Hotărârea nr. 351/2011

Hotararea nr. 351 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti

HOTĂRÂREA NR. 351
privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al muni Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și as din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulaX^ municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici, și Raportul de specialitate al Compartimentului „Organizare

A

Evenimente, Invațamant, Cultură, Culte, Management Asistență Medicală”, prin care se propune repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011, secțiunea a 2 a, art. 96, alin. (5), art. 61, alin. (1), alin. (2), Hotărârii Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățămîntul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2011-2012 , Hotărârii nr. 280/2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012 si Deciziei nr. 1229/2011 a Inspectoratului Școlar General Prahova

în baza Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4925/2005 și a strategiei descentralizării învățământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în ședința de Guvern din 20 decembrie 2005, modificată prin ordinul nr. 4106/11.06.2010,

în temeiul articolului 36, alineatul 6, litera a, punctul 1 din Legea 215/2001, republicată si actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 începând cu data prezentei, Hotărârea de Consiliu Local nr. 232/2011 îsi încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcția "Relații Internaționale" prin "Compartimentul Organizare Evenimente, învatamant, Cultură, Culte, Management Asistență Medicală" va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică-Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 30 septe

Președinte de ședința, Iulian Liviu TeOdor eseu


Contrasemnează Secret; Oana Cristina Iacob


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești

Raportul de specialitate evidențiază rolul important al consiliului de administrație în organizarea procesului instructiv-educativ și în funcționarea unităților de învățământ preuniversitar. Prezența consilierului local în consiliul de administrație a acestor unități se justifică prin statutul de interfață între autoritatea locală și școală, ca entitate educațională.

îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea școlii, în baza propunerilor consiliului de administrație. Legătura permanentă dintre școală și Consiliul Local, prin intermediul consilierului local permite elaborarea de hotărâri care să asigure calitatea procesului instructiv-educativ. In acest sens pot fi menționate ca priorități pentru administrația locală, următoarele:

 • - optimizarea finanțării școlilor;

 • - asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație;

 • - dezvoltarea în continuare a culturii digitale;

 • - dezvoltarea rețelei unităților de învățământ preșcolar;

 • - promovarea spiritului de angajare la toate nivelele administrației publice locale.

Respectând aplicarea actelor normative în vigoare, propun proiectul de hotărâre alăturat.


/

RAPORT DE SPECIALITATE


,cWf I

la proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011.

Conform reglementarilor de organizare și funcționare al Unițătilor de învățământ preuniversitare, art. 33(1), consiliul de administrație este format, potrivit legii, din 9-15 membrii, între care:

 • a) directorul unității de învățământ;

 • b) directorii adjuncți;

 • c) l-5 reprezentanți ai cadrelor didactice, aleși de consiliul profesoral;

 • d) contabil/contabil-șef, dacă exista la nivelul unității școlare;

 • e) reprezentanți ai autorității publice locale, ai asociației de părinți, ai elevilor din clasele a IX-a - a XH-a/a XlII-a, ai agenților economici (în mod obligatoriu pentru învățământul profesional și tehnic), precum și ai instituțiilor și organizațiilor comunității locale;

 • - personalul didactic de predare și de instruire practica, care face parte din consiliul de administrație, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalți membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calități manageriale și performanțe profesionale deosebite;

 • - președintele consiliului de administrație este directorul unității de învățământ;

 • - la ședințele consiliului de administrație participa fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de învățământ. Punctul de vedere al liderului sindical se menționează în procesul-verbal al ședinței;

 • - președintele consiliului de administrație invita în scris, cu 48 de ore înainte de data ședinței, membrii consiliului de administrație și observatorii, care nu fac parte din personalul școlii;

 • - președintele consiliului de administrație numește prin decizie secretarul consiliului de administrație, care are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului de administrație;

 • - la sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului de administrație toți membrii și invitații, dacă exista, au obligația sa semneze procesul-verbal, încheiat cu aceasta ocazie. Președintele consiliului de administrație răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului

de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor ședinței/ respective.                         .        .         .

în învățământul particular si confesional, în componența &&&Î^O^ae administrație sunt incluși și reprezentanți ai fondatorilor. Conducerea cq^^UÎul^ administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. în unitățiie pentbu învățământul general obligatoriu, consiliul de administrație cuprinde și un reprezentant al consiliului local.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:

 • a) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ;

 • b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de învățământ;

 • c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral;

 • d) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;

 • e) organizează concursul de ocupare a funcțiilor de director și de director adjunct;

 • f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic;

 • g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

 • h) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

 • i) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor;

 • j) aprobă orarul unității de învățământ;

 • k) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de director;

 • l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Consiliul de administrație se întrunește lunar, precum și ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia și este legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de administrație este convocat și la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al parinților/asociației de părinți.

Hotărârile consiliului de administrație se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

In municipiul Ploiești sunt 96 unități de invătământ, din care: învățământ de stat:

 • - 10 colegii din care: 5 colegii naționale, 3 colegii tehnice, colegiul Spiru Haret si colegiul economic ”Virgil Madgearu”

 • - un liceu de artă „Carmen Sylva”;


 • - 6 grupuri școlare din care: 2 gr. șc. administrativ și servicii

Sf. Andrei și Gr. Șc. Adm. și Servicii Victor Slăvescu), 1 transporturi, 3 grupuri școlare industriale (Gr. Șc. Ind. Industrie Ușoara, Gr. Șc. Ind. 1 Mai);

 • - 26 școli gimnaziale;

 • - 42 grădinițe din care: 24 grădinițe cu program normal, 18 program prelungit;

z\

învățământ particular:

 • - 7 grădinițe (grădinița ”Ariei”, grădinița ”Piscoțel”, grădinița ”Ducky-Duck”, grădinița "Ursulețul”, grădinița "Cristal”, grădinița "Spectrum", grădinița "Concordia")

 • - un gimnaziu ( școala "Spectrum")

 • - 3 licee ( liceul economic "Mihail Manoilescu”, liceul "Șansa", liceul UCECOM "Spiru Haret")

Datorită faptului că mai multe unități de învățământ au devenit structuri ale altor unități de învățământ, începând cu 1 septembrie 2011, acestea și-au pierdut personalitatea juridică, implicit consiliile de administrație, fapt care conduce la o noua repartizare a consilierilor locali.

Unitățile de învățământ care au devenit structuri sunt următoarele:

9                                 9

 • - Școala cu clasele I-VIII "Ienachița Văcărescu" devine structura a școlii cu clasele I-VIII "Nicolae Titulescu";

 • - Școala cu clasele I-VIII "Florin Comisei" devine structura a școlii cu clasele I-VIII "Radu Stanian";

 • - Școala cu clasele I-VIII nr. 13 "Dimitrie Bolintineanu" si Grădiniță nr. 7 devin structuri ale școlii cu clasele I-VIII "Candiano Popescu";

 • - Școala cu clasele I-VIII nr. 19 si Grădiniță nr. 6 devin structuri ale școlii cu clasele I-VIII "Mihai Eminescu".

 • - Grădinița nr. 50 devine structură a școlii "George Emil Palade" Repartizarea consilierilor din Consiliul Local al municipiului Ploiești se face pe unități de învățământ de stat și particular.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

15.09.2011

Evenimente,

Management


Compartiment Organizare Invatamant, Cultură, Culte, Asistentă MedicalaREPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI PE UNITATI DE INVATAMANT DE STAT SI PARTICULAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2011 - 2012


Nr. ctr.

Nume Consilier Local

Telefon

Unitatea de invatamant

1.

Popovici Elisabeta

0722356563

0723206561

Școala ”Nicolae Iorga”

Colegiul Tehnic ”Elie Radu”

C. N. ”1. L. Caragiale”

Grădiniță nr. 51

Grădiniță particulara ”Ducky-Duck”

Grădiniță si Școala particulara ”Spectrum”

2.

Mateescu Radu

0744531068

0729555405

Colegiul ”Spiru Haret”

Grădiniță nr. 12

3.

Stanciu Marilena

0740264567

0723225511

Școala ”Nicolae Simache”

Grup Școlar ”Sf. Apostol Andrei” Grup Școlar ”Teleajen”

C. N. ”Jean Monnet”

C. N. ”Nichita Stanescu”

Grădiniță nr. 21

Grădiniță nr. 23

4.

Neagu Puiu

0721292208

0723202811

Școala ”Sf. Vineri”;

Grup Școlar Industrial ”1 Mai”

C.N. Mihai Viteazul,

Grădiniță nr. 44

z

5.

Sarbu Gheorghe

0744380943 0723202811

Școala ”Sf. Vasile”

fy

_6.

Sava Valentin

0744370214

0723289288

Școala ”Mihai Eminescu” Grup Școlar Transporturi

C. N. ”Lazar Edeleanu” Grădiniță particulara "Cristal”

7.

Sugă Nicolae

0731792626

Școala ”Ioan Grigorescu”

Grup Școlar Industrie Ușoara

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”

Gr. Sc. Adm. si de Servicii ”Victor Slavescu” Grădiniță nr. 35

Grădiniță particulara "Concordia”

8.

Popa Gheorghe

0726233886

Școala ”Radu Stanian ”

9.

Adina Gheorghe

0723218913

0741131609

Școala ”Nicolae Titulescu” Școala ”Andrei Mureseanu” Liceul de Arta

Grădiniță nr. 33

10.

Calota Emil

0722318377

Școala ”Elena Doamna”

C.N. ”A. I. Cuza”

Grădiniță nr. 39

11.

Eparu Ion

0722203995

0729555402

Școala ”Rares Vodă” C. N. ”Jean Monnet” Grup Școlar Transporturi Grădiniță nr. 30

Grădiniță nr. 32

12.

Dumitru Carmen

0722537056 0729555411

Școala ”Sf. Vineri”

C. N. ”1. L. Caragiale”

Grup Școlar ”Sf. Apostol Andrei”

C. N. ”Nichita Stanescu”

Grădiniță nr. 53

13.

Iancu Ion

0723588728

0729555420

Școala nr. 22

Școala ”George Emil Palade” Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”

Gr. Sc. Adm. si de Servicii ”Victor Slavescu”14.

Ionescu Gabriel

0729805114

0727878879

Grup Școlar Industrie Ușoara C.N. ”Mihai Viteazul” Colegiul ”Toma Socolescu” Grădiniță nr. 28

15.

Avramescu Teodor

0723522320

0729555416

Școala ”H. M. Berthelot” Liceul de Arta

C.N. ”Lazar Edeleanu”

Grădiniță nr. 38

16.

Nicolescu Sava

0722234105

Școala ”George Cosbuc” Grup Școlar ”1 Mai” Grup Școlar ”Teleajen” Grădiniță nr. 17

17.

Popa Constantin

0720470030

0727786785

Școala ”Radu Stanian ” Colegiul Tehnic ”Elie Radu” Colegiul ”Spiru Haret”

18.

Teodorescu Iulian

0722700413

0729555413

Școala ”Toma Caragiu” Colegiul Tehnic ”Elie Radu” C.N. ”Mihai Viteazul”

C.N. ”A. I. Cuza”

Grădiniță nr. 36

19.

Sicoie Florin

0722259710 0729555401

Școala ”Mihai Eminescu”

Școala ”Sf. Vineri”

Grup Școlar Industrial ”1 Mai” Liceul de Arta

C.N. ”Lazar Edeleanu”

C. N. ”L L. Caragiale”

Palatul Copiilor

Grădiniță nr. 47

20.

Lupu Adrian

0723238603

0721227256

Grup Școlar Industrie Ușoara

Gr. Se. Adm. si de Servicii ”Victor Slavescu”

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” C. N. ”Jean Monnet”

Grădiniță particulara "Ariei”

Grădiniță particulara ”PiscoteI”

Liceul particular UCECOM ”Spiru Haret” Liceul economic particular ”Mihail Manoilescu”

21.

Mateescu Marius

0722208276

0727718719

Școala ”I.A. Bassarabescu”

22.

Bolocan Iulian

0727799933

0722239953

Școala ”Nicolae Balcescu”

Grup Școlar ”Sf. Apostol Andrei”

Grup Școlar Transporturi

Grup Școlar ”Teleajen”

C. N. ”Nichita Stanescu”

Grădiniță nr. 10

Grădiniță nr. 40

Grădiniță particulara ”UrsuletuI” Liceul particular ”Sansa”

23.

Horghidan Costel

0727816826

0726122006

Școala ”Grigore Moisil” Colegiul ”Spiru Haret” Colegiul ”Toma Socolescu” Grădiniță nr. 34

Grădiniță nr. 49

24.

Marcu Valentin

0728002870

0727785784

Școala ”Candiano Popescu” Colegiul ”Toma Socolescu” C.N. ”A. I. Cuza”


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORȚ

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești


PREȘEDINTE,


Radu Mateescu iSECRETAR, Gheorghe Șîr^u


D...: M Of    '!


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului PloieștiSECRETAR, Sava Valentin


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești

și a emis:

4V/    *0^/ £>/£-

I PREȘEDINTE,


Sava-Miha'i Nicolescu

73“

Data: 3*^^ 2 W/

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești

și a emis:
Data:                 //