Hotărârea nr. 348/2011

Hotararea nr. 348 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local al Gradinitei de copii cu program normal nr. 51 Ploiesti pe anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 348


privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Grădiniței de copii cu program normal nr. 51 Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Grădiniței de copii cu program normal nr. 51 Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program norma nr. 51 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexe nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Grădiniță de copii cu program normal nr. 51 Ploiești și Direcții Managament Financiar-Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezente hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al

Grădiniței de copii cu program normal nr 51 Ploiești

pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program normal nr 51 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 92.50 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program normal nr 51 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011


iiWoloseviciCONSILIERI,

Nicoleta Cataliana Bozi

Gheorghe Sarbu

Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constantin


In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program normal nr 51 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 92.50 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 92.50 mii lei conform adresei nr 1598/19.09.2011 a Centrului Financiar Grădiniță nr 28, după cum urmeaza:

 • -  TITLUL I “Cheltuieli de personal” - 60.50 mii lei

 • -  TITLUL II “Bunuri si servicii” - 32.00 mii lei

Cele doua titluri sunt detaliate pe articole si aliniate conform anexei nr 1.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTOR,

Direcția Administrație

Publica,


Juridic - Contencios,

Achiziții Publice, Contracte Contracte
Grădinița de Copii cu Personalitate Juridică si cu


Program Normal NR.51

Ploiești

PROCES VERBAL


încheiat azi,23.09.2011 cu ocazia întrunirii Consiliului de Administrație al Grădiniței de Copii cu Personalitate Juridică și cu Program Normal nr 51 Ploiești,cu următoarea ordine de zi: •

1 .Aprobarea proiectului bugetului de cheltuieli pe anul 2011;

 • 2. Aprobarea organigramei Grădiniței de Copii cu P.J. și cu Progarm Normal Nr.51 Ploiești;

 • 3. Aprobarea noii componențe a Consiliului de Administrație conform Dispoziției Primarului NR. 3316 și a Hotărârii nr. 232 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 4. Aprobarea procentului reprezentând indemizația de conducere a d-nei Anton Elena-Daniela, încadrată contabil șef pe 0.25 normă la Grădinița de Copii cu P.J. și cu Program Prelungit Nr. 35 Ploiești.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:


 • -  ED. DRAGOMIR VASILICA- PREȘEDINTE MEMBRII:


 • -  IONESCU VASILICA

 • - GAROAFA MARIANA

 • - ANGHEL MONICA

 • -  ILIESCU LILIANA^r-

 • - ANTON DANIELArO-

 • - PERPELEA MILENA ANDREIA

 • - NICOLESCU SAVA MIHAI

JUDEȚUL: PRAHOVA instituția publica:

GRĂDINIȚĂ NR 51 PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGETI PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

92,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

92,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59)

01

92,50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

60,50

Cheltuieli salariaie in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

46,00

Salarii de baza

10.01.01

39,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

5,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent piatii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Aite drepturi salariaie in bani

10.01.30

2,00

Cheltuieli salariaie in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariaie in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

14,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

10,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,25

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

3,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,25

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

32,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

30,00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

4,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2,50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3,50

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0,25

ZZj

Medicamente

20.04.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

Materiale sanitare

20.04.0$/

•A

'.4?

Reactivi

20.04.$ 6-;/

Dezinfecta nti

20.04.04

0,25

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0'1+20.05.03+20.05.30)

20.051

1,00

Uniforme si echipament

20.05.'0> <.

o,oft

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.d3^x

0'//

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7    • / ■

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

0,25

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniu! apeior

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor iegaie

20.25

Tichete cadou

20.27

Aite

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.03+20.30.30)

20.30

0,50

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestai! servicii pentru transmiterea drepturiior

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT! ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

o,oo|

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

(Construcții

71.01.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

rv 0 zh

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02   // <

0,00-

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01// r$

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

• <7/

I O ci

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

/.              o,oo.

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01 '

TITLUL XIV FONDUL NAȚ1EZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plat

efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


ff£

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT


i._oî>z


PREȘEDINTE, Radu Mateescu

SECRETA]

Gheorehe St