Hotărârea nr. 339/2011

Hotararea nr. 339 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Gradinitei de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 339

privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 , Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTARASTE:

Art.l Aproba bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Grădiniță de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești și Direcția Managament Financiar-Contabil, Contracte vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice,JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZA DE SO

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești

pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 288.48 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare”       Ploiești

sunt de 177.35 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești sunt de 177.35 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești pe anul 2011CONSILIERI, Nicoleta Cataliana Bozi Gheorghe Sarbu Radu Mateescu Iancu Ion Popa Constanți

RAPORT DE SPECIALITATEGRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZA DE SOARE” PLOIEȘTI la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 288.48 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare” Ploiești sunt de 177.35 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit „Raza de Soare”Ploiesti sunt de 177.35 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 288.48 mii lei conform adresei nr 1598/19.09.2011 inregistrata la Centrul Financiar Grădiniță nr. 28 Ploiești, după cum urmeaza:

  • -  TITLUL I “Cheltuieli de personal” - 220.00 mii lei

  • -  TITLUL II “Bunuri si servicii” - 68.48 mii lei

Cele doua titluri sunt detaliate pe articole si aliniate in anexa nr 1.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt in suma de 177.35 mii lei si provin din:

  • -  Alte venituri (contribuție hrana) - 125.00 mii lei

  • -  Venituri din concesiuni si inchirieri - 52.35 mii lei

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt in suma de 177.35 mii Iei si sunt detaliate in anexa nr 2 pe articole si aliniate.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


CONTABIL SE


UNICIPIUL PLOIEȘTIDIRECTOR,


DIRECTOR,


Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


Direcția Administrație Publica Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Cristina Vlaicu


Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

GRĂDINIȚĂ RAZA DE SOARE PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGETS PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

_

Cod indicator

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

288,48

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

288,48

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

288,48

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

220,00

Cheltuieli salariaie in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

168,00

Salarii de baza

10.01.01

134,00

|

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

30,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

I

Alocații pentru locuințe

10.01.16

I

Aite drepturi salariaie in bani

10.01.30

4,00

Cheltuieli salariaie in natura (cod 10.02.01 la 10.02.08+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariaie in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

52,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

35,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

9,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

68,48

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

61,84

Furnituri de birou

20.01.01

0,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,51

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

6,85

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5,98

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

32,00

Aite bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

i Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,00

!

Medicamente

20.04.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

Materiale sanitare

20.04.02

--------

■ z.

Reactivi

20.04.03//'

/

Dezinfectanti

20.04.0^' g

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

'A- •.i.A.l.l/

1,67

Uniforme si echipament

20.05.01\\c

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

’ / Rva

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

ifoo

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,50

Protecția muncii

20.14

0,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,97

Reclama si publicitare

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare nori-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedinteiui/Fondu! conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,97

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERA TIUN! FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! St RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anui curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITAT! ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

| Construcții

71.01.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

am

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02/

>—

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.$*

i----"’V

Alte active fixe

7i.oirao>/

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02j.( Ol

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.0^^',

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03\\-

< ••• /Ș .9.

1

V./i

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

1

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Piati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

1

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 2


Instituția publica:

GRĂDINIȚĂ RAZA DE SOARE PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

TOTAL VENITURI - din care:

177,35

VENITURILE SECTIUNil DE FUNCȚIONARE - total - din care:

177,35

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

52,35

Alte venituri (incasari contribuții hrana)

36,10,50

125,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚÎONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

177,35

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

177,35

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

177,35

'TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6,10

[ Cheltuieli salariate ir. bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4,60

!

Salarii de oaza

10.01.01

4,60

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,06

10.03.02

0,03

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,24

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

0,13

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

171,25

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

6,42

Furnituri de birou

20.01.01

2,22

[Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,20

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator.:

Prevederi

2011

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03'"

Apa, canal si salubritate

20.01.04

-rn-----7—

•■A     C \\

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

•.            , .n ,r

Piese de schimb

20.01.06

-a a-;

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

125,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

125,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

2,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

2,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

18,78

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

18,78

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.0S.02)

20.06

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiaîe de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

|Cârti, publicații si materiaîe documentare

20.11

[Consultanta si expertiza

20.12

[Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

(Studii si cercetări

20.16

1 Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic a! animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice iocale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apeior

20.22

[Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.05+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

18,05

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

5,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13,05

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 Ia 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X AL TE CHEL TUI ELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERA 'HUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

^.2011

TITLUL XVI! PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

FA

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anui curent

85.C

fl bA

1

i

A • fA d.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

va

? ■ , 0,00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

A

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Sasassss^O.OO

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

(Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

I

TITLUL Xîi! ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

_

ORDONATOR TERTIAR DE


Director ,


MARÎLENA STANCIU


Unitatea școlară

PLOIEȘTI ,           > .      '


PROCES VERBAL,


Director încheiat astăzi, 72.Q9.Z0ll , în cadrul Consiliului de Administrație.

Ordinea de zi cuprinde:

  • • ............ .9.i..                               .. .£ .t.. .44..                       ...'..

  • • .42.C&4......Ș£.....77(7c.....777/.........L...................................................................

..........77.777/. ......777.7^(2......P£p./Ecjrcic.....bț... 7.7 <77/7.........................4

  • • .........V/tq&ii...... 77/?7&cț/2 /m........7.^.... 7.(27.77.. ...^>.}.....777777.777. 777

. 2 '

La ședință sunt prezenti......membrii ai Consiliului de Administrație din totalul de......, un număr de

lipsind motivat, iar restul de............nemotivat.

Discuții:

................... 77.....................77...

..                          .............ob. .. z7.... 1^77/722''..

....a^£.....777)..>.......

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal.

A

întocmit

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

fi/® -

ll o        ți■. .•!,]! ,u>

t fA

.-■•'•-li     -’o

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZ^^     >

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii Step By Step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare” Ploiești

și a emis:

CM


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETA

GheorgheData: