Hotărârea nr. 353/2011

Hotararea nr. 353 privind aprobarea „Studiului de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Ploieşti” în vederea încadrării în Programul Termoficare 2006-2015 căldură şi confort

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

FR

LEGAiJunal

SECRETARI


VSZAT I


HOTĂRÂREA NR. 353 privind aprobarea „Studiului de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Ploiești” în vederea încadrării în Programul Termoficare 2006-2015 căldură și confort

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Li viu Andrei VOLOSEVICI si Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea „Studiului de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Ploiești” în vederea încadrării în Programul Termoficare 2006-2015 căldură și confort;

/\

In conformitate cu prevederile art. 8, alin. 2 din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică - „stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regională se aprobă prin hotărâre a consiliului local”;

A

In conformitate cu Programul „Termoficare 2006-2015, căldură si confort” aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 381/2008 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006;

Luând act de Procesul -Verbal al Reuniunii Comitetului de Coordonare din data de 16.05.2011;

A

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale si ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. ”d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă „Studiul de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Ploiești”, conform Anexei nr, 1 la prezenta,

ART. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte ale Primăriei Municipiului Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și operatorul serviciului S.C.”Dalkia Termo Prahova” S.R.L.

ART. 3 Direcția Administrație ^Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publica și celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2011


A

___. v y

Contrasemnează Secretar,

Oana Cristina Iacob
EXPUNERE DE MOTIVE


MV

a;

la proiectul de hotarare privind aprobarea„Studiului de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire” în municipiul Ploiești în yed£re|f^A' încadrării în Programul Termoficare 2006-2015 căldură și confort

Una dintre condițiile obligatorii de accesare a programelor „ Termoficare 2006-2015 căldură și confort” are în vedere implementarea prevederilor Legii nr.325/2006 privind serviciul public centralizat de alimentare cu energie termică.

Având în vedere prevederile Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, care la art.8 alin.2 se precizează „în asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții: alin.i) stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regională și prin hotărâre a consiliului local”.

Reabilitarea si modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, este posibilă doar cu asumarea unor condiții clare din partea autorității locale în conformitate cu legislația în vigoare.

în conformitate cu prevederile legale de mai sus, condițiile sunt relevante pentru scopul propus și anume eficientizarea energetică a sistemului de alimentare centralizat cu energie termică definind și combinând următoarele criterii esențiale pentru viitor, astfel:

 • -  valoarea investiției specifice lei / nr.locuințe branșate (apartament convențional);

 • -  reducerea potențiala a costului energiei termice;

 • -  durata de implementare și durata de recuperare a investiției.

Prin filtrul acestor criterii se definesc și prioritizează următoarele etape investiționale cu stabilirea totodată a zonelor la care nu are sens constituirea ca zone unitare.

Acolo unde rata debranșărilor de la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică este foarte mare investițiile în sistemul centralizat nu sunt motivate deoarece cheltuielile de modernizare nu sunt eficiente fiind în imposibilitatea de a atinge parametrii de eficiența economică.

Prin programul de „Termoficare 2006-2015 căldură și confort”, până în prezent au beneficiat de cofinanțare un număr de 24 de localități.

Fața de cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar,

Andrei Liviu YQLOSEVICI I /\


RAPORT DE SPECIALITATEprivind aprobarea „Studiului de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Ploiești” în vederea încadrării în Programul Termoficare 2006-2015 căldură și confort

Unul din principalele obiective ale Strategiei locale de dezvoltare a municipiului Ploiești l-a constituit sistemul centralizat de alimentare cu energie termica.

In acest context s-au aprobat si efectuat o serie de investirii majore care au condus la eficientizarea sistemului centralizat în scopul reducerii pierderilor de energie termică si reducerii costului energiei termice din municipiul Ploiești.

Dintre aceste investiții menționăm:

 • -  Finanțarea Proiectului de conservare a energiei termice prin credit BERD, alocații de la bugetul local si bugetul de stat. în cadrul acestui priect au fost modernizate 43 de puncte termice si 2 centrale termice de cvartal cu rețelele de termoficare aferente;

 • -  Contorizarea la nivel de branșament;

 • -  Lucrări de modernizare executate în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică prin aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.48/2004;

 • -  Adaptarea pompelor cu turație variabilă în punctele termice;

 • -  Modernizarea cazanului de apa fierbinte nr.2.;

 • -  Lucrări de modernizare a sistemului prin investiții incluse în contractul de concesiune.

Toate aceste lucrări au rezultat din studiul „ Actualizarea strategiei locale de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești” elaborat de ISPE București care a concluzionat că investițiile majore realizate și în curs de realizare în sistem impun stabilirea în condițiile legii energiei termice a zonei unitare de încălzire în municipiul Ploiești.

Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică prevede la articolul 8 alin.2. i): „ în asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarea atribuțiune și anume: stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate, privind dezvoltarea regională, aprobate prin hotarare de consiliu local”.


în conformitate cu cerințele în vigoare s-a elaborat Studiul de fezabilitate privind stabilirea zonelor unitare de încălzire, de către o firmă autorizată în domeniu și a fost prezentat de către operatorul serviciului alimentare cu energie termică, Comitetului de Coordonare în ședințazdîp jbnă mai 2011.


Stabilirea zonelor unitare de încălzire reprezintă o premisă pentru rezolvarea obiectivelor prioritare în domeniul alimentării cu căldură în sistem centralizat a municipiului Ploiești care rezolvă una din principalele direcții si anume reabilitarea si modernizarea continuă a sistemului centralizat pde încălzire urbana.

Prin Studiul de fezabilitate privind stabilirea zonelor unitare de încălzire sunt propuse noi modernizări care vor conduce la eficientizarea sistemului public centralizat de alimentare cu energie termică pe termen scurt 2011-2013, respectiv:

 • -  montare recirculație la PT-urile modernizate prin programul anterior;

 • -  reabilitare în totalitate cartier Mihai Bravu;

 • -  modernizare sistem reglaj si izolare rețea primară;

 • -  modernizare tronsoane rețea primară.

Studiul s-a întocmit pe baza datelor existente și deținute de SC Dalkia Termo Prahova SRL, astfel:

 • -  numărul de apartamente dintr-un condominiu;

 • -  numărul de apartamente debranșate din condominiu cu respectarea legislației în vigoare privind debranșarea de la sistemul de încălzire centralizat;

 • -  suprafața echivalentă termic totală instalată în fiecare condominiu;

 • -  suprafața echivalentă termic în funcțiune în fiecare condominiu după debranșările efectuate cu respectarea legislației în vigoare privind debranșarea de la sistemul de încălzire centralizat existenta în baza de date la 31.01.2011.

Pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Ploiești s-a luat in considerare doua variante:

Varianta A, în care se consideră că toate punctele si centralele termice să fie în zona unitară a Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termică (SACET) a municipiului Ploiești. Ținând cont de faptul că în toate punctele termice / centrale termice de cvartal s-au făcut investiții pentru automatizare, înlocuirea schimbătoarelor tubulare cu schimbătoare cu placi, iar 43 de puncte termice si 2 centrale de cvartal cu rețelele de termoficare aferente au fost modernizate si automatizate integral prin creditul BERD, se va lua in considerație ca zona unitară de încălzire toate punctele / centralele termice de cvartal care au o rată a debranșărilor în suprafața echivalentă termic de până la 45% inclusiv/punct termic/ centrală termică de cvartal.

Varianta B, în care toate condominiile racordate la Sistemul Centralizat de Alimentare cu Energie Termică (SACET) respectiv toate punctele termice/centralele de cvartal sa fie situate în zona unitară de încălzire.

Studiul recomandă ca soluție optimă pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire Varianta A, pentru că toate punctele și centralele termice de cvartaL-_  sunt automatizate, o parte modernizate și motivează această zonarea?,jn concordanța cu „Actualizarea strategiei de alimentare cu energie t 4 ~ municipiului Ploiești”.                                                 /fiind un factor poziidvEov^


i a

-

i ’ ?//■< ’. i

Din punct de vedere al legilor și reglementarilor din România înAvigoare’^ stabilirea zonelor unitare de încălzire este necesară, fiind un factor pozitivrov^^ deoarece este permisă pentru obținerea de fonduri si asigură cheltuirea banilor publici eficient, restabilind etica în cadrul locatarilor unui condominiu( prin menținerea unei singure soluții de încălzire).

în urma modernizării, retehnologizării sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, rezultă pentru utilizatori costuri suportabile si competitive pentru energia termică cumpărată si recuperarea într-un timp rezonabil a investițiilor făcute în SACET al municipiului Ploiești.

Având in vedere prevederile art. 8 alin.2. i) din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, propunem spre analiză și aprobare „Studiul de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de

încălzire în municipiul Ploiești”.

DIRECTOR RASP Ploiești, ing.Razvan LUNGU
Comitetul de Coordonare al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.


REUNIUNE COMITET DE COORDONARE,

luni, 16.05.2011, orele 14:00


încheiat astazi, 16.05.2011, cu ocazia reuniunii Comitetului de Coordonare, desfasurata la sediul Dalkia Termo Prahova S.R.L. (Strada Văleni, nr. 1-3, bloc 33 IK).

La reuniune au participat:

 • - Participanti: Ion Eparu, Costel Horghidan, Mihail Pavel, Cozeta Simion, Pavel Mibka, Lavinia Săniuță,

 • - Invitați: Domnul Primar Liviu Andrei Volosevici, Ioana lliescu, Andreea Niță- Dalkia Termo Prahova

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, Comitetul de Coordonare este un organ consultativ fiind interfața intre Concedent si Concesionar si are printre atribuții: discutarea rapoartelor financiare si tehnice anuale întocmite de Concesionar conform dispozițiilor Regulamentului Serviciului Public, si avizarea lor in vederea transmiterii către Concedent - Art.52.3.

1. Avizarea situațiilor financiare la 31.12.2010, respectiv: Bilanțul, contul de profit si pierdere, note explicative, fluxuri de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii si raportul administratorului; propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului fiscal 2010; a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a planului previzionat de investiții 2011:

Domnul Director General Pavel Micka prezintă evenimentele anului 2010, cele mai semnificative fiind recertificarile: ISO 9001 si ISO 14 001, implementarea unei turbine cu gaz 25MWe, realizarea programului de reorganizare la unitatea de exploatare Producție dar si criza gazului din luna ianuarie.

Domnul Director subliniază faptul ca impactul negativ al celui din urma nu a fost resimțit de clienti, ci doar de trezoreria societății.

In plus, toti parametrii din Contractul de Delegare prin Concesiune au fost respectați, singura neconcordanta fiind cauzata de aceeași criza a gazului. In plus, indicatorul intern de continuitate in furnizare a ramas la standardele cunoscute, de peste 99, 6%.

De asemenea, Doamna Director Economic subliniază faptul ca energia termica produsa de Dalkia a ramas cea mai ieftina din Romania, prin raportare la sisteme comparabile.

In ceea ce privește tariful pentru gaz, tendința anunțata a acestuia este de creștere in perioada următoare. Adaugand si eliminarea subvenționării acestuia, Dalkia propune realizarea de intervenții de către partenerii contractuali, pe langa instituțiile abilitate ale Guvernului pentru identificarea unei modalitati de a susține subvenționarea tariful de gaz folosit de consumatorii industriali pentru încălzirea populației. Doamna Saniuta adauga ca in conformitate cu metodologiile elaboarate de Autoritatea de Reglementare in Domeniul


A"

Energiei se poate face o diferențiere clara intre volumul Gcal produs pentru populație si cel produs pentru alte z

entitati, ca atare corectitudinea solicitării subvențiilor este garantata.                                \                 '

Doamna Director Economic prezintă structura situațiilor financiare la 31 12.2010, contul de .profit si ’Z

,P.,C este formata din

echilibru susține

bonusului pentru

pierdere, Bugetul de Venituri si cheltuieli 2011.

Analizând structura veniturilor totale ale societății, componenta actualei Cifre de Afaceri vanzarea de energie electrica reprezentând 50% si 46% din energie termica - Acest producția in cogenerare si, totodată, începând cu 1 aprilie 2011 accesul la obținerea


cogenerare de inalta eficienta. Doamna Director adauga faptul ca valoarea bonusului alocat scade cu 10% pe an, lucru care determina necesitatea de a identifica, impreuna cu partenerii contractuali, modalitatea de a interveni pe langa autoritatile abilitate pentru a menține acordarea acestui bonus la valoarea actuala.

Doamna Director adauga ca 3% din veniturile totale obținute este datorata valorificării alocațiilor de CO2. Aceasta procedura este valabila pentru operatorii(producatori de emisii de gaze cu efect de sera) care prin masuri de eficientizare a activitatii, implementarea unor scheme tehnice inovante, folosirea unor combustibili mai puțin poluanti reusesc sa obțină o diferența pozitiva intre cantitatea de to CO2 alocata de Guvernul României si cantitatea produsa. Excedentul se poate valorifica pe piața libera , deficitul cumparandu-se. Prin compararie cu realizările anterioare, in Bugetul anului 2011 al DTP se prevede vanzarea intregii cantitati de CO2 ramasa disponibila din alocații. Din 2013, toti producătorii de emisii vor fi nevoiti sa cumpere cantatile, valoarea unei tone fiind 20~25€.

Decompozitia vânzărilor de energie termica:

 • - 73% din CA provine din vanzarea de energie termica pentru populație;

 • - 17% din CA provine din vanzarea de abur către Petrom. Decizia Petrom de a isi limita consumul intern numai la producția proprie începând cu 2011 va avea un impact recurent negativ in rezultatele financiare ale societății.

De asemenea, la cererea Domnului Consilier Eparu, se face mențiunea ca producția de energie electrica este determinata de 2 tipuri de contracte: reglementate si piața zilei următoare. Contractul reglementat asigura o certitudine atat in privința cantitatilor cat si a preturilor pentru un an complet. Orice dezechilibru (+ sau -) al Sistemului Energetic National se plătește de către operatorul care l-a provocat.

Domnul Primar lanseaza propunerea de a discuta impreuna cu reprezentanții societății, posibilitatea ca Dalkia sa producă si sa furnizeze energie electrica pentru iluminatul public, clădirile instituțiilor publice si RATP in baza unui parteneriat contractual, in măsură in care preturile ofertate de societate sunt mai mici decât cele ale distribuitorilor actuali. Conducerea Dalkia isi noteaza propunerea si este de acord cu discutarea ei.

Doamna Director Economic menționează volumul de Gcal vândut in 2010. Pentru a privi in dinamica indicatorii se fac comparații cu perioadele precedente (anul 2009) si proiecția Bugetului anului 2011 pentru care se previzioneaza o scădere fata de realul 2010 din cauza anularii contractului cu Petrom. Domnul Consilier Horghidan sugerează ca aburul pe care Dalkia il poate produce sa fie utilizat ca materie prima pentru o turbina pe abur, care sa producă energie electrica. Domnul Midka menționează ca aceasta turbina nu ar funcționa in cogenerare, ci in condensatie, nefiind rentabila din punct de vedere financiar.

faca acest lucru, va trebui sa se supună tuturor reglementarilor in vigoare si, in plus, aceasta>[pt$M& direct dependenta de aceesul la sistemul de transport si distribuție, chestiuni reglementate prin Contractul de Delegare prin Concesiune.

In ceea ce privește bugetul 2011, pentru cheltuielile de exploatare Doamna Director menționează ca acestea sunt impactate de creșterea tarifului la gaz- combustibilul de baza. Toate cheltuielile de mentenanta si intretinere au fost si sunt tinute sub strict control, incluzandu-le pe cele aferente finalizării instalării TAG si introducerii acesteia in schema de producție. Cantitatile de combustibil consumate demonstrează eficienta investițiilor realizate, cat si faptul ca realizarea mentenantei corecte au dus la obținerea unei cantitati mai mari de produs, folosind aceeași cantitate de resurse primare. Cheltuielile cu salariile 2009-2010 includ si plățile compensatorii aferente celor doua planuri de reorganizare din anii precedenti, societatea neavand in plan o reorganizare de aceeași amploare in anul 2011.

Doamna Saniuta menționează ca subvenția neincasata la 30.04.2011 este de 27 Mron.

Aceasta suma include atat facturile aflate sub Protocolul de eșalonare cat si facturile emise aferente perioadei curente. Se menționează ca Protocolul de eșalonare a fost respectat de către Primăria Ploiești, suma de 10 MRon fiind achitata in luna martie 2011.

Doamna Director trece in revista nivelul investițiilor realizate de Dalkia in cadrul Contractului de Concesiune, care se ridica, incluzând sumele alocate in 2010, la valoarea de 20,7 M€ din totalul de 25M€ prevazuti in contract. Se prezintă situația compararativa a obligațiilor contractuale fata de realizări , acestea fiind superioare după primii 7 ani cu suma de 24MRon.

Reprezentanții Dalkia propun repartizarea profitului net pe dividende.

In ceea ce privește investițiile previzionate pentru 2011, acestea sunt axate pe proiecte de ameliorare a eficientei instalațiilor de producție prin diminuarea/ eliminarea autoconsumurilor, pe gestionarea nivelului de pierderi pe rețeaua de distribuție prin schimbarea unor tronsoane cu grad de uzura ridicat si implementarea unui sistem informatic de urmărire de la distanta pentru o mai buna centralizare si vizibilitate a datelor. De asemenea, investițiile 2011 sunt concentrate pe securizarea instalațiilor si a personalului prin montare de protecții si modernizare a anumitor parti din circuitele electrice, cat si pe realizarea investițiilor de conformitate, care sa asigure o buna stare de funcționare a echipamentelor. Valoarea totala a acestor acțiuni se ridica la 10 678Ron.

Comitetul de Coordonare avizeaza Situațiile financiare la 31.12.2010, Contul de profit si pierdere , Propunerea de repartizare a profitului net, Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2011, cat si Programul previzionat de investiții pentru anul 2011.

De asemenea, Domnii Consilieri isi dau avizul pozitiv pe schema pașilor de urmat in declararea Zonelor Unitare de încălzire.

5. Diverse:

1. Domnul Primar anunța ca pe data de 17.05 va exista o ședința comuna cu-toti Președinții de Asociații, in vederea stabilirii modalității de acordare a subvenției la incalzire pentru următorul sezon de iarna, in urma eliminării subvențiilor de la bugetul de stat. Acordarea acestora va fi in funcție de anumite categorii de o’ c a

venituri (care vor fi definite de Municipiul Ploiești). In bugetul local exista fonduri pentru suportarea diferenței intre prețul de producție si tariful pentru populație (valoare care ajunge la 3,4 MRon/sezon de incalzire).

Domnul Primar va susține emiterea unei decizii de către Consiliul Local, care sa pună in practica o schema de ajutor pe baza nivelului veniturilor pentru fiecare familie.

Domnul Primar propune ca in luna august sa se organizeze un exercițiu, prin care sa se definitiveze aspectele administrative si fiscale ale modalității de acordare a subvențiilor (cum se va efectua emiterea facturilor de către Dalkia, ținând cont ca nu toate apartamentele dintr-o asociație se vor încadra in aceeași categorie, operatorul facturând pe baza cantitatilor înregistrate de contorul instalat la baza blocurilor).

2. Zonele Unitare de Incalzire:

In ceea ce privește declararea zonelor unitare, Domnul Primar si membrii Comitetului de Coordonare sunt de acord cu necesitatea protejării SACET-ului in Ploiești, prin aplicarea legii existente in domeniu, cat si prin identificarea si aplicarea unei modalitati de tratare a cazurilor particulare de neplata din cadrul anumitor asociații de proprietari.

Pentru facilitarea demersului de declarare a zonelor unitare, se propune definirea unei echipe de lucru din partea Consiliului Local-Dalkia. Domnul Primar solicita punerea la dispoziție a tuturor elementelor existente, cat si a studiului de fezabilitate, pentru definirea componentei echipei si avansarea pe acest subiect. Doamna Manager Comercial, Ioana lliescu, isi ia angajamentul de a transmite întreaga documentație in atentia Domnului Primar pana in data de 20.05.

Membrii Comitetului de Coordonare :

Mihail PavelSecretar,

Cozeta Simion

I

Lavinia SăniuțăCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


// w '

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT


i omisia a luat în discuții proiectul de hotapâre privind         /V*<c4-

cr ’         frnVi'nJ, / v/y£?,r?</c//

p-e                Ero/r^1^’

și a constatat:

______________o'tVry.                     '____________________________________i i/~&AaA/ /’ou            -'~ie(Ă(/rc^t.r /

 • — Zc/.g-t/  >4/^/

 • -            //zv