Hotărârea nr. 352/2011

Hotararea nr. 352 privind sanctionarea cu avertisment a persoanelor care nu si-au asigurat cladirile cu destinatia de locuinta impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor pentru anul 2011

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂRE nr. 352 privind sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu si-au asigurat clădirile cu destinația de locuința impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundațiilor pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu si-au asigurat locuințele impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundațiilor pentru anul 2011;

în temeiul art. 30 din Legea nr. 260/2008 cu Legea nr.260/2008, republicata, privind asigurarea obligatorie a locuințelor impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundațiilor, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr.215/2001 administrației publice locale republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu si-au asigurat clădirile cu destinația de locuința impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundațiilor pentru anul 2011.

Art. 2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si celelalte instituții cu atribuții in aplicarea hotărârii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publica prezenta hotarare.


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu si-au asigurat locuințele împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundațiilor pentru anul 2011

Potrivit Legii nr. 260/2008 (* republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, cu modificările și completările ulterioare:

 • 1.     persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale, în condițiile prezentei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale;

 • 2.     obligația încheierii contractelor de asigurare a locuințelor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale revine persoanelor ori autorităților desemnate, în condițiile legii, să le administreze;

 • 3.    începând cu anul 2011, în cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie pentru asigurarea locuinței se plătește de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și se asigură din ajutorul social cuvenit, potrivit art. 26 din Legea nr. 276/2010pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 • 4.     contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se încheie numai cu asigurătorii asociați în PAID (Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale - societate comercială de asigurare reasigurare) și care sunt autorizați să încheie astfel de contracte, în condițiile stabilite prin normele emise în aplicarea Legii nr. 260/2008 și a Legii nr. 32/2000, privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

 • 5.    suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinței, a 20.000 euro, pentru fiecare locuință de tip A și 10.000 euro, pentru fiecare locuință de tip B;

 • 6.     primele obligatorii pentru asigurare, sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății, a 20 euro și respectiv 10 euro;


lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;

tip B - construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din o r fe e alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic;

 • 8.     primarii, prin compartimentele de specialitate, furnizează PAID lista tuturor construcțiilor cu destinația de locuință, inclusiv a celor cu destinația de locuință socială,amplasate în unitatea administrativ-teritorială în cauză. Actualizarea se face în termen de 72 de ore de la schimbarea proprietarului locuinței sau, după caz, a datelor de identitate a acestuia;

 • 9.     PAID va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuințelor și valoarea primei obligatorii datorate de fiecare;

 • 10.   primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite în termen de 3 zile de la data primirii listei, scrisori de înștiințare cu confirmare de primire către debitori;

 • 11. constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceștia;

 • 12.   nu intră sub incidența legii, persoanele care fizice și juridice care și-au încheiat o asigurare facultativă a locuințelor, care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie;

 • 13.    în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 260/2008, obligativitatea încheierii asigurărilor de locuințe curge de la un an de la începerea emiterii polițelor. întrucât polițele de asigurare a locuințelor au fost emise în 15 iulie 2010, termenul limită de încheiere a acestora, conform art. 35 din Legea nr. 260/2008 este 15 iulie 2011 (potrivit precizărilor Ministerului Administrației și Internelor din data de 29 decembrie 2010 și 08 martie 2011);

Riscurile care se asigură obligatoriu sunt daunele produse lociunțelor de cutremure, alunecări de teren sau inundații, ca efect direct sau indirect al producerii dezastrului natural.

Nu intră sub incidența Legii 260/2008:

 • •  anexele, dependințele care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința asigurată,

 • •  bunurile din interiorul locuinței.

9

Locuințele situate în clădirile expertizate tehnic în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege, până la data recepției la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

Având in vedere faptul ca, scopul prevederilor Legii nr.260/2008, este de fapt protejarea locuințelor cetățenilor municipului Ploiești prin asigurare si potrivit art.22 din același act normativ, cei care nu au incheiat asigurarea obligatori^nuyor beneficia de despăgubiri de la bugetul de stat sau local pentru prejudiciile produse locuințelor de dezastrele naturale, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, propun Consiliului Local al municipiulu^-.. Ploiești spre aprobare prezentul proiect de hotarare.                           ' x^^V

> MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

9


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind sancționarea cu avertis persoanelor care nu si-au asigurat locuințele impotriva cutre alunecărilor de teren si inundațiilor pentru anul 2011

Conform articolului 3, alineatul (1) din Legea nr.248/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, incepand cu data la care se implinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administrației si Internelor si Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, emise in aplicarea acestei legi, persoanele fizice si juridice sunt obligate sa isi asigure impotriva dezastrelor naturale, in condițiile legii, toate construcțiile cu destinația de locuința, din mediul urban sau rural, aflate in proprietatea acestora si inregistrate in evidentele organelor fiscale.

Potrivit art.30 din legea sus amintita, constituie contravenții nerespectarea de către contribuabili a obligației de asigurare a locuințelor prevăzută la art.3 alin.(l) si art.10, cu excepția cazurilor in care persoanele respective se afla in situația prevăzută la art.l 1 sau nu a expirat perioada prevăzută la art.33.

Aceste contravenții se sancționează cu amenda de la 100 la 500 lei si le sunt aplicabile dispozițiile prevăzute in Legea nr.302/2000, cu modificările si completările ulterioare, si in normele emise de C.S.A. in aplicarea acesteia, iar in măsură in care aceasta nu prevede altfel, se aplica dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Constatarea contravențiilor prevăzute de lege si aplicarea sancțiunilor se fac de către primari si de către persoanele imputernicite de către aceștia.

Având in vedere faptul ca, scopul acestei Ieși este protejarea locuințelor cetățenilor municipului Ploiești prin asigurare si potrivit art.22 din Legea nr.260/2008, cei care nu au incheiat asigurarea obligatorie nu vor beneficia de despăgubiri de la bugetul de stat sau local pentru prejudiciile produse locuințelorCOMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu și-au asigurat clădirile cu destinația de locuință impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundațiilor pentru anul 2011


PREȘEDINTE, Radu Mateescu

SECRETAR,

Gheorghe SîrpCOMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu și-au asigurat clădirile cu destinația de locuință împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundațiilor pentru anul 2011


PREȘEDINTE Teodorescu


SECRETAR, Sava Valentin


și a constatat:

t . /I

Data: