Hotărârea nr. 357/2011

Hotararea nr. 357 privind transmiterea unei locuinţe proprietatea privată a municipiului Ploieşti în folosinţă gratuită Spitalului Judetean de Urgenţă Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 357

privind transmiterea unei locuințe proprietatea privată a municipiului Ploiești în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Iulian Bolocan, Marcu Valentin, Constantin Popa si Costel Horghidan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune transmiterea unei locuințe proprietatea municipiului Ploiești în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Ploiești;

Având în vedere adresa nr. 15386/26.08.2011 a Spitalului Județean de Urgență Ploiești;

A

In conformitate cu prevederile art.17 al Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera c și art.124 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea pentru o perioadă de 5 ani a unei locuințe proprietatea privată a municipiului Ploiești identificata potrivit anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare în folosința gratuită Spitalului Județean de Urgență Ploiești, in vederea atribuirii acesteia d-lui. dr. Soare Nicolae - Sef Secție Neurochirurgie din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Ploiești.

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat ce va fi încheiat între municipiul Ploiești și Spitalul Județean de Urgență Ploiești, potrivit prevederilor art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Președinte de Iulian Liviu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea unei locuințe proprietatea privată a municipiului Ploiești în folosința gratuită Spitalului Județean de Urgență Ploiești

In evidențele Direcției de Gestiune Patrimoniu - Compartimentul Evidența si Administrare Fond Locativ există o unitate locativă situată in str. Andrei Muresanu nr. 53, bl. A6, ap. 45 proprietatea privată a municipiului Ploiești, care a devenit liberă prin instituționalizarea pe perioadă nedeterminată a foștilor chiriași Nica Paraschiva și Nica Nicolae în Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru persoane adulte cu handicap și preluarea acestuia pe cale administrativă.

Facem precizarea că apartamentul 45, bl. A6 din str. Andrei Muresanu nr. 53, face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești și figurează înscris la poziția 472 din Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Prin cererea nr. 15386/26.08.2011 Spitalul Județean de Urgență Ploiești a solicitat repartizarea unei locuințe din fondurile municipiului Ploiești, in vederea inchirierii acesteia pentru domnul dr. Soare Nicolae salariat in cadrul Spitalului Județean de Urgenta Ploiești in calitate de medic primar neurochirurgie - Sef Secție Neurochirurgie întrucât domiciliază in București iar activitatea profesionala si cea cu caracter administrativ implica prezenta si in afara programului de lucru a acestuia in cadrul Spitalului Județean de Urgenta Ploiești.

Totodată, in adresa susmenționata s-a făcut precizarea ca la sfârșitul perioadei de atribuire a locuinței d-lui dr. Soare Nicolae, Primăria Municipiului Ploiești va fi instiintata si i se va preda locuința pentru a fi atribuita altei persoane.

Solicitarea a fost analizată în data 06.09.2011 de către Comisia nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil acesteia, propunându-se transmiterea pentru o perioada de 5 ani, în folosința gratuită Spitalului Județean de Urgenta Ploiești, a apartamentului situat în Ploiești, str. Andrei Muresanu, nr. 53, bloc A6, ap. 45 compus din trei camere si dependințe, cu suprafață utilă de 57,39 m.p. Aceasta locuință face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești și figurează înscrisă la poziția 472 din Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești”.

Potrivit art.17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia unitățile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, în folosință gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 124 dim' Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTRACTE


PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR, Simona Albu


întocmit: Elena Branza

EXPUNERE DE MOTIVE              '//.

la proiectul de hotărâre privind transmiterea unei locuințe proprietatea privată a municipiului Ploiești în folosința gratuită Spitalului Județean de Urgență Ploiești

Potrivit art.17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia unitățile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, în folosință gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Prin cererea nr. 15386/26.08.2011 Spitalul Județean de Urgență Ploiești a solicitat repartizarea unei locuințe din fondurile municipiului Ploiești, în vederea închirierii acesteia pentru domnul dr. Soare Nicolae salariat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești în calitate de medic primar neurochirurgie la Secția Neurochirurgie întrucât domiciliază în București iar activitatea profesională și cea cu caracter administrativ implica prezenta si in afara programului de lucru a acestuia in cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Având în vedere prevederile art.17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și art. 124 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind transmiterea unei locuințe proprietatea municipiului Ploiești în folosința gratuită Spitalului Județean de Urgență Ploiești, pentru o perioadă de 5 ani.

Viceprimar:


Cristian Dumi

NR.

CRT.

ADRESA SPAȚIULUI

LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

OBSERVAȚII

1.

Ploiești, str. Andrei Muresanu nr.53, bl.A6, et. 4, ap. 45

3 camere si dependințe suprafața utila de 57,39 mp Nr. inventar 12 SI 0073

Valoare 15.082,11 lei

Proprietate privată a municipiului Ploiești

/■•-riî—VA rina                                  :

"'‘'^Udoiean de Ut^«VV>


NR.


Spitalul Județean de Urgenta Ploiești

Str. Gageni nr, l£)0 : Tel.:+40 244 537711 Fax:+40 244 537W


// n ---- < A'

Ț

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI

TEL./FAX: 0244 530 678

NR. ...^02S/J............■

IEȘIRE              _          Azi /./

Ziua^..Luno.....gg........Anu^C


tre,


Primăria Municipiului Ploiești Direcția Patrimoniu.

Cu respect va rugam sa ne sprijiniți in atribuirea sub orice forma a unei locuințe in municipiul Ploiești, pentru d-nul Dr. Nicolae Soare, medic primar neurochirurgie la Spitalul Județean de Urgenta Ploiești, setul secție de Neurochirurgie.

Facem acesta solicitare avand in vedere următoarele: - Dr.Soare Nicolae are domiciliul stabil in municipiul București, motiv pentru care face zilnic naveta.

  • - Programul de lucru este de 8 h/zi.

  • - Atribuțiile si responsabilitățile conform fisei postului face ca in afara activitatii profesionale d-nul doctor sa desfasoare si o activitate cu caracter administrativ in sensul responsabilităților care ii revin ca sef de secție.

  • - Activitatea profesionala zilnica consta in 2 - 3 intervenții operatorii de complexitate deosebita avand in vedere profilul medical al acestei specialități, alaturi de care sunt acordate un număr de 15-20 consultații pe zi, plus urmărirea tuturor bolnavilor de pe secție impreuna cu medicii specialiști in calitatea sa de medic sef de secție. Suplimentar, sunt acordate consulturile interdisciplinare pentru pacientii cu afecțiuni neurochirurgicale din spital si mai ales pentru pacientii neurochirurgical ajunși in Unitatea de Primiri Urgente, ca urmare a accidentelor rutiere foarte frecvente pe DN 1.

Am menționat cele de mai sus pentru a avea o imagine reala a activitatii desfășurate zilnic de D-nul Dr.Soare Nicolae. Adresabilitatea, complexitatea cazuisticii si numărul mare de urgente determina prezenta la spital a d-lui Dr. pe durata a aproximativ 10 h zilnic; adaugand numărul de ore necesar navetei Bucuresti-Ploiesti cu trenul (aproximativ 2-3 h), rezulta un nr.de 12-13 ore zilnic alocate pentru a putea desfasura activitatea de spital. Consideram ca sprijinul Dvs. in alocarea unei locuințe ar fi deosebit de benefic pentru activitatea secției din spital, pentru numărul mare de bolnavi cu afecțiuni neurochirurgicale din județ (avand in vedere ca secția Neurochirurgie a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești este unica la nivel de județ), prezenta dansului in municipiul Ploiești creând si posibilitatea de a fi chemat de la domiciliul in situații medicale critice care impun prezenta a cel puțin 2 medici in sala de neurochirurgie.

In ipoteza ca rugămintea noastra va avea un rezultat pozitiv facem precizarea ca la sfirsitul perioadei de atribuire a locuinței D-lui Dr. Soare Nicolae, vom instiinta


primăria de acest fapt urmind ca imobilul respectiv sa fie inapoiat de patrimoniu al primăriei pentru a putea fi atribuit altei persoane.


Asigurindu-va de bunele noastre intenții, va mulțumim anti

Cu stima,

MANAGER,


?u V

//r

*             f servicii către populație, comerț,

turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale

A LUnN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului ’ ”


PROCES VERBAL încheiat astazi 06.09.2011 -


Comisia este compusa din domnii consilieri: Bolocan Iulian.'Dumitru C Popa Constantin, Horghidan Costel. Marcu Valentin

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu


riști an.


Comisia s-a întrunit in vederea analizani


solicitări:Ploiești, va comunicam următoarele:

La nivelul Direcției de Gestiune Patrimoniu - Serviciul Evidenta si Administrare Fond Locativ figurează un număr de 18 spatii libere proprietatea municipiului Ploiești dintre care 7 pot fi repartizate.

Prin cererea nr. 15386/26.08.2011 Spitalul Județean de Urgenta Ploiești a solicitat repartizarea unei locuințe din fondurile municipiului Ploiești, in vederea închirierii acesteia către pentru domnul dr. Soare Nicolae salariat in cadrul Spitalului Județean de Urgenta Ploiești in calitate de medic primar neurochirurgie la Secția Neurochirurgie întrucât domiciliază in București iar activitatea profesionala si cea cu caracter administrativ implica prezenta aproximativ permanenta a acestuia in cadrul Spitalului Județean de Urgenta Ploiești.

Potrivit art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare „ Consiliile Locale si Consiliile Județene pot da in folosința gratuita, pe termen limitat, bunurile mobile si immobile proprietatea publica sau privata locala ori județeană, după caz, persoanelor juridice fara scop lucrative, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori servicii publice”.

x           întocmit Elena;Branza ,

Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, Servicii către .Populație, Comerț, Turism, Agricultura? Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri:


Bolocan Iulian

Dumitru

/

Popa Constantin z

Horghidan Coste!

Marcu Valentin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea unei locuințe proprietatea privată a municipiului Ploiești în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Ploiești


PREȘEDINTE


Bolocan


SECRETAR,

Valentin Marcu

Data: