Hotărârea nr. 354/2011

Hotararea nr. 354 privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, incheiat intre Municipiul Ploiesti si S.C. “Terraverde” S.R.L.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 354

privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. “Terraverde” S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la prelungirea duratei contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. “Terraverde” S.R.L.;

Luând în considerare adresa S.C. “Terraverde” S.R.L. înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 16523/07.09.2011;

în baza prevederilor art. 2 și art. 10 din contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. “Terraverde” S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 13.09.2011;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) și e), alin. (6), lit. a), pct. 2, alin (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. “Terraverde” S.R.L. până la data de 28.09.2012.

Art. 2 - Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. “Terraverde” S.R.L. și împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 2 care

constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 229/28.07.2010 privind asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. TERRAVERDE S.R.L. se modifică și se completează în


sensul prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția de Gestiune prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrațj Contracte va aduce la cunoștința ce


Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile


Dată în Ploiești, astăzi, 30 septemb^


Președinte de setjinta, Iulian Liviu rescu
liea<<^idic - Contencios Achiziții Publice, ți prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secreta}-, Oana Cristina Iaco
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI°?i <x

la proiectul de hotarare privind prelungirea duratei contractului de asociere pr. z


EXPUNERE DE MOTIVE

_    ____;   ;__________oL_„ 2„____1_______________ ....

9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverd^^.RT^^

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 229/28.07.2010, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 285/30.08.2010, s-a aprobat asocierea intre Municipiul Ploiești si S.C. Terraverde S.R.L. pentru realizarea in comun a unor activitati de ordin social, de utilitate publica pentru municipiul Ploiești, constând in asigurarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 200 de pachete de hrana pentru pensionari din municipiul Ploiești de către S.C. Terraverde S.R.L., care va amenaja o cafenea cu terasa pe terenul proprietatea municipiului Ploiești, situat in str. Mihail Kogalniceanu - Pasaj Pietonal, langa fantana arteziana, pe o perioada de 1 (un) an, cu drept de prelungire, in condițiile stabilite prin contractul de asociere - anexa la hotarare.

In acest sens a fost încheiat contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010 intre

Municipiul Ploiești si S.C. Terraverde S.R.L.

Potrivit art. 2 din contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010, "durata asocierii este de 1 an de la data semnării contractului de asociere, cu drept de prelungire. înainte de expirarea termenului de valabilitate al contractului, Asociatul va notifica Municipiul Ploiești despre intenția sa cu privire la prelungirea termenului contractului de asociere. In lipsa acestei notificări contractul inceteaza la expirarea termenului de 1 (un) an de la data semnării acestuia".

Prin scrisoarea nr. 16523/07.09.2011, S.C. Terraverde S.R.L. a comunicat faptul ca isi exprima opțiunea de prelungire a termenului contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat, privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L..

VICEPRIMAR:

Dumitru Cristian


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

VICEPRIMAR,

Dumitru Cristian


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L/

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 229/28.07.2010, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 285/30.08.2010, s-a aprobat asocierea intre Municipiul Ploiești si S.C. Terraverde S.R.L. pentru realizarea in comun a unor activitati de ordin social, de utilitate publica pentru municipiul Ploiești.

în acest sens a fost încheiat contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010 intre Municipiul Ploiești si S.C. Terraverde S.R.L.

Aportul Municipiului Ploiești la asociere consta in punerea la dispoziția S.C. Terraverde S.R.L. a unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești in suprafața de 121 m.p. situat in Ploiești, str. Mihail Kogalniceanu - pasaj pietonal, langa fantana arteziana, si a tramvaiului amplasat pe acesta, in vederea amenajării unei cafenele cu terasa.

Aportul S.C. Terraverde S.R.L. consta in:

 • • Acordarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 200 de pachete de hrana, cu o valoare de minim 20 lei/pachet (inclusiv TVA) către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare.

 • • Efectuarea de lucrări privind amenajarea si întreținerea terenului si tramvaiului corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare;

 • • Dotarea tramvaiului cu doua monitoare LCD si aparatura video - audio, prin intermediul carora, la interval de 2 ore, Asociatul trebuie sa difuzeze/sa proiecteze timp de 25 de minute informații despre istoria transportului local din Ploiești - informații care vor fi puse la dispoziție de către Primăria municipiului Ploiești.

 • • Menținerea in bune condiții a tramvaiului, precum si a accesoriilor acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • • Amenajarea pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare, a unei scene (ale cărei dimensiuni si specificații tehnice se vor stabili împreuna cu Arhitectul Sef al orașului si Comisia nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești), adiacenta cafenelei, pentru desfasurarea de activitati cu caracter cultural.

La data de 14.04.2011 a fost emisa Autorizația de construire nr. 241 in scopul: - lucrări de construire - clădiri cu funcțiuni comerciale - amplasare; - lucrări de construire clădiri cu funcțiuni comerciale - amenajare terasa.


semnării acestuia”.                                                  X’A'

Prin scrisoarea nr. 16523/07.09.2011, S.C. Terraverde S.R.L. a comunicat Taptul ca isi exprima opțiunea de prelungire a termenului contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a analizat solicitarea in ședința din data de 13.09.2011 si a avizat favorabil prelungirea termenului contractului de asociere.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

Directei Executiv,

Florin! Retrache                                        V


Șef Serviciu, Viorica Pătrașcu


AVIZAT,


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL, CONTRACTE

Director Executiv,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Director Executiv, Simonă AlbuACT ADIȚIONAL Nr. 2

la contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010

încheiat astazi____________________

in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. /_

Intre:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bd. Repu de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, pe de o parte

si

S.C. TERRA VERDE S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Stadionului nr. 26, Jud. Prahova înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1042/12.07.1996, Cod Unic de înregistrare 8734681 reprezentata legal prin domnul Dragos Magirescu, in calitate de Director General, denumita in cele ce urmeaza Asociat, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează cu un nou alineat prevederile art. 2 din contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010, in sensul:

“Durata asocierii se prelungește până la data de 28.09.2012.”

Celelalte clauze ale contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010 si s-a încheiat in 2 exemplare cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici

SECRETAR,

Oana Cristina Iacob


S.C. Terraverde S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,

Dragoș Magirescu


Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte

DIRECTOR EXECUTIV,

Vlaii


Cristina Vlaicu

Direcția Admiriistratie Publica,

Juridic Contencios


Achiziții Publice, Contracte

DIRECTOR EXECUTIV, Simona Albu

Direcția de Gestiune Patrimoniu


DIRECT       UTIV, SEF SERVICIU,

Florin        e           Viorica Pătrașcu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, turism, agricultura, promovare operațiuni


PROCES VERBAL

încheiat astazi 13.09.2011

Comisia este compusa din domnii consilieri: Bolocan Iulian, Dumitru Cristian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

 • 1. Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L.nr. 134/30.09.2004, referitor la suprafața terenului din Ploiești, str.Alunilor nr.38.

- Prin adresa nr.l 5500/2011, PFA Ion Ștefan a solicitat inițierea unui proiect de hotarare privind modificarea suprafeței terenului situate in Ploiești, str. Alunilor nr.38, intrucat in urma măsurătorilor de specialitate a terenului respectiv pentru inscrierea la cartea funciara, s-a constatat ca forma, dimensiunile si suprafața terenului diferă de cele din anexa la H.C.L. nr.l34/2004.

A V i         Q

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării prin acf adițional a contractului de comodat nr. 238765/21.01.2004 incheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Raducanu Margareta Camelia in vederea extinderii in spațiul cu destinație de cabinet medical situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17


 • 3. Cu privire la solicitarea inaintata de către S.C. Siccom Grup S.R.L., va comunicam următoarele:

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 16532/07.09.2011, S.C. Siccom Grup S.R.L. a solicitat acordarea spațiului de la intrarea principala in imobilul Halele Centrale (fosta braserie localizata langa Banca Unicredit) in vederea desfășurării activitatii de alimentație publica, respectiv linie de autoservire, cu obligația acordării a unui număr de 80 de porții mancare saptamanal pentru persoanele defavorizate care beneficiază de ajutor social.


Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 16485/2011 domnul Ion Laurentiu Sorin solicita prelungirea termenului de începere a constructieiJ^Gujritei, avand in vedere notificarea primita de la Direcția pentru completarea dosarului cu actele necesare construire.

întocmit: Toma Daniela

18. Cu privire la solicitarea nr. 16486/2011 Cristina Adriana,- beneficiar al Legii nr. 15/2003, cu modificările si completările ulterioare referitoare la prelungirea termenului de incepere a construcției locuinței pentru terenul situat in Ploiești, str. Ghighiului nr. 2 lotul 30.

Intre Municipiul Ploiești si doamna Cabau Ion Cristina este încheiat contractul de comodat nr. 27561/15.12.2009 pentru folosința terenului in suprafața de 288 mp situat in Ploiești, str. Ghighiului nr. 2 - Lotul 30. Conform contractului de comodat, termenul de incepere a construcției locuinței este data de 14.12.2010.

La art. 6, alin. (1) din Legea nr. 15/2003, cu modificările si completările ulterioare este prevăzut faptul ca beneficiarul terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului și să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Doamna Cabau Ion Cristina Adriana a obtinut Certificatul de urbanism nr. 268/17.03.2010 in scopul construirii unei case de locuit.

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 16486/2011 doamna Cabau Ion Cristina solicita prelungirea termenului de incepere a construcției locuinței, avand in vedere notificarea primita de la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana pentru completarea dosarului cu actele necesare pentru emiterea autorizației de construire.

întocmit: Toma Daniela


inaintata de doamna Cabau Ionl. CLUj


 • 19. Cu privire la solicitarea nr. 16523/2011 inaintata de către S.C. TerraVerde S.R.L., va comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Terraverde S.R.L. a fost incheiat contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010 pentru realizarea in comun a unor activitati de ordin social, de utilitate publica pentru municipiul Ploiești.

Durata contractului de asociere este de un an de la data semnării prezentului contract de asociere, cu drept de prelungire.

Aportul Municipiului Ploiești consta in punerea la dispoziția S.C. Terraverde S.R.L. a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Ploiești in suprafața de 121 mp situat in Ploiești, str. M. Kogalniceanu - pasaj pietonal, langa fantana .t- ' arteziana, si a tramvaiului amplsat pe acesta, in vederea amenajării unei cafenele cu/^Lf terasa. Aportul S.C. Terraverde S.R.L. consta in:

 • -  acordarea, lunar, in mod gratuit a unui număr de 200 de pachete de hrana, cu o valoare de minim 20 lei/pachet (inclusiv TVA) către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Produsele vor fi luate in primire in condițiile art. 4, lit.b) din contract;

 • -  efectuarea de lucrări privind amenajarea si intretinerea terenului si tramvaiului corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare;

 • -  dotarea tramvaiului cu doua monitoare LCD si aparatura video- audio prin intermediul carora la interval de 2 ore, Asociatul trebuie sa difuzeze/sa proiecteze timp de 25 de minute informații despre istoria transportului local din Ploiești - informații care vor fi puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Ploiești;

 • -  menținerea in bune condiții a tramvaiului, precum si a accesoriilor acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • -  amenajarea pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare, a unei scene (ale cărei dimensiuni si specificații tehnice se vor stabili impreuna cu Arhitectul Sef al orașului si Comisia nr. 4 a Consiliului local al Municipiului Ploiești), adiacenta cafenelei, pentru desfasurarea de activitati cu caracter cultural.

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 16523/07.09.2011 S.C. Terraverde S.R.L. solicita prelungirea termenului contractului de asociere.

7)


întocmit: Toma Daniela


 • 20. Cu privire la solicitarea inaintata de către Camera de Comerț si Industrie Prahova, va comunicam următoarele:

Prin adresa nr. 6784/18.04.2011 Camera de Comerț si Industrie Prahova solicita un spațiu in suprafața de 550 mp in zona pietonala Moli Mercur pentru perioada 20.09.2011- 25.09.2011 in vederea organizării unei expoziții numita “Ambianta -Rafinament - Stil”, expoziție specializata in grădinărit, amenajari exterioare si decoratiuni interioare. Solicitarea a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru avizarea cererilor de organizare a adunărilor publice.

întocmit: Daniela Banu


? V Jb/U-       0 Ui


LAsj  UuZwjw vdb-s'QuLT

Solicitarea domnului Apostolache Dragos a fost analizata in data de 07.06.2011,in data de 12.07.2011 si in data de 03.08.2011 de către Comisia nr. 2 ^Valorificarea: Patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale care a propus amanarea adoptării unei soluții, iar in data de 09.08.2011 Comisia nr. 2 a acordat aviz negativ cererii de concesiune a susnumitului.


Facem precizarea ca Direcția de Gestiune Patrimoniu a solicitat prin adresa nr. 231/19.08.2011 Direcției Generale de Dezvoltare Urbana modalitatea de soluționare a petiției domnului Apostolache Dragos. Prin adresa inregistrata sub nr. 306010/306084/12.09.2011, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana ne face cunoscut faptul ca a fost eliberat certificatul de urbanism 57/10.02.2011 si pentru emiterea autorizației de construire este necesar obținerea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv rezolvarea situației juridice a terenului pe care vor fi amplasați stâlpii de susținere a balconului. Totodată ne aduce la cunoștința ca la nivelul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana nu a fost inregistrata nici o cerere de emitere a autorizației de construire.

întocmit: Ciripoiu Adrian

5A rM

------A.20

OjO

u privire Tă solicitarea nr. 16741/09.0^.2011, inaintată de S.O. Princeps S.R.L., vâ comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Princeps S.R.L. a fost încheiat contractul de închiriere nr. 189057/6/13.10.2003, pentru folosința modulului nr. 51 amplasat in Ploiești, Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stanescu, prelungit prin acte adiționale pana in data de 31.07.2012.

Prin adresa nr. 16741/09.09.2011, S.C. Princeps S.R.L. solicita schimbarea modulului nr. 51 amplasat in Ploiești, Piața Victoriei - Pietonal Nichita Stanescu cu modulul nr. 25, deoarece nu isi poate desfasura activitatea datorita lucrarijor efectuate de către Dalkia Ploiești.

întocmit: Camelia Nicolescu


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț,  Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:              ,Consilieri:


fierte  ■

Dumitru Cristiai

Popa Constantin

Horghidan Costel


Marcu Valentin

S.C.

Tel./Fax: 0244 511931,511927

Nr. Inreg ORC: J29/1042/1996

CUI: RO8734681

Nr. inreg.:

Data: OG ! 05 ! 20
Referitor la adresa dvs. nr. 1 13/19.08.2011 ne exprimam, prin prezenta, opțiunea de prelungire a termenului contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010 , pentru spațiul situat in Ploiești, str. Mihail Kogalniceanu-zona pietonala.


Anexam la prezenta copie legalizata a certificatului de atestare fiscala eliberat de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,


Codul de înregistrare al unitam administrativ-teritoriale: 2844855


ROMANIA

Municipiul Ploiești Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE


Ca urmare a cererii nr. 106005 din data de 02.09.2011 si a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatii administrației publice locale la nr. de rol nominal unic 2003653, unde este înregistrata persoana juridica S.C. TERRAVERDE S.R.L., avand :odul unic de înregistrare CUI 8734681 cu sediul in STR. STADIONULUI, Nr. 26, , PLOIEȘTI,,, reprezentata de către MAGIRESCU DRAGOS, identificat(a) prin actul de identitate BI/CI PH 213562

e confirma/atesta

Societatea figurează in evidentele noastre cu bunuri mobile si imobile declarate pentru care impozitele sunt achitate la zi.

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu conferă aceasta calitate.

Prezentul certificat s-a eliberat in vederea ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT, spre a-i servi la - si pentru care s-a încasat taxa extrajc ,:dara de timbru in valoare de 2 lei.
i înstrăinarea clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport contribuabilul trebuie sa aiba achitate toate obligațiile bugetare datorate pana la e intai a lunii următoare încheierii actului de înstrăinare.

tul certificat de atestare fiscala este valabil luna in curs daca se eliberează intre 01-25 ale lunii/25 luna incurs - ultima zi a lunii următoare daca se za intre 25 - finele lunii in curs. Pentru înstrăinarea cladirilor/terenurilor/mijloacelor de transport certificatul este valabil in luna emiterii.

Page 1 of 1

ACT ADIȚIONAL Nr.       /'/<?•£>

la contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010 incheiat astazi


'              a c.

Ț:


V

in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. /& 6£&)//CT-.~ Intre:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Andrei Li viu Volosevici, pe de o parte

si

S.C. TERRA VERDE S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Stadionului nr. 26, Jud.

Prahova inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1042/12.07.1996, C.U.I. 8734681 reprezentata legal prin domnul Dragos Magirescu, in calitate de Director General, denumita imcele ce urmeaza Asociat, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile art. 4, lit. o) din contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010, după cum urmeaza:

“o) sa depună documentația in vederea obținerii autorizației de construire in termen de 9 luni de la semnarea contractului de asociere.”

Celelalte clauze ale contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010 raman

neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de asociere nr. 9167/29.09.2010 si s-a incheiat in 2 exemplare cate unul pentru fiecare parte.


Andrei


Direcția Management Financiar - C

DIRECTOR,

Nicoleta Crăciunoiu

/x# v ,

Direcția Administrație Publica, Juridi^G^gnte

Achiziții Publice, Contracte DIRECTOR, Simona^lbu

Direcția de Gestiune Patrimoniu DIRECTOR ADJUNCT, Amedeo Florin Mrca


HI. Contacte

X
întocmit, Carmen Bucur


SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu
S.C. TERRA VERDE S.R.L.

Str. Stadionului, nr. 26

Nr /4 4 3

IEȘIRE               —--------

Ziua <P9 Xufa .X„

O'-

CONTRACT DE ASOCIERE

■î.


încheiat astazi________2 9. SEP 2010

NX/zț M U N •

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) si e), alin. (6), lit. a), pct. 2 sLălMj^^it. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de asociere in baza Hotărârilor nr. 229/2010 si 285/2010 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, pe de o parte

si

S.C. TERRA VERDE S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Stadionului nr. 26, Jud. Prahova Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1042/12.07.1996, C.U.I. 8734681 reprezentata legal prin domnul Dragos Magirescu, in calitate de Director General,, denumita in cele ce urmeaza Asociat, pe de alta parte.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. Terraverde S.R.L. fara a constitui o noua persoana juridica, pentru realizarea in comun a unor activitati de ordin social, de utilitate publica pentru Municipiul Ploiești.

 • 1.1.  Aportul Municipiului Ploiești la asociere consta in punerea la dispoziția S.C. Terraverde S.R.L. a unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Ploiești in suprafața de 121 m.p. situat in Ploiești, str. Mihail Kogalniceanu - pasaj pietonal, langa fantana arteziana, si a tramvaiului amplasat pe acesta, identificat prin planul de situație - anexa nr. 1 la prezentul contract, in vederea amenajării unei cafenele cu terasa.

1.2. Aportul S.C. Terraverde S.R.L. consta in:

•Acordarea, lunar, in mod gratuit, a unui număr de 200 de pachete de hrana, cu o valoare de minim 20 lei/pachet (inclusiv TVA) către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Produsele vor fi luate in primire in condițiile art. 4 lit. b) din prezentul contract.


•Efectuarea de lucrări privind amenajarea si intretinerea terenulpțyși tramVaj^lvț, corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de rectipefarp/a-f-cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor                  ;

prevăzute de legislația in vigoare;

•Dotarea tramvaiului cu doua monitoare LCD si aparatura video - audio, prin intermediul carora, la interval de 2 ore, Asociatul trebuie sa difuzeze/sa proiecteze timp de 25 de minute informații despre istoria transportului local din Ploiești - informații care vor fi puse la dispoziție de către Primăria municipiului Ploiești.

•Menținerea in bune condiții a tramvaiului, precum si a accesoriilor acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

•Amenajarea pe cheltuiala proprie a societarii, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare, a unei scene (ale cărei dimensiuni si specificații tehnice se vor stabili, Împreuna cu Arhitectul Sef al orașului si Comisia nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești), adiacenta cafenelei, pentru desfasurarea de activitati cu caracter cultural.

1.3. Predarea-primirea amplasamentului se va consemna in procesul verbal de predare-primire ce va fî incheiat de parti la data semnării prezentului contract.

, in. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 - Durata asocierii este de 1 an de la data semnării prezentului contract de asociere, cu drept de prelungire.

înainte de expirarea termenului de valabilitate al contractului, Asociatul va notifica Municipiul Ploiești despre intenția sa cu privire la prelungirea termenului contractului de asociere. In lipsa acestei notificări contractul inceteaza la expirarea termenului de l(un) an de la data semnării acestuia.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 3 Obligațiile Municipiului Ploiești:

 • a) sa predea amplasamentul prevăzut la art. 1.1 prin proces verbal de predare -primire la termenul convenit de parti;

 • b) sa nu stanjeneasca pe Asociat in exercitarea dreptului de folosința asupra terenului Încredințat pentru perioada stabilita in contract;'

 • c) are dreptul sa controleze periodic modul cum este intretinuta si folosita de către Asociat locația, in sensul folosirii acesteia potrivit destinației sale si a scopului pentru care a fost incheiat contractul de asociere;


 • d) sa distribuie lunar, prin Administrația Serviciilor Sociale pachete de hrana in termen de 15 zile de la primirea acestora?®^ pensionarilor din Municipiul Ploiești cu pensie mai mica sau egala cu

Art. 4 Obligațiile Asociatului:

a) sa asigure, lunar, in mod gratuit, un număr de 200 de pachete de hrana, cu o valoare de minim 20 lei/pachet (inclusiv TVA) către Administrația Serviciilor Sociale

Comunitare. Pachetele vor conține produse de baza (ulei, zahar, faina, malai, orez, gris, etc.)


Asociatul are obligația ca pentru produsele de baza ce vor forma conținutul pachetelor de hrana sa prezinte certificate de garanție si calitate eliberate de organele abilitate precum si documente care sa ateste prețul de achiziționare al alimentelor.

b) sa asigure, pana la data de 10 ale lunii in curs, transportul pachetelor de hrana la Cantina Sociala a municipiului Ploiești situata in str. Mihai Bravu nr. 231 unde se vor preda persoanelor desemnate din cadrul unitatii respective; predarea - primirea pachetelor se ve face in baza unui proces-verbal a cărui forma va fi agreata de ambele parii;


c) sa folosească terenul numai potrivit destinației sale si a scopului pentru care a fost Încheiat contractul de asociere si sa nu depaseasca suprafața de teren ce face obiectul prezentului contract'de asociere;

, d) sa efectueze lucrări privind amenajarea si întreținerea terenului si tramvaiului corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in. vigoare;

 • e)    sa asigure protecția bunului ce face obiectul contractului de asociere;

 • f)    se obliga, ca pe toata durata asocierii, sa păstreze in bune condiții, tramvaiul, precum si a accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;.

 • g)    sa înștiințeze in maxim 24 de ore Municipiul Ploiești despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • h)    sa răspundă de distrugerea totala sau parțiala a pavajului si tramvaiului care s-ar datora culpei sale;

 • i)    sa ia toate masurile impuse de normele P.S.L si sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu se va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la un spațiu vecin;

 • j)     sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care Asociatul il va cauza acestora ii revine in exclusivitate;

 • k)    sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparații de cate ori este cazul;

 • l)    sa răspundă de menținerea curățeniei, igienei si ordinii pe suprafața ocupata efectiv si in jurul acesteia;

 • m)   sa amenajeze pe cheltuiala proprie a societății, farâ pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare, a unei scene (ale cărei dimensiuni si specificații tehnice se vor stabili împreuna cu Arhitectul Șef al orașului si Comisia nr. 4 a

  adiacenta cafenelei, pentru d^msura^a w

  respectarea următoarelor re^lțx\?Qî^ izata prin realizarea unui


Consiliului Local al municipiului Ploiești), activități cu caracter cultural.


 • n) sa amplaseze terasa si scena cu Locația se delimitează ca suprafața util elemente ușoare si demontabile, cu inaltimea. maxima de 15 cm (o trdapt^^pe dimensiuni modulate, mobilat corespunzător. Pentru scena, detaliile privind dimensiunile si specificațiile tehnice se vor stabili impreuna cu Arhitectul Sef al orașului si Comisia nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Estetica se realizează prin alegerea unui mobilier adecvat:

 • •  Elemente originale de design, din lemn sau fier forjat, ori diferite aliaje, nu din material plastic;

 • •  Delimitarea terasei de zonele de circulație se va realiza prin jardiniere de mici dimensiuni sau prin mobilier ușor, dar nu din material plastic;

 • •  Spațiul care urmeaza a fi amenajat trebuie sa dispună de utilitari si de grupuri sanitare atat pentru personal cat si pentru clienti.

 • • Dotarea tramvaiului cu doua, monitoare LCD si aparatura video - audio, prin intermediul car.ora, la interval de 2 ore, Asociatul trebuie sa difuzeze/sa proiecteze timp de 25 de minute informații despre istoria transportului local din Ploiești — informații care vor fi puse la dispoziție de către Primăria municipiului Ploiești.

"     • Sunt impuse condiții de buna vecinătate, astfel incat sa nu creeze disconfort

riveranilor.

 • •  Se va respecta legislația privind liniștea si ordinea publica;

 • •  Se va prezenta contractul incheiat cu operatorul de salubritate, Municipiul Ploiești rezervandu-si dreptul de a rezilia contractul imediat si fara alte pretenții in cazul nementinerii curățeniei.

 • •  Conform adresei Direcției de Sanatate Publica Prahova nr. 3443/25.03.2010, «condițiile igienico - sanitare reglementate de legislația in vigoare - Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 976/1998 si Hotararea Guvernului nr. 924/2005 -necesare funcționarii teraselor de vara cu profil de alimentație publica in condiții de protecție sanitara a alimentelor si consumatorilor sunt următoarele:

 • - S.a fie racordate la relele publice de apa potabila, de colectare si evacuare in condiții igienice a apei uzate;

 • - Sa fie racordate la sisteme de alimentare cu energie electrica;

 • - Sa dispună de chiuvete destinate spălării mâinilor angajărilor si de grupuri sanitare racordate la un sistem eficient de evacuare; chiuvetele pentru spalarea mâinilor vor fi separate de chiuvetele pentru spalarea produselor alimentare si de cele pentru vesela, pahare, ustensile;

 • - Chiuvetele trebuie sa dispună de alimentare cu apa curenta, calda si rece, de mijloace de spalare si uscare igienica a ustensilelor, veselei, după caz; de mijloace de spalare si uscare igienica a mâinilor;

 • - Sa asigure dotarea cu ustensile si utilaje adecvate profilului si volumului unitarii de alimentație; • - S a fie dotate cu recipiente eu capac etanș pentru colectarea reziduurilor

exterior cu coșuri pentru aruncarea hârtiilor si resturilor;                  Oc:

 • - Sa aiba angajat personal calificat in profilul care lucrează si instruit^ insusirii noțiunilor fundamentale de igiena si a formarii unui comportamefSq

 • - Sa asigure angajărilor echipamentul de protecție sanitara a alimentelor;

-Sa aiba evidenta controlului medical pentru tot personalul din subordine.

 • o) sa depună documentația in vederea obținerii autorizației de construire in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de asociere.

 • p)    sa solicite eliberarea autorizației de funcționare de la departamentul specializat din cadrul Primăriei municipiului Ploiești - Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu, departament care, in. urma analizării cererii si a constatării din teren, va elibera un program de funcționare tipizat.

Orarul de funcționare pentru cafenea se stabilește de către comerciant si se avizeaza de către Primăria municipiului Ploiești.

Terasa poate funcționa pana la orele menționate in autorizația de funcționare a punctului de lucru (cafenelei), dar nu mai târziu de orele 2200.

 • q)   In conformitate cu prevederile art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si punctului 159A1 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, coroborate si cu hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, agenții economici care desfasoara activitatea, potrivit Clasificării Activităților din Economia Naționala CAEN, clasa 5610 (vechi 5530) - restaurante si 5630 (vechi 5540) - baruri, datoreaza. bugetului local in raza caruia este amplasata unitatea sau standul de comercializare o taxa de eliberare pentru autorizația privind desfasurarea activității de alimentație publica, taxa pe care Asociatul se obliga sa o achite in cuantumul stabilit de către Consiliul Local.

 • r)    sa declare prezentul contract la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si sa achite in conformitate cu. prevederile Codului fiscal si taxa (stabilita in condiții similare impozitului) pe teren, precum si orice alte obligații către bugetul local prevăzute de lege.

 • s)    la încetarea contractului, sa desființeze terasa, sa elibereze si sa aduca amplasamentul la starea inițiala

V. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 5. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a terenului si tramvaiului care fac obiectul asocierii si orice altă forma de asociere si colaborare.


VI. încetarea asocierii


Art. 6. Contractul încetează prin:

 • - expirarea termenului prevăzut in contract;

 • - acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor calendaristice;- desființarea titlului proprietarului; Municipiul Ploiești nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a Unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare,


Asociatul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la Municipiul Ploiești


si nici atribuirea unui alt spațiu;


 • - prin reziliere, in caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către parti;

 • - inceteaza de drept, când nevoile urbanistice, administrative sau interesul public impun


acest lucru.

$


VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 7. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpă datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 8. — Pact comisoriu expres:

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Municipiului Ploiești, fara punere in întârziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care Asociatul nu-si executa obligațiile contractuale.

Prin, urmare rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara. a fi necesara notificarea.

Art.9. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de .10 zile de la producerea evenimentului.

Vin. DISPOZIȚII FINALE

Art 10. - Modificarea, contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract; excepție fac legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești ale căror prevederi sunt imperative si operează de drept.

Art. 11. —Eventualele litigii care s^-ar putea ivi in legătură soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi instanțele de judecata competente.Art. 12. - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii'^^


Art. 13. - Prezentul contract de asociere s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.Municipiuț^foiesti


Andrei tivii


S.C. Terraverde S.R.L.

DIRECTOR GENERAL, affirescu
Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu.

DIRECTOR,

Luminița G&borfîDirecția Economica

DIRECTOR,


Nicoleta Crăciunoiu

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios DIRECTOR, f Simona Albu

X

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare DIRECTOR, DoinaCăpuz

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L.SEC Valent

Data: