Hotărârea nr. 334/2011

Hotararea nr. 334 privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local precum si a bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii pe al Gradinitei de copii cu program prelungit nr.23 Ploiesti anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 334


privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu, Iancu Ion și Popa Constantin precum si raportul de specialitate al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 pentru activitatea de invatamant care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 pentru activitatea de invatamant face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Aproba bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 pentru activitatea de asistenta sociala (crese) care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 4 pentru activitatea de asistenta sociala (crese) care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Grădiniță de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești și Direcția Managament Financiar-Contabil, Contracte yor.duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.                                   & N /X

// O ..        '

Art.6 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați bre


Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2

Președinte de ședința, Iulian Liviu Teodoresci


Contrasemnează Secretar. Oana Cristina Iacob /


JUDEȚUL PRAHOVA                        /

GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 PLOIE

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 — Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 225.74 mii lei pentru activitatea de invatamant si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 714.21 mii lei pentru activitatea de asistenta sociala (crese) si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 3.

Veniturile bugetului activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești sunt de 110.00 mii lei pentru activitatea de invatamant si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Veniturile bugetului activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești sunt de 279.03 mii lei pentru activitatea de asistenta sociala (crese) si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 4.

Cheltuielile bugetului activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești sunt de 110.00 mii Iei pentru activitatea de invatamant si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești sunt de 279.03 mii lei pentru activitatea de asistenta sociala (crese) si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 4.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si bugetul activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești pe anul 2011

PRII

Andrei Liv.


CONSILIERI,

Nicoleta Cataliana Ba


GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE /

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat flecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare , instituția noastra a procedat la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 225.74 mii lei pentru activitatea de invatamant si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Bugetul de cheltuieli al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 714.21 mii Iei pentru activitatea de asistenta sociala (crese) si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 3.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești sunt de 110.00 mii lei pentru activitatea de invatamant si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești sunt de 279.03 mii lei pentru activitatea de asistenta sociala (crese) si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 4.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești sunt de 110.00 mii lei pentru activitatea de invatamant si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 2.

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădiniței de copii cu program prelungit nr 23 Ploiești sunt de 279.03 mii lei pentru activitatea de asistenta sociala (crese) si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 4.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 225.74 mii Iei pentru activitatea de invatamant ,conform adresei nr 1598/19.09.2011 Înregistrata la Centrul Financiar Grădiniță nr. 28 Ploiești, după cum urmeaza:

  • -  TITLUL I "Cheltuieli de personal” - 160.50 mii lei

  • -  TITLUL II "Bunuri si servicii” - 65.24 mii lei

Cele doua titluri sunt detaliate pe articole si aliniate in anexa nr 1.


nivelul sumei de 714.21 mii lei pentru activitatea de asistenta sociala (CreseX'conform adresei nr 1598/19.09.2011 inregistrata la Centrul Financiar Grădiniță nr. 28 Ploiești, după cum urmeaza:

  • -  TITLUL 1 "Cheltuieli de personal” - 408.51 mii lei

  • -  TITLUL li “Bunuri si servicii” - 305.70 mii lei

Cele doua titluri sunt detaliate pe articole si aliniate in anexa nr 3.

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt in suma de 279.03 mii lei pentru activitatea de asistenta sociala (crese) si provin din:

  • -  Alte venituri (contribuție hrana) - 274.00 mii lei

  • -  Donații si sponsorizări          -    5.03 mii lei

Cheltuielile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt in suma de 279,03 mii lei pentru activitatea de asistenta sociala (crese) si sunt detaliate in anexa nr 4 pe articole si aliniate.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


CONTABII7SEE,

Lungj

municipiul ploiești


DIRECTOR,

Direcția Management

Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica,


Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Cristina Vlaicu

SimonVAIbu

/


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

GRĂDINIȚĂ NR 23 PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGET! PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul locallei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚiONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

225,74

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

225,74

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

225,74

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

160,50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

123,50

Salarii de baza

10.01.01

110,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

10,50

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 îa 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

37,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

25,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanataie

10.03.03

6,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

65,24

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

58,84

Furnituri de birou

20.01.01

0,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

11,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5,30

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

T ransport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

20.01.09

26,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

5,54

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

1,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

1,00

I

Medicamente

20.04.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicătpr

/ â/

-Prevederi 2011

Sal

Materiale sanitare

20.04.cfe, rt

Reactivi

20.04.{$b •

TWWâF

Dezinfectanti

20.04.04)<2-

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Depiasari în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,50

Protecția muncii

20.14

0,40

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic a! animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice iocaie ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00'

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.G4+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2,50

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2,50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+50.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XV! RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 5'1.02)

51

0,00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

| Construcții

71.01.01


DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

\\o^\

________ S '' • \ " Prevederi 201$-. \ w l

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01 .oVZz,

Mobilier, aparatură birotică și alte aciive corporale

71.01.03

J^OVA

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activeîor fixe

71.03

________________________________

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

_________________

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
LUNGU


JUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica:

GRĂDINIȚĂ NR 23 PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

TOTAL VENITURI - din care:

110,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

110,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

Alte venituri (incasari contribuții hrana)

36,10,50

110,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

110,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

110,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

110,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

Cheltuieli saiariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0,00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi saiariale in bani

10.01.30

Cheltuieli saiariale in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi saiariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL 11 BUNURI S! SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

110,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

DENUMiREA INDICATORILOR

CodZ^ indica^) r';

Prevederi ._ . 2011-

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.(B

Apa, canal si salubritate

20.01.04\c/>

. /v z

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05 V-

Piese de schimb

20.01.06

'/'•//OVA

X / r » r 1

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

110,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

110,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obîecteior de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Aite obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01->-20.06.02)

20.06

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoitare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanța si expertiza

20.12

Pregătire profesionaia

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Aite cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Aite cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITI III IVSURVFNTII (cod 40 03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 31.01+81.02)

81

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Piati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)_________________________________________________

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)


___Construcții_________________________________________

__Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

__Alte active fixe____ Stocuri (cod 71.02.01)____________________________

j Rezerve de stat și de mobilizare_________________

Reparații capitale aferente activelor fixe


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)_________

Active financiare (cod 72.01.01)________________________

l Participare la capitalul social al societăților comerciale


TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE


TITLUL XVII PLATi EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


ORDONATOR TERTiAR DE CREDITE,
56


0,00


  • 70 _____

  • 71 ______

71.01

71.01.01 71.01.02 71.01.03 71.01.30

71.02

71.02.01

71.03


72_____

72.01

72.01.01


75


84


85.01


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00

0,00


0,00GABRIIBUGETI PE ANUL 2011 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2011

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚiONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

714,21

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

714,21

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

714,21

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

408,51

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

345,56

Salarii de baza

10.01.01

292,60

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

44,85

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

8,11

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

62,95

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

42,10

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,75

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

7,57

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,16

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

305,70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

53,54

Furnituri de birou

20.01.01

1,97

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,20

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

13,67

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1,08

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,57

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

8,05

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

2,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

2,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

14,75

Medicamente

20.04.01

8,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod ' indicator;

Prevederi 2011

Materiale sanitare

20.04.02

2,00

Reactivi

20.04.03

4,75

Dezinfectanti

20.04.04

‘     o

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

14,25

Uniforme si echipament

20.05.01

5,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,56

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8,69

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

5,00

Pregătire profesionala

20.13

Proiecția muncii

20.14

3,26

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animatelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

212,90

Reclama si publicitate

20.30.01

1,00

Protocoi si reprezentare

20.30.02

1,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

210,90

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIE! PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XV! RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

•<DENUMIREA INDICATORILOR

/o

Cod indicator h i

za

,1

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

7i.d^3<

Alte active fixe

71.01.5^

1 1 \)

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitaie aferente activelor fixe

71.03

TITLUL Xill ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
LA LUNGU


JUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica:

GRĂDINIȚĂ NR 23 PLOIEȘTI CRESE

BUGETUL SNSTITUTHLOR PUBLICE Si ACTMTATILOR FINANT

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2011

TOTAL VENITURI - din care:

279,03

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

279,03

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

Alte venituri (incasari contribuții hrana)

36,10,50

274,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

5,03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

VENITURILE SECȚIUNI! DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

279,03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

279,03

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

279,03

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

0,00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul Ia si de Ia locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli satariaîe in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI S! SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

279,03

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3,29

Furnituri de birou

20.01.01

j Materiale pentru curățenie

20.01.02


Jt

DENUMIREA INDICATORILOR

-

indibator II C: U

-

PrevederiV 2011 U

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.0,

Apa, canal si salubritate

20.01.04\<

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

T ransport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2,29

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

274,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

274,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1,74

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,74

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.05.02)

20.06

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondu! conducătorului instituției oubiice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si seivicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12^59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,001

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator^’

A /V

Prevederi 2011

1    t___1      '

l! C ’r

- IV, l'+i

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANI! PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Piati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (coci 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1

TITLUL XII! ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01}

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATiEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT)' SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anui curent

85.01

I


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,te

/*// yGRĂDINIȚA CU P.P.CU P.J. NR.23

ALEEA RAȘNOVENILOR NR.46 PLOIEȘTI

TEL:0244563208

E-mail:gradinita23ploiesti@yahoo.com

Nr. 14/26.09.2011


PROCES-VERBAL

încheiat astazi 26.09.2011 in cadrul Consiliului de Administrație care s-a intrumt pentru următoarea ordine de zi:

-întocmirea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011.

Bugetul este stabilit impreuna cu contabilul sef al unitatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, Buget local este in suma de 225.740 lei.

Titlul 10- 160.500 lei

Titlul 20-65.240 lei.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 din venituri ale instituției este in suma de 120.000 lei

Titlul 20- 110.000 lei

Buget de venituri si cheltuieli crese 2011 Buget Local-714.210

Titlul 10-408.510 lei

Titlul 20-205.700 lei

Buget venituri si cheltuieli pentru anul 2011 venituri ale instituției, suma de 279030 lei

Titlul 20-279030 lei

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces- verbal.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 23 Ploiești


PREȘEDINTE, Radu Mateescu


SECRETAR,^

Gheorghe S
Data: ^1^0^