterea cererilor de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.


Ți ik z

rn /


?; ?

t ■-


•u’


---—

!

J

i


 • (3) Liderul de parteneriat asigură transferul fondurilor primite de la către                                                                                      --

Partener, corespunzător cheltuielilor angajate de către acesta, în scopul pregătirii proiectului, în cuantumul certificat ca eligibil de către AM POR.

 • (4) Liderul de parteneriat asigură alocarea de la bugetul propriu a sumelor necesare

pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii construite/modemizate/reabilitate prin proiect, aflate în administrarea sa, pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare/dare în exploatare;

 • (5) Liderul de parteneriat are obligația de a asigura de la bugetul propriu contribuția contribuția proprie de 2% din costurile eligibile totale, costurile neeligibile, cota de TVA și alte costuri suplimentare;

e) Drepturile Partenerului

 • (1) Partenerul are dreptul de a verifica încadrarea cheltuielilor eligibile care îi revin

în bugetul proiectului, înainte de depunerea cererii de finanțare astfel încât cheltuielile

angajate de Partener, respectiv cheltuielile legate de obținerea terenurilor să respecte procentul aferent cheltuielilor efectuate pentru expropriere din valoarea totală eligibilă a proiectului, în conformitate cu Ordinul privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile.

 • (2) Partenerul are dreptul, prin transfer de la Liderul de parteneriat, la fondurile

obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerul are dreptul de a fi consultat cu regularitate de către Liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către acesta copii ale rapoartelor de progres și financiare.

f) Obligațiile Partenerului

Partenerul este obligația să furnizeze Liderului de parteneriat orice informații, date,

documente legate de pregătirea și implementarea proiectului care îi sunt necesare /X in

vederea întocmirii și transmiterii către AM POR / OI a rapoartelor de progres tehnice și

financiare, a cererilor de pre-fînanțare/rambursare a cheltuielilor și a oricăror alte documente / rapoarte solicitate prin Acordul-cadru / contractul de finanțare.

Art.5 Modalități de luare a deciziilor

Deciziile legate de pregătirea și implementarea proiectului vor fi luate de comun acord

de către părți și vor fi aduse la îndeplinire conform art.4.

Art.6 Modalității de efectuare a plăților / transfer al fondurilor


(1) Transferul fondurilor nerambursabile acordate de AM POR pentru proiect se

va

face exclusiv în contul deschis de către Liderul de parteneriat., indiferent care dintre parteneri a angajat cheltuiala respectivă. Liderul de parteneriat va avea obligația de a asigura transferul fondurilor primite de la AM POR către partener, corespunzător cheltuielilor angajate de către acesta în scopul pregătirii proiectului și în cuantumul certificat ca eligibil de către AM POR

(2) Transferul către Partener va fi efectuat în termen maxim de 30 zile de la transferul

fondurilor de la AM POR.

Art.7 Modificarea Acordului de parteneriat

Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită

de ambele părți. Modificările se vor face în scris prin act adițional la prezentul acord, cu

respectarea restricțiilor prevăzute în contractul de finanțare.

Art.8 Dreptul de proprietate

Proprietarul infrastructurii existente, conform prevederilor legale este Județul Prahova.

Administrator este Municipiul Ploiești. Investițiile rezultate prin proiect vor avea același

regim juridic.

Art.9 Răspunderea

 • (1) în cazul în care unul dintre parteneri nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin /X

in

legătură cu pregătirea proiectului, partenerii răspund individual în fața organelor de control abilitate, conform drepturilor și obligațiilor prezentului acord.

 • (2) Pentru perioada de implementare, dacă Liderul de parteneriat nu își îndeplinește

obligațiile conform contractului de finanțare, răspunde față de AM POR / OI.

Art.10 Soluționarea disputelor

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care

/^"p; IU /z«n

// V.. fi* >

• ' h r* ' // O < îl C' ’ \\e £'' Wz’-. •-V "z>-'

’\jS>     ',- -.......

. \</ ,JV A

părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instaftț^le_

competente.

(2) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.


<*i


L

r

S

f


li


/•


b

k

i

P


s

X

L '

p

< ' ’ 1*

1


întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original care va fi atașat la cererea de finanțare, astăzi_____________________.


Lider de parteneriat,

Partener,

Municipiul Ploiești

Județul Prahova

Primar,

ANDREI LIVIL VOLOSEVICI

Președinte, MIRCEA COSMA


HOTARAREA NR. 79 privind aprobarea acordului de principiu privind derularea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona Industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Andrei Li viu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Relații Internationale prin care se propune aprobarea acordului de principiu privind derularea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona Industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Ploiești - Prahova”;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 230/10.09.2010 privind participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de Creștere Ploiesti-Prahova”

Luând în considerare de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare intercomunitară și națională, cu modificările și completările ulterioare;

In baza prevederilor art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și a ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobata prin Legea nr.246/2005, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11-133, art. 36, alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Aproba acordul de principiu încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Județean Prahova, privind derularea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona Industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi”, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

A

Art. 2. împuternicește primarul să semneze acordul de principiu.

Art. 3. Direcția Relații Internaționale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011


e ședința, he


*•

* 4

1.

h

11- , V-


i * h i ■

p

f -

r 4

yy?

' A *<_

* *


* • - -V, . * ■- . J -y

1 - -

>■ '

♦— **

* * V ** '

r i/


C ontrasemneaza Oana C riști na

c*retar,


Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Prahova și Raportul nr.3159/10.03.2011 al Direcției Absorbție Fonduri Europene prin care se propune aprobarea participării Județului Prahova, în parteneriat cu municipiul Ploiești, la pregătirea și implementarea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și platforma industrială Brazi”;

 • - Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.103 din 29.08.2008 privind participarea Județului Prahova la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Ploiești-Prahova”;

 • - Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.49 din 12.04.2010 privind aprobarea „Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești - Prahova”;

- In temeiul prevederilor art.91 alin.(6) lit.c) și art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art.l Se aprobă participarea Județului Prahova, în parteneriat cu municipiul Ploiești, la pregătirea și implementarea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și platforma industrială Brazi”.

Art.2 Se aprobă Acordul de Parteneriat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Prahova să semneze Acordul de Parteneriat.

Art.4 Serviciul Gestiune Documente și Managementul Calității va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREȘEDINTE, MIRCEA COSMA

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR, Mihail Pave!

Ploiești, 21 apr 2011

Nr.057

P       .       L                                                                                               s

V                                                                   '

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Prahova, în parteneriat cu municipiul Ploiești, la pregătirea și implementarea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și platforma industrială Brazi”

Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbană are ca obiectiv creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă în orașe, prin reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor.

A

In cadrul acestei Axei prioritare 1, prin Programul Operațional Regional, s-a prevăzut că vor fi finanțate proiecte din cadrul unor Planuri integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, având ca scop dezvoltarea sau regenerarea orașelor.

„Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova” reprezintă documentul de planificare comprehensivă a dezvoltării polului de creștere -care conține strategia de dezvoltare pe termen lung a acestuia — al cărui scop îl constituie asigurarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, Plan care se implementează prin proiectele individuale identificate în Planul de acțiune.

y*X

In cadrul PID al Polului de Creștere Ploiești - Prahova, în lista proiectelor individuale prioritare finanțabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor — poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere este inclus proiectul „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și platforma industrială Brazi”.

Proiectul, care va fi pregătit în parteneriat cu municipiul Ploiești, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, va contribui, prin implementare activităților stabilite, la îndeplinirea Obiectivul strategic B al PID: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Polului de Creștere Ploiești-Prahova, respectiv a Obiectivului sectorial Bl: Conectarea cu rețeaua de drumuri europene și dezvoltarea unei infrastructuri modeme de acces la zonele economice, parcuri/platforme industriale și alte zone funcționale precum și dezvoltarea transportului urban eficient și nepoluant în zona Polului de Creștere.

Obiectivul de investiții propus are ca scop îmbunătățirea accesibilității către Parcul industrial Brazi, Parcul municipal Ploiești Vest și cartierul de locuințe al municipiului Ploiești „Mitică Apostol”, desfășurarea traficului auto și pietonal în condiții de siguranță, reducerea poluării prin micșorarea timpului de staționare a vehiculelor aflate în trafic.

Considerăm oportună participarea Județului Prahova, în parteneriat cu municipiul Ploiești, la pregătirea și implementarea proiectului mai sus menționat, conform prevederilor Acordului de Parteneriat anexat.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE, MIRCEA COSMACONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA Direcția Absorbție Fonduri Europene Nr. 3159/10.03.2011

RAPORT la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Prahova, în parteneriat cu municipiul Ploiești, la pregătirea și implementarea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și platforma industrială Brazi”

Consiliul Județean Prahova a aprobat în ședința din 29.08.2008, participarea Județului Prahova la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Ploiești-Prahova”.

Comitetul de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (CMC) a avizat „Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova” și lista de proiecte prioritare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.49/12.04.2010 a fost aprobat „Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești - Prahova”.

In cadrul PID al Polului de Creștere Ploiești - Prahova, în lista proiectelor individuale prioritare fmanțabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere este inclus proiectul „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și platforma industrială Brazi”.

Proiectul, propus spre finanțare de municipiul Ploiești în parteneriat cu Județul Prahova, are ca scop îmbunătățirea accesibilității către Parcul industrial Brazi, Parcul municipal Ploiești Vest și cartierul de locuințe al municipiului Ploiești „Mitică Apostol”, desfășurarea traficului auto și pietonal în condiții de siguranță, reducerea poluării ca urmare a micșorării timpului de staționare a vehiculelor aflate în trafic, prin realizarea unui pasaj subteran și lucrări de racordare atât la DN1 (centura de Vest) cât și la Parcul Municipal Ploiești Vest (amenajare intersecție).

Prin implementarea acestui proiect se va asigura îndeplinirea Obiectivului strategic B al PID: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Polului de Creștere Ploiești-Prahova, respectiv a Obiectivului sectorial Bl: Conectarea cu rețeaua de drumuri europene și dezvoltarea unei infrastructuri modeme de acces la zonele economice, parcuri/platforme industriale și alte zone funcționale precum și dezvoltarea transportului urban eficient și nepoluant în zona Polului de Creștere.

Realizarea documentațiilor necesare obținerii finanțării impune semnarea unui Acord de Parteneriat prin care sunt definite rolurile și responsabilitățile partenerilor în pregătirea și implementarea proiectului. Modelul Acordului de Parteneriat este prezentat în Anexă.

Consiliul Județean Prahova, în calitate de proprietar al drumului județean DJ 129 va realiza procedura de expropriere a suprafețelor necesare și va suporta costurile aferente.

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre, fiind respectate prevederile art.35 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.91 alin.(6) lit.c și art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

"Ta \

// / '■

DIRECTOR EXECUTIV, MARIUS CONSTANTIN NICOLAE


L **           u. .   *1 ev \

I                        ' .6ț/

A ,;'X     ,/ <7^

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA ' CONSILIUL JUDEȚEAN


Anexa


ACORD DE PARTENERIATArt. 1 Părțile:

 • 1.  Municipiul Ploiești, cu sediul în județul Prahova, municipiul Ploiești, Bulevardul Republicii, nr. 2-4. cod de înregistrare fiscală 2844855, reprezentat legal de domnul Andrei Liviu Volosevici. având funcția de primar, identificat prin C.I, seria PH, nr. 317101, CNP 1760326293161. în calitate de Lider de parteneriat,

 • 2. Județul Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, Bulevardul Republicii, nr.2-4. cod de înregistrare fiscală 2842889, reprezentat legal de domnul Mircea Cosma, având funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova, identificat prin C.I, seria PH, nr.554402, CNP 1451201293114, în calitate de Partener,

au convenit încheierea prezentului Acord, după cum urmează:

Art.2 Obiectul Acordului de parteneriat

Obiectul acestui Acord de parteneriat îl reprezintă stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale, precum și responsabilitățile ce le revin în pregătirea și implementarea activităților aferente proiectului: „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și platforma industrială Brazi”.

Art.3 Durata Acordului de parteneriat

 • (1) Data intrării în vigoare a acordului este data semnării acestuia de către ultima dintre părți.

 • (2) Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării lui de către ambele părți și 31 decembrie 2020.

Art.4 Drepturile și obligațiile partenerilor

 • a) Rolurile și responsabilitățile partenerilor în pregătirea și implementarea proiectului;

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt definite în tabelul de mai jos:

  Unitatea

  !

  administrativ-

  teritorială

  Roluri și responsabilități

  Municipiul

  Ploiești

  Lider de parteneriat

  1

  1

  I.     Pregătirea proiectului:

  • a.  Răspunde de realizarea studiului de fezabilitate, inclusiv a studiilor de teren (studiul topografic, geotehnic și alte studii de specialitate necesare) și a analizei cost-beneficiu, conform legislației în vigoare;

  • b. Transmite documentația pentru ocuparea terenului întocmită de proiectantul elaborator al studiului de fezabilitate, care stabilește coridorul de expropriere așa cum este defmt prin Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și Normele metodologice de aplicare a acesteia. Coridorul reprezintă

 • c.

 • d.


e.


f.


g-


h.


1.

J-


suprafața de teren cu sau fără alte imobile ce urmează a fi afe* de lucrările proiectului, stabilit pe baza variantei finale a sțr^i de fezabilitate și delimitat printr-un plan topografic, re^hz sistem STEREOGRAFIC 1970, care conține punctele de i necesare calculului tuturor suprafețelor ce compun suprafață, precum și inventarele de coordonate ale suprafe teren necesar a fi ocupate în vederea realizării lucrărilor. Răspunde de realizarea studiului de trafic/de circulație;
■K,

J

%

S • J*.

tk

• I

M


Obține certificatul de urbanism, aferent obiectivului de investiții, și avizele și/sau acordurile necesare;

Răspunde de realizarea și verificarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini, a detaliilor de execuție, a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC), conform legislației în vigoare;

Aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, coridorul de expropriere și contribuția financiară la implementarea proiectului;

Numește și stabilește membrii echipei de implementare a proiectului din partea Muncipiului Ploiești;

Răspunde de elaborarea Cererii de finanțare și a tuturor anexelor necesare, depunerea documentației pentru obținerea finanțării proiectului la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

Deține calitatea de solicitant al finanțării nerambursabile;

Respectă procentul aferent cheltuielilor efectuate pentru expropriere din valoarea totală eligibilă a proiectului, în conformitate cu Ordinul privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile.


II. Implementarea proiectului:

 • a.  Implementează proiectul în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare (inclusiv a documentelor anexate la Contract care fac parte integrantă din acesta) și ale legislației comunitare și naționale în vigoare;

 • b. Furnizează AM POR/OI toate documentele, datele și/sau informațiile solicitate în legătură cu implementarea proiectului și executarea Contractului de finanțare, în termenul și condițiile specificate în solicitările respective;

 • c.  Asigură coordonarea echipei de implementare a proiectului;

 • d.  Asigură contribuția proprie de 2% din costurile eligibile totale, costurile neeligibile, cota de TVA și alte costuri suplimentare;

 • e.  Deschide conturile aferente proiectului conform solicitărilor pentru prefinanțare / rambursare;

 • f.  Organizează procedurile de achiziție publică pentru bunuri, servicii și lucrări;

 • g.  Semnează și urmărește contractele încheiate în cadrul proiectului;

 • h.  La finalul implementării proiectului, Liderul de parteneriat va

  Județul Prahova

  Partener


comunica Partenerului valoarea finală totală a investiției, în vederea includerii acesteia în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului____________________________________________________

I. Pregătirea proiectului:

 • a) pune la dispoziția Liderului de parteneriat, la solicitarea acestuia, toate datele și documentele deținute în vederea realizării documentației de finanțare;

 • b) realizează conform legislației în vigoare, procedura de expropriere a suprafețelor de teren ce urmează a fi afectate de lucrări, pe baza

documentelor întocmite de Liderul de parteneriat dispoziția Partenerului;

Și


 • c) suportă cheltuielile aferente procedurii de expropriere.

  I.


II. Implementarea proiectului:

 • a) urmărește rambursarea cheltuielilor eligibile aferente proce expropriere;

 • b) actualizează valoarea de inventar a obiectivului realizat.


fi


s

4

•i

,r“


'X


•T

V


(2) Contribuția financiară a partenerilor la cofmanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Unitatea administrativ-teritorială

Contribuția (unde este cazul)

Municipiul Ploiești Lider de parteneriat

Contribuția financiară la cheltuielile totale (eligibile și neeligibile) ale proiectului va fi stabilită atât ca sumă (valoarea contribuției în lei), cât și ca procent din valoarea totală a proiectului, după întocmirea bugetului proiectului, prin încheierea unui act adițional la prezentul acord.

Județul Prahova Partener

 • b) Liderul de parteneriat are dreptul de semnare a Cererii de finanțare a proiectului, precum și a Contractului de finanțare pentru proiectul pentru care se solicită finanțare în cadrul Axei prioritare 1, Domeniul major de intervenție 1.1 al POR 2007-2013, Sub-domneniul: Poli de creștere, în numele Partenerului și respectarea O.U.G. 64/27.06.2007 și a

Normelor de aplicare cu modificările și completările ulterioare.

 • c) Drepturile Liderului desemnat al parteneriatului

 • (1) Liderul de parteneriat are dreptul de a solicita și primi de la Partener orice

informații, date, documente, legate de pregătirea și implementarea proiectului care îi sunt necesare în vederea întocmirii și transmiterii către AM POR / OI a rapoartelor de progres tehnice și financiare, a cererilor de pre-finanțare/rambursare a cheltuielilor și a oricăror alte documente / rapoarte solicitate prin Acordul-cadru / contractul de finanțare, precum și de a transmite aceste documente în numele parteneriatului;

 • (2) Liderul este reprezentantul întregului parteneriat în relația cu AM POR / OI, drept

pentru care toate rapoartele, cererile de pre-finanțare / rambursare a cheltuielilor etc. solicitate conform acestui contract vor trebui transmise AM POR / OI de către Liderul de parteneriat, sub semnătura reprezentantului legal al acestuia/parteneriatului sau a persoanei împuternicite în acest sens, după caz.

 • (3) Liderul de parteneriat are dreptul de a efectua orice verificări necesare, inclusiv la fața locului, în vederea asigurării corectitudinii și legalității procedurilor de atribuire a contractelor. în cadrul proiectului.

 • d) Obligațiile Liderului desemnat al parteneriatului

 • (1) Liderul de parteneriat are obligația de a consulta partenerul și de a-1 informa cu regularitate asupra progresului înregistrat în implementarea proiectului, precum și de a-i transmite copii de pe cererile de pre-finanțare/rambursare, rapoartele de progres și alte date, informații, documente transmise AM POR / OI.

 • (2) Liderul de parteneriat are obligația de a colecta toate informațiile, datele, documentele, inclusiv facturi emise către contractorii acestuia legate de pregătirea și implementarea proiectului, transmiterea cererilor de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.

 • (3) Liderul de parteneriat asigură transferul fondurilor primite de la AM POR către Partener, corespunzător cheltuielilor angajate de către acesta, în scopul pregătirii proiectului, în cuantumul certificat ca eligibil de către AM POR.

 • (4) Liderul de parteneriat asigură alocarea de la bugetul propriu a sumelor necesare

pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii construite/modemizate/reabilitate prin proiect, aflate în administrarea sa, pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare/dare în exploatare;                                                               N


 • (5) Liderul de parteneriat are obligația de a asigura de la bugetul propriu contrj£iț»ția contribuția proprie de 2% din costurile eligibile totale, costurile neeligibile, cota ^ Ț--V^ ^ake^ costuri suplimentare;                                                                 fi                  !

___ r

 • e) Drepturile Partenerului

 • (1) Partenerul are dreptul de a verifica încadrarea cheltuielilor eligibile care îi fi în bugetul proiectului, înainte de depunerea cererii de finanțare astfel încât cheltuielile angajate de Partener, respectiv cheltuielile legate de obținerea terenurilor să respecte procentul aferent cheltuielilor efectuate pentru expropriere din valoarea totală eligibilă a proiectului, în conformitate cu Ordinul privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile.

 • (2) Partenerul are dreptul, prin transfer de la Liderul de parteneriat, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerul are dreptul de a fi consultat cu regularitate de către Liderul de parteneriat. să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către acesta copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • f) Obligațiile Partenerului

Partenerul este obligația să furnizeze Liderului de parteneriat orice informații, date, documente legate de pregătirea și implementarea proiectului care îi sunt necesare în vederea întocmirii și transmiterii către AM POR / OI a rapoartelor de progres tehnice și financiare, a cererilor de prc-finanțare/rambursarc a cheltuielilor și a oricăror alte documente / rapoarte solicitate prin Acordul-cadru / contractul de finanțare.

Art.5 Modalități de luare a deciziilor

Deciziile legate de pregătirea și implementarea proiectului vor fi luate de comun acord de către părți și vor fi aduse la îndeplinire conform art.4.

Art.6 Modalității de efectuare a plăților / transfer al fondurilor

 • (1) Transferul fondurilor nerambursabile acordate de AM POR pentru proiect se va

face exclusiv în contul deschis de către Liderul de parteneriat., indiferent care dintre parteneri a angajat cheltuiala respectivă. Liderul de parteneriat va avea obligația de a asigura transferul fondurilor primite de la AM POR către partener, corespunzător cheltuielilor angajate de către acesta în scopul pregătirii proiectului și în cuantumul certificat ca eligibil de către AM POR

 • (2) Transferul către Partener va fi efectuat în termen maxim de 30 zile de la transferul fondurilor de la AM POR.

Art.7 Modificarea Acordului de parteneriat

Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de ambele părți. Modificările se vor face în scris prin act adițional la prezentul acord, cu respectarea restricțiilor prevăzute în contractul de finanțare.

Art.8 Dreptul de proprietate

Proprietarul infrastructurii existente, conform prevederilor legale este Județul Prahova. Administrator este Municipiul Ploiești. Investițiile rezultate prin proiect vor avea același regim juridic.

Art.9 Răspunderea

 • (1) In cazul în care unul dintre parteneri nu își îndeplinește obligațiile ce îi reviiyîr^, v\'   ' M X

legătură cu pregătirea proiectului, partenerii răspund individual în fața orgaftelar deCVdntjo abilitate, conform drepturilor și obligațiilor prezentului acord.                 ■;      ;

 • (2) Pentru perioada de implementare, dacă Liderul de parteneriat nu își îndeplinește obligațiile conform contractului de finanțare, răspunde față de AM POR / OI.

S.


(I


(I


Art.10 Soluționarea disputelor


 • (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (2) Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

A

întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original care va fi atașat la cererea de finanțare, astăzi_____________________.

Lider de parteneriat,

Partener,

Municipiul Ploiești

Județul Prahova

Primar,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

Președinte, MIRCEA COSMA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova privind derularea proiectului „Accesibilitate si Fluidizare Trafic către Zona Industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala Brazi”


PREȘEDINTE, Radu Mateescu


SECRETAR, GheorghejSj