Hotărârea nr. 355/2011

Hotararea nr. 355 privind includerea terenului situat în Ploieşti str.Corlăteşti, în suprafaţă de 484 mp în domeniul public al municipiului Ploieşti şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită Parohiei “Adormirea Maicii Domnului”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 355


privind includerea terenului situat în Ploiești str.Corlătești, mp în domeniul public al municipiului Ploiești și atribuirea a gratuită Parohiei “Adormirea Maicii Domnului^^vÂ

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune atribuirea în folosință gratuită a unui teren către Parohia “Adormirea Maicii Domnului”;

Având în vedere prevederile art.5 si art.17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.36(l) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), alin.6 și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a terenului situat în Ploiești, str.Corlătești, în suprafață totală de 484,00 mp, identificat în Planul de amplasament ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă completarea Anexei FI la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o poziție nouă având numărul curent 4, identificată potrivit Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă atribuirea în folosință gratuită a terenului menționat la art.l Parohiei “Adormirea Maicii Domnului”, pe o durata de 3 ani, cu drept de prelungire.

Art.4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat pentru terenul menționat la art.l, precum și să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2011


Președinte de ședința Iulian Liviu Teodoresc/^Contrasemnează Secr Oana Cristina Iaco


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind includerea terenului situat în Ploiești, str.Corlătești, în suprafață de 484 mp în domeniul public al municipiului Ploiești și atribuirea acestuia în folosință gratuită Parohiei “Adormirea Maicii Domnului”

Potrivit Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Potrivit prevederilor art.36(l) din Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

“(1) Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 26.”

Prin adresa nr.7619/2011 Parohia “ Adormirea Maicii Domnului ” a solicitat punerea în posesie a unei suprafețe de teren situată în Ploiești, în imediata vecinătate a imobilului din str.Corlătești nr.3, în vederea amenajării unui parc, respectiv loc de recreere pentru bătrâni și copii. Această solicitare a fost prezentată și analizată în data de 24.05.2011 de către Comisia nr.2 a Consiliului Local a municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a adoptat soluția încheierii unui contract de comodat pentru 3 ani având ca obiect terenul menționat mai sus.

Parohia “Adormirea Maicii Domnului” a mai solicitat prin adresele nr.9481/2010 și nr. 1481/2011 atribuirea în folosință gratuită a acestei suprafețe de teren, în vederea edificării unui așezământ social și a unui parc de recreere, adrese ce au fost de asemenea prezentate Comisiei menționate mai sus care a constatat că terenul solicitat nu poate fi atribuit pentru edificare de construcții deoarece destinația stabilită prin planurile urbanistice este de spațiu verde acordând aviz nefavorabil acestora.

Menționăm faptul că, prin adresa nr. 118/2010 s-a solicitat Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății informații referitoare la eventualele notificări depuse

//$   __—

în baza legilor proprietății și care este stadiul acestora. Ca răspuns, s-a comunicat că nu au fost identificate notificări în baza Legii nr. 10/2001 și nici cereri formulate în baza Legii nr.247/2005 și Legii nr. 18/1991, republicată avândcxa obiect acest teren.

Urmare adresei nr.l 19/2010 Serviciul Juridic Contencios a comunicât faptul că, întrucât nu este precizată adresa poștală exactă a imobilului, nu pot fi identificate eventualele litigii. In acest sens, prin adresa nr.317/2010 s-a revenit la Serviciul Juridic Contencios, care, prin adresa nr. 1023/2010 a comunicat faptul că nu s-au identificat acțiuni în**instanța de judecată privind imobilele situate în Ploiești, str.Râfov nr.37B și str.Corlătești nr.3B. De asemenea, prin adresa nr.318/2010 s-a solicitat Direcției Generale de Dezvoltare Urbană reglementările urbanistice ale zonei care, prin adresa nr.308329/15.10.2010, a precizat următoarele:

-„destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale:

-P-zona de parcuri, recreere, sport, perdele de protecție

-Ppr-subzona perdele de protecție, păduri existente și propuse;

-funcțiunea dominantă: parcuri, amenajări pentru activități sportive, plantații de protecție, zone de agrement, reamenajări urbane;

-funcțiuni complementare: construcții cu funcțiuni complementare funcțiunii dominante pentru activități specifice; chioșcuri urbane, platforme și locuri de joacă, terenuri de sport în aer liber sau acoperite; construcții anexe;

-utilizări permise: amenajări de parcuri și scuaruri; amenajări pentru sport, recreere, odihnă, promenadă inclusiv dotări aferente; plantații de aliniament și de protecție între zone funcționale incompatibile și pentru utilizarea zonelor de protecție a rețelelor majore.

-utilizări interzise: orice/âltă funcțiune atât în zonele verzi existente, cât și în cele prevăzute prin reglementări.”

Conform Ordonanței de Urgență nr.l 14/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.l95/2005 privind protecția mediului:

Art.71- (1) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.

(2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin.(l) sunt lovite de nulitate absolută.

în urma măsurătorilor efectuate de S.C.Cadcart Trading S.R.L. - inginer Silvian Miu în vederea elaborării planului de amplasament și delimitare, a reieșit că suprafața de teren solicitată este de 484 mp, identificat potrivit Planului de amplasament anexă la prezenta hotărâre.

Menționam faptul că această suprafață de teren se află în imediata vecinătate a terenului în suprafață de 2375 mp, situat în Ploiești, str.Corlătești nr.3B ce a fost transmis fără plată în proprietatea Parohiei “Adormirea Maicii Domnului” Ploiești, r

conform Hotărârii nr.459/23.12.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și a Contractului de donație nr.342/24.01.2011.                     h |

Pentru a da curs solicitării de atribuire a terenului, în vederea înscrierii uL?

< X

Cartea Funciara a municipiului Ploiești a imobilului, este necesar|Mncluderea acestuia în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al MinicipiuTui Ploiești”.

Prin adresa nr. 12155/2009 Consiliul Județean Prahova a transmis în copie adresa nr.Adm.993/2009 a Ministerului Administrației și Internelor, referitoare la regulile ce trebuie respectate în vederea elaborării proiectelor de hotărâre a Guvernului și a documentației aferente acestora, în scopul actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Menționăm că, prin             nr.2054/1998, Mitropolia Munteniei și


Dobrogei, Arhiepiscopia Bucureștilor confirmă faptul că Parohia “Adormirea Maicii Domnului” din Ploiești, are „calitatea de unitate bisericească de sine stătătoare cu statut juridic și schemă de funcțiuni proprie”.

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum si art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Florin Petracne


Șef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, i Director, Simona Albu
Direcția Management

Financiar-Contabil,Contracte


Director,

Cristina Vlaicu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind includerea terenului situat în Ploiești, str.Corlătești, în suprafață de 484 mp în domeniul public al municipiului Ploiești și atribuirea acestuia în folosință gratuită Parohiei “Adormirea Maicii Domnului”

Potrivit art.36 alin.2 lit c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului.

Potrivit prevederilor art.36(l) din Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

“(1) Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 26.”

Prin adresa nr.7619/2011 Parohia “Adormirea Maicii Domnului” a solicitat punerea în posesie a unei suprafețe de teren situată în Ploiești, în imediata vecinătate a imobilul din str. Corlătești, nr.3, în vederea amenajării unui parc, respectiv loc de recreere pentru bătrâni și copii. Activitatea desfășurată de Parohia “Adormirea Maicii Domnului” este de utilitate publică, aceasta asigurând calitatea vieții religioase, morale și sociale a locuitorilor din aceasta zonă.

Pentru a da curs acestei solicitări, în vederea înscrierii în Cartea Funciară a municipiului Ploiești a imobilului, este necesară includerea acestuia în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 484 mp, situat în Ploiești, str, Corlătești, Parohiei “Adormirea Maicii Domnului”.


Bolocan Iulian Popa Constantin Horghidan C6ste

Marcu Valenti

p I » I 7


tNVEMAR ClJURDONAfE


Nr PcL


Cowduntitv pct.de contur


* [m]


/ i i / / i


4

«r


591

582

559

54 7

534

601


381211.65

381216.92

381205.94

301134.47

381178.40 331206.05

■*■ Te «■■qi


SUPRAFAȚA^ 484 mp


% »"Ak. J». -—-                 _________
582630 29

582842.42

582848,88

582861.19 582850.70 582833.74


13.23

  • 12.74

  • 24.75

12-12

32.42

6.59


r

P«_AN DE SITUAȚIE (intravilanteren


S-2375mp


proprietate de


” x>

7

X

d


-<L


-J f’ ț

i

’t


X


X. x

. V

x, x


.4'

V

Y.*- ’


NR


11880

UStTA CONSTANTIN


X’


J. . «r

> '


c’cpotndo


constructî metolicc


sc oro

1:500


OBIECT:

Plan dS^U

\.


doto

08.2010


BENEFICIAR:

Biserica "Adomiinja Maicii Domnului"Anexa nr.2 la H.C.L JW7 l£>if.

Completări la inventarul bunurilor care aparțin ■> domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa Fi X

i


I s.1

\ c ;

%

Nr. cri.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz,    al

dării în folosință

Valoare de inventar

Situația      juridică

actuală

Denumire       act

proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4

1.6.2

Teren

Suprafața = 484 mp situat în Ploiești, str. Corlătești

1991

Legea nr. 18/1991, republicată,       cu

modificările        și

completările ulterioare, art.36(l)


Director Executiv,


Florin PetracheȘef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela MîndruțiuParohia Adormirea Maicii Domnului

Ploiești, str. Corlatesti, nr. 3B

Nr. 6din 04.05.2011DOMNULE PRIMAR,


Subsemnatul pr. paroh Dutu Stan , de la parohia Adormirea Maicii Domnului ,din municipiul Ploiești, str. Corlatesti, nr. 3 B , Protoieria Ploiești, Arhiepiscopia Bucureștilor , cu deosebit respect va rog sa binevoiți a re ajuta prin punerea in posesie asupra terenului limitrof terenului bisericii .

---------- -Menționez cTpărohiăare nevoie de acest teren deoarece dorim sa amenajam in jurul bisericii un parc, respectiv un loc de recreere atat de necesar pentru batrani cat si pentru copii. De asemeni dorim sa va aducem la cunoștința ca in cartierul arondat parohiei noastre nu exista un loc de joaca amenajat pentru cop*i si nici un spațiu verde unde oamenii sa se poata relaxa .

Deoarece Primăria are posibilitatea sa ne ofere acest teren va rugam sa ne sprijiniți in derularea acestui program social pe care dorim sa-1 realizam in folosul oamenilor din acest cartier .

Va mulțumim pentru amabilitatea dumneavoastră si rugam pe Bunul Dumnezeu sa va rasplateasca osteneala .Domniei Sale,

Domnului Primar al municipiului Ploiești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea terenului situat în Ploiești, str. Corlătești, în suprafață de 484 mp în domeniul public al municipiului Ploiești și atribuirea acestuia în folosință gratuită Parohiei “Adormirea Maicii Domnului”

Data: