Hotărârea nr. 359/2011

Hotararea nr. 359 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.280/31.08.2011 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Ploieşti pentru anul şcolar 2011-2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 359 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a primarului Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică care va funcționa în anul școlar 2011-2012 în municipiul Ploiești;

în conformitate cu art. 19, alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 care stipulează ca unitățile de învățământ de stat ce se reorganizează și funcționează conform prevederilor legale au personalitate juridica;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012, in sensul ca unitățile de învățământ preuniversitar de stat reorganizate din Municipiul Ploiești sunt instituții publice cu personalitate juridică.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011, raman neschimbate.

Art. 3. Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte si Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice,

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembri^^^^^A A

Președinte de sedmta, l ^^^^C^Jirasemnează Secre^ap, Iulian Liviu Teodorescu                      Cristina Iacob /

^ahom                       //


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012

Conform prevederilor art.20, alin.(l) din Legea nr. 1/2011 autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.

Totodată în conformitate cu prevederile art. 19 alin.l din Legea nr. 1/2011 în sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează și funcționează, după caz, astfel:

  • a) cu minimum 300 de elevi;

  • b) cu minimum 300 de elevi, preșcolari și antepreșcolari;

  • c) cu minimum 150 de preșcolari și antepreșcolari;

  • d) cu minimum 100 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de învățământ special.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.280/31.08.2011, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat reorganizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012, conform adresei nr. 2287/24.06.2011 transmisa de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova modificata prin decizia nr. 1229/04.07.2011.

Astfel se impune modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012, in sensul ca unitățile de învățământ preuniversitar de stat, reorganizate, din Municipiul Ploiești sunt instituții publice cu personalitate juridică.

Având in vedere cele menționate, propun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR,

ANDREI LI^IU VOLOSEVICI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012

Conform prevederilor art. 19 alin.l din Legea nr. 1/2011 în sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează și funcționează, după caz, astfel:

  • a) cu minimum 300 de elevi;

  • b) cu minimum 300 de elevi, preșcolari și antepreșcolari;

  • c) cu minimum 150 de preșcolari și antepreșcolari;

  • d) cu minimum 100 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de învățământ

    special.


Prin Hotararea Consiliului Local nr.280/31.08.2011, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat reorganizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012, conform adresei nr. 2287/24.06.2011 transmisa de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova, modificata prin decizia nr. 1229/04.07.2011.

Astfel se impune modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012, in sensul ca unitățile de învățământ preuniversitar de stat, reorganizate, din Municipiul Ploiești sunt instituții publice cu personalitate juridică.

Urmare celor menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publica,

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv, SIMONA^ ALBU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012

și a emis:

£ v7


PREȘEDINTE, Elisabeta Popovici


Data: S C' O   2£) /f