Hotărârea nr. 358/2011

Hotararea nr. 358 privind includerea unor imobile in patrimoniul municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 358 privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederilor art.3, art.4 și art.7 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, a imobilelor identificate în anexa ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Âprobă completarea Anexei I la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu 4 poziții noi având numerele curente 2,3,4 și 5, identificate potrivit Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.4. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, a imobilelor identificate în anexa ce constituie Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar-Contabil,Contracte din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Urmare Dispoziției nr. 1934/18.04.2011 emisa de Primarul Municipiului Ploiești, Comisia special constituita a procedat la preluarea unor terenuri si a spatiilor comerciale edificate in baza unor contracte de asociere/colaborare incheiate cu diverse societăți comerciale după cum urmează:

-Teren in suprafața de cca 120 mp situat in Ploiești, Complexul Mic-Nord, Șoseaua Nordului intre blocurile 11-12-14-15, fara valoare de inventar, preluat in baza Procesului Verbal nr.6556/18.04.2011;

-Statia pentru mijloace de transport in comun existent pe acest teren compusa din spatii comerciale si spațiu de așteptare pentru calatori preluata in baza Procesului Verbal nr.6556/18.04.2011;

-Teren in suprafața de cca 100 mp situat in Ploiești, str.Gageni intre blocurile 110 si 111, fara valoare de inventar, preluat in baza Procesului Verbal nr.6701/21.04.2011;

-Statia pentru mijloace de transport in comun, existenta pe acest teren, compusa din spatii comerciale si spațiu de așteptare pentru calatori, preluata in baza Procesului Verbal nr.6701/21.04.2011;

In conformitate cu prevederile contractelor incheiate la expirarea duratei contractului de colaborare sau in cazul incetarii contractului înainte de termen, construcțiile realizate si dotările tehnico - edilitare (racorduri apa - canal, electricitate si altele asemenea), intra fara despăgubire in proprietatea Consiliului Local al municipiului Ploiești, in cazul in care contractul de colaborare nu va fi prelungit.


-Teren in suprafața de cea 24 mp situat i Lamaita 2, fara valoare de inventar, pre nr.8158/18.05.2011;

-Spațiul comercial (de prestări servicii) si Vest-Lamaita 2, preluat in baza Procesului Verbal nr.8158/18.05.2011;

-Teren in suprafața de cca 24 mp situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 2, fara valoare de inventar, preluat in baza Procesului Verbal nr.8597/25.05.2011;

-Spațiul comercial (de prestări servicii) situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 2, preluat in baza Procesului Verbal nr. 8597/25.05.2011;

-Teren in suprafața de cca 24 mp situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 2, fara valoare de inventar, preluat in baza Procesului Verbal nr.9357/23.06.2011;

-Spațiul comercial (de prestări servicii) situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 2, preluat in baza Procesului Verbal nr. 9357/23.06.2011;

-Teren in suprafața de 6 mp situat in Ploiești, Zona Comerciala Păltiniș -str.Gh.Gr.Cantacuzino Modul 5, fara valoare de inventar, preluat in baza Procesului Verbal nr. 12410/19.07.2011;

-Spațiul comercial (de prestări servicii) situat in Ploiești, Zona Comerciala Păltiniș - str.Gh.Gr.Cantacuzino Modul 5, preluat in baza Procesului Verbal nr. 12410/19.07.2011;

-Teren in suprafața de 13 mp situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 1, fara valoare de inventar, preluat in baza Procesului Verbal nr.12171/19.07.2011;

-Spațiul comercial (de prestări servicii) situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 1, preluat in baza Procesului Verbal nr. 12171/19.07.2011.

Potrivit prevederilor din contractele de asociere “ In cazul in care după expirarea termenului stabilit prin contract nu se convine la prelungirea asocierii, spațiul comercial (de prestări servicii) ramane proprietatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, care il poate inchiria conform reglementarilor legale in vigoare la acea data”.

Având in vedere intenția autoritatii publice locale de valorificare a spatiilor menționate se impune includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a imobilelor edificate conform contractelor de asociere/colaborare, potrivit anexelor la prezentul proiect de hotarare.

întrucât se includ noi poziții in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, este necesara completarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova. Prin adresa nr. 12155/2009 Consiliul Județean Prahova a transmis în copie adresa nr.Adm.993/2009 a Ministerului Administrației și Internelor, referitoare la regulile ce trebuie respectate în vederea elaborării proiectelor de hotărâre a Guvernului și a documentației aferente acestora, în scopul actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”. Astfel anexa nr.2 la prezentul proiect de hotărâre este întocmită în conformitate cu Normele tehnice pentru


întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul p orașelor, municipiilor și județelor aprobate prin Hotărârea Guve

Director Executiv, Florin Petrache


AVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director,

/

Simona Albu


Direcția Management

Financiar-Contabil,ContracteCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor im în patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat existența în evidențele serviciilor de specialitate a unor imobile ce nu figurează în inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești. Acestea au făcut obiectul unor contracte de asociere/colaborare încheiate cu diferite societăți comerciale .

Urmare Dispoziției nr.1934/18.04.2011 emisă de Primarul Municipiului Ploiești, Comisia special constituită a procedat la preluarea terenurilor și spatiilor comerciale edificate pe acestea.

Potrivit prevederilor din contractele de asociere/colaborare sus menționate, în cazul în care după expirarea termenului stabilit prin contracte nu se convine la prelungirea asocierii/colaborării, imobilul edificat rămâne în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, care îl poate închiria conform reglementărilor legale în vigoare la acea data. Așadar, pentru valorificarea imobilelor amintite se impune includerea lor în patrimoniul municipiului Ploiești.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilelor identificate în anexele la prezentul proiect de hotărâre.


Consilieri

Bolocan Iulian Popa Constantin Horghidan C6sțe Marcu Valentin

\


Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

i

2

3

1

Teren

Suprafața =120 mp situat in Ploiești, Complexul Mic-Nord, Șoseaua Nordului intre blocurile 11-12-14-15

Preluat in baza Procesului Verbal nr.6556/18.04.2011

2

Statia pentru mijloace de transport in comun existent pe acest teren compusa din spatii comerciale si spațiu de așteptare pentru calatori

Situată in Ploiești, Complexul Mic-Nord, Șoseaua Nordului intre blocurile 11-12-14-15 Valoare = 13.027 lei

Preluat in baza Procesului Verbal nr.6556/18.04.2011

3

Teren

Suprafața =100 mp situat in Ploiești, str.Gageni intre blocurile 110 si 111

Preluat in baza Procesului Verbal nr.6701/21.04.2011

4

Statia pentru mijloace de transport in comun, existenta pe acest teren, compusa din spatii comerciale si spațiu de așteptare pentru calatori

Situata in Ploiești, str.Gageni intre blocurile 110 si 111

Valoare = 6.376.24 lei

Preluat in baza Procesului Verbal nr.6701/21.04.2011Șef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. /h;'/ lzrI / Z'-Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa I - “Diverse imobile”)Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

i.

2.

3.

4.

5.

6.

2

Teren

Suprafața =120 mp situat in Ploiești, Complexul Mic-Nord, Șoseaua Nordului intre blocurile 11-12-14-15

2011

Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare

3

Statia pentru mijloace de transport in comun existent pe acest teren compusa din spatii comerciale si spațiu de așteptare pentru calatori

Situata in

Ploiești, Complexul Mic-Nord, Șoseaua Nordului intre blocurile 11-12-14-15

2011

13.027 lei

Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare

4

Teren

Suprafața =100 mp situat in Ploiești, str.Gageni intre

2011

Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările

blocurile

110 si 111

-------------------------------ț—

ulterioare     /

5

Statia pentru mijloace de transport in comun, existenta pe acest teren, compusa din spatii comerciale si spațiu de așteptare pentru calatori

Situata in Ploiești, str.Gageni intre blocurile 110 si 111

2011

6.376.2

4 lei

Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare


Director Executiv, Florin Petrache


Șef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu

Anexa nr.3 la H.C.L. nr,


Situația imobilelor ce urmeaza sa fie incluse in « Inventarul bunuri alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »
Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

i

2

3

1

Teren

Suprafața =24 mp situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 2

Preluat in baza Procesului Verbal nr.8158/18.05.2011

2

Spațiul comercial (de prestări servicii)

Situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 2 Valoare = 2100.84 lei

Preluat in baza Procesului Verbal nr.8158/18.05.2011

3

Teren

Suprafața =24 mp situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 2

Preluat in baza Procesului Verbal nr.8597/25.05.2011

4

Spațiul comercial (de prestări servicii)

Situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 2

Preluat in baza Procesului Verbal nr.

8597/25.05.2011

5

Teren

Suprafața =24 mp situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 2

Preluat in baza Procesului Verbal nr.9357/23.06.2011

6

Spațiul comercial (de prestări servicii)

Situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 2 Valoare = 5.000 lei

Preluat in baza Procesului Verbal nr.9357/23.06.2011

7

Teren

Suprafața =6 mp

Zona Comerciala

Păltiniș -

str. Gh. Gr. Cantacuzino

Modul 5

Preluat in baza Procesului Verbal

nr. 12410/19.07.2011

8

Spațiul comercial (de prestări servicii)

Situat in Ploiești, Zona Comerciala Păltiniș -str. Gh. Gr. Cantacuzino

Preluat in baza Procesului Verbal nr.

Modul 5

Valoare = 7.300 lei

12410/19.07.2011

9

Teren

Suprafața =13mp situat in Ploiești, Complex Lamaita-

Preluat in baza Procesului Verbal nr.

12171/19.07.2011Vest-Lamaita 1

10

Spațiul comercial (de prestări servicii)

Situat in Ploiești, Complex Lamaita-Vest-Lamaita 1 Valoare = 8.100 lei

Prcluafdh/baMvz^

Procesului Verjllnr^-

12171/19.07.2011


Director Executiv, Florin PetraȘef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela MîndruțiuPROCES VERBAL NR. 12171 ÎNCHEIAT ASTAZI, 19.07.2011


In baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, subsemnatele Toma Daniela, Dumitru Corina, Alexe Nicoleta si Botezatu Alina ne-am deplasat la solicitarea transmisa de reprezentantul S.C. Calliope S.R.L., domnul Dimulescu Gabrief in calitate de Director Economic, prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 12171/14.07.2011, in vederea preluării terenului de 13 mp si a spațiului comercial (de prestări servicii) situat in Ploiești, Complex Lamaita - Vest - Lamaita 1, teren detinut de S.C. Calliope S.R.L. in baza contractului de asociere nr.2389/23.01.1995.

Se incheie prezentul proces verbal de predare - primire intre comisia constituita in baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, care preia si S.C. Calliope S.R.L., reprezentata prin domnul Dimulescu Gabriel, in calitate de Director Economic, care preda, după cum urmeaza:

1.Teren in suprafața de 13 mp situat in Ploiești, Complex Lamaita - Vest -Lamaita 1, fara valoare de inventar.

2.Spațiul comercial (de prestări servicii).

In contabilitatea predatorului figurează imobilul - mijlocul fix " Clădire A8 -Ploiești Lamaita", cu o valoare de inventar de 8.100 lei, reevaluata la 31.12.2010, din care valoare amortizata 1038 lei, iar valoare ramasa de amortizai la data de 30.06.2011 in suma de 7.062 lei, cu o diferența de reevaluare de 5.026 lei.

In anexa nr. 1 la prezentul proces verbal este prevăzută documentația privind reevaluarea clădirii efectuata la 31.12.2010 de către P.F.A. Braiila Natalia - evaluator autorizat, care cuprinde valoarea de inventar a clădirii si caracteristicile tehnice, precum si copii de pe contractul de asociere si actul adițional privind modificarea suprafeței inchiriate.

In anexa nr. 2 la prezentul proces verbal este prevăzută Situația amortizării la 30.06.2011. In anexa nr. 3 este prezentata componenta spațiului preluat.Conform Notei menționata in adresa nr. 12171/14.07.2011 ina Calliope S.R.L., autorizația de construire si planurile aferente imregii c emise pentru Asociația de proprietari si se afla la sediul Primăriei Municipiului Ploiești.

Pe perioada derulării contractului de asociere nr. 2389/23.01.1995, societatea a utilizat numai modulul 4 din construcția realizata.

Au fost predate cu aceasta ocazie un număr de-^

intrarea in imobil reprezentantului Direcției de Gestiune Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte d-na Toma Daniela.

Toate utilitățile (lumina,

a.■ ■ AtUlMâ....................

S-a procedat la incuierea si sigilarea spațiului comercial situat in Ploiești, Complex Lamaita - Vest - Lamaita 1.

Anexam poze alb-negru efectuate cu aceasta ocazie.

Prezentul proces verbal de predare - primire a fost in?heiat in 5 exemplare originale, astazi la data de 19.07.2011, cate unul pentru fiecare membru al comisiei si reprezentantul S.C. S.C. Calliope S.R.L.

Am primit,


Membrii comisiei:Am predat,

S.C. Calliope S.R.L.

prin reprezentant

D-na Dumitru Corina

D-na Alexe Nicoleta


PROCES VERBAL NRQ 12410

ÎNCHEIAT ASTAZI, 19.07.2011

19 JUL 2011


In baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, subsemnatele Toma Daniela, Dumitru Corina, Alexe Nicoleta si Botezatu Alina ne-am deplasat la solicitarea transmisa de reprezentantul S.C. Calliope S.R.L., domnul Dimulescu Gabriel, in calitate de Director Economic, prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești la nr_ 12171/14.07.2011, in vederea preluării terenului de 6 mp si a spațiului comercial (de prestări servicii) situat in Ploiești, Zona Comerciala Păltiniș - str. Gh. Gr. Cantacuzino Medul 5, teren detinut de S.C. Calliope S.R.L. in baza contractului de asociere nr. 2396/23.01.1995.

Se incheie prezentul proces verbal de predare - primire intre comisia constituita in baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, care preia si S.C. Calliope S.R.L., reprezentata prin domnul Dimulescu Gabriel, in calitate de Director Economic, care preda, după cum urmeaza:

1.Teren in suprafața de 6 mp situat in Ploiești, Zona Comerciala Păltiniș - str. Gh. Gr. Cantacuzino Modul 5 , fara valoare de inventar.

2.Spațiul comercial (de prestări servicii).

In contabilitatea predatorului figurează imobilul - mijlocul fix " Clădire A30 -Ploiești Păltiniș" cu o valoare de inventar de 7.300 lei, reevaluata la 31.12.2010, din care valoare amortizata 931 lei, iar valoare ramasa de amortizat la data de 30.06.2011 in suma de 6.369 lei., cu o diferența de revaluare de 7.393 lei.

In anexa nr. 1 la prezentul proces verbal este prevăzută documentația privind reevaluarea clădirii efectuata la 31.12.2010 de către P.F.A. Bratila Natalia - evaluator autorizat, care cuprinde valoarea de inventar a clădirii si caracteristicile tehnice, precum si copii de pe contractul de asociere si actul adițional privind modificarea suprafeței inchiriate.

In anexa nr. 2 la prezentul proces verbal este prevăzută Situația amortizării la 30.06.2011. In anexa nr. 3 este prezentata componenta spațiului preluat.


Conform Notei menționata in adresa nr. 12171/14.07.2011 inaintata de către S.C. Calliope S.R.L., autorizația de construire si planurile aferente intregii construcții au fost emise pentru Asociația de proprietari si se afla la sediul Primăriei Municipiului Ploiești .

Pe perioada derulării contractului de asociere nr. 2396/23.01.1995, societatea a utilizat numai modulul 5 din construcția realizata.

defel Z/O/A/d® chei, pentru i

'           (z


intrarea in


Au fost predate cu aceasta ocazie un număr <

imobil reprezentantului Direcției de Gestiune Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte d-na Toma Daniela .

Toate utilitățile (lumina,„apa") .

/tei


S-a procedat la incuierea si sigilarea spațiului comercial situat in Ploiești, Zona

Comerciala Păltiniș - str. Gh. Gr. Cantacuzino Modul 5.

Anexam poze alb-negru efectuate cu aceasta ocazie.

Prezentul proces verbal de predare - primire a fost Încheiat in 5 exemplare originale astazi la data de 19.07.2011, cate unul pentru fiecare membru al comisiei si reprezentantul S.C. S.C. Calliope S.R.L.

Am primit,


Am predat,

Membrii comisiei:D-na Dumitru Corina
ÎNCHEIAT ASTĂZI, 23.06.2011

In baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, subsemnatele Bucur Carmen Daniela, Dumitru Corina, Alexe Nicoleta si Botezatu Alina ne-am deplasat la solicitarea transmisa de reprezentantul S.C. Rimti Corn S.R.L., d-na Radu Mariana, prin adresa inregistrata la Mumcipiul Ploiești la nr. 9357/31.05.2011, in vederea preluării terenului de cca 24 mp si a spațiului comercial (de prestări servicii) situat in Ploiești, Complex Lamaita - Vest - Lamaita 2, teren detinut de S.C. Rimti Corn S.R.L. in baza contractului de asociere nr. 24423/24.07.1995.

Se incheie piezentul proces verbal de predare - primire intre comisia constituita in baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, care preia si S.C. Rimti Corn S.R.L., reprezentata prin d-na Radu Mariana, care preda, după cum urmeaza:

1.Teren in suprafața de cca 24 mp situat in Ploiești, Complex Lamaita - Vest -Lamaita 2, fara valoare de inventar.

2.Spațiul comercial (de prestări servicii).

In contabilitatea predatorului figurează mijlocul fix „Construcție metalica spațiu comercial” - Complex Lamaita - Vest - Lamaita 2, cu o valoare de inventar de 5000 lei, din care valoare amortizata 2916,48 lei, iar valoare ramasa de amortizat 2083,52 lei.

In anexa nr. 1 la prezentul proces verbal sunt descrise dotările si utilitățile prezente in spațiul comercial (de prestări servicii).

In anexa nr. 2 - „Fisa mijlocului fix” si anexa nr. 3 - „Caracteristici tehnice”, sunt inscrise date privind anul dobândirii, caracteristici tehnice ale mijlocului fix, amortizare si valoaiea de inventar.


Au fost predate cu aceasta ocazie un număr de 4 chei, reprezentantului Direcției de Gestiune Patrimoniu, Serviciul Contracte d-na Bucur Carmen Daniela.

Toate utilitățile (lumina, apa) sunt debransate, fiind luat de utilitati si sigilate de către aceștia.

S-a proceda: la incuierea si sigilarea spațiului comercial situat in Ploiești, Complex Lamaita - Vest - Lamaita 2.

De asemenea, reprezentantul societății, d-na Radu Mariana, ne-a pus la dispoziție următoarele inscrisuri:

 • -  Copie xerox contract de asociere nr. 24423/24.07.1995;

 • -  Copie contract de vanzare - cumpărare autentificat nr. 2478/26.04.2006;

 • -  Copie Autorizație de construire nr. 1413/26.09.1995;

 • -  Caracteristicile mijlocului fix - spațiu comercial (de prestări servicii);

 • -  Copie planuri de situație spațiu comercial (de prestări servicii). Totodată, anexam poze alb-negru efectuate cu aceasta ocazie.

Prezentul proces verbal de predare - primire a fost incheiat in 5 exemplare originale astazi la data de 23.06.2011, cate unul pentru fiecare membru al comisiei si reprezentantul S.C. Rimti Corn S.R.L.

Am primit,


Membrii comisiei:Am predat,

S.C. Rimti Corn S.R.L. prin reprezentant

D-na Radu Mariana


ÎNCHEIATASTAZI, 25.05.2011

In baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, subsemnatele Bucur Carmen Daniela, Dumitru Corina, Alexe Nicoleta si Botezatu Alina ne-am deplasat la solicitarea transmisa de reprezentantul S.C. Juisy S.R.L., d-nul Licsandri Marian, prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 8597/18.05.2011, in vederea preluării terenului de cca 24 mp si a spațiului comercial (de prestări servicii) situat in Ploiești, Complex Lamaita - Vest - Lamaita 2, teren detinut de S.C. Juisy S.R.L. in baza contractului de asociere nr. 2390/23.01.1995.

Se incheie prezentul proces verbal de predare - primire intre comisia constituita in baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, care preia si S.C. Juisy S.R.L., reprezentata prin d-nul Licsandru Marian, care preda, după cum urmeaza:

1.Teren in suprafața de cca 24 mp situat in Ploiești, Complex Lamaita - Vest -Lamaita 2, fara valoare de inventar.

2.Spațiului comercial (de prestări servicii).

In contabilitatea predatorului nu figurează imobilul - mijlocul fix, nu s-a calculat amortizare si nici nu s-a făcut reevaluarea acestuia.

In anexa nr. 1 la prezentul proces verbal sunt descrise dotările si utilitățile prezente in spațiul comercial (de prestări servicii).

In anexa nr. 2 - „Caracteristici tehnice” sunt inscrise date privind anul dobândirii si caracteristicile tehnice ale mijlocului fix.

Totodată reprezentantul firmei a precizat ca spațiul comercial a fost dobândit in anul 2001 o data cu preluarea societății. Astfel nu se cunoaște valoarea de inventar a construcției.


Reprezentantul S.C. Juisy S.R.L. este in curs de reziliere a contractului cu furnizorul de energie electrica, apa fiind deja debransata.

S-a procedat la incuierea si sigilarea spațiului comercial situat in Ploiești, Complex Lamaita - Vest - Lamaita 2.

De asemenea, reprezentantul societății, d-nul Licsandru Marian, ne-a pus la dispoziție următoarele inscrisuri:

 • -  Copie xerox contract de asociere nr. 2390/23.01.1995

 • -  Copie Autorizație de construire nr. 1415/26.09.1995;

 • -  Caracteristicile mijlocului fix - spațiu comercial (de prestări servicii);

 • -  Copie planuri de situație spațiu comercial (de prestări servicii).

Totodată, anexam poze alb-negru efectuate cu aceasta ocazie.

Prezentul proces verbal de predare - primire a fost incheiat in 5 exemplare originale astazi la data de 25.05.2011, cate unul pentru fiecare membru al comisiei si reprezentantul S.C. Juisy S.R.L.

Am primit,


Am prsdat,

Membrii comisiei:
D-na Bucur Carmen Daniela

D-na Dumitru Corina( /

D-na Alexe Nicoleta

ÎNCHEIAT ASTAZI, 18.05.2011

In baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, subsemnatele Bucur Carmen Daniela, Dumitru Corina, Alexe Nicoleta si Botezatu Alina ne-am deplasat la solicitarea transmisa de reprezentantul S.C. Mihalache Romirel S.N.C., d-nul Mihalache Marian, prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 8158/12.05.2011, in vederea preluării terenului de cca 24 mp si a spațiului comercial (de prestări servicii) situat in Ploiești, Complex Lamaita - Vest - Lamaita 2, teren detinut de S.C. Mihalache Romirel S.N.C. in baza contractului de asociere nr. 2391/23.01.1995.

Se incheie prezentul proces verbal de predare - primire intre comisia constituita in baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, care preia si S.C. Mihalache Romirel S.N.C., reprezentata prin d-nul Mihalache Marian, care preda, după cum urmeaza:

1.Teren in suprafața de cca 24 mp situat in Ploiești, Comolex Lamaita - Vest -Lamaita 2, fara valoare de inventar.

2.Spațiului comercial (de prestări servicii).

In contabilitatea predatorului figurează mijlocul fix „Construcție metalica” -Complex Lamaita - Vest - Lamaita 2, cu o valoare de inventar de 2.100,84 lei, dobândit in anul 2000 de la S.C. Giusepe Select S.R.L., conform contractului de vanzare -cumpărare autentificat nr. 2191/25.04.2000. Pentru mijlocul fix nu s-a calculat amortizare si nici nu s-a făcut reevaluarea acestuia.

In anexa nr. 1 la prezentul proces verbal sunt descrise dotările si utilitățile prezente in spațiul comercial (de prestări servicii).

In anexa nr. 2 - „Fisa mijlocului fix”, anexa nr. 3 - „Lisia de inventariere” din 30.04.2011 si anexa nr. 4 - „Caracteristici tehnice”, sunt înscrise date privind anul dobândirii, caracteristici tehnice ale mijlocului fix, amortizare si valoarea de inventar.

Totodată reprezentantul firmei a precizat ca nu au fost facutez^ȘMliw>,iar pentru mijlocul fix nu s-a calculat amortizare.                       /t,

Au fost predate cu aceasta ocazie un număr de 2 chei, pentril^La^^^imobil reprezentantului Direcției de Gestiune Patrimoniu, Serviciul Valori Contracte d-na Bucur Carmen Daniela.

Reprezentantul S.C. Mihalache Romirel S.N.C. urmeaza sa rezilieze contractul cu furnizorul de energie electrica, apa fiind deja debransata.

S-a procedat la incuierea si sigilarea spațiului comercial situat in Ploiești, Complex Lamaita - Vest - Lamaita 2.

De asemenea, reprezentantul societății, d-nul Mihalache Marian, ne-a pus la dispoziție următoarele inscrisuri:

 • -  Copie xerox contract de asociere nr. 2391/23.01.1995

 • -  Copie Autorizație de construire nr. 1414/26.09.1995;

 • -  Fisa de magazie a mijlocului fix;

 • -  Lista de inventariere din data de 30.04.2011;

 • -  Caracteristicile mijlocului fix - spațiu comercial (de prestări servicii);

 • -  Copie planuri de situație spațiu comercial (de prestări servicii).

Totodată, anexam poze alb-negru efectuate cu aceasta ocazie.

Prezentul proces verbal de predare - primire a fost incheiat in 5 exemplare originale astazi la data de 18.05.2011, cate unul pentru fiecare membru al comisiei si reprezentantul S.C. Mihalache Romirel S.N.C.

Am primit,


Am predat,

Membrii comisiei:

D-na Bucur Carmen Daniela cC-

D-na Dumitru Corina

D-na Alexe Nicoleta

D-na Botezatu Alina - Mioara ___


S.C. Mihalache Romirel S.N.C.PROCES VERBAL NR. 6701

ÎNCHEIATASTAZI, 21.04.2011

In baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, subsemnatele Bucur Carmen Daniela, Papuc Niculina, Alexe Nicoleta si Botezatu Alina ne-am deplasat la solicitarea transmisa de reprezentantul S.C. Sabina Intercom S.R.L., d-nul Arsenie Nicolae, prin adresa inregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr. 6701/14 04.2011, in vederea preluării terenului de cca 100 mp si a statiei pentru mijloace de transport in comun situata in Ploiești, str. Gageni intre blocurile 110 si 111, teren deținut de S.C. Sabina Intercom S.R.L. in baza contractului de asociere nr. 25952/22.07.1994.

Se incheie prezentul proces verbal de predare - primire intre comisia constituita in baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, care preia si S.C. Sabina Intercom S.R.L., reprezentata prin d-nul Arsenie Nicolae, care preda, după cum urmeaza:

1.Teren in suprafața de cca 100 mp situat in Ploiești, str. Gageni intre blocurile 110 si 111, fara valoare de inventar.

2.Statia pentru mijloace de transport in comun existenta pe acest teren, compusa din spatii comerciale si spațiu de așteptare pentru calatori.

In contabilitatea predatorului figurează mijlocul fix „Construcții” - str. Gageni - statie Vinalcool, cu o valoare de inventar de 6.376,24 lei, pus in funcțiune in anul 1997. Pentru mijlocul fix amortizarea inregistrata este de 945,95 lei, amortizarea lunara este de 10,62 lei, iar valoarea ramasa de amortizat este de 5.430,29 lei.

In anexa nr. 1 la prezentul proces verbal sunt descrise cotările si utilitățile prezente in fiecare camera din mijlocul fix „Statie pentru mijloace de transport in comun - spatii comerciale”.

In anexa nr. 2 - „Fisa mijlocului fix”, anexa nr. 3 - „Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor” nr. 1 din 15.04.1997 si anexa nr. 4 - „Caracteristici tehnice”, sunt înscrise date privind anul puneri in funcțiune, caracteristici fix, amortizare si valoarea de inventar.


Totodată reprezentantul firmei a precizat ca nu au fost mijlocul fix nu este complet amortizat, valoarea ramasa de amortizat fiind de 5.430,29 lei.

Au fost predate cu aceasta ocazie un număr de 6 chei, pen~.ru fiecare intrare in imobil reprezentantului Direcției de Gestiune Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu,Contracte d-na Bucur Carmen Daniela.

Utilitățile (gaze, lumina, apa) nu sunt debransate, reprezentantul S.C. Sabina Intercom S.R.L. urmând sa rezilieze contracte cu furnizorii de utilitari.

S-a procedat la incuierea si sigilarea spatiilor comerciale siluate in Ploiești, str. Gageni intre blocurile 110 si 111.

De asemenea, reprezentantul societății, d-nul Arsenie Nicolae, ne-a pus la dispoziție următoarele înscrisuri:

 • -  Copie xerox contract de asociere nr. 25952/22.07.1994

 • -  Copie Autorizație de construire nr. 1923/20.12.1995;

 • -  Copie Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/15.04.1997;

 • -  Copie a fisei mijlocului fix;

 • -  Caracteristici tehnice statie pentru mijloace de transport in comun;

 • -  Copie planuri de situație statie pentru mijloace de transport in comun.

Totodată, anexam poze alb-negru efectuate cu aceasta ocazie.

Prezentul proces verbal de predare - primire a fost încheiat in 5 exemplare originale astazi la data de 21.04.2011, cate unul pentru fiecare membru al comisiei si reprezentantul S.C. Sabina Intercom S.R.L.

Am primit,


Am predat,

Membrii comisiei:         .

D-na Bucur Carmen DrniielaQA^

D-na Papuc Niculina

D-na Alexe Nicoleta

D-na Botezatu Alina - Mioara

S.C. Sabina Intercom S.R.L. prin reprezentant

D-nul Arsenie Nicolae
MUNICIPIUL PLOIEȘTIPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100008 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

PROCES VERBAL NR. 6556


ÎNCHEIAT ASTAZI, 18.04.2011

In baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, subsemnatele Bucur Carmen Daniela, Papuc Niculina, Alexe Nicoleta si Botezatu Alina ne-am deplasat la solicitarea transmisa de reprezentantul S.C. Leda Impex S.R.L., d-na Leon Elena Ana, prin adresa înregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr. 6556/13 04.2011, in vederea preluării terenului de cea 120 mp si a statiei pentru mijloace ce transport in comun situata in Ploiești, Complexul Mic - Nord, Șoseaua Nordului intre blocurile 11-12-14-15, teren detinut de S.C. Leda Impex S.R.L. in baza contractului de asociere nr. 19250/14.06.1994.

Se incheie prezentul proces verbal de predare - primire inlre comisia constituita in baza Dispoziției nr. 1934/18.04.2011, care preia si S.C. Leda Impex S.R.L., reprezentata prin d-na Leon Elena Ana, care preda, după cum urmeaza:

1.Teren in suprafața de cca 120 mp situat in Ploiești, Complexul Mic - Nord, Șoseaua Nordului intre blocurile 11-12-14-15, fara valoare de inventar.

2.Statia pentru mijloace de transport in comun existenta pe acest teren, compusa din spatii comerciale si spațiu de așteptare pentru calatori.

In contabilitatea predatorului figurează mijlocul fix „Magazin Nord” -Complex Mic, cu o valoare de inventar de 13.027 lei, pus in funcțiune in anul 1997. Mijlocul fix este complet amortizat.

In anexa nr. 1 la prezentul proces verbal sunt descrise dotările si utilitățile prezente in fiecare camera din mijlocul fix „Statie pentru mi loace de transport in comun- spatii comerciale ”.

In anexa nr, 2 - „Fisa mijlocului fix” si anexa nr, 3 recepție” din 19.05.1997, sunt inscrise date privind anul caracteristici tehnice ale mijlocului fix, amortizare si valoarea de


Totodată reprezentantul firmei a precizat ca nu au fost făcute reevaluări, iar mijlocul fix este complet amortizat. Pe teren, in spatele clădirii este amenajat un gard din plasa pe stâlpi de metal, ce nu are valoare de inventar (L =2Om , h =2m ).

Au fost predate cu aceasta ocazie un număr de 8 chei, pentru fiecare intrare in imobil reprezentantului Direcție de Gestiune Patrimoniu ,Serviciul Valorificare Patrimoniu,Contracte d-na Bucur Carmen Daniela.

Toate utilitățile (gaze, lumina, apa) sunt debransate, fiind luate contoarele de furnizorii de utilitati si sigilate de către aceștia.

S-a procedat la incuierea si sigilarea spatiilor comerciale situate in Ploiești, Complexul Mic-Nord, Șoseaua Nordului intre blocurile 11-12-14-15.

De asemenea, reprezentantul societății, d-na Leon Elena Ana, ne-a pus la dispoziție următoarele inscrisuri:

 • -  Copie a contractului de asociere nr.19250/ 14.06.1994

 • -  Copie Certificat de urbanism nr. 424/19.03.1996;

 • -  Copie Autorizația de construire nr. 219/14.02.1995;

 • -  Copie Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/19.05.1997;

 • -  Copie a fisei mijlocului fix

 • -  Copie planuri de situație statie pentru mijloace de transport in comun.

Prezentul proces verbal de predare - primire a fost încheiat in 5 exemplare originale astazi la data de 18.04.2011, cate unul pentru fiecare membru al comisiei si reprezentantul SC Leda Impex S.R.L..

Am primit,


Am predat,

Membrii comisiei:          .

D-na Bucur Carmen DanielaQ^/w^

D-na Papuc Niculina , ~

D-na Alexe Nicoleta <

D-na Botezatu Alina - MioaraCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor imobile î patrimoniul municipiului Ploiești

și a emis:


PREȘ

Bolocan țluli^țf//


INTE,SECRETAR, Valentin MarcuData: