Hotărârea nr. 350/2011

Hotararea nr. 350 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 350


privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu și Radu Mateescu precum si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza notelor de fundamentare si anexelor pentru investiții ale Direcției Tehnic - Investiții;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3 Aprobă rectificarea bugetulului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aproba rectificarea listei de investiții a bugetulului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.


Art.6 Direcția Administrați


Contracte va aduce la cunoștința de


Dată în Ploiești, astăzi, 30 sept


Președinte de ședința, Iulian Liviu        seuublic^^uridic Contencios, Achiziții Publice, ile prezentei hotarari.
Contrasemnează Secretâr Oana Cristina Iaco


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr.144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.225/27.07.2011, Hotararea Consiliului Local nr.257/01.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.258/12.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.271/31.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.286/19.09.2011

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul listelor de investiții.

Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 435.079,52 mii lei.

Prevederile cheltuielilor bugetului local sunt în sumă de 455.079,52 mii lei, in structura se vor produce modificări după cum se menționează in raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil si pe baza notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2011.


CONSILIERI,


Nicoleta Cataliana Bqzî Gheorghe Sarbu Radu MateescuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr.l 84/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.225/27.07.2011, Hotararea Consiliului Local nr.257/01.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.258/12.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.271/31.08.2011, Hotararea Consiliului Local nr.286/19.09.2011

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioareprecum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul listelor de investiții.

Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 435.079,52 mii lei. Acestea au fost majorate cu suma de 3.954,20 mii lei reprezentând sume conform cererilor de prefinantare pentru obiectivele : Reabilitare/ Modernizare Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Ciresarii” si Realizare Parc Municipal Vest, proiecte pentru care au fost incheiate contracte de finanțare cu ADR Sud Muntenia.

Prevederile cheltuielilor bugetului local sunt în sumă de 455.079,52 mii lei in structura se vor produce următoarele modificări:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - se diminuează cu suma de 39,17 mii lei la titlul „Bunuri si servicii” conform referatelor Direcției Relații Internationale - Compartimentul Organizare Evenimente, Invatamant, Cultura, Culte si Management Asistenta Medicala.

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - se majoreaza prevederea cu suma de 1.059,12 mii lei astfel:

 • - titlul „ Fondul de rezerva” - se majoreaza cu suma de 1.059,00 mii lei;

 • - titlul „Alte transferuri” - se majoreaza cu suma de 0,12 mii lei conform referatului Direcției Relații Internationale.

3. Capitolul „Cultura, recreere si religie”- se diminuează cu suma de 9


lei mii lei, in structura se vor produce următoarele modificări:

 • - titlul „Bunuri si servicii” se majoreaza cu suma de 37,00 mii lei;

  se diminuează cu suma de_

  1 • j        nP—ii


 • - titlul „Transferuri intre unitati ale administrației locale” $

1.059,00 mii lei: cu suma de 5,00 mii lei conform bugetului de venituri sf cheltuieli rectificat al Casei de Cultura „I.L.Caragiale” Ploiești (HCL /19.09.2fe^t^ sWă de 1.054,00 mii lei conform bugetului de venituri si cheltuieli^igpîț^c^^ Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești;


 • - finanțare proiecte PID - se majoreaza cu suma de 2,05 mii lei conform referatului Direcției Relații Internationale;

 • - titlul „Alte cheltuieli” - se majoreaza cu suma de 600,00 mii lei ( SC FC Petrolul SA);

 • - titlul „Active nefmanciare” se diminuează cu suma de 8.600,00 mii lei conform Anexei nr.2 si a notei de fundamentare întocmită de Direcția Tehnic-Investitii.

4. Capitolul “Asigurări si asistenta sociala” se majoreaza cu suma de 345,00 mii lei titlul” Finanțare proiecte PID”, reprezentând cererea de prefinantare pentru obiectivul : Reabilitare/ Modernizare Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Ciresarii” conform referatului Direcției Relații Internationale.

 • 5. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica”- se majoreaza cu suma de

7.609,20 mii lei, in structura se vor produce următoarele modificări:

 • - titlul „Bunuri si servicii” se majoreaza cu suma de 4.000,00 mii lei conform adresei nr.21.256/22.09.2011 a SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL si notei de fundamentare nr.4.599/27.09.2011, intocmita de RASP;

 • - titlul “Finanțare proiecte PID” se majoreaza cu suma de 3.609,20 mii lei reprezentând cererea de prefinantare pentru obiectivul” Realizare Parc Municipal Vest” conform referatului Direcției Relații Internationale.

 • 6. Capitolul „Protecția mediului” - se majoreaza cu suma de 4.000,00 mii lei la titlul „Bunuri si servicii” conform adresei nr.21.525/23.09.2011 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VIZAT

DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL- 2011


venituri


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

286/19.09.2011

influente +/-

buget rectificat

1

VENITURI - TOTAL

0001

431.125,32

3.954,20

435.079,52

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

282.413,57

0,00

282.413,57

3

I. VENITURI CURENTE

0002

371.332,27

0,00

371.332,27

4

A. VENITURI FISCALE

0003

344.241,43

0,00

344.241,43

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

169.173,43

0,00

169.173,43

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.604,43

0,00

3.604,43

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

704,43

0,00

704,43

X

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

704.43

704,43

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.900,00

0,00

2.900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

0302I8

2.900,00

2.900,00

11

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

164.877,00

0,00

164.877,00

12

COTE Șl SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

164.877,00

0,00

164.877,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

163.027,00

163.027,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.850,00

1.850,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

692,00

0,00

692,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

692,00

0,00

692,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

692,00

692,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

65.909,30

0,00

65.909,30

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65.909,30

0,00

65.909,30

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.600,00

0,00

54.600,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.900,00

10.900,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.700,00

43.700,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

7.505,40

0,00

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.300,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

5.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

5,40

5,40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800,00

3.800,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

3,90

3,90

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

109.158,70

0,00

109.158,70

30

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

92.869,00

0,00

92. #69,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

_____

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, și sect. Mun. București

l10202

90.959,00

90.959,(^0

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarca energiei termice livrate populației

110203

W-*          ■

ă'-nI. ^.11

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

110204

J / o '//

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.910,00

1.910,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII

1202

413,00

0,00

413,00

39

Taxe hoteliere

120207

413,00

413,00

40

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

30,00

0,00

30,00

41

Impozit pe spectacole

150201

30,00

30,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

1602

15.846,70

0,00

15.846,70

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.410,00

0,00

11.410,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.900,00

5.900,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.510,00

5.510,00

47

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

4.233,70

4.233,70

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

160250

203,00

203,00

49

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

7502

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite și taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

27.090,84

0,00

27.090,.84

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

16.113,44

0,00

16.113,44

54

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

16.113,44

0,00

16.113,44

55

Vărsâminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

300201

7.102,96

7.102,96

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor prcccdcnți

300203

57

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

6.594,00

6.594,00

58

Venituri din dividende

300208

2.416,48

2.416,48

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI

SERVICII

0014

10.977,40

0,00

10.977,40

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

3302

3.219,40

0,00

3.219,40

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3159,00

3.159,00

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe

330210

66

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

50,00

50,00

67

Taxe din activități cadastrale și agricultură

330224

0,00

68

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

330227

0,00

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

330228

2,00

2,00

70

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

330250

8,40

8,40

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.200,00

aci

. —  ”7

- 1.200^0

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.200,00

n~"^l /iVd'

1.200:00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

VA m

74

AMENZI, PENALITĂȚI SI CONFISCĂRI

3502

5.164,50

‘■'■"Ă^lȚi4,50

75

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

5.000,00

^^000,00

76

Penalități pir. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

350202

0,00

77

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

350203

25,00

25,00

78

Alte amenzi, penalități și confiscări

350250

139,50

139,50

79

DIVERSE VENITURI

3602

1.304,00

0,00

1.304,00

80

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

taxe speciale

360206

44,00

44,00

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

81

Venituri din ajutoare de stal recuperate

360211

0,00

82

Alte venituri

360250

1.260,00

1.260,00

83

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

89,50

0,00

89,50

84

Donații și sponsorizări

370201

89,50

89,50

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

85

Alte transferuri voluntare

370250

86

11. VENITURI DIN CAPITAL

0015

4.039,80

0,00

4.039,80

87

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

4.039,80

0,00

4.039,80

88

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

85,00

85,00

89

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

110,00

0,00

110,00

90

Venituri din privatizare

390204

0,00

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

34,8

34,80

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

3.810,00

3.810,00

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

92

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

93

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

94

încasări din rambursarea microcrcditclor de la pers, fizice și juridice

400207

95

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

96

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare dc casa ale secțiunii de funcționare

400211

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare dc casa ale secțiunii dc dezvoltare

400213

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

97

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

98

IV. SUBVENȚII

0017

55.753,25

0,00

55.753,25

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

55.753,25

0,00

55.753,25

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

55.753,25

0,00

55.753,25

101

A. De capital

0019

29.600,00

0,00

29.600,00

102

Retehnologizarea centralelor termice și elecrice de tcrmoficarc

420201

103

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

104

Planuri și regulamente dc urbanism

420205

105

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor dc cvartale de locuințe noi

420206

//

fe           *

II

106

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

420207

//

2 )

107

Finanțarea programului dc pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

420209

108

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință

420210

1.000.00

1.000,00

109

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

5.000,00

5.000,00

110

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare dc mediu și gospodărire a apelor

4202I3

23.600,00

23.600,00

111

Finanțarea unor cheltuieli dc capital ale unităților dc în vățămân t preun i verși tar

420214

112

Subvenții primite din Fondul Național dc Dezvoltare

420215

113

B. Curente

0020

26.153,25

0,00

26.153,25

114

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

115

Subvenții primite din Fondul dc Intervenție

420228

116

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

117

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

25.997.00

25.997.00

118

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

119

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

110,25

110,25

120

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

46,00

46,00

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți

420236

121

subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor dc tennoficare

420246

122

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRA ȚII

4302

0,00

0,00

0,00

123

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

124

Subvenții dc la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței dc muncă și subvenționarea locurilor de muncă

430204

125

Subvenții primite dc la alte bugete ptr. instituțiile dc asistență socială ptr. persoanele cu handicap

430207

126

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații dc extremă dificultate

430208

127

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari

4502

0,00

3.954,20

3.954,20

128

Fondul European dc Dezvoltare Regionala

45.02.01

0,00

3.954,20

3.954,20

129

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

130

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

131

Prefînantari

45.02.01.03

3.954,20

3.954,20

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


BUGET LOCAL 2011


CHELTUIELIDENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf IICL tir.

286/19.09.2011

tnfi^nțe^,'

(+^=

^rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

5002

451.125,32

3.954,20

455.079,52

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

5102

16.823,61

16.824,44

Cheltuieli de personal

10

7.207,87

7.207,87

Bunuri si servicii - total, din care:

20

8.925,80

-39,17

8.886,63

Bunuri si servicii

7.482,08

-32,17

7.449,91

bunuri si servicii (promovarea imaginii municipiului -European Film Festival& Fair Ploiești)

466,58

-7,00

459,58

bunuri si servicii p

827,14

827,14

bunuri si servicii - retrocedări Parc Mun. PI. Vest

150,00

150,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

253,00

40,00

293,00

Cheltuieli de capital - total, din care:

70

500,00

0,00

500,00

Active nefinanciare

71

500,00

500,00

Pluti efect an precedent! an curent

85

-63,06

-63,06

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

28.960,74

1.019,12

29.979,86

Bunuri si servicii - total, din care:

20

8.253,35

0,00

8.253,35

Bunuri si servicii - recensământ

50,00

50,00

bunuri si servicii (ani precenenti)

6.96

6,96

Comisioane si alte costuri aferente împrum cxt.

8.196,39

8.196,39

Fonduri de rezerva(756,96 suma reprez div. Apa Nova cf HCL 233/2011)

50

918,87

1.019,00

1.937,87

Transferuri către Serviciul public de evidență a persoanelor

51

340.00

340,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

2.055,48

0,12

2.055,60

Rambursări de credite - total din care:

81

17.400,00

0,00

17.400,00

Rambursare credit Alpha Bank

6.000,00

6.000,00

Rambursare credit B.C.R.

11.400.00

11.400.00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-6,96

-6,96

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

5502

6.700,00

0,00

6.700,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

500.00

500,00

Dobânzi

30

6.200.00

6.200,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NA ȚIONALĂ

6102

8.344,98

0,00

8.344,98

Bunuri si servicii - total, din care:

20

60,00

0,00

60,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

60,00

60,00

Transferuri către Poliția Locala

51

7.481.49

7.481,49

Transferuri către Poliția Comunitară

51

745,51

745,51

Active nefinanciare (Protecția civilă)

71

60,00

60,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf HCL

nr.

286/19.09.2011

influente '(+/-)

■              ■ ■ ■■     - -n

1 n^buget c rectificat

\\,r‘ 'fț.T x        “

Plăti efect an precedenti an curent

85

-2,02

>>'-2,021-

ÎNVĂȚĂMÂNT

6502

110.487,45

0,00

110.487,45

Cheltuieli de personal

10

78.939,45

78.939,45

Bunuri si servicii - total, din care:

20

21.422,71

0,00

21.422,71

Bunuri si servicii

13.970.00

13.970,00

reparații curente scoli(bugct PMP)

4.165,00

4.165,00

Bunuri si servicii2

3.287,71

3.287,71

Transferuri către instituții publice

51

550,00

550.00

Finanțări POSDRU unitari de invatamant

56

199,87

199,87

Asistență socială

57

90,00

90,00

Alte cheltuieli (burse)

59

800,00

800,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-55,98

-55.98

Active nefinanciare - total din care:

71

8.541,40

0,00

8.541,40

Investiții centre financiare

Investiții centre financiare (PMP)

8.541,40

8.541,40

SĂNĂTATE

6602

5.686,42

0,00

5.686,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

2.982,00

2.982,00

Bunuri .și servicii - total din care:

20

537,00

0,00

537,00

reparații spitale

260,00

260,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

150,00

150,00

bunuri si servicii p

127,00

127,00

Transferuri către instituții publice

51

1.747,42

0,00

1.747,42

Spitalul de Boli Infcctioasc Ploiești

451,42

451,42

Spitalul Municipal Ploiești

1.296,00

1.296,00

Asistență socială (Centrul de transfuzie)

57

70,00

70,00

A cri ve n efin anei are

71

350,00

350,00

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

6702

46.106,22

-9.019,95

37.086,27

Bunuri .și servicii - total- din care:

20

2.891,41

37,00

2.928,41

eh. din donații și sponsorizări

89,50

89,50

iluminat ornamental

1.477,00

1.477,00

spectacole artificii

94,00

94,00

acțiuni culturale

1.135,00

1.135,00

participarea lotului de debate la Campionatul mondial

37,00

37,00

bunuri si servicii (ani prcccncnti)

95,91

95,91

Transferuri către instituții publice, din care:

51

22.575,00

-1.059,00

21.516,00

Casa de Cultură

633,00

-5,00

628,00

Teatrul "Tonta Caragiu"

5.716,00

5.716,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.628,00

4.628,00

Club Sportiv Municipal

5.202,00

5.202,00

Administrația Parcului C-tin Stere

6.396.00

-1.054,00

5.342,00

Finanțare- proiecte PID

56

2,00

2,05

4,05

Alte cheltuieli - total din care:

59

7.600,00

600,00

8.200,00

ch. Asociat SC FC Petrolul

6.000,00

600,00

6.600,00

reparații unități de cult

1.600,00

1.600,00

zlcriW nefinanciare - total din care:

71

13.204,70

-8.600,00

4.604,70

active nefinanciare

13.204,70

-8.600,00

4.604,70

Plat efect an precedenti an curent

85

-166,89

-166,89

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

6802

29.730,80

345,00

30.075,80


</ ) *

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.

286/19.09.2011

influente

(+/-)

buget

rectificat

H''. L.:

(R

Cheltuieli de personal - total din care:

10

5.864,00

0,00

5.864.00

Asistenta soeiala in caz de invaliditate

4.370,00

4.370.00

Crese

1.494,00

1.494.00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.010,50

0,00

1.010,50

Bunuri și servicii (Creșe)

666,00

666,00

Bunuri și servicii p ASSC

179,00

179,00

reparații curente crese (buget PMP)

35.00

35,00

Finanțări pt Asociația"Viitorul Tinerilor"

7,00

7,00

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

125.00

125,00

bunuri si servicii (ani prcccncnti)

-1,50

-1,50

Transferuri - total din care:

51

13.483,66

0,00

13.483,66

Adm.Serv.Soc.Comunitare

13.483,66

13.483,66

Finanțare- proiecte PID

56

722,40

345,00

1.067,40

Asistență socială- total din care:

57

8.660,00

0,00

8.660,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.180.00

8.180,00

Ajutoare pentru locuințe

340,00

340,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

140.00

140,00

zlct/w nefinanciare - total

71

0,00

0,00

0,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

-9,76

-9,76

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICA

7002

54.048,54

7.609,20

61.657,74

Bunuri și servicii- total din care:

20

22.026,24

4.000,00

26.026,24

iluminat public

06

5.372,00

5.372,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

16.654,24

4.000,00

20.654,24

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curcntc(fond imobiliar)

1.550,00

1.550,00

Bunuri și servicii (ani precedenti)

0,51

0,51

prestări servicii SGU PI. - din care:

14.914,23

4.000,00

18.914,23

Bunuri și servicii

14.374,23

4.000,00

18.374,23

reparații curente

419,00

419,00

obiecte de inventar

121,00

121,00

gratuitati ciniitirecf. Legii 44/94

750,00

750,00

Transferuri către instituții publice, din care:

57

7.408,00

0,00

7.408,00

Serviciul Public Finanțe Locale

7.408,00

7.408,00

Finanțare- proiecte PID

56

2,00

3.609,20

3.611,20

Active nefinanciare - total din care:

71

24.612,81

0,00

24.612,81

Locuințe

03

21.983,04

0,00

21.983,04

active nefinanciare

21.983,04

21.983,04

Iluminat public

06

2.044,00

0,00

2.044,00

Reabilitare iluminat public

2.044.00

2.044,00

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării

50

585.77

585,77

Plat iefect an precedenti an curent

85

-0.51

-0,51

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

44.590,00

4.000,00

48.590,00

Bunuri și servicii -total din care:

20

15.920,00

4.000,00

19.920,00

Salubritate

15.300.00

4.000,00

19.300,00

Reparații curente si amenajare centru municipal de colectare a deșeurilor, echipamente electrice si electronice

120,00

120,00

apa meteo

500.00

500,00

Jcrfve nefinanciare total din care:

71

28.670,00

0,00

28.670,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

28.670,00

0,00

28.670,00

active ncfinanciarc

28.670,00

28.670.00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf HCL

HI'.

286/19.09.2011

influenta a<

(+/-) k X

~ ■ buget    x

J Rectificat

----------—

X'

COMBUSTIBILI ENERGIE

8102

43.907,00

0,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la cn. termică livrată pop.

40

43.907,00

43.907.00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

55.739,56

0,00

55.739,56

Bunuri și servicii - din care:

20

9.309,02

0,00

9.309,02

reparații curente străzi

7.000.00

7.000,00

serv monitorizare trafic

2.300.00

2.300.00

Bunuri si servicii (ani nrecedenti)

9,02

9,02

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

28.805.00

28.805.00

Alte transferuri (Amplasare copertine refugiu calatori in stațiile RATP PI.)

55

69,90

69,90

Finanțare- proiecte PID

56

3,36

3,36

Plăti efect an precedenti an curent

85

-9,02

-9,02

Active nefinunciare

71

17.561,30

17.561,30Valoare

totala


conform S.F.


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011 Rectificare 7


Valoare totala actual iz.


Surse


proprii


Credite


Credite


Alte surse


Bancare


Bancare


constituite


TOTAL

BUGET


finanțate din:


din care:


de la bugetul

local


transf.

bug. Statu VOLOSEVICI


Influente


(+/-)


BUGET

LOCAL


InițialCentrale termice si instalații de incalzire: Grup Școlar Transporturi, Școala nr.l Radu Stanian, Școala Ienachita Vacarescu, Școala nr. 11 Florin Comisei, Școala nr. 13, Școala nr. 19, Școala Sf. Vineri-anexa, Grădinițele nr.l,5,7, 9 Nichita Stanescu, Cheita de Aur, Casuta de Povesti, nr.24, nr.29,nr.37,nr.38


287.033,03:


180.395,19


19.264,74

.. ...


0,00     8.249.40 I " 249.411


60.0.0


50.0,00


500,00


60,00


69,90


60,00


500,00


500,00


60,00


60.90

60,00


85.413,00


52.313,00

7.000,00


6.535,00

2.400,00


8.541,40


100,00

10,00Nr.

z/X        DENUMIREA

X     OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare

Valoare

finanțate din:

crt.

totala

totala

Surse

Credite

Credite

Alte surse

TOTAL

din care:

Influente

BUGET

’.«X

conform S.F.

actual iz.

proprii

Bancare

Interne

Bancare

Externe

constituite

cf.Legi

BUGET

de la bugetul

local

transf.

bug. Stat

(+/-)

LOCAL

Inițial

1

2

3

5

6

7

8

9=8+10+11

10

n

12

13

L Vrt N 18 .

A<it\eh«tuieli de investiții

9.00

0,00

0,00

0,00

396.40

396,40

0.00

9,00

396.40

Branșamente utilitati Școala Rares Vodă

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

2

Proiectare -refacere parțiala acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

0,00

0,00

0,00

32,00

32,00

0,00

0,00

32,00

3

Documentație AC. Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

4

Documentație AC. Construire Grădiniță nr.20

0,00

0,00

0,00

32,40

32,40

0,00

0,00

32,40

5

Proiectare -reabilitare corp anexa Colegiul Mihai Viteazul

0,00

0,00

0,00

35,00

35.°°

0,00

0,00

35,00

6

SF+PT+DE înlocuire tamplarie Colegiul I.L.Caragiale

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

7

Proiectare Liceul de Arta-Sala de concerte

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8

Studiu de prefezabilitate-extindere Școala Sf.Vasile

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

Expertize tehnice-unitati de invatamant

0,00

0,00

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

7,00

10

Dotări

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

11

Proiectare centrale termice si instalații de incalzire unitati de invatamant

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

12

RTE Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

Cap.66.02-71

SANATATE

■■■ ■ . ;.

/ 3.50,00//

9,90

:/>350;0U>\

din care:

A

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0.00

200,00

200.00

0,00

9.00

200,00

1

Reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal Schuller

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

C

Alte cheltuieli de investiții

9,00

0.00

0.00

150,00

150,00

9.00

0.00

i5o.no

1

Proiectare -reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

:+8/039;9(b:.

+///0;iib+//;

//■OM-i;

::/4;604ș70ț

o.oo

/ :-8i600;ftO//

•ii3;204;7p/:

din care:

A

Lucrări in continuare

8.039,90

0,00

0,00

3.480,00

3.480,00

0,00

-8.600,00

12.080,00

1

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

0,00

0,00

_____

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2

Proiectare si execuție pavilioane de vara

0,00

0,00

0,00

230,00

230,00

0,00

0,00

230,00

3

Proiectare si execuție pista de atletism, Parc Tineretului

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

4

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

0,00

0,00

1.210,00

1.210,00

0,00

-8.600,00

9.810,00

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

1.119,70

1.119,70

0,00

0,00

1.119,70

1

Reabilitare Statuia Libertății.

0,00

0,00

0,00

319,70

319,70

0,00

0,00

319,70

2

Construire ansamblu monumental I.L.Caragiale

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

800,00

C.

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0,00

9.00

5,00

5.00

0.00

0,00

5.00

1

SF,PT,DE Reabilitare statuia Libertății

0,00

0,00

0,00

_________’

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICAlA

Nr.—

crt.

X      DENUMIREA

OBIECTIVELOR

Valoare

Valoare

finanțate din:

totala

totala

Surse

Credite

Credite

Alte surse

TOTAL

din care:

Influente

BUGET

\           DE INVESTIȚII

Sh M

conform S.F.

actual iz.

proprii

Bancare

Interne

Bancare

Externe

constituite

cf.Legi

BUGET

de la bugetul

local

transf.

bug. Stat

(+/-)

LOCAL

Inițial

0

2

3

5

6

7

8

9=8+10+11

10.

11

12

13

>24-(i27;()7'

. • .Z4«.v.Z7yw.4 .

. .<4*4.1./4H

Vs

din care

A

Lucrări in continuare

27.639,14

0,00

0,00

10.066,80

5.279,00

4.787,80

0,00

10.066,80

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

0,00

0,00

4.310,00

500,00

3.810,00

0,00

4.310,00

2

Consolidare si reabilitare termica Bloc A7 str.Cibinului nr.2Ploiesti

4.030,87

0,00

0,00

294,00

150,00

144,00

0,00

294,00

3

Reabilitare termica bloc 135A str.Zimbrului

522,95

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Reabilitare termica bloc M10 str. Arhip Nicolae

209,75

0,00

0.00

38,00

38,00

0,00

0,00

38,00

5

Reabilitare termica bloc 67 bis str.înfrățirii nr.5A

3.422,95

0,00

0,00

1.568,20

798,20

770,00

0,00

1.568,20

6

Reabilitare termica bloc 48 str.Cameliei nr.3A

421,39

0,00

0,00

83,00

44,00

39,00

0,00

83,00

7

Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica nr 1

890,25

0,00

0,00

49,60

24,80

24,80

0,00

49,60

8

Deviere rețea apa str.Libertatii nr. 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

0,00

_

0,00

1.269,00

1.269,00

0,00

0,00

1.269,00

10

Construcție sediu, puct de lucru zona Nord, desființare construcții subterane existente pe teren, renovare acces subsol, strada. Aleea Catinei, nr. 17A+ UE (etapa II).

0,00

0,00

0,00

110,00

110,00

0,00

0.00

110,00

11

Proiectare+executie- Racordare Aleea Catinei, nr. 17A- Dalkia

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

12

Proiectare+executie- Branșament electric pavilioane

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

13

AEE Sediu punct de lucru Ploiești Aleea Catinei nr. 17A

0,00

0,00

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

90,00

14

Construcție anexa cimitir Bolovani-proiectare si execuție

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

15

Reabilitare sistem iluminat

0,00

0,00

0,00

2.044,00

2.044,00

0,00

0,00

2.044,00

B

Lucrări noi

1.690.00

0.01)

0,00

8.692.24

4.670.04

4.022,20

0.00

8.692,24

1

Reabilitare termica blocuri locuințe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD

0,00

0,00

0,00

1.677,00

800,00

877,00

0,00

1.677,00

3

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

0,00

0,00

0,00

2.020,00

1.000,00

1.020,00

0,00

2.020,00

4

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

0,00

0,00

0,00

__’ . . ..

2.772,00

1.372,00

1.400,00

0,00

2.772,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

0,00

0,00

0,00

1.481,20

756,00

725,20

0,00

1.481,20

6

Demolare construcție existenta strada Cosminele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Extindere a branșamentelor de apa in Cartierul Petrolul

0,00

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

75,00

8

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei nr. 14

1.690,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

9

Extindere a rețelelor de apa in Cartierul Petrolul-strada Văii

0,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

35,00

10

Extindere a branșamentelor de apa Cartier Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca.

0,00

0,00

0,00

475,13

475,13

0,00

0,00

475,13

11

Extindere rețea de apa in Cartierul Bereasca

0,00

0,00

0,00

106,91

106,91

0,00

0,00

106,91

c

Alte ehelftiieli de investiții

0.00

0,00

0.00

5.268,00

4.268,01)

1.000.00

0,1)0

5.268.00

1

Certificat energetic blocuri Cartier Libertății

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SF,PT,DE Bocuri locuințe sociale str.Cosminele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

SF,PT,DE,RTE Locuințe str.Cosminele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Documentație tehnica PAD, strada Cosminele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Expertize tehnice imobile din patrimoniu

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

Â

-------

0.00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00. Nr?

DENUMIREA

Valoare

Valoare

finanțate din:

crt.7!

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

-X 1. • rdl

totala

totala

Surse

Credite

Credite

Alte surse

TOTAL

din care:

Influente

BUGET

conform S.F.

actualiz.

proprii

Bancare

Interne

Bancare

Externe

constituite

cf.Legi

BUGET

de la bugetul

local

transf.

bug. Stat

(+/-)

LOCAL

Inițial

0

/ 1

2

3

5

6

7

8

9=8+10+11

10

n

12

13

, 7

SF,PT,-0E consolidare blocuri locuințe

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

8

- S \

Docutncntatie tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor (og. 18/2009-og.69/2010)

0,00

0,00

0,00

3.800,00

3.800,00

0,00

0,00

3.800,00

Reactualizare PUG

0,00

0,00

0,00

168,00

168,00

0,00

0,00

168,00

Cap.74.02-71

1

PROTECȚIA MEDIULUI

<: 0.00 +

+28;67(W<

+:5ibwo+:

::23;60O.OO<

+<<<ihW<<<<

<28.6:70,00:

din care

A

Lucrări in continuare

624,14

0,00

0,00

28.670,00

5.070,00

23.600,00

0,00

28.670,00

1

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești -PMP

0,00

0,00

0,00

28.480,00

4.880,00

23.600,00

0,00

28.480,00

2

Modernizare strada Gârlei -canalizare

624,14

0,00

0,00

190,00

190,00

0,00

0,00

190,00

Cap. 84.02.71

:i'i^NSPpRȚURi$::<<<:::$:$::::<<::::<<:$<:$<:$:$<:::::::::::$:::::::;:::::

+V6X626;85$

+ :0.00- +

+:Î7-56i;30+

<T7:561 ;31L

+ '.■ O.0O:.': +

:<17;56:i^3OȚ

din care

A

Lucrări in continuare

18.021,66

0,00

0,00

3.826,30

3.826,30

0,00

0,00

3.826,30

1

Execuție alei cimitire Mihai Bravu, str. Mihai Bravu nr.228, Viisoara-str. C-tin Brezeanu nr.14

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

1-

0,00

0,00

15,00

2

Modernizare strada Rafov

2.175,00

0,00

0,00

385,00

385,00

0,00

0,00

385,00

3

Modernizare strada Șantierului

216,10

0,00

0,00

51,00

51,00

0,00

0,00

51,00

4

Modernizare strada Izvoare

2.112,58

0,00

0,00

330,00

330,00

0,00

0,00

330,00

5

Modernizare strada Jupiter tr. I

556,00

0,00

0,00

134,00

134,00

0,00

0,00

134,00

6

Modernizare străzi zona Rudului (RefacereSistem rutier str. Hanibal, Refacere sistem rutier str. Petre Negulescu, Refacere sistem rutier str. Petroniu, Refacere sistem rutier str. Vasile Boierescu, Modernizare strada Posada, Modernizare strada Fecioarei, Modernizare strada Petru Poni, Modernizare strada Cicero, Modernizare strada Principatele Unite)

2.193,13

0,00

0,00

150,00

150,00

-

0,00

0,00

150,00

7

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

8

Modernizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului (Refacere sistem rutier str. Inotesti, Modernizare strada Livezilor, Modernizare strada Țintea, Modernizare strada Țițeiului, Refacere sistem rutier str. Moreni, Refacere sistem rutier str.Transformatorului, Modernizare strada Gândului, Modernizare strada Baicoi, Modernizare strada Vitileanca, Modernizare strada Ghighiului)

6.706,27

0,00

0,00

1.679,30

1.679,30

0,00

0,00

1.679,30

9

Modernizare strada Sevastopol

245,20

0,00

0,00

42,00

42,00

0,00

0,00

42,00

10

Modernizare strada Gârlei

1.387,16

0,00

0,00

340,00

340,00

0,00

0,00

340,00

B

Lucrări noi

145.605,19

0.00

0,00

11.865.00

11.865,00

0.00

0,00

11.865.00

1

Modernizare strada Saturn, etapa II (proiectare+executie)

109,79

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

2

Modernizare strada Vârful cu Dor(proiectare+executie)

79,95

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

3

Modernizare strada Neajlov, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

523,46

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00Nr.

DENUMIREA

Valoare

Valoare

finanțate din:

crt.

OBIECTIVELOR

totala

totala

Surse

Credite

Credite

Alte surse

TOTAL

din care:

Influente

BUGET

"I

°E INVESTIȚII

conform S.F.

actual iz.

proprii

Bancare

Interne

Bancare

Externe

constituite

cf.Legi

BUGET

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

(+/-)

LOCAL

Inițial

0

2

3

5

6

7

8

9=8+10+11

10

n

12

13

4

Modernizare strada Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

377,84

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

f '  7/                                      "            "                  ~

Modernizare strada Olteni, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

583,83

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

6

Modernizare Aleea Strejnic bloc 26,27,28(proiectare+executie)

371,50

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

1 N ■

7

Amenajare loc de joaca pentru copii Bulevardul Republicii (langa Cimitirul Sovietic), Amenajare loc de joaca pentru copii strada Grindului - Complex Cina)- proiectare+executie

322,43

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

8

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Malu Roșu - grădiniță 21, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Modern-proiectare+executie

324,34

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

9

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Bravu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Eminescu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Muzicanți - proiectare+executie

517,64

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

10

Amenajare parc Caineni in municipiul Ploiești

1.105,00

0,00

0,00

780,00

780,00

0,00

0,00

780,00

11

Reparații pasaj Gara de Sud, municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

...

0,00

2.510,00

2.510,00

0,00

0,00

2.510,00

12

Refacere sistem rutier str. Văii

476,42

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

13

Modernizare strada Vasile Lucaciu

330,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Demolare pod rutier vechi Obor

245,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

15

Reparații capitale: strada Glie. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( str. Pasaj Bucov-limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul Inalt-proiectare+executie

43.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Reparație capitala strada Glie. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș) proiectare+executie

9.457,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

70,00

17

Reparație capitala B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș) proiectare+executie

15.877,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

18

Reparație capitala strada Ștrandului (ieșire Pasaj Bucov-limita oraș) proiectare+executie

17.325,00

0,00

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

70,00

19

Reparație capitala strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eroilor- Plaiesilor)-proiectare+executie

1.139,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

20

Reparație capitala strada Cuza Voda-proiectare+executie

2.954,00

0,00

0,00

42,00

42,00

0,00

0,00

42,00

21

Reparație capitala strada Lapusna-proiectare+executie

688,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

22

Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Glie. Doja- proiectare+executie

9.166,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Glie. Doja tr. 1 11- proiectare+executie

3.834,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

400,00

24

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Glie. Doja tr. III-IV-proiectare+executie

4.748,40

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

400,00

25

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Glie. Doja tr.V P25 proiectare+executie

2.183,00

0,00

0,00

203,00

203,00

0,00

0,00

203,00

26

Modernizare străzi Cartier Gageni (Leului, Lirei, Redutei, Spini Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stamintei, Morilor, Podețului,Tabla Butii, Titeica)-propiectare+executie

2.021,54

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

27

Modernizare străzi Cartier Glie. Doja (Amurgului, Austrului, Azunilui, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Modernizare strada Dâmbului

2.169,02

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00Nr/

ji \         DENUMIREA

Valoare

Valoare

finanțate din:

^crt.

"o, A       OBIECTIVELOR

totala

totala

Surse

Credite

Credite

Alte surse

TOTAL

din care:

Influente

BUGET

.             DE INVESTIȚII

-'II

conform S.F.

actual iz.

proprii

Bancare

Interne

Bancare

Externe

constituite

cf.Legi

BUGET

de la bugetul

local

transf.

bug. Stat

(+/-)

LOCAL

Inițial

0

1

2

3

5

6

7

8

9=8+10+11

10

n

12

13

pî£-s V

Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor .(•proiectare+executie)

580,43

0,00

0,00

520,00

520,00

0,00

0,00

520,00

29

Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar (proiectare+executie)

431,38

0,00

0,00

260,00

260,00

0,00

0,00

260,00

30

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: B-dul București, Jianu- strada Teleajen, strada Ploilor (intersecție str. Ghe. Asachi cu strada Buna Vestire; înființare loc de joaca Ploiești - Triaj (proiectare+executie).

251,84

0,00

0,00

240,00

240,00

0,00

0,00

240,00

31

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Lacul Balea, Aleea Ciucului, P-ta 9 Mai (intersecție str. Domnișori cu Aleea Vitioarei), str. Marasesti (bl. 26 B), Sala Sporturilor (proiectare+executie).

401,40

0,00

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

350,00

32

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str.Cibinului, Complex Meșteșugăresc (Sos. Nordului), Cameliei bl. 111, Parc Dendrologic (proiectare+executie).

336,37

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

33

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Spatar Milescu bl. 121 D- bl. 121 E, bl. 141 G, str. Biruinței, str. Zimbrului bl. 133 (proiectare+executie).

234,10

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

34

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari (proiectare si execuție)

1.025,00

0,00

0,00

770,00

770,00

0,00

0,00

770,00

35

Modernizare strada Dr.Bagdasar (proiectare+executie)

320,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

36

Reconfigurare parcare strada Grivitei (tronson parc Halele centrale), (proiectare+executie)

25,62

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

37

Modernizare strada Furnica, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

38

Reparație capitala strada C-tin Brezeanu proiectare+executie

2.810,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

39

Reparație capitala strada Podul Inalt-proiectare+executie

1.348,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

40

Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului)- proiectare+executie

4.254,71

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

41

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

42

Amenajare debarcader, chisc multifuncțional si grup sanitar public Parcul Tineretului - proiectare+executie

317,19

0,00

0,00

..

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

43

Raemenajare parc Andrei Muresanu- proiectare+executie

3.856,29

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

44

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei -proiectare+executie

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

45

Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

46

Amenajare parcari cu dale ecologice zona vest (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

47

Amenajare parcari cu dale ecologice zona central-sud-est (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

48

Reparații capitale strazi(Proiectare+Executie)

0,00

0,00

. .

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

n nn

0 00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00


?, >•'

Nr.

\crt.

; ■

DENUMIREA

A      OBIECTIVELOR

■           de INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actual iz.

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Influente

(+/-)

BUGET

LOCAL

Inițial

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

0

2

3

5

6

7

8

9=8+10+11

10

n

12

13

50

Modernizare strada Caineni (proiectare+executie) '7/

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

.MțF''chehuR-li de investiții

0,00

0,00

0,00

1.870,00

1.870.00

0.00

1.870,0(1

Actualizarea bazei de date stadale

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

Expertize tehnice străzi, inclusiv prelevare de probe si analize de laborator

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

3

Expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție la Pasaj Sud Ploiești

0,00

0,00

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

65,00

4

SF+PT+DE Modernizare pasaj B-dul București (2 buc) Timken, intersecție Petrolului

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

150,00

5

SF Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești (18 buc.)

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

6

SF+PT+DE Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

7

SF Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai, Cartier Enachita Vacarescu, Cartier Malu Roșu

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

8

SF Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului-limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( Pasaj Bucov -limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul înalt

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

9

SF Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

10

PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize, Parcare supraterana str.Cuza Vodă

0,00

0,00

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

65,00

11

PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces serviciu, Acvilei)

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

12

SF Modernizare străzi: Peris (inclusiv canalizare), Ecoului, Dâmbului, Lacului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vidinului, Zânelor, Caineni, Brazdei, Berzei, Dambovita (inclusiv canalizare), Horatiu

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

13

SF Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului), Cartier Ghe. Doja (Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Cartier Gageni(Morilor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

14

SF Modernizare srazi Cartier Mitica Apostol

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

15

Documentație de intervenție Pasaj superior pe strada Mihai Bravu (zona Isover- Remat)

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

16

SF+PT+DE Modernizare Cartier Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei, Bistrița,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Barnutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut, C-tin Stere, Petru Musat-inclusiv canalizare)

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00/Nr.s

A          DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

H

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Influente

(+/-)

BUGET

LOCAL

Inițial

TOTAL

BUGET

din care;

de la bugetul

local

transf.

bug. Stat

1

2

3

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

12

13

rr. s v

SF- Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari, Actualizare SF Anidnajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

==fsf

Actualizare SF,DALI,PT,CS,DTAC-Consolidare podul de lemn

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0.00

100,00

19

DAL1 Modernizare Cartier Penes Curcanul, Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei SF Modernizare strada Furnica (inclusiv canalizare), strada Pielari (tronson cuprins intre str. Carpenului- strada Alexandru Vlahuta)

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

20

SF Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona vest, zona central-sud -est.

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

21

SF-Reparatii capitale străzi.

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

22

SF Raemenajare parc Andrei Muresanu

0,00

0,00

80,00

80,00

0.00

0,00

80,00

23

SF Sistem vertical rotativ de parcare

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚIISERVICIUL DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITAREDIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII Serviciul Investiții


NOTA DE FUNDAMENTARE Rectificare VI - Buget Local 2011


Capitolul 67.02-71 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • 1. Refacere Stadion “Ilie Oana” Ploiești

Stadionul “Ilie Oana” a fost construit in perioada anilor 1932 -1952.

Cutremurele din 1977, 1990 si 2004 au afectat structura de rezistenta a clădirii, impunandu-se demolarea acesteia, lucrare ce a fost executata.

Pentru executarea unui stadion nou a fost intocmita documentația tehnica - faza studiu de fezabilitate, pastrandu-se aceeași destinație, in conformitate cu noile strandarde.

Indicatorii tehnico economici ai investiției au fost aprobați prin H.C.L. nr. 274/2009, H.C.L. nr. 82/2010 si H.C.L. nr. 4/2011.

Executant: Asocierea Alpine Bau GmbH Austria / SC ALL Plan Construction SRL

București

Contract lucrări: nr. 13325/28.07.2010

Valoare contract lucrări: 74.379.596,12 lei (inclusiv TVA)

Grafic de finanțare execuție lucrări:

 • 2010 - 4.997.706,61 lei - cheltuieli execuție lucrări

 • 2011 - 34.220.000 lei -creditBCR

- 9.810.000 lei - buget local

Valoare servicii de dirigentie: 474.835,53 lei

Taxa ISC :                    471.300,82 lei

Propunem diminuarea sumelor alocate in acest an din bugetul local cu 8.600.000 lei, respectiv de la valoarea de 9.810.000 lei pana la valoarea de 1.210.000 lei, urmând ca achitarea restului de executat sa se faca din credit BRD.

Suma prevăzută in bugetul local: 1.210.000 lei.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARIN

SERVICIUL INVESTIȚII SORINA SOM
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2011


- mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

COD

buget cf. HCL

286/19.09.2011

influente +/_

buget rectificat

0

1

2

3

3

3

CHELTUIELI - TOTAL

1

3,022.09

0.12

3,022.21

CHELTUIELI DE CAPITAL

2

70

0.00

0.00

0.00

ACTIVE NEFINANCIARE

3

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe

4

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

5

71.01.01

0.00

0.00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

6

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

7

71.01.03

0.00

0.00

Alte active fixe

8

71.01.30

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

9

71.03

0.00

0.00

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

10

51.08

1,244.33

0.00

1,244.33

BUNURI SI SERVICII

20

1,244.33

1,244.33

Deplasări, detasari, transferări

20.06

116.10

116.10

Deplasări in străinătate

20.06.02

116.10

116.10

ALTE CHELTUIELI

20.30

1,128.23

1,128.23

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,128.23

1,128.23

CHELTUIELI DE CAPITAL

11

70

0.00

0.00

0.00

ACTIVE NEFINANCIARE

12

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe

13

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

14

71.01.01

0.00

0

0.00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

15

71.01.02

0.00

0

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

16

71.01.03

Alte active fixe

17

71.01.30

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

18

71.03

Autorități executive și legislative

19

51.08.01

0.00

0.00

CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE

53

67.08

406.66

0.00

406.66

CHELTUIELI DE CAPITAL

54

70

406.66

0.00

406.66

ACTIVE NEFINANCIARE

55

71

406.66

0.00

406.66

Active fixe

56

71.01

406.66

0.00

406.66

Construcții

57

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

58

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

59

71.01.03

Alte active fixe

60

71.01.30

406.66

0.00

406.66

Reparații capitale aferente activelor fixe

61

71.03

Servicii culturale

62

67.08.03

0.00

0.00

0.00

Biblioteci publice comunale,orășenești,municipale

63

67.08.03.02

Muzee

64

67.08.03.03

Instituții publice de spectacole și concerte

65

67.08.03.04

Școli populare de artă și meserii

66

67.08.03.05

Case de cultură

67

67.08.03.06

Cămine culturale

68

67.08.03.07

Centre ptr. conservarea și promovarea culturii tradiționale

69

67.08.03.080                                     l

1 1

2 1

3            1

3          1

" ‘3

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

70

67.08.03.12

Centre culturale

71

67.08.03.14

Alte servicii culturale

72

67.08.03.30

ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

67.08.05.03

406.66

406.66

CHELTUIELI DE CAPITAL

54

70

406.66

406.66

ACTIVE NEFINANCIARE

55

71

406.66

406.66

Active fixe

56

71.01

406.66

406.66

Construcții

57

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

58

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

59

71.01.03

Alte active fixe

60

71.01.30

406.66

406.66

Reparații capitale aferente activelor fixe

61

71.03

Alte servicii în domeniile culturii, recreern și religiei

73

67.08.50

0.00

0

0.00

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

74

68.08

635

0.12

6.47

CHELTUIELI DE CAPITAL

75

70

635

0.12

6.47

ACTIVE NEFINANCIARE

76

71

635

0.12

6.47

Active fixe

77

71.01

635

0.12

6.47

Construcții

78

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

79

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

80

71.01.03

Alte active fixe

81

71.01.30

6.35

0.12

6.47

Reparații capitale aferente activelor fixe

82

71.03

Asistență acordată persoanelor în vârstă

83

68.08.04

Asistență socială pentru familie și copii

84

68.08.06

2,309.87

0.12

2,309.99

Prevenirea excluderii sociale

85

68.08.15

0.00

0.00

0.00

Cantine de ajutor social

86

68.08.15.02

Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale

87

68.08.15.50

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

88

70.08

884.12

0.00

884.12

CHELTUIELI DE CAPITAL

89

70

884.12

0.00

0.00

ACTIVE NEFINANCIARE

90

71

884.12

0.00

0.00

Active fixe

91

71.01

884.12

0.00

0.00

Construcții

92

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

93

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

94

71.01.03

Alte active fixe

95

71.01.30

884.12

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

96

71.03

Locuințe

97

70.08.03

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemunlui de locuințe

98

70.08.03.01

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

99

70.08.03.30

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice

100

70.08.05

0.00

0.00

0.00

Alimentări cu apă

101

70.08.05.01

Amenajări hidrotehnice

102

70.08.05.02

Iluminat public și electrificări rurale

103

70.08.06

Alimentare cu gaze naturale în localități

104

70.08.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

105

70.08.50

884.12

884.12

PROTECȚIA MEDIULUI

106

74.08

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

107

70

0.00

0.00

0.00

ACTIVE NEFINANCIARE

108

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe

109

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

110

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

111

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

112

71.01.03
0

1

2

3

3

Alte active fixe

113

71.01.30

0.00

0-00

Reparații capitale aferente activelor fixe

114

71.03

vk -

Salubritate și gestiunea deșeurilor

115

74.08.05

0.00

0.00

X\/0.00

Salubritate

116

74.08.05.01

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

117

74.08.05.02

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

118

74.08.06

0.00

0.00

TRANSPORTURI

119

84.08

480.63

0.00

480.63

CHELTUIELI DE CAPITAL

120

70

480.63

0.00

480.63

ACTIVE NEFINANCIARE

121

71

480.63

0.00

480.63

Active fixe

122

71.01

480.63

0.00

480.63

Construcții

123

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

124

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

125

71.01.03

Alte active fixe

126

71.01.30

480.63

480.63

Reparații capitale aferente activelor fixe

127

71.03

Transport rutier

128

84.08.03

0.00

0.00

0.00

Transport in comun

129

84.08.03.02

0.00

0.00

Străzi

130

84.08.03.03

0

Transport aerian

131

84.08.06

0.00

0.00

0.00

Aviația civilă

132

84.08.06.02

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

133

96.08

Deficit

134

99.08ANEXA nr. 4
LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011 eu Finanțare de la

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAV1BL RSABILE

- mii lei -

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualizata

Valoare contract

Surse

proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii

finanțate din:

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

TOTAL GENERAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.777,88

1.777,88

o,oo

din care:

Cap. 67.08

ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

c

Alte cheltuieli de investiții

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

406,66

406,66

0,00

I

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALL'l’Th+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltarc/modernizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Reabilitare/modemizarea HIPODROMULUI din Ploiești -Centru hipic si de agrement

406,66

406,66

Cap. 68.08

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI

COPII

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,47

6,47

0,00

din care:

c.

Alte cheltuieli de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,47

6,47

0,00

1.

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Reabilitarea'modernizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

6,35

6.35

0,00
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualizata

Valoare contract

Surse

proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii

finalitate din:

TOTAL

BUGET

din care:

dc la bugetul local

transf. bug. Stat

2

Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni în pavilionul B3. str. Cosmincle nr. 11A

0,12

0.12

Cap. 70.08

ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE

TOTAL

0,00

0,00

0,01)

0,00

0,00

0,00

0,00

884,12

884,12

0,00

din care'

C.

Alte cheltuieli de investiții

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

(W

884,12

884,12

0.00

I

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh-CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Parc Vest

881,01

881.01

2

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALL'PTh ■ CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Centru de excelenta

3,11

3.11

Cap. 84.08

TRANSPORTURI

TOTAL

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

480,63

480,63

0,00

din care:

G

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

480,63

480.63

0.00

I

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALL'l’Th-CS/DTAC. cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrați vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, clemente de semnalizare si automatizare

480,63

480,63

suma de 1777.76 mii lei reprezintă total plăti la 31.08.2011Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualizata

Valoare contract

Surse

proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii

finanțate din:

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

Sef Serv. Proiecte cu finanțare externa.

Milcna Andrcia Perpelea


Compartiment Contabilitate proiecte europene,

Miliai Mihaila


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Compartimentul Organizare Evenimente, învățământ, Cultură, Culte și Management Asistență MedicalăContracte


23.09.2011


REFERAT

Având in vedere ca la Festivalul de Film din luna august s-au realizat economii, propun ca suma de 30.000 lei, prevăzută la capitolul 510220, sa fie transferata la capitolul 670220, in vederea asigurării participării membrilor lotului național de debate la Campionatul mondial, care va avea loc la Kapetown, in Africa de Sud.

Cu mulțumiri,

Paula Balea

DIRECȚIA “RELAȚII INTERNAȚIONALE”

Compartimentul “Organizări evenimente, învățământ, Cultură, Culte, Managementul asistenței medicale”


Avizat,

Direcția Management financiar-contabil-contracte


REFERAT

Va rugam ca din fondurile transferate de la capitolul 510220 la capitolul 670220, sa aprobați disponibilizarea sumei de 7000 lei, necesara premierii debaterilor care au participat la competițiile de dezbateri academice, organizate de cluburile AES si ARGO, la nivel regional si național.

Cu mulțumiri,


Ploiești, 26 septembrie 2011

ARCO

Debabing Club
Ploiesbî


ASOCIAȚIA DE EDUCAȚIE SOCIALA Ploiești, 26 seprembrie 2011

In anul școlar 2010 -2011, cele doua cluburi de desbateri academice, organizate la nivelul municipiului Ploiești, AES si ARGO, au obtinut rezultate de excepție la competițiile la care au participat, atat la nivel național cat si regional.

Astfel, in perioada 1-5 septembrie 2011 a avut loc Forumul National de Dezbateri Academice 2011, organizat anul acesta de ARDOR Banat, in Timișoara.

Clubul de dezbateri academice AES Ploiești, condus de dl. prof. Gelu Hanganu, a participat la aceasta competiție cu un număr total de 4 echipe, avand o delegație de 16 persoane.

In calitate de arbitri din partea AES Ploiești au participat Sabin Ciornea, Dragos Ghita, Oana Luca si Maya Tudor.

Anul acesta, 3 echipe din 4 au reușit sa intre in rundele eliminatorii, una din ele reușind sa ajunga in finala competiției si sa o câștige. Campioana naționala de anul acesta este compusa din eleve ale Colegiului National "Ion Luca Caragiale" Ploiești.

De asemenea, rezultate remarcabile au fost obținute si de alti membri ai Asociației de Educație Sociala (AES), intre care putem aminti pe: Sabina Coca, Horia Radulescu, Jana Elena, Vlad Bocioaca, Olaru Ana Maria, Tache Mălină, Doroftei Adrian, Ion Maria.

Asociația de Retorica, Gândire si Oratorie, condus de d-na prof. Simona Mazilu, a obtinut rezultate deosebite, atat la internaționalele din Scoția cat si la campionatul național din septembrie, de Ia Timișoara. De la acest club s-au remarcat: Dobre Mihaela, Cotorogea Mihai, Stanescu Simona.

Pentru anul școlar 2011 - 2012 contam pe o participare cel puțin la fel de buna ca cea din anul trecut școlar, iar rezultatele obținute vor fi, speram, pe măsură așteptărilor si increderii investite in noi.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


100008, B-dul Republicii nr. 2-4

Avizat Primar,

Andrei Liviu Volosevici

Director Executiv,


taicu


REFERAT

privind fundamentarea bugetelor proiectelor cu finanțare europeana

 • 1. Bugetul fondurilor externe nerambursabile cuprinde sumele utilizate in cadrul proiectelor cofinanțate de către Uniunea Europeana, proiecte la care Municipiul Ploiești este partener.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile se va majora cu 0,12 mii RON, la nivelul de 3022,21 mii RON, din care:

contribuția Municipiului Ploiești 2.055,60 mii RON

contribuția Uniunii Europene 966,61 mii RON.

 • 2. Bugetul local - în bugetul local se vor adăuga următoarele sume: suplimentare prevedere proiect Hipodrom 2,05 mii RON (contribuție locală) suplimentare prevedere proiect Parc Municipal Vest 3.609,2 mii RON (prefinanțare U.E.) suplimentare prevedere proiect Cireșarii 345 mii RON (prefinanțare U.E.)

Prevederea aferenta proiectelor PID în cadrul bugetului local va fi de 4.686,01 RON.

 • 3. Bugetul creditelor interne

Pentru proiectul Parc Municipal Vest s-a depus notificarea pentru finanțarea pe baza Contractului de credit nr. 12 (003553)/22.02.2011 încheiat cu B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A. în sumă de 450 mii EUR, respectiv 1.912,5 mii RON.

Ca urmare, bugetul creditelor interne - B.R.D. va fi de 4.012,50 mii RON.

Milena Andreia PERPELEA

Șef Serv. Proiecte cu finanțare internațională, O.N.G. - uri


Direcția Relații Internaționale

Telefon/Fax: (+40 244) 591256 E-mail: pci@ploiesti.ro


S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A.

Str. Stadionului, nr. 26, Ploiești, Prahova, Romania Tel/Fax: +40-0244-596050; +40-0244-517594;

Nr. O.N.R.C. J29/270/1999, CUI: 11655790, cont RO86 PIRB 3100 7053 0400 1000 Piraeus Bank Ploiești


în calitate de Asociat 2, în cadrul contractului de asociere nr. 017883/03.09.2009 dintre Municipiul

Ploiești și subscrisa, vă înaintăm alăturat bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2011.

Cu stimă,


S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A.

BUGET VENITURI / CHELTUIELI ASOCIERE IANUARIE - DECEMBRIE 2011

ron              ron

Nr.

Explicații

lAN-IUN. 2011

IUL-DEC. 2011

lAN-DEC. 201

crt.

Retur 2010-2011

Tur 2011-2012


VENITURI


1

Primărie

3.500.000

3.500.000

7.000,(

2

Publicitate

382.700

809.000

1.191.;

3

Drepturi TV

0

1.720.000

1.720.C

4

Bilete intrare

40.000

180.000

220.(

5

Magazin prezentare

30.000

156.000

186.C

Total venituri:

3.952.700

6.365.000

10.317.;


CHELTUIELI


Capiltol I: Transferuri jucători

6

Transferuri jucători (50.000 eur)

215.000

215.000

430.C

Subtotal capitol I:

215.000

215.000

430.C

Capiltol II: Remunerație

7

Staff seniori FCP I              salarii

408.900

654.500

1.063.4

8

premii joc

548.200

284.100

832.3

Subtotal staff sen FCP I:

957.100

, z .. 938.600

1.895.7

9

Jucători seniori FCP I         rate contract

1.075.200

3.451.200

4.526.4

10

premii joc

813.600

499.100

1.312.7

Subtotal juc.sen FCP I:

1,888.800

:       3.950.300

5.839.1

11

Staff juniori + FCP II           salarii+conventii

104.490

125.400

229.8

12

Jucători juniori + FCP II        convenții

45.270

54.400

99.6

Subtotal juniori:

149.760

z 'T \  179.800

329.5

Subtotal seniori+jun.        salarii+conventii

513.390

779.900

1.293.2

rate contract

1.075.200

3.451.200

4.526.4

premii joc

1.361.800

783.200

2.145.0'

13

Salarii                          brute-tesa

182.400

219.000

401.4i

14

brute-administrativ

105.000

126.000

231.0i

Subtotal tesa+admin :

T 287.400

345.000

.632.41

Subtotal capitol II:

3.283.060

5.413.700

8.696.71

Capiltol III: Cheltuieli org+desf.competitii

15

Taxe sportive FRF, AJF

10.000

20.000

30.0I

16

Echipament

0

129.000

129.01

17

Cantonamente

150.500

172.000

322.5(

18

Medicale                  medicamente

30.000

30.000

60.0(

19

vizite medicale+tratamente

10.000

10.000

20.0C

Subtotal medicale:

' ; 40.000

40.000

;              ; 8O.oc

20

Competitii-acasa              arbitrii-barem

46.000

115.000

161.0C

21

asistenta medicala

16.650

16.650

33.3C

Subtotal comp, ac.:

62.650

. 131.650

•   .    194.3C

22

Competitii-deplasare         cazare.masa

30.000

70.000

100.0C

23

Alimente competiții

25.000

30.000

55.0C

24

Alimente-sedinta tehnica, conf.presa

3.750

3.750

7.5C

25

Chelt.juniori                    transp.

10.000

10.000

20.0C

26

alimente

5.000

5.000

10.00

Subtotal chelt.jun.:

15.000

15.000

:-V ■■          30;0C

27

Asigurări fotbaliști

2.000

2.000

4.00

Subtotal capitol III:

338.900

613.400

952.30

Capiltol IV : Cheltuieli curente, administrative

28

Cheltuieli bancare

7.500

7.500

15.00

29

Cheltuieli curente             telefoane

9.000

12.000

21.00

30

apa

9.000

9.000

18.00

31

gaze

7.200

7.200

14.40

32

lumina

6.000

6.000

12.00

33

produse curățenie

4.200

4.200

8.40'

34

rechizite,consumabile

1.800

1.800

3.60i

35

chirii baza Pleasa

30.600

30.600

61.201

36

diverse servicii

15.000

15.000

30.001

Subtotal chelt.curente:

82.800

-      y 85.800

5 c    168.601

37

Chelt.parc auto               combustibil

25.000

30.000

55.001

Subtotal chelt.auto:

25.000

30.000

.V / 55.001

Subtotal capitol V :           .

115.300

123.300

238.601

Total cheltuieli:

3.952.260

6.365.400

10.317.66C


.'f'r   '• / ''

h.:. . 7


S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A.BUGET VENITURI / CHELTUIELI ASOCIERE IANUARIE - DECEMBRIE 2011

ron

Nr.

Explicații

Detalii buget 2011

IAN-DEC. 2011

crt.


VENITURI


1

Primărie

7.000.000 iei

7.000.000

2

Publicitate

382.700 Iei / 809.000 lei

1.191.700

3

Drepturi TV

0 lei/1.720.000 lei

1.720.000

4

Bilete intrare

8 meciuri x 5.000 lei = 40.000 lei / 9 meciuri x 20.000 lei = 180.000 lei

220.000

5

Magazin prezentare

6 luni x 5.000 lei = 30.000 lei / 6 luni x 26.000 lei = 156.000 lei

186.000

TOTAL VENITURI:         10.317,700

CHELTUIELI

Capiltol I: Transferuri jucători

6

Transferuri jucători

50.000 eur = 215.000 lei x2

430.000

Subtotal capitol I:

430.000

Capi

toi II: Remunerație

7

Staff seniori FCP I          salarii

anexa 408.900 lei / 654.500 lei

1.063.400

8

prime joc

anexa 284.043+122.149 (dif.tur)+142.021 (prom.)=548.213/284.043

832.300

Subtotal staff sen FCP 1:

1.895.700

9

Jucători seniori FCP 1      rate contract

35.000 eur net/luna=150.500 lei net=> brut=179.200 lei x 6 luni = 1.075.200 lei (retur)

4.526.400

100.000 eur net/luna=430.000 lei net=> brut=575.200 lei x 6 luni = 3.451.200 lei (tur)

10

prime joc

8 meci ac.+2 meci depl.=6.000 eurxl 5=90.000 eur=387.000 lei net=>460.800 lei brut

1.312.700

167.350 dif.tur net+129.000 prom.(30.000eur)=296.350 lei net=>352.800 brut

iigal: 7ac+3d=6.500x15=97.500 eur=419.250 lei net=>499.100 lei brut

Subtotal juc.sen FCP 1:

5.839.100

11

Staff juniori + FCP II        salarii+conventii

13.530 lei sal. brute =>17.415 cost total/luna x6 luni = 104.490 lei/125.400 iei

229.890

12

Jucători juniori + FCP II convenții

fcp2:12 pers.x400 lei net=4.800 lei net/luna=>brut=6.420 Iei/lunax6 luni=38.520 lei; juniori:840 lei net/luna=>brut=1.125 Iei/lunax6 luni=6.750 lei; T=45.270 lei/54.400 lei

99.670

Subtotal juniori:

329.560

13

Salarii+conv.               brute-tesa

23.600 lei sal.brute=>30.400 lei cost total/luna x 6 luni = 182.400 lei /219.000 lei

401.400

14

brute-administrativ

13.600 lei sal.brute=>17.500 lei cost total/luna x 6 luni = 105.000 lei/126.000 lei

231.000

Subtotal tesa+admin:

632.400

Subtotal capitol li:

8.696.760

Capiltol III: Cheltuieli org+desf.competitii

15

Taxe sportive FRF, AJF

10.000 lei/ 20.000

30.000

16

Echipament

0/ 30.000 eur=129.000 lei

129.000

17

Cantonamente

35.000 eur=150.500 lei retur/ 40.000 eur=172.000 lei tur

322.500

ț 18

Medicale                medicamente

6 luni x 5.000 lei = 30.000 lei x 2

60.000

| 19

vizite medicale+tratamente

10.000 lei/10.000 lei

20.000

L

Subtotal medicale:

80.000

20

Competitii-acasa

arbitrii-barem

fcp1 8 mecix5.000 lei=40.000 lei; juniori=6.000 Iei^1:9x12.000 lei; jun.=7.000 lei

161.000

21

asistenta medicala

Uniori 9 meci x 850 lei = 7.650 lei; juniori (A.B) 90^1 x 1.000 lei=9.000 lei x 2

33.300

Subtotal comp, ac.:

194.300

22

Competitii-deplasare

cazare,masa

6 meci depl.x 5.000 lei = 30.000 leî/7 meci x 10.000 = 70.000 lei

100.000

23

Alimente competiții

5 luni x 5.000 lei = 25.000 lei /30.000 iei

55.000

24

Alimente-sedinta tehnica, conf.presa

5 luni x 750 lei = 3.750 Iei x 2

7.500

25

Chelt.juniori

transp.

5 luni x 2.000 lei = 10.000 x 2

20.000

26

alimente

5 luni x 1.000 lei = 5.000 lei x 2

10.000

Subtotal cheli jun.:

30.000

27

Asigurări fotbaliști

|2.000 lei / 2.000 lei

4.000

Subtotal capitol III:

952.300

Capiltol IV : Cheltuieli curente, administrative

28

Cheltuieli bancare

7.500 lei / 7.500 lei

15.000

29

Cheltuieli curente

telefoane

6 luni x 1.500 lei = 9.000 lei / 6 luni x 2.000 lei = 12.000 lei

21.000

30

apa

6 luni x 1.500 lei = 9.000 lei x 2

18.000

31

gaze

6 luni x 1.200 lei = 7.200 lei x 2

14.400

32

lumina

6 luni x 1.000 lei = 6.000 lei x 2

12.000

33

produse curățenie

6 luni x 700 lei =   4.200 iei x 2

8.400

34

rechizite,consumabile

6 luni x 300 lei =   1.800 lei x 2

3.600

35

chirii baza Pleasa,Crâng

6 luni x 5.100 lei = 30.600 lei x 2

61.200

36

diverse servicii

6 luni x 2.500 lei = 15.000 Iei (cablu TV, internet, service calc,xerox, prot.muncii) x 2

30.000

Subtotal chelt.curente:

168.600

37

Cheltparc auto

combustibil

25.000 lei / 30.000 lei

55.000

Subtotal cheit.auto:

55.000

Subtotal capitol V:

238.600

TOTAL CHELTUIELI:

10.317.660


REGIA AUTONOMA DE ȘERVIC» PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web:   www.ratsp.ro


RA. SERVICII PUBLICE R.A.


PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

DATA : 26.09.2011

întrucât prevederea bugetara aferenta activitatii “ prestări servicii SGU ” pentru anul 2011 a fost consumata , este necesara o suplimentare a fondurilor, in valoare de 4.000.000 lei, pentru decontarea lucrărilor ce vor fi prezentate.

Situațiile de lucrări ce urmeaza a fi decontate, vor cuprinde următoarele :

lucrări specifice “Serviciului Amenajări Mentenanta Spatii Verzi” : intretinerea spatiilor verzi si plantat flori;

lucrări specifice “Serviciului Tehnic” : montat gard din plasa zincata, montat banei, vopsit parapet direcțional, amenajari spatii ce aparțin domeniului public cu pavele inierbate, turnat mixtura asfaltica in parcuri, alei; intretinere, curățenie si igenizare fântâni arteziene, defrișare mecanica, tuns garduri vii, etc;

lucrări specifice Serviciului de ridicare, blocare, transport autovehicule ce ocupa ilegal domeniul public sau a vehiculelor fara stapan.

conform contract nr. 14782/25.08.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești.Compartimentul Domeniul Public si Privat, Sing. Ungureanu Camelia

Cod F-l 3-05/3/0

CDPP 112/26.09.2011


Servicii de

Qpspodărire

Urbană Ploiești          s;

J244-5103:';.g■


PLOIEȘTI. Str. Văleni nr 32. lei: 0244-544212. 525252. lax: 0244-5

MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE 017486


Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte

11 $FP 7011

Prin prezenta revenim la adresa noastră nr. 15352/07.07.2011. înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 11795/07.07.2011 prin care vă aduceam la cunoștință următoarele :

-prin HCL nr. 52/11.02.2011 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în cadrul acestuia, la articolul 10.01.03 “ Alte venituri din exploatare “ este prevăzută suma de 16.000 mii lei reprezentând contribuția Bugetului Local pentru plata serviciilor prestate de societate.

-prin HCL nr. 206/28.06.2011 s-a aprobat rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în cadrul acestuia, la articolul 10.01.03 “ Alte venituri din exploatare “ s-a majorat prevederea cu suma de 3.559 mii lei, ajungând astfel la valoarea de 19.559 mii lei.

Având în vedere că în Bugetul Local, rectificat ultima dată prin HCL nr. 271/31.08.2011, la capitolul 7002 “ Locuințe, servicii și dezvoltare publică “ articolul 50 “Alte cheltuieli ", pentru prestări servicii SGU Ploiești este alocată suma de 15.500 mii lei, vă rugăm să procedați la majorarea prevederii bugetare alocate societății noastre pentru a corela sumele aprobate în Bugetul Local și în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Solicităm acest lucru și datorită complexității și multitudinii de servicii prestate către municipalitate, care au caracter de continuitate și trebuiesc decontate conform situațiilor de lucrări confirmate de cei în drept.

In caz contrar, comenzile lansate către societatea noastră pentru diverse lucrări nu vor mai putea fi onorate.


SERVICII 0v


GOSPODĂRIRE

RBANA PLOIEȘTIîntocmitREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web:   www.ratsp.ro

«A SERVtCWPWUCE

I PLOIEȘTI

ș             «2J   .1

i luMfGlSTMRE             I

JL?. o<?.


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea rectificării bugetului pentru executarea activitatilor specifice de salubritate in municipiul Ploiești

Activitatea de salubritate in municipiul in municipiul Ploiești pentru serviciile specifice de curățenie cai publice + deszăpezire a fost asigurata de către S.C. Rosal Grup S.A., in baza contractului nr. 23258/29.12.2010, acesta fiind finalizat in data de 06.09.2011.

La acest moment activitatea de salubritate in municipiul Ploiești este asigurata de către operatorii de salubritate astfel:

 • >  contractul 15221/24.08.2011 - S.C. Rosal Grup S.A. pentru zona A a municipiului Ploiești - activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire;

 • >  contractul 15222/24.08.2011 - S.C. Rosal Grup S.A. pentru zona B a municipiului Ploiești - activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire;

 • >  contractul 14393/17.08.2010 - S.C. Coral Impex S.R.L. - activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației.

Bugetul actual pentru anul 2011, aprobat conform H.C.L. 50/2011 si rectificat prin H.C.L. 271/2011, la capitolul 10 „Protecția Mediului” - bunuri si servicii, prevede valoarea de 15.300.000 lei care a fost impartita astfel:

 • ■   deszăpezire + curățenie cai publice:             10.800.000 lei

 • ■   dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectarea

cadavrelor de animale de pe domeniul public 4.500.000 lei

Total:_________15.300.000 lei

Menționam ca pentru valoarea bugetara - anul 2011 s-a solicitat prin adresa nr. 1346/19.01.2011 o valoarea totala pentru capitolul 10 „Protecția Mediului” de 20.000.000 lei, pentru toate activitatile specifice de salubrizare in municipiul Ploiești, in care era stabilita valoarea de 5.800.000 lei, necesara sa asigure executarea activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, conform graficului aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiești, iar diferența de 14.200.000 lei fiind necesara pentru executarea lucrărilor de curățenie cai publice si deszăpezire.

Va informam ca pana in luna septembrie s-a facturat si incasat, din bugetul aprobat pentru anul 2011 rectificat, suma totala de 13.265.000 lei, structurata astfel:

 • 1.  Perioada 01.01-06.09.2011, contract nr. 23528/29.12.2010 cu S.C. Rosal Grup S.A. - 9.015.000 lei.

 • 2.  Perioada 01.01-31.09.201 l(par.), contract 14393/17.08.2010 cu S.C.Coral Impex S.R.L. -4.250.000 lei.

Valoarea ramasa pentru activitatea de salubritate in municipiul Ploiești pentru toate activitatile specifice este de 2.481.000 lei pentru perioada septembrie-decembrie 2011, impartita astfel:

 • 1.  Contract 15221/24.08.2011 zona A cu S. C. Rosal Grup S.A. - 900.000 lei.

 • 2.  Contract 15222/24.08.2011 zona B cu S.C. Rosal Grup S.A. - 885.000 lei.

 • 3. Contract 14393/17.08.2010 cu S.C. Coral Impex S.R.L. - 250.000 lei.

Fata de valorile ramase si specificate mai sus este necesara o rectificare bugetara cat mai urgenta, pentru asigurarea activitatilor specifice de salubritate in municipiul Ploiești in trimestrul IV al anului 2011.

Facem precizarea ca valoarea bugetara ramasa pentru perioada septembrie-decembrie 2011, după încheierea celor 2 contracte noi (zonele A si B), pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire, nu

■ asigura nici valoarea estimata cu care municipiul Ploiești s-a angajat înainte de inițierea'procedurii de licitație publica.

Pentru a se executa același program de salubritate la nivelul celui pe care s-a lucrat in perioada 01.01-01.09.2011, program care satisface toate solicitările si exigentele cetățenilor din municipiul Ploiești, cat si pentru asigurarea in condiții optime a activitatii de deszăpezire in municipiul Ploiești in iarna 2011-2012, este necesar sa se asigure o valoare bugetara pentru zona A de 3.600.000 lei, iar pentru zona B de 3.500.000 lei, adica in total valoarea de 7.100.000 lei, din care este acoperita doar luna septembrie - 1.785.000 lei (zona A 900.000 lei si zona B 885.000 lei).

Fata de cele expuse mai sus, va rugam sa aprobați suplimentarea din bugetul local pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire pentru cele 2 contracte - zona A si zona B, cu suma de 5.315.000 lei cu TVA.

De precizat ca pentru continuarea lucrărilor stabilite prin graficul aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiești pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației suma ramasa de 250.000 lei la contractul 14393/17.08.2011 acopera doar activitatile prestate pentru luna septembrie.

Avandu-se in vedere ca pentru menținerea unui grad inalt de igienizare si confort pentru sanatatea cetățenilor din municipiul Ploiești, membrii Comisiei 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului, in cadrul ședinței de lucru din 14.07.2011 au fost de acord sa asigure suma necesara executării întregului program de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației pe anul 2011, este necesar sa se suplimenteze si sa se aprobe din bugetul local suma de 1.285.000 lei.

In consecința, solicitam o rectificare a bugetului cu suma de 6.600.000 lei cu TVA, din care: 5.315.000 lei pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire si 1.285.000 lei pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației, executate in municipiul Ploiești, astfel pentru toate activitatile ajungandu-se la valoarea bugetara totala de 21.900.000 lei cu TVA.

Cu stima,Redactat,

Ion Paula

Cod F- 13-05/3/0

2/2

Către: Primăria Municipiului Ploiești

PROPUNERE PENTRU RECTIFICAREA BUGETULUI ANUL 2011 - SERVICIUL SALUBRITATE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr. Crt.

Activitatea

Perioada

Propunere buget (lei)

01.01-06.09.2011

07.09-31.12.2011

1

Curățenie cai publice + Deszăpezire

Contr.23528/2010 Mun.Ploiești

9.015.000 lei

-

16.115.000 lei

Contr. 15221/2011 Zona A

-

3.600.000 lei

Contr. 15222/2011 Zona B

-

3.500.000 lei

2

Dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectare, transport si neutralizare deșeuri animaliere din gospodăriile populației

Contr. 14393/201 OMun.Ploiești

01.01-31.06.2011

01.07-31.12.2011

5.785.000 lei

2.465.000 lei

3.320.000 lei

TOTAL

21.900.000 LEI


SSPM: 1110/22.09.2011Către: Primăria Municipiului Ploiești° -j _____

iRA SERViCÎi PUBUCE R.A.

PLOIEȘTI

......


PROPUNERE PENTRU RECTIFICAREA BUGETULUI ANUL 2011 - SERVICIUL SALUBRITATE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Nr. Crt.

Activitatea

Perioada

Propunere buget (lei)

01.01-06.09.2011

Ramas

Solicitare rectificare

1

Curățenie cai publice + Deszăpezire

Contr.23528/2010 Mun.Ploiești

9.015.000 lei

-

14.300.000 lei

Contr. 15221/2011 Zona A

-

900.000 lei

1.700.000 lei

Contr. 15222/2011 Zona B

-

885.000 lei

1.800.000 lei

2

Dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectare, transport si neutralizare deșeuri animaliere din gospodăriile populației

Contr. 14393/201 OMun.Ploiești

4.250.000 lei

250.000 lei

500.000 lei

5.000.000 lei

n                      total

19.300.000 LEI


Director, ing.Sef Serv. Salub. si Prot. M< ing. Vasile Io


SSPM: 1129/28.09.2011CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO MEI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011

și a emis:

Of v


PREȘEDINTE, Radu Mateescu

SECRETAR,

Gheorghe Sîrb