Hotărârea nr. 342/2011

Hotararea nr. 342 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Gradinitei de copii cu program prelungit nr. 38 Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 342 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 38 Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domniloi consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 38 Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anu 2011, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările s completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu progran prelungit nr. 38 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011 conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sai parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 3< Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezent hotarare.

Art.3 Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 38 Ploiești și Direcți

Managament Financiar-Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederii prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie

Președinte de ședința Iulian Liviu Te
Contrasemnează Secrețar, Oana Cristina Iaco


JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR


EXPUNERE DE MOTIVE


ia proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare

precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii

al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 38 Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 38 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 211.75 mii Iei si suni prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 38 Ploiești sunt de 77.00 mii Iei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 38 Ploiești sunt de 77..00 mii Iei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 38 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 38 Ploiești pe anul 2011

Andrei Lfihhi
CONSILIERI,

Nicoleta Cataliana Bozia Gheorghe Sarbu Radu Mateescu lancu ion

Popa Constantin

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM

PRELUNGIT NR38 PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind

aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 38 Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 38 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 211.75 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 38 Ploiești sunt de 77.00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 38 Ploiești sunt de 77.00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 211.75 mii Iei conform adresei nr 1598/19.09.2011 inregistrata la Centrul Financiar Grădiniță nr. 28 Ploiești, după cum urmeaza:

  • -  TITLUL I “Cheltuieli de personal” - 165.00 mii lei

  • -  TITLUL II “Bunuri si servicii” - 46.75 mii lei

Cele doua titluri sunt detaliate pe articole si aliniate in anexa nr 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt in suma de 77.00 mii lei si provin din:

  • -  Alte venituri (contribuție hrana) - 77.00 mii lei

Cheltuielile bugetului activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii sunt in suma de 77.00 mii iei si sunt detaliate in anexa nr 2 pe articole si aliniate.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.Simona AlbuJUDEȚUL: PRAHOVA

T.            Instituția publica:


ANEXA 2


GRĂDINIȚĂ NR 38 PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATEțINTEGRA-SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL VENITURI - din care:

77,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

77,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

Alte venituri (incasari contribuții hrana)

36,10,50

77,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

VENITURILE SECȚIUNI! DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

77,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

77,00

| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

77,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

Cheltuieli salariaie in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0,00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

l

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de ia locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariaie in bani

10.01.30

Cheltuieli salariaie in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariaie in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

i

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

77,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

I----------------------------------------

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02
ANEXA 1BUGETI PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

7

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

211,75

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

211,75

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

211,75

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

165,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.18 +10.01.30)

10.01

126,00

Salarii de baza

10.01.01

112,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

10,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

_

Alte drepturi salariale in ban:

10.01.30

4,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

j

Tichete de masa *)

10.02.01

I !

Norme de hrana

10.02.02

I

I

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

10.03

39,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

27,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

7,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

46,75

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.03+20.01.30)

20.01

44,00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

5,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

23,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

4,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Med

camente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,50

Medicamente

20.04.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator^

Prevederi 2011

Materiale sanitare

20.04.02^

Reactivi

20.04.03

7 <

Dezinfectanti

20.04.04

0,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1,00

Uniforme si echipament

20.05.01

l A?

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03 '

Alte obiecte de inventar

20.05.30

" 1,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.0S.02)

20.06

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Proiecția muncii

20.14

0,25

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniuiui genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea actiuniior din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedmtelui/Fondui conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT! ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+58.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITL UL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti

efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

J

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VII! Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,001

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

I

Construcții

71.01.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7i.g0țtv'

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

7-ț^>.03/',.

Alte active fixe

o o

y —

T'.f         \

Stocuri (cod 71.02.01)

?(l-02

UO.0O

| Rezerve de stat și de mobilizare

tT-0^.01

/fc îi

Reparații capitaie aferente activeior fixe

■■'ri. /gj/

I

'' "             z

TITLUL Xill ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

nvRS

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social a! societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anui curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.0%/'#

Apa, canal si salubritate

20.01 Ăfr £•/

Carburanți si lubrifianti

20.0f/pȘrt

Piese de schimb

20.0^06^1

-

Transport

2O.Ol\\)7^o\

&

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.

■.....

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09^

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

77,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

77,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice iocale ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondui conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

.

ii'/o i

E

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATî ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVI! PLAT! EFECTUATE IN ANI! PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

_GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38 PLOIEȘTI


PROCES-VERBAL încheiat astazi 26.09.2011

Subsemnați! Neagu Maria, Mihai Elena, Nicolae Aurelia si Slaniceanu Adriana, ne-am Întrunită in ședința extraordinara a Consiliului de Administrație avand ca obiect pe ordinea de zi următoarele:

  • 1.  Propunerea de numire ca membru al Consiliul de Administrație al Grădiniței de Copii cu Program Prelungit nr. 38 Ploiești a dl Fronoiu Constantin, urmare ocupării funcției de administrator financiar in cadrul instituției;

  • 2.  Aprobarea proiectelor de buget pe trimestrul IV 2011, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezentul proces verbal, respectiv “Proiectul de buget al activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii” si “Proiectul de buget cu sursa de finanțare - bugetul local”.

Președintele CA a pus in discuție propunerea de numirea ca membru in Consiliul de Administrație a! GRĂDINIȚEI DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38 PLOIEȘTI a d! fronoiu Constatin, urmare a ocupării funcției de administrator financiar.

Concomitent, s-a făcut prezentarea proiectelor de buget pe cele doua surse de finanțare, conforme cu propunerile Centrului Financiar Grădiniță nr. 28 Ploiești, in limita prevederilor bugetare aprobate la nivelul respectivului ordonator de credite pe anul 2011.

Membrii Consiliului de Administrație au dezbătut propunerile formulate de către președintele CA, HOTARAND următoarele;

  • 1.  Aproba, cu unanimitate de voturi, numirea dl Fronoiu Constantin ca membru al Consiliului de Administrație al GRĂDINIȚEI DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38 PLOIEȘTI;

  • 2. Aproba, cu unanimitate de voturi, proiectele de buget, conform anexelor 1 si 2 la prezentul proces verbal, respectiv “Proiectul de buget al activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii” cu o valoare totala de 77 mii lei si “Proiectul de buget cu sursa de finanțare - bugetul local” cu o valoare totala de 211,75 mii lei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal in 2 (doua) exemplare.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

J- O

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 38 Ploiești


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR,

Gheorghe Sîyb^


Data:                    I