Hotărârea nr. 356/2011

Hotararea nr. 356 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIESTI – CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 356 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI -CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Li viu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Relații Internationale privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI -CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT”;

Având in vedere oportunitatea accesării fondurilor guvernamentale si prevederile Hotararea Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile ;

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 115/29 aprilie 2010 prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova si Lista de proiecte prevăzute in PID;

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b si art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru proiectul „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI -CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT” in valoare totala de 186.422,267 mii lei inclusiv TVA, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Direcția Relații Internationale si Direcția Tehnic - Investiții vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septen

Președinte de^edinta) Iulian LiviirTeodbresc


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE Ia proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea/ Modernizarea hipodromului din Ploiești - Centrul hipic și de agrement”

Hipodromul din Ploiești este in momentul de fata singura structura de profil care organizează curse de cai în România. Instalațiile sale învechite, dificultățile de funcționare și calitatea slabă a echipamentelor sale conduc progresiv către declin și încetarea organizării de curse.

In vederea reabilitării/ modernizării hipodromului din Ploiești centru hipic și de agrement s-au făcut investigații asupra clădirilor existente pentru stabilirea necesității de reabilitare sau modernizare a acestora.

9

Conform expertizei tehnice efectuate s-a determinat faptul ca majoritatea clădirilor se regăsesc intr-o stare precara, aceste fiind degradate atât fizic, cat și moral impunându-se realizarea unor clădiri noi care sa răspundă cerințelor unui hipodrom internațional.

Datorita perioadelor îndelungate de exploatare, învechirii și degradării materialelor, a deficientelor structurale și funcționale, imobilele nu mai corespund cerințelor de calitate impuse de reglementările în vigoare, fiind necesara realizarea unor noi clădiri modeme corespunzătoare unui hipodrom internațional. Deși unele clădiri se mai pot menține, acestea prezentându-se intr-o stare acceptabila, ținând cont de dorința beneficiarului de modernizare a hipodromului și aducerea lui la standardele internaționale actuale, acestea nu mai prezintă utilitate în cadrul noului proiect, fiind depășite moral.

Datorita lipsei sistemelor de drenaj și a unei sistematizări corecte, pista de trap existenta se prezintă intr-o stare precara, impunându-se modernizarea acesteia. Lipsa multor dotări importante conduce la declasarea hipodromului, acesta în momentul de fata neputând fî inclus în circuitul internațional.

Locația este deservită de două tipuri de acces: unul, dinspre vest, rezervat marelui public și VIP-urilor (intrarea de onoare și parcare comercială), celălalt, dinspre sud-vest, rezervat serviciilor și camioanelor.

Modernizarea Hipodromului consta în realizarea următoarelor obiecte, respectiv construcții:

 • 1. Administrație - o clădire Parter, cu structura din lemn

9                                                  7

 • 2.  Staluri înșeuare - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 3.  Salivarium și grajd - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 4.  Grajduri boxe cai și anexe - 7 clădiri identice Parter, cu structura din lemn

 • 5.  Hangar furaje și hangar deșeuri - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 6.  Hangar service - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 7.  Staff tehnic - o clădire Parter + 1 Etaj, cu structura din beton armat

 • 8.  Ronduri de mers

 • 9.  Punct control acces - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 10. Platforma doc

 • 11. Parcare echipe

 • 12. Parcare administrație

 • 13. Rond de prezentare

 • 14. Centru ecvestru - două clădiri Parter, cu structura din lemn, o clădire Parter + 1 Etaj, cu structura din beton armat și o clădire Parter + Supantă cu structura din metal

 • 15. Parcare spectatori (etajată) - o clădire Parter + 2 Etaje, două tronsoane cu structura din beton armat

 • 16. Parcare spectatori

 • 17. Parcare Vip

 • 18. Tribuna - 1 tronson P+5E cu structura din beton armat și un tronson P+3E cu structură metalică și copertină metalică

 • 19. Pasaj subteran - cu structura din beton armat

 • 20. Clădire tehnologica

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

-J                                 *                                           *

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea/ Modernizarea hipodromului din Ploiești - Centrul hipic și de agrement”

Hipodromul din Ploiești este in momentul de fata singura structura de profil care organizează curse de cai în România. Instalațiile sale învechite, dificultățile de funcționare și calitatea slabă a echipamentelor sale conduc progresiv către declin și încetarea organizării de curse.

în vederea reabilitării/ modernizării hipodromului din Ploiești centru hipic și de agrement s-au făcut investigații asupra clădirilor existente pentru stabilirea necesității de reabilitare sau modernizare a acestora.

Conform expertizei tehnice efectuate s-a determinat faptul ca majoritatea clădirilor se regăsesc intr-o stare precara, acestea fiind degradate atât fizic cat și moral, impunându-sc realizarea unor clădiri noi care sa răspundă cerințelor unui hipodrom internațional.

Datorita perioadelor îndelungate de exploatare, învechirii și degradării materialelor, a deficientelor structurale și funcționale, imobilele nu mai corespund cerințelor de calitate impuse de reglementările în vigoare, fiind necesara realizarea unor noi clădiri modeme, corespunzătoare unui hipodrom internațional. Deși unele clădiri se mai pot menține, acestea prezentându-se intr-o stare acceptabila, ținând cont de dorința beneficiarului de modernizare a hipodromului și aducerea lui la standardele internaționale actuale, acestea nu mai prezintă utilitate în cadrul noului proiect, fiind depășite moral.

Datorita lipsei sistemelor de drenaj și a unei sistematizări corecte, pista de trap existenta se prezintă intr-o stare precara, impunându-se modernizarea acesteia. Lipsa multor dotări importante conduce la declasarea hipodromului, acesta în momentul de fata neputând fi inclus în circuitul internațional.

Locația este deservită de două tipuri de acces: unul, dinspre vest, rezervat marelui public și VIP-urilor (intrarea de onoare și parcare comercială), celălalt, dinspre sud-vest, rezervat serviciilor și camioanelor.

Modernizarea Hipodromului consta în realizarea următoarelor obiecte, respectiv construcții:

 • 1. Administrație - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 2.  Staluri înșeuare - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 3.  Salivarium și grajd - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 4.  Grajduri boxe cai și anexe - 7 clădiri identice Parter, cu structura din lemn

 • 5.  Hangar furaje și hangar deșeuri - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 6.  Hangar service - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 7.  Staff tehnic — o clădire Parter + 1 Etaj, cu structura din beton armat

 • 8. Ronduri de mers

 • 9.  Punct control acces - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 10. Platforma doc

 • 11. Parcare echipe

 • 12. Parcare administrație

 • 13. Rond de prezentare

 • 14. Centru ecvestru - două clădiri Parter, cu structura din lemn, o clădire Parter + 1 Etaj, cu structura din beton armat și o clădire Parter + Supantă cu structura din metal

 • 15. Parcare spectatori (etajată) — o clădire Parter + 2 Etaje, două tronsoane cu structura din beton armat

 • 16. Parcare spectatori

 • 17. Parcare Vip

 • 18. Tribuna - 1 tronson P+5E cu structura din beton armat și un tronson P+3E cu structură metalică și copertină metalică

 • 19. Pasaj subteran - cu structura din beton armat

 • 20. Clădire tehnologica

Conform Studiului de Fezabilitate, avem următoarele suprafețe construite si desfășurate:

Tabel Suprafețe drumuri si platforme

Nr.

Obiectiv                     Suprafața/ Capacitate

Drumuri și platforme / material

1.

Drumul Al (asfalt)

7900 mp

2

Drumul A2 (asfalt)

2985 mp

3

Drumul A3.1 (asfalt)

915 mp

4

Drumul A 4 (asfalt)

1615 mp

5

Cale de rulare pentru mașina

2090 mp

Nr.

Obiectiv

Suprafața/Capacitate;

de urmărire (asfalt)

6

trotuare

5724 mp

7

borduri

5546,2 ml

Total drumuri asfaltate (1-

6)

21229 mp

8

Parcare echipe / dale

1415 mp/ 26 locuri

9

Parcare administrație / dale

275 mp/ 11 locuri

10

Parcare centru ecvestru / dale

2105 mp/144 locuri

11

Parcare spectatori / dale

2697 mp/ 198 locuri

12

Parcare VIP / dale

790 mp/ 34 locuri

13

Parcare etajata (4 niveluri)/ beton

3163 mp/ 474 locuri (supraf. amprenta)

Total parcare (8-13)

10445 mp/ 887 locuri

14

Pista trap (nisip pe fundație drenantă)

36.595 mp (lung. 1200 m, lat. 16 -22m)

15

Pista      galop      (nisip

imbunatatit*)

30.945 mp (lung 1300 m, lat. 14- 18)

16

Manej exterior

3885 mp

17

Rond de prezentare (iarba)

180 mp

18

Ronduri de mers (nisip cu fibre)

2 buc x 201 mp

19

Heliport

1880 mp

Total alte spatii (14 — 19)

73887 mp

Construcții

20

Clădire tribune

4440.15 mp (1580 locuri)

21

Centru ecvestru

2384.70 mp

22

Grajduri

7 buc. grajduri, 440.67 mp/buc; 27 cai/ grajd

23

Salivarium

440.67 mp

24

Hangar furaje, deșeuri, service

2 buc x 440.67 mp

25

Stal inseuare

66.87 mp

26

Clădire tehnologica**

440,67 mp

27

Clădire administrativa

633.78mp

28

Clădire staff (hotel)

353.12 mp- 18 locuri de cazare

29

Cabina portar

47.75 mp

Total construcții (20 -28)

12773.74 mp

Nr.

Obiectiv

Suprafața/Capacitate

Amenajare peisagistica, alte amena

ări

30

Gazon

66015 mp

31

Lac artificial

1130 mp

32

Bazin training (îmbăiere cai)

105 mp

33

Alte suprafețe, proiecte viitoare (Centru comercial, parc de distracții, centru de antrenamente, etc)

17013 mp

Total alte amenajări (30 -

32)

90341 mp

SUPRAFAȚA TOTALA

208322 mp

* - amestec de nisip și aditivi de legare (fibre, elemente din plastic...) cu un liant (tip parafină).

** - echipata cu instalație mecanica de reținere impurități și compactare deșeuri

Costul total al proiectului este de 186.422.267 lei (inclusiv TVA), valoare compusa din:

 • •  Proeict Etapa 1 - 160.930.929 lei (inclusiv TVA);

 • •  Proiect Etapa 2 - 25.491.338 lei (inclusiv TVA).

Sef Serviciu

Proiecte cu Finanțare Internaționala,ONG


Director,

Direcția Tehnic - Investiții


Director Direcția EconomicaDirector Direcția Administrația Publica Juridic-Contecios, SIMON^ALBU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea/modernizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul Hipic și de Agrement”


PREȘEDINTE, Radu Mateescu

Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea/modernizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul Hipic și de Agrement”

și a emis:

l/l /r                                          )